Twinny Load Ergo Fes handleiding

Twinny Load Ergo Fes

Bekijk hier de Twinny Load Ergo Fes handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Fietsendrager handleiding is geheel gratis.

Merk
Twinny Load
Model
Ergo Fes
Product
Fietsendrager
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.twinnyload.com/
Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
ERGOFES
ÓFeluagroepjuni2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.090023
1
ZOSIMPEL
Hetisdebevestigingvandefietsenopdeze
fietsdragerdiehetzo“easy”maakt
Demontagevandefietsengebeurtnaastdedrager.
Eenframeomklemtdefiets,waarnaumetéénklikde
fietsopdedragerbevestigt.
EenextravoordeelvandeTwinnyLoadERGOFESis
datdefietsenonderlingwatverderuitelkaar
staan.Stuur,zadelofanderedelenvandefietsen
kunnenelkaarnietrakenofzittenbijbevestigingopde
dragerelkaarnietindeweg.
TwinnyLoadEasyis:
zeerstabielencompact
geschiktvoortweefietsenen
geschikttemakenvoordecaravandissel
eenprimaprijskwaliteitsverhoudingen
iszeergebruikersvriendelijk
VOORDATUDETWINNYLOAD
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadERGOFESisgeschiktvoorhet
vervoervantweefietsen.Letopdemaximaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevindenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemaximaaltoelaatbarekogeldrukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris15.1kg.Eennormalefiets
weegtcirca17kg.Eenmaximaaltoelaatbare
kogeldrukvan50kgisdusalvoldoendevoorde
TwinnyLoadmettweefietsen.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendie
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
Voormontageopdetrekhaakvandeautoisgeen
gereedschapvereist.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegdegarantiekaart
staan.Zowelvoorgarantie,servicealsaanschafvan
onderdelen/accessoireskuntubijuwaankoopadres
terecht.Wijwensenuveelsuccesenrijplezier.
DeTwinnyERGOFES

Vraag over de Twinny Load Ergo Fes?

Wanneer u een vraag heeft over de "Twinny Load Ergo Fes" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten: