Twinny Load DRIVE handleiding

Twinny Load DRIVE

Bekijk hier de Twinny Load DRIVE handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Fietsendrager handleiding is geheel gratis.

Merk
Twinny Load
Model
DRIVE
Product
Fietsendrager
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.twinnyload.com/
Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
DRIVE
ÓFeluagroepaugustus2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.090081
1
VOORDATUDETWINNYLOA D
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadDriveisgeschiktvoorhetvervoer
vantweefietsenmethulpmotor.Letopdemaximaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevi ndenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemax imaaltoelaatbarekogel drukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris15.5kg.Eenfietsmet
hulpmotorweegtgemiddeldcirca28kg.Een
maximaaltoelaatbarekogeldrukvan75kgisdus
noodzakelijkvoorhetvervoervantweefietsenmet
hulpmotor.Dedragerzalzichnaelkebevestigingop
dekogeltijdensdeeerstekilometersgaan“zetten”.
Controleerdaaromnadeeerstegeredenkilometers
debevestigingendraaiindiennodigdeTboutaan.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendi e
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
Hetexacteaanhaalmomentvoordemontageis
alleenmeteenmomentsleuteltebepalen.Inhet
algemeengeldtdatbijhetvastzettenmethetjuiste
handgereedschaphetaanhaalmomentongeveer
goedzalzijn.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegde
garantiekaartstaan.Zowel voorgarantie,serviceen
aanschafvanonderdelen/accessoireskuntubijuw
aankoopadresterecht.Wij wensenuveelsuccesen
rijplezier.
DeTwinnyLoad
Afbeelding1

Vraag over de Twinny Load DRIVE?

Wanneer u een vraag heeft over de "Twinny Load DRIVE" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten: