Soler & Palau SILENT-100 CZ handleiding

Soler & Palau SILENT-100 CZ
(1)
  • Aantal pagina's: 76
  • Bestandstype: PDF
SILENTCRZ
SILENT CHZ
Ì îä åë ³ î ñí à ùå í³ ð åã óë üî âà í èì
ïðèñòðîºì âèòðèìêè ÷àñó. Ïðèñòð³é
âèòðèìêè ÷àñó çàáåçïå÷óº ðîáîòó
âåíòèëÿòîðà ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî
ïåð³îäó ÷àñó âæå ï³ñëÿ â³äêëþ÷åííÿ
âèìèêà÷à (ìàë.6).
Íà ñõåì³ ìàë.5 ïîêàçàíî, ÿê ï³äêëþ÷èòè
îáëàäíàíèé ïðèñòðîºì âèòðèìêè ÷àñó
àïàðàò òàê, ùîá â³í ì³ã çàïóñêàòèñÿ çà
ä î ï î ì î ã î þ â è ì è ê à ÷ à , ù î
âèê îð è ñòîâó º òü ñ ÿ ä ë ÿ âìèê àíí ÿ -
âèìèêàííÿ ñâ³òëà.
Äëÿ ðåãóëþâàííÿ ïðèñòðîþ âèòðèìêè ÷àñó
íåîáõ³äíî ïîâåðíóòè ïîòåíö³îìåòð,
ðîçòàøîâàíèé ó ïëàò³ ç äðóêîâàíîþ
ñõåìîþ (ìàë.7):
Äëÿ çìåíøåííÿ âèòðèìêè ÷àñó ïîâåðí³òü
ï î ò å í ö ³ î ì åò ð ï ð î ò è ã î ä è í í î ¿
ñòð³ëêè õâ. õâèëèíà
Äëÿ çá³ëüøåííÿ âèòðèìêè ÷àñó
ïîâåðí³òü ïîòåíö³îìåòð ïî ãîäèíí³é
ñòð³ëö³ (ìàêñ: 30 õâèëèí
Ìîäåë³ îñíàùåí³ ðåãóëþºìèì ïðèñòðîºì
âèòðèìêè ÷àñó. Ïðèñòð³é âèòðèìêè ÷àñó
çàáåçïå÷óº ðîáîòó âåíòèëÿòîðà ïðîòÿãîì
âèçíà÷åíîãî ïåð³îäó ÷àñó âæå ï³ñëÿ
â³äêëþ÷åííÿâèìèêà÷à(ìàë.6).
Íà ñõåì³ ìàë.5 ïîêàçàíî, ÿê ï³äêëþ÷èòè
îáëàäíàíèé ïðèñòðîºì âèòðèìêè ÷àñó
àïàðàò òàê, ùîá â³í ì³ã çàïóñêàòèñÿ çà
ä î ï î ì î ã î þ â è ì è ê à ÷ à , ù î
âèê îð è ñòîâó º òü ñ ÿ ä ë ÿ âìèê àíí ÿ -
âèìèêàííÿ ñâ³òëà.
Äëÿ ðåãóëþâàííÿ ïðèñòðîþ âèòðèìêè ÷àñó
íåîáõ³äíî ïîâåðíóòè ïîòåíö³îìåòð,
ðîçòàøîâàíèé ó ïëàò³ ç äðóêîâàíîþ
ñõåìîþ (ìàë.7): Àïàðàò îñíàùåíèé
ïðèñòðîºì âèòðèìêè ÷àñó, ùî ìຠ4
ïîëîæåííÿ:
ßêùî ÷àñ âèêîðèñòàííÿ íå ïåðåâèùóº
ñåêóíä ðèñòð³é âèòðèìêè ÷àñó íå
ïðàöþº
ßêùî ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ïåðåâèùóº
ñåêóíä àïàðàò àâòîìàòè÷íî ðåãóëþº
ðîáîòó ïðèñòðîþ âèòðèìêè ÷àñó ×à
ðîáîòè ïðèñ ò ðî þ â è òð è ì êè ÷àñó
ïðîïîðö³éíî ÷àñó âèêîðèñòàííÿ àïàðàòà
ïðè ìàêñèìóì³ â 30
õâèëèí
Ï
Ô³êñîâàíèé ÷àñ ðîáîòè ïðèñòðîþ
âèòðèìêè ÷àñó 5 õâèëèí
Ô³êñîâàíèé ÷àñ ðîáîòè
ïðèñòðîþ âèòðèìêè ÷àñó 20 õâèëèí
Ô³êñîâàíèé ÷àñ ðîáîòè ïðèñòðîþ
âèòðèìêè ÷àñó 30 õâèëèí
Ì îä åë ³ î áë àä í à í ³ åë å ê ò ðî í í è ì
ã³ãðîñòàòîì, ùî ðåãóëþºòüñÿ â ä³àïàçîí³
ì³æ 60% ³ 90% â³äíîñíî¿ âîëîãîñò³, à òàêîæ
ïðèñòðîºì âèòðèìêè ÷àñó, çãîäîì ðîáîòè
â³ä 2 äî 20 õâèëèí.
Î
Äëÿ òîãî ùîá àïàðàò òî÷íî âèçíà÷àâ
ð ³ âå í ü âîë î ãî ñ ò ³ â ³ í ï î â èí í èé
óñòàíîâëþâàòèñÿ íà ä³ëÿíö³ ç äîñòàòíüîþ
öèðêóëÿö³ºþ ïîâ³òðÿ Íå çì³íþéòå
ð å ã ó ë þ â à í í ÿ ã ³ ã ð î ñ ò à ò à ï î ç à
ïðèì³ùåííÿì, ó ÿêîìó âñòàíîâëþºòüñÿ
àïàðàò
ßêùî ð³âåíü â³äíîñíî¿ âîëîãîñò³
ïå ðåâ èù óº 9 0%, âå íò è ëÿ ò î ð íå
çóïèíÿºòüñÿ
Íå çì³íþéòå ðåãóëþâàííÿ ã³ãðîñòàòà ïîçà
ïðèì³ùåííÿì, ó ÿêîìó âñòàíîâëþºòüñÿ
àïàðàò
ßêùî ð³âåíü â³äíîñíî¿ âîëîãîñò³
ïå ðåâ èù óº 9 0%, âå íò è ëÿ ò î ð íå
çóïèíÿºòüñÿ. ßêùî ð³âåíü â³äíîñíî¿
âîëîãîñò³ íèæ÷å 60%, âåíòèëÿòîð íå áóäå
çàïóñêàòèñÿ.
( : 1 )
).
-
50 ,
- 50
,
.
(
).
.
-
,
.
.
.
S I L E N T - 1 0 0 C R I Z ( â å ð ñ ³ ÿ
âèêîðèñòîâóºòüñÿ âèíÿòêîâî â ìîäåë³
100)
ÓÂÀÃÀ:
ñîáëèâ³ ðåêîìåíäàö³¿:
Àïàðàò îñíàùåíèé ïðèñòðîºì
âèòðèìêè ÷àñó, ùî 䳺 ïðîòÿãîì 50
ñåêóíä ï³ñëÿ çàïóñêó: òàêèì ÷èíîì,
ïðîòÿãîì ïåðøèõ 50 ñåêóíä àïàðàò íå
ïðàöþº.
Ïîëîæåííÿ Àâòî
îëîæåííÿ
Ïîëîæåííÿ 20':
Ïîëîæåííÿ 30':
:
5':
Soler & Palau SILENT-100 CZ

Hulp nodig?

Aantal vragen: 20

Heeft u een vraag over de Soler & Palau SILENT-100 CZ of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Soler & Palau SILENT-100 CZ bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Carla Philippaerts, 27-7-2021 17:07:07 Geen reacties

Silent 100 is defect. Wat kan ik doen?

Silent 100 is defect. Wat kan ik doen?
Beantwoord deze vraag
j hoekerd, 6-3-2020 06:52:03 1 reactie

Hoe maak ik het schoon. Hij doet het niet meer en het ligt niet aan de stroomvoorziening.

Petra van Voorden, 22-9-2020 17:36:06

Het rotorblad in het rooster draait niet meer en er is geen probleem met de stroomvoorziening

Beantwoord deze vraag
Anja rollfs, 20-8-2020 19:27:05 Geen reacties

Wij hebben sins 3 weken ook een silent 100 design die vandaag niet meer uitspringt. De badkamerdeur blijft open en er is nog niet gedoucht. We hebben wel geschilderd.kan dat er iets mee te maken hebben?

Beantwoord deze vraag
Fam Berends, 9-2-2020 14:35:11 2 reacties

Geachte meneer of mevrouw, In onze nieuwe badkamer is een S&P Silent-100CZ ventilator gemonteerd, waarover we zeer tevreden zijn. We hebben nu twee vragen: 1) om de ventilator beter schoon te maken, zouden we de buitenste kap er soms af willen halen. Hoe doen we dat? 2) we willen de doorlooptijd van de ventilator na afschakelen iets verlengen. Hoe gaat dat? Dank u wel voor uw informatie en met vriendelijke groet, Fam. Berends

Kruijt, 30-5-2020 11:34:23

1. Het loshalen van het kapje is heel eenvoudig. Het staat in de handleiding. Aan de onderkant (de zijde waar de tekst staat) zit een gaatje. Met een puntige schroevendraaier kun je een lipje wegduwen, waarna je het frontje met een platte schroevendraaier voorzichtig los kunt maken. 2. In de handleiding hierboven Fig 7 staat ook hoe je de tijd kunt instellen. Haal het frontje eraf zoals hiervoor beschreven is. Er is een zwart schroevendraaiertje meegeleverd om de stelschroef te verdraaien.

Kruijt, 30-5-2020 11:38:50

aanvulling op 1) Op YouTube is een installatie filmpje te zien: zoek op ' Connection guidelines for VENTS Quiet 100 domestic fan. Overview and installation'

Beantwoord deze vraag
paul nouwen, 6-10-2019 07:20:37 Geen reacties

hoe demonteer ik het bescherm rooster en is er een afsluitbaar rooster beschikbaar?

Beantwoord deze vraag
Peter, 9-10-2020 08:11:21 Geen reacties

Hallo, wij hebben een silent 100 CHZ maar doe draait nu aanzienlijk langer of normaal,soms wel de gehele dag? Ik vind het handleidingboekje niet meer dus kan ik van jullie de standaardinstelling krijgen aub? Mvg Peter.

Beantwoord deze vraag
Marc, 24-7-2020 07:47:15 Geen reacties

ik heb een decor 100 met vochtigsheid sensor. Echter de ventilator draait constant

Beantwoord deze vraag
frieda de voght, 19-1-2021 10:45:03 Geen reacties

hoe moet ik mijn silent onderhouden werkt niet meer

Beantwoord deze vraag
Ernst Germann, 24-8-2021 04:33:52 Geen reacties

Hoe stel ik de vochtigheid van 80 % in bij de Silent 100 met vochtigheid sensor?

Beantwoord deze vraag
Nicole de Roy, 26-6-2021 09:29:58 Geen reacties

de ventilator is geplaatst silent-100 chz 12v en blijft altijd draaien

Beantwoord deze vraag

Soler & Palau SILENT-100 CZ specificaties

Algemeen
Merk Soler & Palau
Model SILENT-100 CZ
Product Afzuigkap
EAN 8413893184023
Taal Nederlands, Engels
Bestandstype PDF
Kenmerken
Montage Muur
Geschikte locatie Badkamer
Kleur van het product Wit
Internationale veiligheidscode (IP) IP45
Isolatie Klasse II
Prestatie
Luchtstroom 95 m³/uur
Ventilator diameter 100 mm
Aantal ventilatoren 1 ventilator(en)
Fan snelheid (max) 2400 RPM
Geluidsniveau 26.5 dB
Energie
AC-ingangsspanning 230 V
AC-ingangsfrequentie 50 Hz
Vermogensverbruik (max) 8 W
Gewicht en omvang
Breedte 158 mm
Diepte 109.3 mm
Hoogte 158 mm
Gewicht 570 g
Inhoud van de verpakking
Aantal 1
toon meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Soler & Palau SILENT-100 CZ.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag