Twinny Load Traditional F handleiding

Twinny Load Traditional F

Bekijk hier gratis de Twinny Load Traditional F handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Twinny Load Traditional F bezitters.

Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
TRADITIONAL F
ÓFeluagroepapril2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.0904101
1
VOORDATUDETWINNYLOA D
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadTRADITIONALFisgeschiktvoor
hetvervoervantweefietsen.Letopdemaximaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevindenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemaximaaltoelaatbarekogeldrukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris9,8kg.Eennormalefiets
weegtcirca17kg.Eenmaximaaltoelaatbare
kogeldrukvan50kgisdusalvoldoendevoorde
TwinnyLoadmettweefietsen.Dedragerzalzichna
elkebevestigingopdekogeltijdensdeeerste
kilometersgaan“zetten”.
Controleerdaaromnadeeerstegeredenkilometers
debevestigingendraaiindiennodigdeTboutaan.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendie
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegde
garantiekaartstaan.Zowel voorgarantie,serviceals
aanschafvanonderdelen/accessoireskuntubijuw
aankoopadresterecht.Wijwensenuveelsucces en
rijplezier.
DeTwinnyLoadTRADITIONALF

Vraag over de Twinny Load Traditional F?

Stel de vraag die je hebt over de Twinny Load Traditional F hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Twinny Load Traditional F bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Hallo ik heb een elektrische fiets met achtermotor en accu in frame Kan deze op de F Mvg Wil

Wil, 2018-07-11 10:39:32