Twinny Load Swing Fe handleiding

Bekijk hier gratis de Twinny Load Swing Fe handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Twinny Load Swing Fe bezitters.

Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
SWINGFE
ÓFeluagroepjuni2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.0903400
1
ZOSIMPEL
Hetisdebevesti gingvandefietsenopdeze
fietsdragerdiehetzo“easy”maakt.
Demontagevandefietsengebeurt naastdedrager.
Eeninhoogteinstelbaarframeomklemtdefi ets,
waarnaumetéénklikdefi etsopdedragerbevestigt.
EenextravoordeelvandeTwinnyLoadSWINGFEis
datdefietsenonderlingwatverderuitelkaarstaan.
Stuur,zadelofanderedelenvandefietsenkunnen
elkaarnietrakenofzittenbij bevestigingopdedrager
elkaarnietindeweg.
TwinnyLoadSWINGFE is:
zeerstabielencompact
geschiktvoortweefietsenen
geschikttemakenvoordecaravandissel
eenprimaprijskwaliteitsverhoudingen
iszeergebruikersvriendelijk
VOORDATUDETWINNYLOA D
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadSWINGFEisgeschiktvoorhet
vervoervantweefietsen.Letopdemax imaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevi ndenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemax imaaltoelaatbarekogel drukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris13,7kg.Eennormalefiets
weegtcirca17kg.Eenmaximaaltoelaatbare
kogeldrukvan50kgisdusalvoldoendevoorde
TwinnyLoadmettweefietsen.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendi e
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
Voormontageopdetrekhaakvandeautoisgeen
gereedschapvereist.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegdegarantiekaart
staan.Zowel voorgarantie,servicealsaanschafvan
onderdelen/accessoireskunt ubijuwaankoopadres
terecht.Wijwensenuveelsuccesenrijplezier.
DeTwinnyLoadSWINGFE

Vraag over de Twinny Load Swing Fe?

Stel de vraag die je hebt over de Twinny Load Swing Fe hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Twinny Load Swing Fe bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.