TriStar HD-2388

TriStar HD-2388 handleiding

(1)
 • VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
  niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
  het gevolg van is.
  Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant
  zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
  ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke
  ondergrond.
  Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het
  stopcontact steekt.
  Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
  het voor bestemd is.
  Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een
  andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
  WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een
  bad, douche, wastafel of andere containers die water bevatten.
  Dit apparaat kan door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder
  en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij
  onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik
  van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen
  niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker
  mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
  Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek na gebruik
  de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een
  gevaar presenteert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  Voor extra bescherming raden wij aan om in de elektrische groep
  waarin de badkamer is opgenomen een aardlekschakelaar te installeren
  met een nominale aardlekstroom tijdens bedrijf van niet meer dan 30
  mA. Vraag uw installateur om advies.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. 360°draaibare snoer
  2. Aan / uit-schakelaar
  3. Indicatielampje
  4. Keramische coating platen.
  5. Veiligheidssluiting
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en eventuele accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
  stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
  Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon met een vochtige doek
  Tijdens het eerste gebruik kan er wat rook en een brandende lucht ontstaan.
  Dit komt omdat het apparaat nieuw is. Het zal na een aantal minuten
  verdwijnen. Dit wil dus niet zeggen dat het apparaat defect is.
  GEBRUIK
  Steek de stekker in het stopcontact,druk opde"ON /OFF"-schakelaarom
  het apparaat aan te zetten, het controle lampje zal gaan branden.Laat het
  apparaat ongeveer 5 minuten opwarmen, hierna zal het apparaat klaar zijn
  voor gebruik.
  Voor een complete styling, moet het haar schoon, droog en vrij van vuil,
  haarspray, crèmes, enz. zijn. Zorg dat het haar wordt vrijgemaakt van klitten
  voor een optimaal gebruik. Verdeel vervolgens het haar op in lokken. Nu kan
  het haar lok voor lok gestijld worden, te beginnen bij de achterkant en de kruin,
  gevolgd door de zijkanten en als laatste de voorkant en het bovenste gedeelte.
  Open de klem en grijp het haar binnen een centimeter van de hoofdhuid.
  Houd de stijltang op zijn plaats voor ongeveer 5 tot 10 seconden voor jn
  haar of 10 tot 12 seconden voor dikke of ruwe haren.
  Haal wat druk van de klem af en laat vervolgens het haar zorgvuldig tussen
  de platen doorglijden.
  Herhaal de behandeling tot u het gewenste resultaat heeft bereikt.
  Schakel het apparaat na gebruik uit en verwijder de stekker uit het
  stopcontact.
  Laat de stijltang goed afkoelen na gebruik.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Gebruik
  een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Dompel het
  apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
  Opbergen
  Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelenen
  bewaar ze inde doosofin opeen drogeplaats.Berg het apparaat nooit op
  terwijlhetheet isofnog aangeslotenis.
  Wikkelhet snoer nooitom het apparaat.
  Rol hetsnoerlosjesop. Zet geenspanning ophet snoerwaarhet in
  hetapparaat gaat, omdat dit een kabelbreuk zou kunnen veroorzaken.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
  is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
  gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
  te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
  inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en
  de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoen zijn geschikt
  voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen
  levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
  Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
  ONDERSTEUNING
  Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op service.tristar.eu!
  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
  consignes de sécurité ne sont pas respectées.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
  le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similairement
  agréés an d'éviter un danger.
  Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que
  ce dernier ne devienne pas entortillé.
  L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
  Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
  Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
  seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
  Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
  liquide an de vous éviter un choc électrique.
  AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de
  baignoires, de douches, d'éviers ou de récipients contenant de l'eau.
  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et au-delà
  et des personnes sourant de capacités physiques, sensorielles ou
  mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si
  elles possèdent la surveillance ou l'instruction concernant l'utilisation
  de l'appareil de manière sécurisée et comprennent les dangers
  encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage
  et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être eectués pas des
  enfants sans surveillance.
  Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après
  l'utilisation car la proximité de l'eau représente un danger même si
  l'appareil est éteint.
  Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un appareil de
  courant résiduel (RDC) comportant un courant nominal résiduel de
  fonctionnement ne dépassant pas 30 mA est recommandé sur le
  circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre
  installateur.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Cordon d'alimentation pivotant à 360°
  2. Bouton Marche/Arrêt
  3. Voyant lumineux
  4. Plaques de revêtement céramique.
  5. Bouton de verrouillage des plaques
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le lm
  ou le plastique protecteur de l’appareil.
  Avant l’utilisation, nettoyez l’appareil avec un chion humide.
  Un peu de fumée et une odeur de brûlé peuvent émaner lors de la première
  utilisation. Tel est le cas parce que l’appareil est neuf. Cela se dissipera après
  quelques minutes. Cela ne signie pas un mauvais fonctionnement et nen
  provoquera pas un.
  UTILISATION
  Branchez à l'alimentation, appuyez sur le bouton 'MARCHE/ARRET' (ON/OFF)
  pour l'allumer, le voyant lumineux s'allumera. Laissez chauer l'appareil,
  après environ 5 minutes de chaue, l'appareil sera prêt à l'utilisation.
  Pour un style parfait, les cheveux doivent être propres, secs et sans saleté,
  sans laque, crème, etc. (Bien entendu, ce lisseur de cheveux peut toujours
  être utilisé pour des retouches rapides et des rattrapages à tout moment).
  Les cheveux doivent être séparés en plusieurs parties et les lisser une à la
  fois et même en tirant les cheveux vers le bas. Peignez cette partie pour
  retirer tous les nœuds. Tenez les bouts bien tirés avec une main. Séparez une
  partie des cheveux devant être lissés, en commençant derrière le cou vers la
  couronne, en allant sur les côtés et en nissant par le dessus vers le devant.
  Ouvrez la barrette et tenez les cheveux à 2,5 cm des racines. Tenez-les en
  place pendant environ 5 à 10 secondes pour les cheveux ns ou 10 à 12
  secondes pour les cheveux épais ou dru.
  Relâchez soigneusement la pression des poignées et laissez les cheveux
  glisser des plaques.
  Répétez cette procédure jusqu’au résultat souhaité.
  Eteignez l'appareil et débranchez.
  Laissez refroidir vos cheveux.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir. Utilisez un chion doux un peu
  humide pour essuyer les surfaces de l’appareil. Ne pas laisser de l’eau ou autres
  liquides pénétrer dans l’appareil.
  Rangement
  Débranchez l’appareil, laissez le refroidir, et rangez le dans sa boite ou dans
  un lieu sec. Ne jamais le ranger tant qu’il est chaud ou encore branché.
  Ne jamais enrouler étroitement le cordon autour de l’appareil.
  Ne jamais pendre l’appareil par le cordon. Rangez le cordon enroulé sans
  trop serrer. Ne pas appliquer de pression au joint du cordon et de l'appareil,
  car le cordon pourrait s'elocher et se casser.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
  il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
  caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
  le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
  site Internet de service: www.service.tristar.eu
  DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la n de sa
  durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
  ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
  d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important.
  Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
  appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
  protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour
  des renseignements concernant le centre de Recyclage.
  SUPPORT
  Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur
  service.tristar.eu !
  SAFETY INSTRUCTIONS
  By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
  responsible for the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
  its service agent or similarly qualied persons in order to avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
  can not become entangled.
  The appliance must be placed on a stable, level surface.
  The user must not leave the device unattended while it is connected to
  the supply.
  This appliance is only to be used for household purposes and only for
  the purpose it is made for.
  To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
  plug or appliance in the water or any other liquid.
  WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers,
  basins or other vessels containing water.
  This appliance can be used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge if they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved. Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since
  the proximity of water presents a hazard even when the appliance is
  switched o.
  For additional protection, the installation of a residual current device
  (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA
  is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your
  installer for advice.
  PARTS DESCRIPTION
  1. 360°swivel power cord
  2. On/O switch
  3. Indicator light
  4. Ceramic coated plates.
  5. Plates lock switch
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Clean before usetheappliance with a dampcloth.
  During rst use there could be some smoke and a burning smell. This
  happens because the appliance is new. It will disappear after a few minutes.
  This does not mean there is a malfunction and it will not cause one.
  USE
  Connect the power supply, press the “ON/OFF” switch to turn it on, the
  indicator light will illuminate. Allow the appliance to warm up, after
  approximately 5 minutes of warming up the appliance will be ready for use.
  For a complete styling, the hair should be clean, dry and free from dirt, hair
  spray, creams, etc. (Of course, this hair straightener can always be used for
  quick touch-ups and rescues any time). Hair should be divided into several
  parts and operate part by part and by even pulling the hair downwards.
  Comb through this section to smooth out any snarls. Hold ends taut with
  one hand. Part o a section of hair to be straightened, starting at the back
  neck area towards the crown, moving along the sides and nishing at the
  front top area.
  Open the clamp and grip hair within one inch of scalp. Hold in place for about
  5 to 10 seconds for ne hair or 10 to 12 seconds for thick or coarse hair.
  Carefully, release pressure on the handles and let the hair slip out from the plates.
  Repeat the treatment until you have a satised result.
  Turn o the appliance and unplug.
  Allow the hairstraightener to cool down.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp cloth
  to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into
  the unit.
  Storage
  Unplug the appliance, allow to cool, and store in its box or in a dry place.
  Never store it while it is hot or still plugged in.
  Never wrap the cord tightly around the appliance.
  Never hang unit by the cord. Store the cord loosely coiled. Do not put any
  stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray
  and break.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
  the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
  for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
  slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
  retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
  www.service.tristar.eu
  GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
  of its durability, but must be oered at a central point for the recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
  The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used
  domestic appliances you contribute an important push to the protection of
  our environment. Ask your local authorities for information regarding the point
  of recollection.
  SUPPORT
  You can nd all available information and spare parts at service.tristar.eu!
  EN Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing FR Mode d'emploi
  HD-2388
  |
  EN INSTRUCTION MANUAL
  NL GEBRUIKSAANWIJZING
  FR MODE D'EMPLOI
  DE BEDIENUNGSANLEITUNG
  ES MANUAL DE USUARIO
  PT MANUAL DE UTILIZADOR
  PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
  IT MANUALE UTENTE
  SV BRUKSANVISNING
  CS VOD NA POUŽITÍ
  SK VOD NA POUŽITIE
  DE Bedienungsanleitung
  WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
  Schäden haftbar gemacht werden.
  Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
  Kundendienst oder ähnlich qualizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten
  Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz
  angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
  die es hergestellt wurde, verwendet werden.
  Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
  Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von
  Badewannen, Duschen oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
  mit verringertem physischen, sensorischen oder geistigen
  Leistungsvermögen oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnis
  verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen
  hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und
  die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen mit dem
  Gerät nicht spielen. Reinigung und Nutzerwartung dürfen nicht von
  unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
  Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den
  Stecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, sogar wenn das
  Gerät ausgeschaltet wurde.
