Speed-Link SL-2308-BK handleiding

Speed-Link SL-2308-BK

Bekijk hier de Speed-Link SL-2308-BK handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Overige computer accessoire handleiding is geheel gratis.

Merk
Speed-Link
Model
SL-2308-BK
Product
Overige computer accessoire
EAN
4027301023084
Taal
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Turks, Grieks, Hongaars
Bestandstype
PDF
©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word
mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.
Xbox 360 is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks
are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made
liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is
subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Quick install Guide
sl-2308-Bk
Vers. 1.0
BridGe usB cHarGinG sYsteM
1 3
4
5
2
LED RED
=
CHARGING
LED BLUE
=
FULLY CHARGED
AC ADAPTER,
PC OR CONSOLE
USB PORT
(500mA)
FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
De här produkterna ska endast användas inomhus
som batteri resp. laddare till Xbox-360
®
gamepads.
Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på
person, djur eller material som är ett resultat av
ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller för
att produkten använts på ett sätt som strider mot
föreskrifterna.
INFORMATION OM BATTERIER
Den här produkten är utrustad med ett
uppladdningsbart nickelmetallhydridbatteri (NiMH).
Du får inte skada, öppna eller ta isär batteriet och
inte använda det i fuktig omgivning och/eller där
det finns risk för korrosion. Symbolen med den
överstrukna soptunnan betyder att produkten inte
får slängas bland de vanliga hushållssoporna.
Gamla batterier kan innehålla farliga ämnen som
skadar miljön och vår hälsa om de kasseras och
förvaras på fel sätt. Som slutanvändare är du
skyldig att lämna in elektriska apparater till ett
allmänt insamlingsställe för kassering. Då kommer
samtidigt det inbyggda batteriet att kasseras
korrekt.
INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till den apparat som stör.
TEKNISK SUPPORT
Om du får tekniska problem med produkten kan
du vända dig till vår support. Du når den snabbast
genom vår webbsida www.speedlink.com.
Alternativt kan du skicka ett e-brev till
eu-support@speedlink.com.
BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
Disse produkter er kun beregnet som
akkumulatorer for Xbox-360
®
-gamepad som også
brugen i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke
ansvarligt for personskader, dyr eller materialer på
grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt
anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
svarer til producentens anvisninger.
BATTERIANVISNINGER
Dette produkt er udstyret med nikkel-metalhydrid-
akkumulator (NiMH). Du må ikke beskadige, åbne
eller adskille akkumulatoren og ikke bruge den
i fugtige og/eller korrosive områder. Symbolet
med den gennemstrejfede skraldespand på
batterier/akkumulatorer betyder, at disse ikke må
bortskaes i husholdningsaaldet. Gamle batterier
kan indeholde skadelige stoer som kan skade
miljøet og sundheden, hvis de ikke bortskaes
eller opbevares korrekt. Du er forpligtet til at afgive
brugte el-enheder hos et ocielt samlingssted for
el-enheder. På den måde sørges der også for en
korrekt bortskaelse af integrerede akkumulatorer.
OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan
der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
TEKNISK SUPPORT
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
venligst vores support som du finder på vores
webside www.speedlink.com. Alternativ kan du
kontakte os via e-mail til
eu-support@speedlink.com.
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Te produkty są przeznaczone do użytku tylko jako
akumulatory wraz z ładowarką do gamepada
do konsoli Xbox-360
®
oraz do stosowania w
pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck GmbH
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia
u ludzi, zwierząt lub szkody materialne na skutek
nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego
lub niezgodnego z określonym przez producenta
użytkowania produktu.
INFORMACJE NA TEMAT AKUMULATORÓW
Ten produkt jest wyposażony w akumulator
niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH). Nie należy
go uszkadzać, otwierać ani rozkładać; nie należy
też użytkować go w środowisku wilgotnym lub
powodującym korozję. Symbol przekreślonego
pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie
wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zużyte
akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje,
które przy niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić
środowisku lub Twojemu zdrowiu. Jako użytkownik
końcowy masz obowiązek dostarczyć zużyte
urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki.
Gwarantuje to także prawidłowe usunięcie
wbudowanego akumulatora.
INFORMACJA O ZGODNOŚCI
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w
działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
należy zachować większą odległość od źródeł
zakłóceń.
POMOC TECHNICZNA
W razie problemów technicznych z tym produktem
proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej,
z która najszybciej można skontaktować się przez
naszą stronę internetową www.speedlink.com.
Alternatywnie można wysłać wiadomość e-mail na
adres eu-support@speedlink.com.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A termék csak töltővel együtt akkuként való az
Xbox-360
®
játékpadhoz, valamint zárt helyiségben
lehet használni. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
felelősséget személyekben, állatokban vagy
tárgyakban keletkezett kárért, ha az figyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
ELEMRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
A termék nikkel-fémhidrid akkumulátorral (NiMH)
van felszerelve. Ne sértse meg, ne nyissa fel és
ne szedje szét, valamint ne használja nedves
és/vagy rozsdásodó környezetben. Az áthúzott
hulladéktároló jele azt jelenti, hogy a termélet nem
szabad a háztartási hulladékba dobni. A kimerült
elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy
tárolás esetén kárt tehetnek a környezetben és
egészségében. Végső felhasználóként törvény
kötelezi Önt arra, hogy a kiselejtezett elektromos
készülékeket arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
Így szavatolható a behelyezett akkuk megfelelő
kiselejtezése is.
MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
készülékekhez.
MŰSZAKI TÁMOGATÁS
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák
esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet
leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com
keresztül érhet el. Máskülönben e-mailben is
fordulhat hozzánk: eu-support@speedlink.com.
POUŽITÍ DLE URČENÍ
Tyto výrobky jsou určeny k použítí pouze jako
akumulátory včetně nabíjecí stanice pro Xbox-360
®
gamepad a pro použití v uzavřených prostorách.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
poškození výrobku nebo zranění osob a zvířat,
vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného,
nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny
výrobcem.
UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM
Tento výrobek je vybaven nikl-metal-hydridovou
baterií (NiMH). Nepoškozujte jej,a ani jej
neotevírejte a ani nerozebírejte a nepoužívejte jej
ve vlhkém a/nebo korozivním prostředí. Symbol
přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek se
nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
Staré baterie a akumulátory mohou obsahovat
kontaminující látky, které při nesprávném
odstraňování nebo skladování mohou ohrozit
životní prostředí a Vaše zdraví. Jako konco
uživatel máte dle zákona povinnost, odevzdat
vysloužilé elektrospotřebiče do úředně určené
sběrny. Tím je také zajištěna správná likvidace
zabudovaného akumulátoru.
INFORMACE O KONFORMITĚ
Pod vlivem silně statických, elektrických, vysoce
frekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní
telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě
se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
TECHNICKÝ SUPORT
V případě technických problémů s tímto produktem
kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji
dostupný prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com. Případně jej kontaktujte
e-mailem eu-support@speedlink.com.
ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Αυτά τα προϊόντα ενδείκνυνται όνο ως
συσσωρευτές αζί ε τη συσκευή φόρτισης για
το Gamepad Xbox-360
®
καθώς και για τη χρήση
σε κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν
αναλαβάνει καία ευθύνη για βλάβες σε άτοα,
ζώα ή αντικείενα λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
εσφαλένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
για διαφορετικό από τον αναφερόενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.
ΥΠΟΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισένο ε έναν
συσσωρευτή υδριδίου νικελίου - ετάλλου (NiMH).
Μην καταστρέφετε, ανοίγετε ή αποσυναρολογείτε
τον συσσωρευτή και ην τον χρησιοποιείτε σε
υγρό και/ή σε περιβάλλον διάβρωσης. Το σύβολο
του διαγραένου κάδου απορριάτων σηαίνει
ότι το προϊόν δεν επιτρέπεται να πετιέται στα
οικιακά απορρίατα. Οι παλιές παταρίες και
οι συσσωρευτές πορεί να περιέχουν επιβλαβείς
ουσίες, οι οποίες σε εσφαλένη απόρριψη ή
αποθήκευση πορεί να βλάψουν το περιβάλλον
και την υγεία σας. Εσείς ως τελικός χρήστης
είστε υποχρεωένος να παραδίδετε τις άχρηστες
ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσηο καθορισένο
σηείο συγκέντρωσης. Έτσι εξασφαλίζεται και η
σωστή απόρριψη του τοποθετηένου συσσωρευτή.
ΥΠΟΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΣΗΣ
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρατες
εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
συσκευών ικροκυάτων) ίσως υπάρξουν
επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιάστε να
αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δηιουργούν παρεβολή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών ε αυτό το
προϊόν απευθυνθείτε στο τήα υποστήριξης, στο
οποίο πορείτε να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση
έσω της ιστοσελίδας ας www.speedlink.com.
Εναλλακτικά επικοινωνήστε ε αυτό το τήα έσω
E- Mail στη διεύθυνση eu-support@speedlink.com.
MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
Nämä tuotteet (akut ja laturi) soveltuvat vain
Xbox 360
®
-PAD-ohjaimille ja käytettäväksi
suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota
minkäänlaista vastuuta henkilöiden tai eläinten
loukkaantumisista tai esinevahingoista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
PARISTOA KOSKEVIA OHJEITA
Tämä tuote on varustettu nikkeli-
metallihydridiakulla (NiMH). Sitä ei saa vaurioittaa,
avata tai purkaa eikä sitä saa käyttää kosteassa
ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä.
Yliviivattu roska-astiasymboli tarkoittaa, että
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa.
Käytetyt paristot ja akut voivat sisältää haitallisia
aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja
terveyttä, mikäli niitä ei hävitetä ja varastoida
asianmukaisella tavalla. Tuotteiden loppukäyttäjä
on lain mukaan velvollinen toimittamaan käytetyt
sähkölaitteet viranomaisten osoittamaan
keräyspisteeseen. Siten voidaan varmistaa myös
asennettujen akkujen määräysten mukainen
hävittäminen.
VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
aiheuttavista laitteista.
TEKNINEN TUKI
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä
vaikeuksia, käänny tukemme puoleen. Tukemme
tavoitat nopeimmin verkkosivumme kautta,
osoitteessa www.speedlink.com. Vaihtoehtoisesti
voit ottaa tukeemme yhteyttä sähköpostitse
osoitteessa eu-support@speedlink.com.
FORSKRIFTSMESSIG BRUK
Disse produktene er kun egnet som batteri med
lader for Xbox-360®-Gamepad og for bruk i
lukkede rom. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for
personskader, skader på dyr eller materielle skader
som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller
feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er
angitt fra produsenten.
BATTERIANVISNINGER
Dette produktet er utstyr med et nikkel-
metallhydrid-batteri (NiMH). Skader på, åpning
av eller demontering skal ikkegjøres, og bruk det
ikke ved fuktige og/eller korroderende forhold.
Symbolet av en avfallsbøtte med strek over betyr at
produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet.
Gamle batterier og oppladbare batterier kan
inneholde skadelige stoer som ved feilaktig
avfallshåndtering eller lagring kan føre til
miljøskader eller helseskader. Du er som
sluttbruker rettslig forpliktet til å levere brukte
elektriske apparater inn til gjenvinning. Derved
sikres det også korrekt avfallsbehandling av
inebygde batterier.
SAMSVARSANVISNING
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så
fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
TEKNISK SUPPORT
Hvis du har tekniske problemer med dette
produktet, må du henvende deg til vår Support,
som du raskest kan nå via vår nettside
www.speedlink.com. Alternativt kan du ta kontakt
via e-post til eu-support@speedlink.com.
