Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO handleiding

Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO
7.5 · 1
PDF handleiding
 · 2 pagina's
Nederlands
handleidingSigma 105mm F2.8 DG DN MACRO
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝဇǫȡȩƷᛟ
ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
Š
ȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎܹƕႆဃƢǔӧᏡ
ࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩƴŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳ
ƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎
ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻Ʒ
Ҿ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝဇ
ƴƳǓLJƢƱŴ᠃ƢǔǕƕƋǓLJƢŵ
ӲᢿƷӸᆅᲢ׋ 1
ձȕǣȫǿȸƶơ
ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
ճȕǩȸǫǹȢȸȉЏƑǹǤȃȁ
մ዁ǓȪȳǰ
յAFL Ȝǿȳ
նȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǹǤȃȁ
շ዁ǓȪȳǰǯȪȃǯǹǤȃȁ
ո዁ǓȪȳǰȭȃǯǹǤȃȁ
չȞǦȳȈ
պȬȳǺȕȸȉ
ȬȳǺƷბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢໜƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆
ƱƳǓLJƢƷưƝදƘƩƞƍŵ
ȔȳȈӳǘƤ
ǪȸȈȕǩȸǫǹAFưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓƑǹǤȃȁ
Ǜ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹMFưજࢨƢǔئӳƸŴ
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓƑǹǤȃȁǛ MFᲢ׋ 3ᲣƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳ
ǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ǫȡȩƷȕǩ
ȸ
ǫǹȢ
ȸ
ȉƷЏǓƑƸ
Ŵ
ƝဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
Ʃƞƍŵ
AFL Ȝǿȳ
AF ˺ѣɶƴ AFL ȜǿȳᲢ׋ 4ǛƢƱŴAF ǛǹȈȃȗƞƤǔƜƱƕưƖLJƢ
AF ȭȃǯ / AF ǹȈȃȗೞᏡᲣŵ
ǫȡȩƴǑƬƯƸŴAFL ȜǿȳƕݣࣖƠƯƍƳƍئӳƕƋǓLJƢŵ
ǫȡȩư AFL ȜǿȳƷೞᏡǛǫǹǿȞǤǺưƖǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸ
ǫȡȩƷᛟଢ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸƴƭƍƯ
ƜƷȬȳǺƸŴAF Ʒ˺ѣር׊ǛСᨂưƖǔȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǛͳƑƯƍLJ
ƢᲢ׋ 5ŵˌɦƷɤെ᨞ƴЏƑӧᏡưƢŵ
Ɣ
FULL0.295m Đ
Ɣ
0.5m Đ
Ɣ
0.295m 0.5m
዁ǓȪȳǰƴƭƍƯ
዁ǓΟέǪȸȈǍȞȋȥǢȫᩧЈȢȸȉƷƱƖŴ዁ǓƷᚨܭƴМƳ዁ǓȪȳ
ǰǛͳƑƯƍLJƢŵ
ᩧЈƷᛦૢ૾ඥƸǫȡȩƷᛟଢ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ǫȡȩƴǑƬƯƸŴ዁ǓȪȳǰƕݣࣖƠƯƍƳƍئӳƕƋǓLJƢŵ
዁ǓȪȳǰǯȪȃǯǹǤȃȁ
዁ǓȪȳǰƷǯȪȃǯǛ໯ƘƢƜƱƴǑǓŴ዁ǓǛǹȠȸǺƴ዁ǔŴLJƨƸ᧏ƚ
ǔƜƱƕӧᏡƴƳǓŴѣဒજࢨ଺ƳƲƴјௐǛႆƠLJƢŵǯȪȃǯǛ໯ƘƠƨ
ƍئӳƸžOFFſƴǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 6
዁ǓȪȳǰȭȃǯǹǤȃȁ
A ȝǸǷȧȳƷƱƖƴȭȃǯƴǻȃȈƢǔƱŴA ȝǸǷȧȳư׍ܭƞǕLJƢŵ
ǫȡȩư F ǛᚨܭƢǔئӳƴМưƢᲢ׋ 7Უŵ A ˌٳƷȝǸǷȧȳưȭȃǯ
ƴǻȃȈƢǔƱŴ᧏્Ɣǒஇݱ዁ǓƷር׊ưׅ᠃ƠLJƢŵ዁ǓȪȳǰư F Ǜ
ᚨܭƢǔئӳƴМưƢᲢ׋ 8Უŵ
ȬȳǺȕȸȉ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴࢨ᪪ǛɨƑǔȕȬǢǍǴȸǹȈƷ˯ถƴஊјưƢŵӕ
Ǔ˄ƚ૾ƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠ
LJƢᲢ׋ 9Უŵ
ȬȳǺǛဇƠƳƍ଺ƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖLJƢŵ
ȕȩȃǷȥજࢨ
ᡈજࢨƴƸŴȞǯȭજࢨဇƷȕȩȃǷȥǍȩǤȈǛƝဇƘƩƞƍŵ
ǷǰȞᙌƷǫȡȩǛƝဇƷئӳƸŴȞǯȭજࢨƴஇᢘƳǷǰȞǨȬǯȈȭȋȃ
ǯȕȩȃǷȥȞǯȭ EM-140DG SA-STTL ƕƝဇƴƳǕLJƢŵ
ƝဇƷǫȡȩƴǑǓݣࣖƠƳƍೞᏡƕƋǓLJƢŵࡴᅈ WEB ǵǤȈƴƯƝᄩ
ᛐƘƩƞƍŵ
ȆȬdzȳȐȸǿȸƴƭƍƯ
(
LȞǦȳȈဇƷLj
)
К٥ǓƷȆȬdzȳȐȸǿȸTC-1411 ƱƷኵLjӳǘƤư 1.4 Ტ147mm F4ᲣŴ TC-
2011 ƱƷኵLjӳǘƤư 2 Ტ210mm F5.6ᲣƷஓᢒȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵ
ɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸŴƝဇƴƳǕLJƤǜŵ
ȆȬdzȳȐȸǿȸǛᘺბƢǔƱŴȬȳǺƷ F ƕଢ଼ƘƳǓLJƢŵǫȡȩƷ F
ᘙᅆƸŴଢ଼ƘƳƬƨƕӒପƞǕŴ዁ǓȪȳǰƷᘙᚡƴݣƠƯŴTC-1411 ưƸ
1 െŴTC-2011 ưƸ 2 െŴଢ଼ƍƕᘙᅆƞǕLJƢŵ
ᡈុᩉ଺ƷᩧЈᙀദ
ȞǯȭȬȳǺƸŴȔȳȈˮፗƕᡈុᩉƴƳǔƴᡲǕŴF ƕଢ଼ƘƳǓLJƢŵᡫ
ࠝƷજࢨưƸŴଢǔƞƷ٭҄ǛǫȡȩƕᐯѣႎƴᙀദƠƯƘǕLJƢƕŴٳᢿᩧЈ
ᚘưᩧЈǛൿNJǔئӳƸŴᙀദƕ࣏ᙲƴƳǓLJƢŵᲢᘙ 10ᲣǛӋༀƠŴᙀദ᣽Ǜ
ǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
ǫȡȩƴǑƬƯƸŴܱᨥƷ F ǛᘙᅆƢǔೞᆔNjƋǓLJƢŵ
ሥŴӕৢɥƷද
฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
৑ƴƸሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ȬȳǺ᩿ƴƸႺưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸŴ᧸ػȷ᧸๟ನᡯƱƳƬƯƓǓŴݱᩋƳƲưƷဇƸӧᏡưƢƕŴ
᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵ൦ᡀƳƲưƷဇưƸŴٻ᣽Ʒ൦ƕǒƳƍǑƏƴ
දƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ
ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
ƳơLJƤƯƔǒƝဇƘƩƞƍŵ
ԼឋᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴƭƍƯ
ԼឋᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷżᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼƳˁಮ
ȬȳǺನ঺
-
12 - 17 இٻજࢨྙ
1:1
ဒ 23.3° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 62mm
இݱ዁Ǔ 22 இٻࢲ X ᧈƞ 74 x 133.6mm
இჺજࢨុᩉ 29.5cm ᣻᣽
715g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴL ȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹǛဇƠƯƍLJƢŵ
᪥ᮏㄒ㻌
ᜩԓ
ද
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please
read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.

WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS

Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause
damage to the eye or loss of eyesight.
Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the
lens from concentrating the suns rays, which may cause a fire.
The shape of the mount is very complex. Please be careful when
handling it so as not to cause injury.

DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)

Filter Attachment Thread
Focus Ring
Focus Mode Switch
Iris Ring
AFL Button
Focus Limiter Switch
Iris Ring Click Switch
Iris Ring Lock Switch
Mount
Lens Hood

ATTACHING TO THE CAMERA BODY

Please refer to the cameras instruction manual for details on how to
attach it to or detach it from the camera body.
On the lens mount surface, there are electrical contacts. Please be
careful with their handling as scratches or dirt on them could cause
malfunctions or damage.

FOCUSING

For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the
AF position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode
switch on the lens to the “MF position (fig.3). You can adjust the focus by
turning the focus ring.
Please refer to cameras instruction manual for details on changing the
cameras focusing mode.

AFL BUTTON

It is possible to cancel autofocus by pressing the AFL button while the AF
is operating (AF lock / AF stop function) (fig.4).
With some cameras, the AFL button does not work.
Some camera bodies can customize the function of the AFL button, so
please check the details of the cameras instruction manual.

FOCUS LIMITER SWITCH

This lens is equipped with the focus limiter switch, which enables a limit
of
the
AF
range
(fig.5).
It
is
possible
to
switch
to
the
following
three
modes.
Ɣ
FULL (0.295m ~ Đ) (0.968ft ~ Đ)
Ɣ
0.5m ~ Đ (1.64ft ~ Đ)
Ɣ
0.295m ~ 0.5m (0.968ft ~ 1.64ft )

IRIS RING

It incorporates an iris ring that is useful to adjust the aperture value
during Aperture Priority Auto mode and Manual Exposure mode.
With some cameras, the iris ring does not work.
Check the camera’s instruction manual for how to adjust exposure.

IRIS RING CLICK SWITCH

It is possible to select to activate/deactivate the click of the iris ring, and
this function would be effective for movie shooting. To deactivate the
click of the iris ring, set the switch to OFF (fig.6).

IRIS RING LOCK SWITCH

If you use the Iris Ring Lock Switch when the aperture is set to A, it will
be fixed on A. This function will be useful when adjusting the F-stop via
the camera (fig.7). If you use the Iris Ring Lock Switch when the aperture
is on any aperture setting other than A, the aperture ring can still be
rotated from maximum to minimum aperture. This function will be useful
when adjusting the F-stop via the Iris ring (fig.8).

LENS HOOD

The lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by
bright illumination from outside the picture area. Attach the hood and
turn clockwise until it stops rotation (fig.9).
When not in use, the lens hood can be attached upside-down.

FLASH PHOTOGRAPHY

Please use flash or lighting equipment designed for macro photography
when you take close-up photography.
SIGMA
ELECTRONIC
FLASH
MACRO
EM-140
DG
SA
-
STTL,
which
is
optimized
for macro photography, is available to use with Sigma cameras.
Some functions may not be available depending on the camera you use.
Please check our website.

ABOUT TELE CONVERTERS (Only for L-Mount)

By
adding
the
optional
Tele
Converter
TC-1411
and
TC-2011,
it
is
possible
to use the lens as a telephoto lens with 1.4x (147mm F4) and 2x (210mm
F5.6) respectively.
Tele Converters other than the above cannot be used.
Using the Tele Converter decreases the effective aperture by one
F-stop (with the Tele Converter TC-1411) or by two F-stops (with the
Tele Converter TC-2011). Therefore, the value of the Iris ring and the
value displayed on the camera are different.

EXPOSURE COMPENSATION AT CLOSE DISTANCE

The F-stop of the macro lens becomes darker as the focusing distance is
reduced. During normal shooting, the camera automatically balances the
exposure, but when setting the exposure with an external exposure meter,
it will be necessary to adjust exposure manually. Please refer to (Table
10) and dial in the correct amount.
Some cameras show the actual F-stop.

