Yongnuo YN900 handleiding

Yongnuo YN900
7.5 · 1
PDF handleiding
 · 2 pagina's
Engels
handleidingYongnuo YN900
()b、、,。 , %。 5/0,5 %234Coarse10 Fine
1
NP-F970 NP-F330NP-F750 NP-F550 NP-F530NP-F960 NP-F930NP-F950 NP-F570 NP-F770NP-F930/B NP-F970/B N P - F 9 5 0 / B
b 1?,<Ù=>1?@AÚCD1?
<=> 1?@ A=B
c、-.ÛÜE\]\Ñ:;。
-. \] VW X *q [: ;
7、Þßàáâãä;àáßåæàá,£çèé êáëì,ríÌLED,ÌÇ。Þßî¼ïð·OQ,ïñòãE:;,®æó¼jkÞßî¼,ôõñò»Þ4'àáö-÷øùú。
INPUT:D C 8V/5A M AX
-. / 01 2 34
36 1 27 8 9: ;
2
a
、ûüKEýM´µ-.µ>¹ºVW()*:、/,VWX°±q[:;
CD " #$ % &
!" # $ %&
'( ) * +,
() * V WX° ± q [
YN600LED
YN600LED
X:;ã6<789:ô;<ñ=µ!¾>
!、() * +,- .ST,_^:
#$ %& $' ( )* +,
-. /0 2 3 4- 56
78
9: %; /< = 2 >
-. ?@ AB % ; 2
B- .C %; D EF G
%H IJ K
LM NO
PQ
ÒÓ ¹ Ô
%R %; /0
%R %; /0
ST U% RV W %C ST
%R %; 9: X YA Z
[ \] -. ^ _S T
Z? `a b 2 >- .
C de Z% ; fg
XS TZ ?` h b i
%; @A hj G
kl mn op *d qr
ST U% RV s t% &
ST
*u vw xy z
{| }~ ?
?
vw Z 3 0
{| }~ x y z
w / _ ' V
$
kl mn op
i
NO 9[ «n o *b e
¬
1? 1 ®¯/、0 1 23

YN900

! " #

:; 

ÙBK:; ()* sH}êr«E*t
IÆSæJbeÌä;£ ·(®D
Fä;9|
bcdSW£ FG-IæÜ£1?
1ef;´;NO9\wøgNO,-IOQ()*Ebeó}æ
YN900 900
LED
8
8hÍæ T*U7iÍj®SEVW¹ºD
:、; < =>
8hÍFGøgNO9´µywkS´µ-l
OQ I()*EbekpjmKnoÌpq
´Xrs>t\w -.\wOQ ()*:CÅ6 ()
*EbekFG´-lOQ I()*EbekpjmKuv
wEOQ ()*。
8x T*U¹1Xyj*q[^%VW:; ()*
ä; KzH}êr«{&E *tbeÌK
r|Ì}、ÌÇ。
1
8
2 APP LED LED
8
LED
3 D LED4 YN900 900 LED5 YN900 LED6 YN9007 YN900 LED
8
9 LED10 2
ä;DEM£ N·OPQ(R®DSTUFVSW
ä;XY9|Z-./01
Z~DÌ/
ÐÑ,/0126¹1KÇQ(:;(12789ïÊ8)
、ä;ÞßóQàá,8èé ÇoEêáëì。、8h #cd&,7i®S+,>:;。"、$%&'、^%1?、^%1?=¹È!1?%6'(;MS^%1?,æab s*t。
1
a
900
¡::; µ[E1?,Ä1?XKbe>´:; -XKbe>´:;- XKbe>´:; -,®:;<C>1?。4000mah60 2200
mah
30 5800mah
90
7;1?þ! ª"NP-F
b D、-.ÛÜEÍæ T*UVWX(YZ、*q、°±q[:;。
3
a LED、pwkbe、12pj, ()*ab,ÈÕÖfgbe,ÈÉÕÖlbe。
.0 /0
5
CHH1 H8H2 CH2
8
、FGhi=FGhi=B ´hiNO,F
G{o~[DS
FG 5!NO9EFG
FGÄNO9´µ。KÍ#ÄTE()*,´µ-IOQbe'pj,Í´- I(NO9«&[£- E|Z|Z5REFG,-. ¾hiFG)。1 8CH+/CH-
4
Batt
P1 P9 10 90P3 30、1ef=> 1ef=B,ÄE:1?1E-,1E:
-ï - -l %- %¢¡{o:
|ï 5R1ï %¡¢beef
'Kbeef1®RSEeE
Å6be>´µ:;EÇ£
55 00 K32 00 K
CH
OF F ON
!( ) *E
FG
KL M EF G
-. N O 9E
+/ -!N O 9
P KL O QE
() * RS E FG
CH CH
6
19 5、,12¤1´Ê8DE12789,µ¥¦()*EÇo。Å:;,
12()*!ð·h§1?¤1õ®1?¨112,4ï©
ª,61«ï ,10ï ^。
¡¢:;¬12789®ÆE㯰®±ñ²
4、5 6 789
âãÛÜ #cd&$ã%«cd&'(36)´:;2
*¯KX®SE+,>:;。AA A1? _AA A1? `?、0 1 @A
1
2 LED
3
4
5
6
7
8 LED
9
10
11
12
13
³r&
*t
\]
、1?@A、/0123ö、àá%h、12pj/be、 Z~/1ef=B.、FGhi=B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B、C D EFG HI、J KA P PCDãÛÜEøgNO9´µEbekpj,NOxy´´ z。
âãÐÑ\wNO(ÐÑ . õ¿Àï . µâ/ . õ
µ[µâE\w), ´µ$DErs>t-.·¸¹Y
º»/,>t、 OQ¼«
30
Android4 3 4 0 IOS7 0
iPhone4S APP1 APP
! T* U
'( ) *+ ,
D
-. T * UV W X( Y Z[: ;D
-. T *U VW X*q ° ±q [ :;
D
5 5 0 0 K1 0 0 %3 2 0 0 K1 0 0 %Bl uet oo t h co nne ct e d55 00 Kcd   , -. [> ¶ ·a¸ E¹ º» ¼   O Q ½- .a¸ ¾O Q( ) *E pj¿À +, Á à 4, ´µa ¸Ä Ã4 » ¼\ ·+, ¿À,Å ¿À + ,Æ () *E ¿ Àn o* !Ç b
¦§¨ : ÆÇ È DE ( Y9É Ê Ë£ Ì ÍÎ
ÏÐ ÆÇÈÑ Ò ²Óó ÔÕÖ × ØO Ù Ú Û Ü
1Ý
Þ8
ß㨠: ÆÇ È DE 1 9£Ì Í Î
ÏÐ ÆÇÈà á ²àá âGS ã äå æ çè ² èé
1Ý
êë1 Ý
2 5 A51 1
075 5 -8 3 76 24 48
:07 5 5- 8 376 2 765
www . hk y ong nuo . co m
1
075 5 -8 4 80 84 43
400 - 00 1 3-8 88
!\ ] ^% [
NO9½¾
ab (
)* =B55 00 Kcdbe fg =B32 00 Kcdbe fg =BFG hi =B
jk (
)* =B55 00 Kcdbe lm =B32 00 Kcdbe lm =BFG hi =BFG no *55 00 K32 00 K
CH
OF F ONNO 91 2p jFG hi Ã4 -.a ¸h i,Èɶ· ´µ ÊË ÌÍF G(Î F G)832 00 KYN 90 032 00 Kcd  , -. [> ¶ ·a¸ E¹ º» ¼ (      )
 1 ?2 AA A
r2 90 0 LE Ds *t r uv e 55 °
cd 55 00 K \ wN Ox y}~3 0z{c n| }~  ~
95 NO xy }~ z30
D 54 14 80
0 72 00 LM 26 0* 18 8 *4 8z
  500 0 0  12
2
19 5 1?  , ^/ 01 2  :( ) *( 、N O 9 ( 、\ ]( 、  ( 、 c d &(T* U( )¡: ¢£ ¤¥ < '¦ §¨ ©ª1 1 1 1 2D 1

Bekijk hier gratis de handleiding van de Yongnuo YN900. Deze handleiding valt onder de categorie Niet gecategoriseerd en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de Yongnuo YN900 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Yongnuo en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Yongnuo bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Aantal vragen: 0

Algemeen
Yongnuo
YN900 | YN900
Niet gecategoriseerd
6947110918730, 0759981181955
Engels
Handleiding (PDF)
Technische details
Flitsvermogen (max)- Ws
Flitsvermogen (min)- Ws
Flitsduratie (max vermogen)- s
toon meer

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Yongnuo YN900.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten