Soler & Palau SILENT-100 CZ handleiding

Soler & Palau SILENT-100 CZ
(1)
  • Aantal pagina's: 76
  • Bestandstype: PDF
÷ñåéÜæåôáé ãéá ôçí åðáíáöïñÜ ôïõ åðéðÝäïõ
õãñáóßáò óôï åðéëåãìÝíï åðßðåäï åîáñôþìåíï
áðü ôçí ðñïåðéëïãÞ ôïõ ÷ñïíïäéáêüðôç áðü 2 Ýùò
20 ëåðôÜ.
:Áõôüìáôç ëåéôïõñãßá (Åéê. 9)
Óå áõôüìáôç ëåéôïõñãßá, ï õãñïóôÜôçò áíáãêÜæåé
ôïí áíåìéóôÞñá íá ëåéôïõñãÞóåé áõôüìáôá üôáí
ôï åðßðåäï õãñáóßáò óôï äùìÜôéï åßíáé
õøçëüôåñï áðü ôï êáèïñéóìÝíï åðßðåäï. Ï
áíåìéóôÞñáò èá óôáìáôÞóåé áõôüìáôá üôáí ç
õãñáóßá âñåèåß êÜôù áðü ôï åðéëåãìÝíï åðßðåäï
êáé ìåôÜ áðü ôçí êáèïñéóìÝíç ðåñßïäï óôï
÷ñïíüìåôñï.
: Áõôüìáôç ëåéôïõñãßá üðùò êáé
óôçí ðåñßðôùóç 1 ìå ôç äõíáôüôçôá ðáñÜêáìøçò
ôïõ õãñïóôÜôç ìå ôç âïÞèåéá ôïõ äéáêüðôç
öùôéóìïý (Åéê. 8), ç óõóêåõÞ ëåéôïõñãåßüôáí ôï
åðßðåäï õãñáóßáò óôï äùìÜôéï åßíáé ÷áìçëüôåñï
áðü ôï åðéëåãìÝíï. Óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç, ï
áíåìéóôÞñáò óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá ôçí
êáèïñéóìÝíç ðåñßïäï ðïõ õðÜñ÷åé óôï
÷ñïíüìåôñï áöüôïõ Ý÷åé óâçóôåßï äéáêüðôçò
öùôéóìïý.
-ÅÜí ï ÷ñüíïò ëåéôïõñãßáò åßíáé ìéêñüôåñïò áðü
50 äåõôåñüëåðôá, ï ÷ñïíïäéáêüðôçò äåí èá
ëåéôïõñãÞóåé.
-ÅÜí ï ÷ñüíïò ëåéôïõñãßáò åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü
50 äåõôåñüëåðôá, ï ÷ñïíïäéáêüðôçò èá
ëåéôïõñãÞóåé óýìöùíá ìå ôïí ðñïåðéëåãìÝíï
÷ñüíï.
Ôï ìïíôÝëï äéáôßèåôáé ìå áéóèçôÞñéï ðáñïõóßáò
õðåñýèñùí . Ç óõóêåõÞ åíåñãïðïéåßôáé
áõôüìáôá üôáí áíé÷íåõèåßêíß çóç óå åìâÝëåéá 4
ìÝôñùí ôï ìÝãéóôï (Åéê.9)
Ç óõóêåõÞ äéáèÝôåé åðßóçò ñõèìéæüìåíï
÷ñïíïäéáêüðôç (1 Ýùò 30 ëåðôþí) þóôå ç
óõóêåõÞ íá óõíå÷ßóåé íá ëåéôïõñãåß ãéá ôçí
åðéëåãìÝíç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ìåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç
ôçò êßíçóçò ðïõ ôçí åíåñãïðïßçóå.
Ç ñýèìéóç ôïõ ÷ñïíïäéáêüðôç ãßíåôáé
óôñÝöïíôáò ôï ðïôåíóéüìåôñï (Åéê.7)
Ãéá íá ìåéþóåôå ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñïíïäéáêüðôç
ãõñßóôå áñéóôåñüóôñïöá (åëÜ÷éóôï: 1 ëåðôü)
Ãéá íá áõîÞóåôå ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñïíïäéáêüðôç
ãõñßóôå äåîéüóôñïöá (ìÝãéóôï: 30 ëåðôÜ).
Ï áíåìéóôÞñáò áðáéôåßìüíï ðåñéïäéêü
êáèáñéóìü ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ýöáóìá
åëáöñÜ âñåãìÝíï ìå êÜðïéïÞðéïáðïññõðáíôéêü.
Óáò óõóôÞíïõìå ãéá íá ìçí ðñïóðáèÞóåôå íá
áðïóõíáñìïëïãÞóåôå Þ íá áöáéñÝóåôå
ïðïéáäÞðïôå ôìÞìáôá ôçò óõóêåõÞò åêôüò áðü
åêåßíá ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáðÜíù. ÊÜôé ôÝôïéï
èá áêýñùíå áõôüìáôá ôçí åããýçóç ôçò
ÅÜí äéáðéóôþóåôå ïðïéïäÞðïôå åëÜôôùìá, åëÜôå
óå åðáöÞ ìå ôïí åîïõóéïäïôçìÝíï áíôéðñüóùðï
ôçò óôç ÷þñá óáò
Ç åôáéñßá S&P äéáôçñåß ôï äéêáßùìá áëëáãþí
ôùí ðñïäéáãñáöþí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
Ëåéôïõñãßá
Ðåñßðôùóç 1
Ðåñßðôùóç 2
ÐÑÏÓÏ×Ç: ¼ôáí ôï ðïóïóôü õãñáóßáò åßíáé
åðÜíù áðü ôçí åðéëåãìÝíç ôéìÞ, ç áõôüìáôç
åðéëïãÞ ðñïçãåßôáé ôçò ÷åéñïêßíçôçò êáé ç
ìïíÜäá äåí ìðïñåß Ýðåéôá íá óâçóôåß áðü ôïí
äéáêüðôç.
ÓõíôÞñçóç
SILENT-100 CDZ (
SILENT-100)
áõôüò ï ôýðïò äéáôßèåôáé
ìüíï óôï
PIR
-
-
.
.
AfterSalesService
S&P
S&P
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Ïé ïäçãßåò åßíáé äéáèÝóéìåò óôçí éóôïóåëßäá
http://www.solerpalau.com åðéêïéíùíÞóôå
ìå ôïí Ôïðéêü áíôéðñüóùðï ôçò Soler &
Palau.
Ëßóôá áíôéðñïóþðùí óôçí éóôïóåëßäá :
http://www.solerpalau.com.
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß
áðü ðáéäéÜ çëéêßáò 8 åôþí êáé Üíù êáé áðü
Ü ô ï ì á ì å ìå é ù ì Ý í å ò ó ù ì á ô é ê Ý ò ,
áéóèçôçñéáêÝò Þ äéáíïçôéêÝò éêáíüôçôåò Þ
Ýëëåéøç åìðåéñßáò êáé ãíþóçò, åöüóïí Ý÷ïõí
ôý÷åé åðßâëåøçò Þ åêðáßäåõóçò ó÷åôéêÜ ìå ôç
÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò ìå áóöáëÞ ôñüðï êáé íá
êáôáíïïýí ôïõò êéíäýíïõò ðïõ åìðëÝêïíôáé.
Ôá ðáéäéÜ äåí ðñÝðåé íá ðáßæïõí ìå ôç
Soler & Palau SILENT-100 CZ

