Twinny Load Swing Fe handleiding

Twinny Load Swing Fe

Bekijk hier de Twinny Load Swing Fe handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Fietsendrager handleiding is geheel gratis.

Merk
Twinny Load
Model
Swing Fe
Product
Fietsendrager
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.twinnyload.com/
Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
SWINGFE
ÓFeluagroepjuni2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.0903400
1
ZOSIMPEL
Hetisdebevesti gingvandefietsenopdeze
fietsdragerdiehetzo“easy”maakt.
Demontagevandefietsengebeurt naastdedrager.
Eeninhoogteinstelbaarframeomklemtdefi ets,
waarnaumetéénklikdefi etsopdedragerbevestigt.
EenextravoordeelvandeTwinnyLoadSWINGFEis
datdefietsenonderlingwatverderuitelkaarstaan.
Stuur,zadelofanderedelenvandefietsenkunnen
elkaarnietrakenofzittenbij bevestigingopdedrager
elkaarnietindeweg.
TwinnyLoadSWINGFE is:
zeerstabielencompact
geschiktvoortweefietsenen
geschikttemakenvoordecaravandissel
eenprimaprijskwaliteitsverhoudingen
iszeergebruikersvriendelijk
VOORDATUDETWINNYLOA D
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadSWINGFEisgeschiktvoorhet
vervoervantweefietsen.Letopdemax imaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevi ndenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemax imaaltoelaatbarekogel drukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris13,7kg.Eennormalefiets
weegtcirca17kg.Eenmaximaaltoelaatbare
kogeldrukvan50kgisdusalvoldoendevoorde
TwinnyLoadmettweefietsen.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendi e
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
Voormontageopdetrekhaakvandeautoisgeen
gereedschapvereist.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegdegarantiekaart
staan.Zowel voorgarantie,servicealsaanschafvan
onderdelen/accessoireskunt ubijuwaankoopadres
terecht.Wijwensenuveelsuccesenrijplezier.
DeTwinnyLoadSWINGFE

Vraag over de Twinny Load Swing Fe?

Wanneer u een vraag heeft over de "Twinny Load Swing Fe" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten: