Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel

Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel handleiding

(1)
 • 1
  hold > 3 sec
  Green LED = XInput
  RED LED = DirectInput
  2 3 4 5
  SL-6695-BKOR-01 | Vers. 1.0
  © 2012 All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trade-
  marks of Jöllenbeck GmbH. Windows, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 are registered trademarks of Microsoft
  Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
  llenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject
  to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, 27404 Weertzen, GERMANY
  Technical support
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our
  website: www.speedlink.com.
  1. Nasaďtevolantnahladký,rovnýpovrchapomocíUSBkabelujezapojtedovolnéhoUSBportuna
  Vašempočítači.
  2. Kabelemzapojtepedálovýkitdozadníhoportuvolantu.
  3. KinstalacisoftwareřídicíhoprogramuvložtedoCD-ROMspoludodanéCDsřídicímprogramem.
  Nespustí-liseinstalace
  automaticky, zvolte ve Windows
  ®
  ExplorerVášpohonCDaspusťteprogram„Setup.exe“.
  Prooptimálnívýkon,doporučujemevždypoužítnejnovějšíverzibudiče,kterounaleznetenanašich
  webovýchstránkách
  www.speedlink.com.
  4. Tlačítko„Mode“podržtepodobutřísekundstisknutépropřepínánímezidvěmaoperačnímirežimy
  volantu:XInput(provětšinuaktuálníchher)aDirectInput(provšechnystaršíaněkterénovějšíhry).
  Svítí-ličervenáLED(vlevo),takjeaktivnírežimDirectInput;pokudsvítízelenáLED(vpravo),tak
  sezařízenínacházívrežimuXInput.
  Předtím,nežspustítehru,uveďtevolantdopožadovanéhorežimu.Přepínánívrozehranéhře
  můževéstktomu,žecontrollerneíhrouvíceidentikován;vtakovémpřípaděrestartujtehru.S
  kterýmrežimemhranejlépefunguje,semůžetedočístvpříslušnépříručce,nebosezeptatpřímou
  výrobce,nebotomůžetejednoduševyzkoušet.
  5. Vmenubudiče,dokteréhomůžetevstoupitpřessystémovéřízení,můžetezkontrolovatfunkce
  volantuatlačítekavrežimu
  DirectInputprovéstpodrobnénastavení,jakonapříkladnastavenícitlivostinebointenzityvibrace.
  CZ
  1. Sätt ratten på en slät, plan yta och koppla den till en ledig USB-port på din dator med USB-kabeln.
  2. Koppla pedalsetet till anslutningen på rattens baksida med kabeln.
  3. Lägg in medföljande CD i datorns CD-enhet för att installera drivrutinen. Om installation inte börjar
  automatiskt väljer du CD-enheten i Windows
  ®
  Explorer och startar programmet ”Setup.exe”.
  För optimal effekt rekommenderar vi att man alltid använder den senaste drivrutinversionen som
  nnspåvårhemsida
  www.speedlink.com.
  4. Håll ”Mode”-knappen inne i tre sekunder för att växla mellan rattens två driftlägen: XInput (för de
  estanyaspel)ochDirectInput(förallaäldreochvissanyarespel).OmdenrödaLED-lampan(till
  vänster)lyserärDirectInput-lägetaktivt;omdengrönaLED-lampan(tillhöger)stårapparatenpå
  XInput-läget.
  Sätt ratten på önskat läge innan du startar spelet. Om man byter läge under spelet kan det hända
  attkontrollenintelängreregistrerassomdenska;isåfallstartarduomspeletigen.Vilketlägesom
  passar bäst för olika spel får du veta i tillhörande manual, hos tillverkaren eller genom att prova dig
  fram.
  5. IdrivrutinmenynsomnnsiKontrollpanelenkandutestarattensochknapparnasfunktionoch–i
  DirectInput-läget–göradetaljeradeinställningaravtexkänslighetellervibrationsstyrka.
  SE
  1. Sætrattetpåenglat,planoveradeogforbinddetviaUSB-kabletmedenledigUSB-tilslutningpå
  din computer.
  2. Forbind pedal-sættet via kablet med tilslutningen på rattets bagside.
  3. Læg den medleverede driver-CD ind i dit CD-drev for at installere driver-softwaren. Hvis installati-
  onen ikke starter automatisk, udvælger du dit CD-drev i Windows
  ®
  Explorer og starter programmet
  „Setup.exe“.
  Foroptimaleffektbørdualtidbrugedennyestedriver-version,somdunderpåvoreswebsite
  under www.speedlink.com.
  4. Hold„Mode“-tastentryktfortresekunderforatskiftemellemmodierneafdingamepad:XInput(for
  deesteaktuellespil)og
  DirectInput(foralleældreognoglenyespil).LyserdenrødeLED(venstre),erDirectInput-modus
  aktiv;lyserdengrønneLED(højre),
  er enheden i XInput-modus.
  Sæt dit rat til den ønskede modus inden du starter spillet. Et skift under spillet kan resultere i at
  controllerenikkeregistrereskorrekt;idettetilfældestarterduspilletigen.Medhvilkenmodusetspil
  fungere bedst, kan du oplyse i den tilhørende vejledning, ved
  producenten eller bare ved at prøve selv.
  5. I drivermenuen, som du kan hente via systemstyringen, kan du kontrollere rat- og knapfunktionerne
  og foretage avancerede
  indstillinger som f.eks. følsomheden eller vibrationsstyrken.
  DK
  1. Τοποθετήστετοτιμόνιεπάνωσεμιαλεία,ίσιαεπιφάνειακαισυνδέστετομέσωτουκαλωδίουUSB
  μεμιαελεύθερηυποδοχήσύνδεσηςUSBτουυπολογιστήσας.
  2. Συνδέστετοκιτπεντάλμέσωτουκαλωδίουμετηνυποδοχήσύνδεσηςστηνπίσωπλευράτου
  τιμονιού.
  3. ΤοποθετήστετοαπεσταλμένοCDοδηγούστονοδηγόCD,γιαναεγκαταστήσετετολογισμικό
  οδηγού.Εάνηεγκατάστασηδενξεκινήσειαυτόματα,επιλέξτεστονWindows
  ®
  Explorerτημονάδα
  δίσκουκαιεκκινήστετοπρόγραμμα„Setup.exe“.
  Γιαβέλτιστηαπόδοσησυστήνουμεναχρησιμοποιείτεπάντατηνεότερηέκδοσηοδηγών,τηνοποία
  θαβρείτεστηνιστοσελίδαμαςστηδιεύθυνσηwww.speedlink.com.
  4. Κρατήστεπιεσμένοτοπλήκτρο„Mode“γιατρίαδευτερόλεπτα,γιαεναλλαγήμεταξύτωνδύο
  καταστάσεωνλειτουργίαςτουτιμονιού:XInput(γιαταπερισσότερατρέχονταπαιχνίδια)καιDirectIn-
  put(γιαόλαταπαλαιότερακαιορισμένανεότεραπαιχνίδια).ΕάνανάβειτοκόκκινοLED(αριστερά),
  είναιενεργήηλειτουργίαDirectInput.ΕάνανάβειτοπράσινοLED(δεξιά),ησυσκευήβρίσκεταιστη
  λειτουργίαXInput.
  Παρακαλούμεθέστετοτιμόνιστηνεπιθυμητήκατάστασηλειτουργίας,προτούεκκινήσετεένα
  παιχνίδι.Ηαλλαγήστοτρέχονπαιχνίδιμπορείναοδηγήσειστοναμηναναγνωρίζεταιοελεγκτής
  σωστάαπόαυτό.Σεαυτήτηνπερίπτωσηπαρακαλούμεεκκινήστετοπαιχνίδιεκνέου.Μπορείτε
  ναμάθετεμεποιακατάστασηλειτουργίαςλειτουργείκαλύτερατοπαιχνίδιστοαντίστοιχοεγχειρίδιο,
  απότονκατασκευαστήήμέσωδοκιμής.
  5. Στομενούοδηγού,στοοποίοέχετεπρόσβασημέσωτουσυστήματοςελέγχου,μπορείτενα
  ελέγξετετηλειτουργίατιμονιούκαιπλήκτρωνκαθώςκαι,στηλειτουργίαDirectInput,ναδιεξάγετε
  λεπτομερείςρυθμίσεις,σχετικάμετηνευαισθησίαήτηνισχύκραδασμών.
  EL
  1. Aseta ohjauspyörä sileälle ja tasaiselle pinnalle ja liitä se USB-johdolla tietokoneesi vapaaseen
  USB-liitäntään.
  2. Liitä poljinsarja johdolla ohjauspyörän takana olevaan liitäntään.
  3. Aseta toimitukseen sisältyvä ajuri-CD tietokoneen CD-asemaan ajuriohjelmiston lataamiseksi.
  Mikäli asennus ei käynnisty automaattisesti, valitse Windows
  ®
  Explorerista tietokoneen CD-asema
  ja käynnistä ohjelma ”Setup.exe”.
  Optimaalista suorituskykyä varten suosittelemme käyttämään aina uusinta ajuriversiota, joka löytyy
  verkkosivultamme osoitteesta www.speedlink.com.
  4. Pidä ”Mode”-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan vaihtaaksesi ohjauspyörän molempien
  käyttötilojenvälillä:XInput(useimmilleajankohtaisillepeleille)jaDirectInput(kaikillevanhemmille
  jamuutamilleuudemmillepeleille).JospunainenLED(vasemmalla)palaa,DirectInput-tilaon
  aktiivinen;josvihreäLED(oikealla)palaa,laiteonXInput-tilassa.
  Aseta ohjauspyörä haluttuun tilaan ennen pelin aloittamista. Vaihto pelin käydessä voi johtaa
  siihen, ettei peli enää tunnista ohjainta oikein. Käynnistä tällaisessa tapauksessa peli uudelleen.
  Pelille parhaiten sopiva tila löytyy peliin kuuluvasta käsikirjasta, valmistajalta tai kokeilemalla.
  5. Ajurivalikossa, johon päästään järjestelmäohjauksen kautta, voidaan tarkastaa ohjauspyörä- ja
  näppäintoiminnotsekä–DirectInput-tilassa–suorittaayksityiskohtaisiaasetuksia,kutenherkkyys
  tai värähtelyvoimakkuus.
  FI
  1. Ustawkierownicęnagładkiej,równejpowierzchniipodłączjejkabelUSBdowolnegozłączaUSB
  komputera.
  2. Podłączkabelzestawupedałówdozłączaztyłukierownicy.
  3. WłóżzałączonąpłytęCDzesterownikamidonapęduCD-ROM,abyzainstalowaćsterowniki.Jeżeli
  instalacjanierozpoczniesięautomatycznie,wEksploratorzeWindows
  ®
  wybierznapędCD-ROMi
  uruchomprogram„Setup.exe”.
  Dlaoptymalnychwynikówużywajzawszenajnowszychwersjisterowników,któremożnaznaleźć
  na stronie internetowej
  SPEEDLINK pod adresem www.speedlink.com.
  4. Naciśnijiprzytrzymajprzez3sekundyprzycisk„Mode”,abywybraćjedenzdwóchtrybówpracy
  gamepada:XInput(dowiększościaktualnychgier)lubDirectInput(dostarszychiniektórych
  nowychgier).JeśliświecisięczerwonadiodaLED(polewej),aktywnyjesttrybDirectInput;jeśli
  świecisięzielonadiodaLED(poprawej),aktywnyjesttrybXInput.
  Zanimrozpocznieszgrę,przełączgamepaddoodpowiedniegotrybu.Przełączaniewtrakciegry
  możespowodować,żekontrolerniezostaniepoprawnierozpoznany.Wtakimprzypadkunależy
  ponownierozpocząćgrę.Odpowiednitrybustalisznapodstawieinstrukcjidogry,uproducentalub
  metodąpróbibłędów.
  5. Wmenusterownika,któreotworzyszprzezPanelsterowania,możeszprzetestowaćfunkcje
  kierownicyiprzyciskóworaz–
  wtrybieDirectInput–wykonaćszczegółoweustawienia,np.czułościlubintensywnościwibracji.
  PL
  1. Helyezzeakormánytegysík,laposfelületreésazUSBkábellelcsatlakoztassaszámítógépe
  szabad USB portjára.
  2. Csatlakoztassaapedálcsomagotakábellelakormánykerékhátsócsatlakozásával.
  3. HelyezzebeaCDmeghajtóbaacsomagbantalálhatóCD-t,hogytelepítseameghajtószoftvert.
  Hanemkezdődneelmagátólatelepítés,akkorválasszakiaWindows
  ®
  Explorerben a CD meg-
  hajtótésindítsaela„Setup.exe”programot.
  Azoptimálisteljesítményeléréséhezkérjük,mindigalegújabbmeghajtóprogram-verzióthasználja,
  amit a SPEEDLINK weboldalán, a www.speedlink.com talál meg.
  4. Tartsaa„Mode”gombothárommásodperciglenyomva,haváltaniszeretneakormánykétüzem-
  módjaközött:XInput(alegtöbbaktuálisjátékhoz)ésDirectInput(azösszesrégebbiésnéhány
  újabbjátékhoz).HaapirosLEDvilágít(bal),akkoraDirectInputüzemmódvanbekapcsolva;haa
  zöldLEDvilágít(jobb),akkorakészülékXInputüzemmódbanvan.
  Kérjük,állítsaakormánytakívántüzemmódba,mielőttelindítjaajátékot.Afolyójátékközbeniát-
  kapcsoláskövetkezményekéntlehetséges,hogyacontrollerteznemismerifelhelyesen;ebbenaz
  esetbenkérjük,indítsaújraajátékot.Azt,melyikmódbanműködiklegjobbanajáték,amegfelelő
  kézikönyvből,agyártótólvagykipróbálássaltudhatjameg.
  5. Arendszervezérlésenkeresztülelérhetőmeghajtómenübenelérhetőmeghajtómenüben
  ellenőrizhetiakormánykerékésagombokfunkcióit,valamintDirectInputüzemmódbanrészletesen
  beállíthatjapl.azérzékenységetvagyarezgéserősségét.
  HU
  1. Settrattetpåenglatt,jevnoverateogkobledettilenledigUSB-portpåPC-envedhjelpavUSB-
  kabelen.
  2. Koble pedalsettet til kontakten bak på rattet ved hjelp av kabelen.
  3. Legg inn den vedlagte driver-CD i CD-stasjonen for å installere driverprogramvaren. Dersom
  installasjonen ikke starter automatisk, velger du CD-stasjonen din i Windows
  ®
  Explorer og starter
  programmet «Setup.exe».
  Foroptimalytelse,anbefalerviatdualltidbrukerdennyestedriverversjonen.Dunnerdenpåvår
  nettside www.speedlink.com.
  4. Hold inne «Mode»-knappen i tre sekunder for å bytte mellom rattets to driftsmodi: XInput (for de
  esteavdenyerespillene)ogDirectInput(foralleeldrespillogenkelteavdenye).Hvisdetrøde
  LED(venstre)lyser,erDirectInput-modusaktiv.LyserdetgrønneLED(høyre),bennerapparatet
  seg i XInput-modus.
  Still rattet inn på ønsket modus før du begynner å spille. Hvis du bytter modus mens du spiller, kan
  det føre til at spillkontrollen ikke lenger registrerer kontrollenheten. I så fall må du starte spillet på
  nytt for å fortsette. Se i bruksanvisningen, les informasjonen fra produsenten eller prøv deg frem på
  egenhåndforånneuthvilkenmodussomerbestforetbestemtspill.
  5. Idrivermenyen,somdunnerviasystemkontroll,kandukontrollereratt-ogknappefunksjonen
  samt–iDirectInput-modus–foretadetaljerteinnstillinger,foreksempelpåømntligheteneller
  vibrasjonsstyrken.
  NO
  SL-6695-BKOR-01
  DRIFT O.Z.
  RACING WHEEL
  VERS. 1.0
  QUICK INSTALL GUIDE
Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel

Hulp nodig?

Aantal vragen: 3

Heeft u een vraag over de Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Marco, 17-3-2020 14:44:30 Geen reacties

Kun je de schakelflippers achter op het stuur los gebruiken van de gas/rem pedalen? ik heb hier veel problemen mee. alvast bedankt!

Beantwoord deze vraag
stijn, 23-1-2016 10:58:26 Geen reacties

hoe stel ik de gevoeligheid van de trilfunctie in. Ik heb ergens gevonden dat men op de knoppen select en start moeten drukken maar ik heb geen knop select. Hoe moet dit dan ingesteld worden?

Beantwoord deze vraag
jordy, 17-2-2015 21:35:34 Geen reacties

die van mij piept heel erg veel wat kan ik er tegen doen bedankt alvast! en ik speel er de game euro truck simulator 2 mee!

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel. Deze handleiding valt onder de categorie Controllers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.6. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks, Hongaars. Heeft u een vraag over de Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel specificaties

Algemeen
Merk Speed-Link
Model DRIFT O.Z. Racing Wheel
Product Controller
EAN 4027301987638
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks, Hongaars
Bestandstype PDF
Invoerapparaat
Soort apparaat Stuurwiel + pedalen
Gaming platforms ondersteund PC
Gaming controle functie toetsen D-pad
Gaming controle technologie Analoog
Aantal knoppen 12
Poorten & interfaces
Connectiviteitstechnologie Bedraad
Aansluiting USB 2.0
Ergonomie
Lengte snoer 2 m
Overige specificaties
USB Ja
null
Minimale systeemeisen
CD-ROM drive Ja
Gewicht en omvang
Gewicht - g
Verpakking
Type verpakking Doos

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Speed-Link DRIFT O.Z. Racing Wheel.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info