TriStar HD-2345

TriStar HD-2345 handleiding

(1)
 • VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
  niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
  het gevolg van is.
  Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de
  fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te
  voorkomen.
  Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
  apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u
  het laten vervangen door een bekwame gekwaliceerde dienst(*) om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
  ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke
  ondergrond.
  Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het
  stopcontact steekt.
  Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
  het voor bestemd is.
  Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of
  een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische
  schok.
  WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een
  bad, douche, wastafel of andere containers die water bevatten.
  Dit apparaat kan door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder
  en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij
  onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik
  van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
  de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden
  uitgevoerd.
  Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek na gebruik
  de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een
  gevaar presenteert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  Voor extra bescherming raden wij aan om in de elektrische groep
  waarin de badkamer is opgenomen een aardlekschakelaar te installeren
  met een nominale aardlekstroom tijdens bedrijf van niet meer dan 30
  mA. Vraag uw installateur om advies.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Föhnkracht schakelaar
  2. Koude lucht knop
  3. Ontgrendelknop
  4. Opzetstukken
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en eventuele accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
  stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
  Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon met een vochtige doek
  Tijdens het eerste gebruik kan er wat rook en een brandende lucht ontstaan.
  Dit komt omdat het apparaat nieuw is. Het zal na een aantal minuten
  verdwijnen. Dit wil dus niet zeggen dat het apparaat defect is.
  Dit apparaat is uitgerust met een thermostaat die het apparaat uitschakelt
  als de temperatuur te hoog wordt dit is vaak het gevolg van een gedeeltelijk
  geblokkeerde lucht in- en/of uitlaatpoorten. Als de thermostaat het
  apparaat uitschakelt, schakel het apparaat uit en laat het afkoelen. Zodra
  het apparaat afkoelt, zal de thermostaat automatisch gereset worden en
  kunt u het gebruik hervatten. Blokkeer de lucht openingen dus niet tijdens
  het gebruik. Periodieke reiniging van de luchtinvoer kap is nodig om goede
  prestatie te behouden. Tijdens het gebruik wordt de lucht uitlaat warm
  vermijd dus alle contact hiermee.
  GEBRUIK
  Wikkel hetnetsnoer af en steek de stekker in het stopcontact.
  Zethetgewensteaccessoire op de föhn.
  Pas de föhnkracht aan met de föhnkracht schakelaar.
  Door het indrukken vandekoude lucht knopis het mogelijkom de
  verwarmingte onderbreken, zodatdelucht kanworden gemengdvoor het
  gewenste resultaat.
  Schakel nagebruik de föhn uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  Laat de föhn afkoelen.
  Pas de warmte van de lucht aan met de warmte schakelaar.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
  Gebruik een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
  Reinig de lucht aanzuigopening van tijd tot tijd grondig met een jne
  borstel.
  Rol hetsnoerlosjesop. Zet geenspanning ophet snoerwaarhet in
  hetapparaat gaat, omdat dit een kabelbreuk zou kunnen veroorzaken.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
  is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
  gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
  te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
  inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en
  de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoen zijn geschikt
  voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen
  levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
  Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
  ONDERSTEUNING
  Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op service.tristar.eu!
  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
  consignes de sécurité ne sont pas respectées.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
  le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similairement
  agréés an d'éviter un danger.
  Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
  ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
  quelconques. An d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
  prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
  réparez pas vous-même cet appareil.
  Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que
  ce dernier ne devienne pas entortillé.
  L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
  Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
  Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
  seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
  Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
  liquide an de vous éviter un choc électrique.
  AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de
  baignoires, de douches, d'éviers ou de récipients contenant de l'eau.
  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et au-delà
  et des personnes sourant de capacités physiques, sensorielles ou
  mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si
  elles possèdent la surveillance ou l'instruction concernant l'utilisation
  de l'appareil de manière sécurisée et comprennent les dangers
  encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage
  et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être eectués pas des
  enfants sans surveillance.
  Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après
  l'utilisation car la proximité de l'eau représente un danger même si
  l'appareil est éteint.
  Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un appareil de
  courant résiduel (RDC) comportant un courant nominal résiduel de
  fonctionnement ne dépassant pas 30 mA est recommandé sur le
  circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre
  installateur.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Interrupteur d'alimentation
  2. Bouton de jet froid
  3. Bouton de déverouillage
  4. Accessoires
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le lm
  ou le plastique protecteur de l’appareil.
  Avant l’utilisation, nettoyez l’appareil avec un chion humide.
  Un peu de fumée et une odeur de brûlé peuvent émaner lors de la première
  utilisation. Tel est le cas parce que l’appareil est neuf. Cela se dissipera après
  quelques minutes. Cela ne signie pas un mauvais fonctionnement et nen
  provoquera pas un.
  Cet appareil est muni d'un thermostat qui éteindra l'appareil quand la
  température devient trop élevée ce qui est souvent le résultat d'une
  entrée et/ou d'une expulsion de l'air partiellement bloquée. Quand le
  thermostat s'est enclenché, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Une fois
  l'appareil refroidi, le thermostat n'est plus actif et vous pouvez reprendre
  son utilisation. Ne bloquez pas les aérations lors du fonctionnement. Pour
  garantir le maintien des performances, nettoyez régulièrement les entrées
  d'aération. Lors du fonctionnement, de l'air chaud s'échappe, évitez son
  contact.
  UTILISATION
  Déroulez le cordon d’alimentation et insérez la che dans la prise.
  Mettez l’accessoire requis.
  Réglez le niveau d'air avec le bouton de puissance.
  En appuyant sur le bouton d’air froid, il est possible d’interrompre la
  procédure de séchage an que l’air soit mélangé selon les besoins
  personnels.
  Eteignez le séchoir et retirez le cordon d’alimentation de la prise.
  Laissez refroidir les cheveux.
  Réglez le niveau de chaleur avec le bouton de chaleur.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir. Utilisez un chion doux un peu
  humide pour essuyer les surfaces de l’appareil. Ne pas laisser de l’eau ou
  autres liquides pénétrer dans l’appareil.
  De temps en temps, nettoyez l’orice d’aspiration d’air avec une petite
  brosse.
  Ne jamais pendre l’appareil par le cordon. Rangez le cordon enroulé sans
  trop serrer. Ne pas appliquer de pression au joint du cordon et de l'appareil,
  car le cordon pourrait s'elocher et se casser.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
  il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
  caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
  le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
  site Internet de service: www.service.tristar.eu
  DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la n de sa
  durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
  ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
  d’emploi et lemballage attirent votre attention sur ce sujet important.
  Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
  appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
  protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour
  des renseignements concernant le centre de Recyclage
  SUPPORT
  Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur service.
  tristar.eu !
  SAFETY INSTRUCTIONS
  By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
  responsible for the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
  its service agent or similarly qualied persons in order to avoid a hazard.
  Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
  appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
  avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
  by an Competent qualied repair service(*). Do not repair this appliance
  yourself.
  Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
  can not become entangled.
  The appliance must be placed on a stable, level surface.
  The user must not leave the device unattended while it is connected to
  the supply.
  This appliance is only to be used for household purposes and only for
  the purpose it is made for.
  To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
  plug or appliance in the water or any other liquid.
  WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers,
  basins or other vessels containing water.
  This appliance can be used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge if they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved. Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since
  the proximity of water presents a hazard even when the appliance is
  switched o.
  For additional protection, the installation of a residual current device
  (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA
  is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your
  installer for advice.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Power switch
  2. Cold shot button
  3. Release button
  4. Attachments
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Clean before usetheappliance with a dampcloth.
  During rst use there could be some smoke and a burning smell. This
  happens because the appliance is new. It will disappear after a few
  minutes. This does not mean there is a malfunction and it will not cause
  one.
  This appliance is equipped with a thermostat that switches o the
  device when the temperature gets too high this is often the result
  of a partially blocked air inlet and/or exhaust. When the thermostat
  switched o the device, turn o the device and allow it to cool down.
  Once the device is cooled down, the thermostat will automatically be
  reset and you can the resume the use of it. Do not block air vents during
  use. Periodic cleaning of the air intake hood is necessary in order to
  maintain performance. During use, the hot air exhaust will get hot so
  avoid all contact with it.
  USE
  Unwind the power cord and insert the plug into the socket.
  Put on the desired accessory.
  Adjust the blowing level with the power switch.
  By pressing the cold shot button it is possible to interrupt the heating
  process so that the air can be mixed according to individual requirements.
  Switch o the dryer and remove the power cord out of the socket.
  Allow the appliance to cool down.
  Adjust the heat level with the heat switch.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp
  cloth to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to
  get into the unit.
  Clean the air suction opening from time to time with a ne brush.
  Never hang unit by the cord. Store the cord loosely coiled. Do not put any
  stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray
  and break.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
  the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
  for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
  slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
  retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
  www.service.tristar.eu
  GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
  of its durability, but must be oered at a central point for the recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
  The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used
  domestic appliances you contribute an important push to the protection of
  our environment. Ask your local authorities for information regarding the point
  of recollection.
  SUPPORT
  You can nd all available information and spare parts at service.tristar.eu!
  EN Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing FR Mode d'emploi
  HD-2345
  |
  EN INSTRUCTION MANUAL
  NL GEBRUIKSAANWIJZING
  FR MODE D'EMPLOI
  DE BEDIENUNGSANLEITUNG
  ES MANUAL DE USUARIO
  PT MANUAL DE UTILIZADOR
  PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
  IT MANUALE UTENTE
  SV BRUKSANVISNING
  CS VOD NA POUŽITÍ
  SK VOD NA POUŽITIE
  DE Bedienungsanleitung
  WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
  Schäden haftbar gemacht werden.
  Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
  Kundendienst oder ähnlich qualizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
  sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
  irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
  stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem
  autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das
  Gerät nicht selbst.
  Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten
  Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz
  angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
  die es hergestellt wurde, verwendet werden.
  Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
  Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von
  Badewannen, Duschen oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
  mit verringertem physischen, sensorischen oder geistigen
  Leistungsvermögen oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnis
  verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen
  hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und
  die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen mit dem
  Gerät nicht spielen. Reinigung und Nutzerwartung dürfen nicht von
  unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
  Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den
  Stecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, sogar wenn das
  Gerät ausgeschaltet wurde.
  Für zusätzlichen Schutz ist die Installation eines
  Fehlerschutzschalters(RCD)im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt,
  dessen Nenn-Fehlerbetriebsstrom 30 mA nicht überschreitet ratsam.
  Bitten Sie Ihren Installateur um einen Rat.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Ein/Ausschalter
  2. Kaltstufe
  3. Freigabetaste
  4. Befestigungen
  VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
  Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
  Vor Inbetriebnahme das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
  Bei Erstinbetriebnahme kann etwas Rauch und Brandgeruch auftreten. Das
  liegt daran, dass das Gerät neu ist. Es verschwindet nach ein paar Minuten.
  Es ist keine Fehlfunktion und verursacht auch keine.
  Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, der das Gerät bei
  zu hohen Temperaturen abschaltet. Dies ist häug auf einen teilweise
  blockierten Lufteinlass und/oder Luftauslass zurückzuführen. Sobald
  der Thermostat das Gerät abgeschaltet hat, schalten Sie das Gerät
  aus und lassen es abkühlen. Nach dem Abkühlen des Geräts wird der
  Thermostat automatisch zurückgesetzt und Sie können es wieder in
  Betrieb nehmen. Die Lüftungsönungen während des Betriebs nicht
  blockieren. Die Lufteinlasshaube muss regelmäßig gereinigt werden,
  um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Während des Betriebs wird der
  Heißluftauslass heiß, daher müssen Sie jeglichen Kontakt vermeiden.
  ANWENDUNG
  Das Stromkabel abwickeln und den Stecker an einer Steckdose einstecken.
  Das gewünschte Zubehör anbringen.
  Die Gebläsestufe mit dem Ein/Ausschalter einstellen.
  Durch Drücken der Kaltlufttaste kann der Heizvorgang unterbrochen
  werden, so dass die Luft in Übereinstimmung mit den individuellen
  Anforderungen gemischt werden kann.
  Den Haartrockner ausschalten und Netzstecker ziehen.
  Die Haare abkühlen lassen.
  Die Heizstufe mit dem Warmluftschalter einstellen.
  REINIGUNG UND WARTUNG
  Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Mit einem weichen,
  leicht angefeuchteten Tuch die Geräteoberfächen abwischen. Wasser oder
  sonstige Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
  Die Luftansaugönung ab und zu mit einer feinen Bürste reinigen.
  Das Gerät niemals am Kabel aufhängen. Das Kabel für die Aufbewahrung
  locker aufwickeln. Das Kabel an der Kabeleinführung nicht spannen, weil es
  durchscheuern und brechen kann.
  GARANTIE
  Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
  wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
  Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
  Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
  und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
  Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website:
  www.service.tristar.eu
  UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle
  für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten
  abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung
  und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt.
  Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das
  Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
  Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich
  einer Sammelstelle.
  SUPPORT
  Sie nden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf service.tristar.eu
  ES Manual de usuario
  PRECAUCIONES IMPORTANTES
  Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
  responsabilidad por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros,
  corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de
  cualicación similar su reemplazo.
  No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
  de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
  manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
  (*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
  aparato.
  No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no
  se enrolle.
  Este aparato se debe colocar sobre una supercie estable nivelada.
  No utilice el dispositivo sin supervisión.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
  para las funciones para las que se ha diseñado.
  Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
  el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
  ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas,
  lavabos o cualquier otro recipiente que contenga agua.
  Este aparato pueden utilizarlo niños de 8 años y más edad, así como
  personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas,
  o falta de experiencia o conocimientos si han recibido supervisión
  o instrucción relacionada con el uso del aparato de forma segura
  y entienden los peligros relacionados. Los niños no deben jugar
  con el electrodoméstico. Los niños no llevarán a cabo la limpieza y
  mantenimiento del usuario, a menos que estén supervisados.
  Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo
  después del uso, ya que la proximidad de agua supone un peligro
  incluso si el aparato está desconectado.
  Para conseguir una protección adicional es aconsejable la instalación
  de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente
  residual de respuesta asignada que no sobrepase los 30 mA en el
  circuito eléctrico que abastece el cuarto de baño. Pida consejo a su
  instalador.
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
  1. Interruptor de encendido
  2. Botón de chorro frío
  3. Botón Desbloqueo
  4. Accesorios
  ANTES DEL PRIMER USO
  Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
  envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
  Antes de utilizarlo, limpie el aparato con un paño húmedo.
  Durante el primer uso se puede desprender algo de humo y olor a
  quemado. Esto se debe a que el aparato es nuevo. Desaparecerá en unos
  minutos. Esto no signica que exista una avería, ni provocará ningún
  funcionamiento anómalo.
  Este aparato está equipado con un termostato que apaga el dispositivo
  cuando la temperatura sube mucho, esto a menudo es el resultado de una
  entrada y/o escape de aire parcialmente bloqueado. Cuando el termostato
  apaga el dispositivo, apague el dispositivo para permitir que se enfríe.
  Una vez que se haya enfriado el dispositivo, el termostato se restablecerá
  automáticamente y podrá reanudar su uso. No bloquee los respiraderos de
  aire durante el uso. Es necesaria una limpieza periódica de la capota de toma
  de aire con el n de mantener las prestaciones. Durante el uso, el escape de
  aire caliente se pondrá caliente, de modo que debe evitar el contacto con él.
  USO
  Desenrolle completamente el cable y conecte el enchufe a la red.
  Coloque el accesorio deseado.
  Ajuste el nivel de potencia con el interruptor de potencia.
  Si presiona el botón de chorro frío será posible interrumpir el proceso
  de calentamiento, de manera que el aire se puede mezclar según las
  necesidades individuales.
  Apague el secador y saque el enchufe de la toma de corriente.
  Deje que el pelo se enfríe.
  Ajuste el nivel de calor con el interruptor de calor.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Utilice un paño suave,
  ligeramente húmedo, para limpiar las supercies del aparato. No permita
  que agua o cualquier otro líquido penetren en la unidad.
  Limpie la apertura de succión de aire de vez en cuando con un cepillo no.
  No cuelgue nunca la unidad del cable de alimentación. Guarde el cable de
  alimentación enrollado de manera suelta. No ejerza ninguna fuerza sobre la
  parte del cable que se introduce en la unidad, ya que esto podría hacer que
  se deshilachara y se rompiera.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
  producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
  el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
  (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
  del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
  web de servicio: www.service.tristar.eu
  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
  nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
  de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
  El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
  reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
  medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
  acerca del punto de recogida.
  SOPORTE
  Puede encontrar toda la información disponible, así como piezas de repuesto,
  en service.tristar.eu!
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION
  DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS /
  DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE
  PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  service.tristar.eu
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  1
  4
  23

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de TriStar HD-2345 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere TriStar HD-2345 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de TriStar HD-2345. Deze handleiding valt onder de categorie Stijltangen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.6. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Slowaaks. Heeft u een vraag over de TriStar HD-2345 of heeft u hulp nodig?

TriStar HD-2345 specificaties

Merk TriStar
Model HD-2345
Product Stijltang
EAN 8713016023452
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Slowaaks
Bestandstype PDF
Prestatie
Ionenconditioner
Aantal temperatuurstanden 2
Keramisch verwarmingssysteem -
Instelbare thermostaat
Cool shot-functie
Energie
Vermogen 1200W
Design
Voet met draaihoek van 360 graden
Kleur van het product Wit
Ergonomie
Automatisch uitschakelen
Snoerlengte -m
Draaisnoer
Gewicht en omvang
Gewicht 395g

Gerelateerde producten TriStar HD-2345

  Gerelateerde producthandleidingen

  Stijltang TriStar

  Handleiding toevoegen

  Heb je zelf een handleiding die je graag zou willen toevoegen?