  Für zusätzlichen Schutz ist die Installation eines
  Fehlerschutzschalters(RCD)im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt,
  dessen Nenn-Fehlerbetriebsstrom 30 mA nicht überschreitet ratsam.
  Bitten Sie Ihren Installateur um einen Rat.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. 360°schwenkbares Netzkabel
  2. An/Aus-Schalter
  3. Anzeigenlicht
  4. Keramikbeschichtete Platten
  5. Platten-Verriegelungsschalter
  VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
  Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
  Vor Inbetriebnahme das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
  Bei Erstinbetriebnahme kann etwas Rauch und Brandgeruch auftreten. Das
  liegt daran, dass das Gerät neu ist. Es verschwindet nach ein paar Minuten.
  Es ist keine Fehlfunktion und verursacht auch keine.
  ANWENDUNG
  Schließen Sie das Netzkabel an, drücken Sie zum Einschalten auf den "ON/
  OFF"-Schalter. Das Anzeigenlicht leuchtet. Lassen Sie das Gerät aufwärmen.
  Nach 5 Minuten Aufwärmen ist das Gerät einsatzbereit.
  Für ein komplettes Styling sollten die Haare sauber, trocken und frei von
  Schmutz, Haarspray, Cremes, etc. sein. (Natürlich kann dieses Glätteisen
  immer für schnelles Aurisieren oder Aurischen jederzeit benutzt werden).
  Die Haare sollten in mehrere Strähnen geteilt und nacheinander bearbeitet
  werden, indem man sie gerade nach unten zieht. Diesen Abschnitt
  durchkämmen, um alle Knoten zu entwirren. Die Spitzen mit einer Hand
  festhalten. Eine Haarpartie zum Glätten aufteilen, von der Nackenpartie
  ausgehend bis zum Scheitel vorarbeiten, mit den Seiten weitermachen und
  am vorderen Kopfbereich aufhören.
  Die Zange önen und die Haare ein Zoll von der Kopfhaut entfernt
  festhalten. Feines Haar 5 bis 10 Sekunden bzw. dickes oder krauses Haar 10
  bis 12 Sekunden festhalten.
  Den Druck an den Grien vorsichtig lösen und die Haare von den Platten
  gleiten lassen.
  Diese Behandlung wiederholen, bis Sie ein zufriedenstellendes Resultat
  erhalten.
  Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  Die Haare abkühlen lassen.
  REINIGUNG UND WARTUNG
  Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Mit einem weichen, leicht
  angefeuchteten Tuch die Geräteoberfächen abwischen. Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
  Aufbewahrung
  Netzstecker ziehen, abkühlen lassen und im Karton oder an einem
  trockenen Ort aufbewahren. Das Gerät niemals aufbewahren, wenn es noch
  heiß oder eingesteckt ist.
  Das Kabel niemals stra um das Gerät wickeln.
  Das Gerät niemals am Kabel aufhängen. Das Kabel für die Aufbewahrung
  locker aufwickeln. Das Kabel an der Kabeleinführung nicht spannen, weil es
  durchscheuern und brechen kann.
  GARANTIE
  Dieses Produkt wird eine Garantie für 24 Monate gewährt. Ihre Garantie
  gilt, wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
  Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
  Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
  und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
  Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website:
  www.service.tristar.eu
  UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle
  für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten
  abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung
  und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt.
  Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das
  Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
  Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich
  einer Sammelstelle.
  SUPPORT
  Sie nden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf service.tristar.eu
  ES Manual de usuario
  PRECAUCIONES IMPORTANTES
  Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
  responsabilidad por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros,
  corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de
  cualicación similar su reemplazo.
  No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no
  se enrolle.
  Este aparato se debe colocar sobre una supercie estable nivelada.
  No utilice el dispositivo sin supervisión.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
  para las funciones para las que se ha diseñado.
  Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
  el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
  ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas,
  lavabos o cualquier otro recipiente que contenga agua.
  Este aparato pueden utilizarlo niños de 8 años y más edad, así como
  personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas,
  o falta de experiencia o conocimientos si han recibido supervisión
  o instrucción relacionada con el uso del aparato de forma segura
  y entienden los peligros relacionados. Los niños no deben jugar
  con el electrodoméstico. Los niños no llevarán a cabo la limpieza y
  mantenimiento del usuario, a menos que estén supervisados.
  Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo
  después del uso, ya que la proximidad de agua supone un peligro
  incluso si el aparato está desconectado.
  Para conseguir una protección adicional es aconsejable la instalación
  de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente
  residual de respuesta asignada que no sobrepase los 30 mA en el
  circuito eléctrico que abastece el cuarto de baño. Pida consejo a su
  instalador.
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
  1. Cable giratorio de 360°
  2. Interruptor de encendido/apagado
  3. Luz indicadora
  4. Placas con revestimiento cerámico.
  5. Interruptor de bloqueo de las placas.
  ANTES DEL PRIMER USO
  Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
  envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
  Antes de utilizarlo, limpie el aparato con un paño húmedo.
  Durante el primer uso se puede desprender algo de humo y olor a
  quemado. Esto se debe a que el aparato es nuevo. Desaparecerá en unos
  minutos. Esto no signica que exista una avería, ni provocará ningún
  funcionamiento anómalo.
  USO
  Conecte la fuente de alimentación, presione el interruptor "ENCENDIDO/
  APAGADO" para encender la unidad y la luz indicadora se encenderá. Deje
  que la unidad se caliente, después de aproximadamente 5 minutos la
  unidad ya está caliente y lista para ser utilizada.
  Para un moldeado completo, el cabello debe estar limpio, seco y libre de
  cualquier suciedad, laca, cremas, etc. (Por supuesto este alisador de cabello
  también se puede utilizar para realizar pequeños toques y arreglos en
  cualquier momento). El cabello se debe dividir en numerosas parte y se
  debe trabajar cada parte individualmente tirando del cabello hacia abajo.
  Cepille esta sección para eliminar cualquier enredo. Sujete las puntas
  rmemente con una mano. Divida la sección de cabello que desee alisar,
  comenzando por la parte de la nuca hacia la coronilla, continúe por los
  laterales y termine en la zona superior delantera.
  Abra las pinzas y atrape el cabello a una pulgada del cuero cabelludo.
  Manténgalo en posición entre 5 y 10 segundos en caso de cabellos nos o
  entre 10 y 12 segundos para cabellos gruesos.
  Retire la presión sobre las asas con suavidad y deje que el cabellos se
  deslice y salga de entre las placas calientes
  Repita el tratamiento hasta que esté satisfecho con los resultados.
  Apague la unidad y desenchufe.
  Deje que el pelo se enfríe.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Utilice un paño suave, ligeramente
  húmedo, para limpiar las supercies del aparato. No permita que agua o
  cualquier otro líquido penetren en la unidad.
  Almacenamiento
  Desenchufe el aparato, deje que se enfríe y guárdelo en su caja o en un
  lugar seco. No lo guarde nunca mientras esté caliente o enchufado.
  No enrolle nunca el cable de alimentación de manera ajustada alrededor del
  aparato.
  No cuelgue nunca la unidad del cable de alimentación. Guarde el cable de
  alimentación enrollado de manera suelta. No ejerza ninguna fuerza sobre la
  parte del cable que se introduce en la unidad, ya que esto podría hacer que
  se deshilachara y se rompiera.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
  producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
  el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
  (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
  del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
  web de servicio: www.service.tristar.eu
  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
  nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
  de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
  El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
  reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
  medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
  acerca del punto de recogida.
  SOPORTE
  Puede encontrar toda la información disponible, así como piezas de repuesto,
  en service.tristar.eu!
  1234 5
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES
  PIÈCES / TEILEBEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO
  DAS PEÇAS / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR
  service.tristar.eu
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de TriStar HD-2388 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere TriStar HD-2388 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de TriStar HD-2388. Deze handleiding valt onder de categorie Stijltangen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.1. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Slowaaks. Heeft u een vraag over de TriStar HD-2388 of heeft u hulp nodig?

TriStar HD-2388 specificaties

Merk TriStar
Model HD-2388
Product Stijltang
EAN 8713016023889
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Slowaaks
Bestandstype PDF
Gewicht en omvang
Gewicht 340g
Technische details
Soort Warme stijltang
Snoerlengte 1.8m
Type verwarmer PTC keramische verwarming
Temperatuur (max) 220°C
Keramisch verwarmingssysteem
Aantal temperatuurstanden -
Auto roterend
Aan/uitschakelaar
Ionenconditioner -
Bedoeld voor Droog haar
Automatisch uitschakelen
Instelbare thermostaat
Kleur
Kleur van het product Zwart

Gerelateerde producten TriStar HD-2388

  Gerelateerde producthandleidingen

  Stijltang TriStar

  Handleiding toevoegen

  Heb je zelf een handleiding die je graag zou willen toevoegen?