Twinny Load Ergo Fes handleiding

Bekijk hier gratis de Twinny Load Ergo Fes handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Twinny Load Ergo Fes bezitters.

Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
ERGOFES
ÓFeluagroepjuni2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.090023
1
ZOSIMPEL
Hetisdebevestigingvandefietsenopdeze
fietsdragerdiehetzo“easy”maakt
Demontagevandefietsengebeurtnaastdedrager.
Eenframeomklemtdefiets,waarnaumetéénklikde
fietsopdedragerbevestigt.
EenextravoordeelvandeTwinnyLoadERGOFESis
datdefietsenonderlingwatverderuitelkaar
staan.Stuur,zadelofanderedelenvandefietsen
kunnenelkaarnietrakenofzittenbijbevestigingopde
dragerelkaarnietindeweg.
TwinnyLoadEasyis:
zeerstabielencompact
geschiktvoortweefietsenen
geschikttemakenvoordecaravandissel
eenprimaprijskwaliteitsverhoudingen
iszeergebruikersvriendelijk
VOORDATUDETWINNYLOAD
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadERGOFESisgeschiktvoorhet
vervoervantweefietsen.Letopdemaximaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevindenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemaximaaltoelaatbarekogeldrukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris15.1kg.Eennormalefiets
weegtcirca17kg.Eenmaximaaltoelaatbare
kogeldrukvan50kgisdusalvoldoendevoorde
TwinnyLoadmettweefietsen.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendie
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
Voormontageopdetrekhaakvandeautoisgeen
gereedschapvereist.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegdegarantiekaart
staan.Zowelvoorgarantie,servicealsaanschafvan
onderdelen/accessoireskuntubijuwaankoopadres
terecht.Wijwensenuveelsuccesenrijplezier.
DeTwinnyERGOFES

Vraag over de Twinny Load Ergo Fes?

Stel de vraag die je hebt over de Twinny Load Ergo Fes hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Twinny Load Ergo Fes bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Mint Rugs Vloerkleed, »FES«, MINT RUGS, rechthoekig, hoogte 35 mm, machinaal geweven
Mint Rugs Vloerkleed, »FES«, MINT RUGS, rechthoekig, hoogte 35 mm, machinaal geweven
EUR 64.99 - Otto.nl
Value-Based Fees by Alan Weiss
Value-Based Fees by Alan Weiss
EUR 58.6 - Book Depository
Jaguar Kappersscharen Pre Style Uitdunschaar Ergo P 5,5 inch 1 Stk.
Jaguar Kappersscharen Pre Style Uitdunschaar Ergo P 5,5 inch 1 Stk.
EUR 48.95 - parfumdreams.nl
Ironside Metaalzaagbeugel ergo 300mm
Ironside Metaalzaagbeugel ergo 300mm
EUR 28.45 - klusgereedschapshop.nl