Hulp nodig?

Aantal vragen: 20

Heeft u een vraag over de Soler & Palau SILENT-100 CZ of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Soler & Palau SILENT-100 CZ bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Carla Philippaerts, 27-7-2021 17:07:07 Geen reacties

Silent 100 is defect. Wat kan ik doen?

Silent 100 is defect. Wat kan ik doen?
Beantwoord deze vraag
j hoekerd, 6-3-2020 06:52:03 1 reactie

Hoe maak ik het schoon. Hij doet het niet meer en het ligt niet aan de stroomvoorziening.

Petra van Voorden, 22-9-2020 17:36:06

Het rotorblad in het rooster draait niet meer en er is geen probleem met de stroomvoorziening

Beantwoord deze vraag
Anja rollfs, 20-8-2020 19:27:05 Geen reacties

Wij hebben sins 3 weken ook een silent 100 design die vandaag niet meer uitspringt. De badkamerdeur blijft open en er is nog niet gedoucht. We hebben wel geschilderd.kan dat er iets mee te maken hebben?

Beantwoord deze vraag
Fam Berends, 9-2-2020 14:35:11 2 reacties

Geachte meneer of mevrouw, In onze nieuwe badkamer is een S&P Silent-100CZ ventilator gemonteerd, waarover we zeer tevreden zijn. We hebben nu twee vragen: 1) om de ventilator beter schoon te maken, zouden we de buitenste kap er soms af willen halen. Hoe doen we dat? 2) we willen de doorlooptijd van de ventilator na afschakelen iets verlengen. Hoe gaat dat? Dank u wel voor uw informatie en met vriendelijke groet, Fam. Berends

Kruijt, 30-5-2020 11:34:23

1. Het loshalen van het kapje is heel eenvoudig. Het staat in de handleiding. Aan de onderkant (de zijde waar de tekst staat) zit een gaatje. Met een puntige schroevendraaier kun je een lipje wegduwen, waarna je het frontje met een platte schroevendraaier voorzichtig los kunt maken. 2. In de handleiding hierboven Fig 7 staat ook hoe je de tijd kunt instellen. Haal het frontje eraf zoals hiervoor beschreven is. Er is een zwart schroevendraaiertje meegeleverd om de stelschroef te verdraaien.

Kruijt, 30-5-2020 11:38:50

aanvulling op 1) Op YouTube is een installatie filmpje te zien: zoek op ' Connection guidelines for VENTS Quiet 100 domestic fan. Overview and installation'

Beantwoord deze vraag
paul nouwen, 6-10-2019 07:20:37 Geen reacties

hoe demonteer ik het bescherm rooster en is er een afsluitbaar rooster beschikbaar?

Beantwoord deze vraag
Peter, 9-10-2020 08:11:21 Geen reacties

Hallo, wij hebben een silent 100 CHZ maar doe draait nu aanzienlijk langer of normaal,soms wel de gehele dag? Ik vind het handleidingboekje niet meer dus kan ik van jullie de standaardinstelling krijgen aub? Mvg Peter.

Beantwoord deze vraag
Marc, 24-7-2020 07:47:15 Geen reacties

ik heb een decor 100 met vochtigsheid sensor. Echter de ventilator draait constant

Beantwoord deze vraag
frieda de voght, 19-1-2021 10:45:03 Geen reacties

hoe moet ik mijn silent onderhouden werkt niet meer

Beantwoord deze vraag
Ernst Germann, 24-8-2021 04:33:52 Geen reacties

Hoe stel ik de vochtigheid van 80 % in bij de Silent 100 met vochtigheid sensor?

Beantwoord deze vraag
Nicole de Roy, 26-6-2021 09:29:58 Geen reacties

de ventilator is geplaatst silent-100 chz 12v en blijft altijd draaien

Beantwoord deze vraag

Soler & Palau SILENT-100 CZ specificaties

Algemeen
Merk Soler & Palau
Model SILENT-100 CZ
Product Afzuigkap
EAN 8413893184023
Taal Nederlands, Engels
Bestandstype PDF
Kenmerken
Montage Muur
Geschikte locatie Badkamer
Kleur van het product Wit
Internationale veiligheidscode (IP) IP45
Isolatie Klasse II
Prestatie
Luchtstroom 95 m³/uur
Ventilator diameter 100 mm
Aantal ventilatoren 1 ventilator(en)
Fan snelheid (max) 2400 RPM
Geluidsniveau 26.5 dB
Energie
AC-ingangsspanning 230 V
AC-ingangsfrequentie 50 Hz
Vermogensverbruik (max) 8 W
Gewicht en omvang
Breedte 158 mm
Diepte 109.3 mm
Hoogte 158 mm
Gewicht 570 g
Inhoud van de verpakking
Aantal 1
toon meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Soler & Palau SILENT-100 CZ.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag