Twinny Load DRIVE handleiding

Bekijk hier gratis de Twinny Load DRIVE handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Twinny Load DRIVE bezitters.

Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
DRIVE
ÓFeluagroepaugustus2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.090081
1
VOORDATUDETWINNYLOA D
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadDriveisgeschiktvoorhetvervoer
vantweefietsenmethulpmotor.Letopdemaximaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevi ndenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemax imaaltoelaatbarekogel drukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris15.5kg.Eenfietsmet
hulpmotorweegtgemiddeldcirca28kg.Een
maximaaltoelaatbarekogeldrukvan75kgisdus
noodzakelijkvoorhetvervoervantweefietsenmet
hulpmotor.Dedragerzalzichnaelkebevestigingop
dekogeltijdensdeeerstekilometersgaan“zetten”.
Controleerdaaromnadeeerstegeredenkilometers
debevestigingendraaiindiennodigdeTboutaan.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendi e
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
Hetexacteaanhaalmomentvoordemontageis
alleenmeteenmomentsleuteltebepalen.Inhet
algemeengeldtdatbijhetvastzettenmethetjuiste
handgereedschaphetaanhaalmomentongeveer
goedzalzijn.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegde
garantiekaartstaan.Zowel voorgarantie,serviceen
aanschafvanonderdelen/accessoireskuntubijuw
aankoopadresterecht.Wij wensenuveelsuccesen
rijplezier.
DeTwinnyLoad
Afbeelding1

Vraag over de Twinny Load DRIVE?

Stel de vraag die je hebt over de Twinny Load DRIVE hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Twinny Load DRIVE bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Drive Me Wild by Christine Warren
Drive Me Wild by Christine Warren
EUR 7.74 - Book Depository
Bosch Drill & Drive set
Bosch Drill & Drive set
EUR 34.17 - Bouwsales.nl
Beauty Bakerie Drive Me Glazy Lipgloss 3.5 ml
Beauty Bakerie Drive Me Glazy Lipgloss 3.5 ml
EUR 20.22 - Douglas
Puma California Drive Thru schoenen wit
Puma California Drive Thru schoenen wit
EUR 99.5 - stylefile nl