1. Sätt USB-adaptern i ett eluttag (100-240V, 50-60Hz).
2. Koppla ihop laddningsstationen och nätadaptern med USB-kabeln.
Alternativt kan du använda en USB-anslutning på den påkopplade
konsolen eller någon annan strömkälla med USB (min. 500mA
strömavgivning).
3. För att ladda upp det ena batteriet separat låter du det snäppa fast
i laddningsstationen. Under laddningsprocessen lyser motsvarande
indikatorlampa rött; när laddningen är färdig lyser den blått. Ta då ut
batteriet.
Kom ihåg att ladda upp batteriet fullständigt den första gången och
tänk på att det då kan ta lite längre tid än vanligt (ungefär en timme
per batteri).
4. Ta av locket över batterifacket på Xbox-360®-kontrollen samt
eventuella batterier som ligger i facket och lägg in det ena batteriet.
Kontrollera att polerna ligger rätt.
5. Batterierna kan också laddas direkt i Xbox-360®-kontrollen om
kontrollen sätts i laddningsstationen.
AKTA: För att få full eekt ska du inte ladda upp batterierna igen förrän
de är helt urladdade. Använd endast laddningsstationen tillsammans med
medföljande batterier.
1. Umieść zasilacz sieciowy USB w gnieździe (100-240V, 50-60Hz).
2. Połącz stację ładującą kablem USB z zasilaczem sieciowym USB.
Alternatywnie można podłączyć stację ładującą do złącza USB
włączonej konsoli lub do innego źródła prądu USB (min. 500mA).
3. Aby naładować pojedynczy akumulator, należy go umieścić w stacji
ładującej tak, by się słyszalne było zatrzaśnięcie. Podczas ładowania
odpowiednia dioda LED świeci w kolorze czerwonym; po zakończeniu
ładowania zmienia kolor na niebieski. Należy wówczas
wyjąć akumulator.
Przed pierwszym użyciem akumulatory należy w pełni naładować.
Należy pamiętać, że pierwsze ładowanie trwa nieco dłużej (ok. 1 godz.
na akumulator).
4. Zdejmij pokrywę wnęki baterii z gamepada do Xbox-360
®
i wyjmij ew.
znajdujące się tam baterie oraz włóż akumulator. Zwróć uwagę na
właściwą biegunowość.
5. Akumulatory można ładować także bezpośrednio w kontrolerze
Xbox-360
®
; w tym celu kontroler należy umieścić w stacji ładującej.
UWAGA: aby zachować pełną pojemność akumulatora, należy go ładować
dopiero wtedy, gdy jest całkowicie rozładowany. Stację ładującą należy
używać tylko w połączeniu z załączonymi akumulatorami.
1. Sæt USB-netadapteren ind i en stikdåse (100-240V, 50-60Hz).
2. Forbind opladestationen via USB-kabel med USB-netadapteren.
Alternativt kan du også bruge opladestationen på en USB-tilslutning
af den tændte konsol eller en anden USB-strømkilde (min. 500mA
strømforsyning).
3. For at oplade en enkelt akkumulator, lægger du den således ind i
stationen, at den går i hak. Under opladningen lyser den pågældende
LED rød; hvis opladningen er afsluttet lyser den blå. Fjern nu
akkumulatoren.
Oplad akkumulatorerne venligst fuldstændigt inden første brug og
bemærk, at den første opladning kan vare længere end sædvanligt (ca.
1 time per akku).
4. Fjern dækslet til batterirummet fra din Xbox-360®-controller som også
evt. isatte batterier og læg akkumulatorerne ind i batterirummet. Hold
herved øje på den korrekte polaritet.
5. Akkumulatorerne kan også direkte oplades i Xbox-360®-controlleren.
Sæt controlleren hertil ind i opladestationen.
Giv agt: For at opnå den fulde kapacitet, bør du først oplade
akkumulatorerne hvis de er helt tom. Brug opladestationen kun i
kombination med de vedlagte akkumulatorer.
1. Dugja b az USB hálózati adaptert egy konnektorba
(100-240 V, 50-60 Hz).
2. Csatlakoztassa a töltőt az USB kábellel az USB hálózati adapterre.
A töltőt még bekapcsolt konzol USB vagy más USB áramforrás
csatlakozásán is használhatja (legalább 500 mA áramleadás).
3. Ha külön szeretné feltölteni az akkukat, akkor úgy helyezze be a
töltőbe, hogy belepattanjon. Töltés közben a megfelelő LED pirosan
világít; ha a folyamat befelyeződött, kéken világít. Vegye ki az akkut.
Használat előtt teljesen töltse fel az akkut és vegye figyelembe, hogy
az első töltés kicsivel több ideig tarthat a szokásosnál (akkunként egy
óra).
4. Vegye le az Xbox-360
®
vezérlő elemtartójának fedelét és ha van benne
elem, azokat vegye ki, majd helyezze be az akkut. Közben ügyeljen a
pólusok megfelelő elhelyezkedésére.
5. Az akkukat közvetlenül az Xbox-360
®
vezérlőben is lehet tölteni, ehhez
tegye a vezérlőt a töltőre.
FIGYELEM: Ha a teljes kapacitást meg szeretné őrizni, csak akkor töltse
fel az akkut, ha teljesen lemerült. A töltőt csak a mellékelt akkukkal
használja.
1. Liitä USB-verkkoadapteri pistorasiaan (100-240V, 50-60Hz).
2. Liitä latausasema USB-verkkoadapteriin USB-kaapelilla.
Vaihtoehtoisesti voit liittää latausaseman myös käynnistetyn konsolin
USB-litäntään tai muuhun USB-virtalähteeseen (väh. 500mA virtalähde).
3. Jos haluat ladata yhden akuista erikseen, aseta se latausasemaan niin,
että se kiinnittyy kunnolla. Latauksen aikana laitteen LED-valo palaa
punaisena ja latauksen päätyttyä se muuttuu siniseksi. Kun lataus on
päättynyt, irrota akku.
Lataa akut täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Huomaa, että
ensimmäinen latauskerta kestää jonkin verran tavallista kauemmin
(noin tunti akkua kohti).
4. Poista Xbox 360
®
-ohjaimen paristolokeron suoja ja mahdollisesti sisällä
olevat paristot ja aseta yksi akuista sisään. Varmista tällöin oikea
napaisuus.
5. Akut voidaan ladata myös suoraan Xbox 360
®
-ohjaimessa. Liitä sitä
varten ohjain latausasemaan.
HUOMIO Jotta akkujen teho säilyisi, akut tulee ladata uudelleen vasta
sitten, kun ne ovat täysin tyhjentyneet. Käytä latausasemaa vain mukana
tulevien akkujen lataamiseen.
1. Zastrčte síťový adaptér USB do zásuvky (100-240 V, 50-60 Hz).
2. Připojte nabíjecí stanici USB kabelem k USB síťovému adaptéru.
Alternativně můžete použít nabíjecí stanici také na USB portu na
zapnuté konzoli nebo na jiném USB zdroji napájení (odběr proudu
min. 500 mA).
3. K jednotlivému nabíjení akumulátoru jej vložte do nabíjecí stanice tak,
aby takřka zaskočil. Během nabíjení svítí příslušné LED červeně; po
ukončení nabíjení svítí tato modře. Nyní vyjměte akumulátor.
Před prvním použitím nabijte úplně akumulátory a vezměte na vědomí,
že první nabíjení může trvat o něco déle než obvykle (asi hodinu
na akumulátor).
4. Sejměte víko přihrádky na baterie Xbox-360
®
controlleru a vyjměte
resp.vložené baterie a vložte do přihrádky akumulátor. Dbejte při tom
na správnou polaritu.
5. Akumulátory lze nabíjte také přímo v Xbox-360
®
controlleru postavením
controlleru na nabíjecí stanici.
POZOR: Pro získání plného výkonu, nabijte akumulátory až tehdá,
když jsou úplně vybité. Nabíjecí stanici používejte pouze v kombinaci s
přiloženými akumulátory.
1. Συνδέστε τον αντάπτορα δικτύου USB σε ια πρίζα (100-240V, 50-60Hz).
2. Συνδέστε το σταθό φόρτισης έσω του καλωδίου USB ε τον
αντάπτορα δικτύου USB. Εναλλακτικά πορείτε να χρησιοποιήσετε
το σταθό φόρτισης και σε ια υποδοχή σύνδεσης USB της
ενεργοποιηένης κονσόλας ή σε ια άλλη πηγή ρεύατος USB (τουλ.
500mA παροχή ρεύατος).
3. Για να φορτίσετε ξεχωριστά έναν από τους συσσωρευτές, τοποθετήστε
τον έτσι στο σταθό φόρτισης, ώστε να κουπώνει σταθερά. Κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης ανάβει το αντίστοιχο LED κόκκινο.
Μόλις τελειώσει η διαδικασία, ανάβει πλε. Τώρα αποακρύνετε το
συσσωρευτή.
Φορτίζετε τους συσσωρευτές πριν από την πρώτη χρήση πλήρως και
προσέχετε ότι η πρώτη διαδικασία φόρτισης πορεί να διαρκέσει
κάπως περισσότερο από ότι συνήθως (περίπου ια ώρα ανά
συσσωρευτή).
4. Αποακρύνετε το καπάκι θήκης παταρίας του ελεγκτή Xbox-360
®
καθώς και ενδεχόενα τοποθετηένες παταρίες και τοποθετήστε έναν
από τους συσσωρευτές. Προσέξτε εδώ τη σωστή πολικότητα.
5. Οι συσσωρευτές πορούν να φορτιστούν επίσης απευθείας στον
ελεγκτή Xbox-360
®
. Για αυτό τοποθετήστε τον ελεγκτή στο σταθό
φόρτισης.
Προσοχή: Για να λάβετε την πλήρη ικανότητα απόδοσης, φορτίζετε τους
συσσωρευτές όνο εφόσον έχουν αδειάσει πλήρως. Χρησιοποιείτε το
σταθό φόρτισης όνο σε συνδυασό ε τους εσώκλειστους συσσωρευτές.
1. Sett USB-nettadapteren i en stikkontakt (100-240V, 50-60Hz).
2. Forbind ladestasjonen med USB-nettadapteren over USB-kabelen. Du
kan også bruke ladestasjonen på en USB-kontakt på den innkoblede
konsollen eller en annen USB-strømkilde (minst 500mA strømlevering).
3. For å lade opp ett enkelt batteri legger du det inn i ladestasjonen slik at
det smekker fast inn. Under ladingen lyser den tilsvarende LED’en rødt;
når ladingen er slutt, lyser den blått. Ta nå ut batteriet.
Lad batteriene fullstendig opp før første gangs bruk, og vær
oppmerksom på at den første ladeprosessen kan ta litt mer tid enn
vanlig (omtrent en time pr. batteri).
4. Ta av lokket på batterirommet på Xbox-360
®
-kontrolleren, ta ut
eventuelle vanlige batterier og legg inn et oppladbart batteri. Pass på
korrekt polaritet.
5. Batteriene kan også lades opp direkte i Xbox-360
®
-kontrolleren, sett da
kontrolleren på ladestasjonen.
OBS: For å oppnå full kapasitet skal ikke batteriene lades opp før de er
helt tomme. Bruk ladestasjonen kun sammen med de vedlagte oppladbare
batteriene.

Vraag over de Speed-Link SL-2308-BK?

Wanneer u een vraag heeft over de "Speed-Link SL-2308-BK" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Kenmerken
Compatibiliteit   Xbox 360
Maximale afstand   1 m
Kleur van het product Zwart
Inhoud van de verpakking
Oplader yes
Poorten & interfaces
Connectiviteitstechnologie   Bedraad