BASIC CARE AND STORAGE

Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with
good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
mothballs or naphthalene gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
moistened lens cloth or lens tissue.
This lens benefits from a dust and splash proof construction. Although
this construction enables the lens to be used under light rain, it is not
the same as being water proof. Please pay attention to prevent a large
amount of water from splashing on the lens, especially when using it by
a waterside. It is often impractical to repair the internal mechanism,
lens elements and electric components if damaged by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear
on the surface of the lens. When entering a warm room from the cold
outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the
temperature of the lens approaches room temperature.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lens construction 12 - 17 Ma
g
nification 1:1
Angle of View 23.3° Filter Size 62mm
Minimum Aperture 22
Dimensions
Dia. x Length
74 x 133.6mm
(2.91 x 5.26 in)
Minimum Focusing
Distance
29.5cm
(0.968ft)
Weight 715g (25.2oz)
Dimensions and weight include the L-Mount.
The glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.

ENGLISH

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu Verletzungen
am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens führen kann.
Unabhängig
davon,
ob
das
Objektiv
an
der
Kamera
angebracht
ist
oder
nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten
Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch
das Objektiv einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst werden könnte.
Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
Filtergewinde
Entfernungsring
Fokussierschalter
Blendenring
AFL-Taste
Fokussierbereichsbegrenzer
Blendenring-Klick-Schalter
Blendenring-Sperrschalter
Anschluß
Gegenlichtblende
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
Einzelheiten zum Ansetzen an das Kameragehäuse und auch zum Abnehmen
vom Kameragehäuse finden Sie in der Bedienungsanleitungder Kamera.
Am Objektivanschluss befinden sich elektrische Kontakte. Behandeln Sie
diese bitte vorsichtig und halten Sie sie sauber, da Kratzer oder Schmutz zu
Fehlfunktionen oder Schäden führen können.
FOKUSSIEREN
Um die Autofokus-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am
Objektiv auf die AF-Position (Abb.2). Wenn Sie manuell fokussieren möchten,
stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf die MF-Position (Abb.3). Sie
können die Schärfe nun durch Drehen am Fokusring einstellen.
Einzelheiten zum Ändern der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
AFL-TASTE
Der Autofokus kann während des AF-Betriebs durch Drücken der AFL- Taste
abgeschaltet werden (AF-Lock/AF-Stop-Funktion) (Abb.4).
In Kombination mit manchen Kameras funktioniert die AFL-Taste nicht.
An diversen Kamergehäusen kann die Funktion der AFL-Taste individualisiert
werden.
Die
Details
dazu
entnehmen
Sie
bitte
der
Bedienungsanleitung
der
Kamera.
FOKUSSIERBEREICHSBEGRENZER
Das Objektiv ist mit einem Bereichsbegrenzer ausgestattet, der den zu
durchlaufenden
AF-Bereich
limitiert
(Abb.5).
Folgende
3
Bereiche
stehen
zur
Auswahl.
Ɣ FULL (0.295m ~ ) Ɣ 0.5m ~ Ɣ 0.295m ~ 0.5m
BLENDENRING
Der Blendenring ist hilfreich, um in der Zeitautomatik und im manuellen
Belichtungsmodus den Blendenwert anzupassen.
In Kombination mit manchen Kameras funktioniert der Blendenring nicht.
Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach, wie die Belichtung
eingestellt wird.
BLENDENRING-KLICK-SCHALTER
Mittels des Blendenring-Klick-Schalters kann ein stufenloses verstellen der
Blende aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Funktion ist für Filmaufnahmen
wichtig. Um das stufenweise verstellen der Blende zu deaktivieren, stellen sie
den Schalter auf OFF (Abb.6).
BLENDENRING-SPERRSCHALTER
Betätigen Sie den Blendenring-Sperrschalter, während der Blendenring auf A
eingestellt ist, um den Blendenring auf A zu fixieren. Das ist die Position, wenn
Sie die Blende über die Kamera einstellen möchten (Abb.7). Betätigen Sie den
Blendenring-Sperrschalter, während sich der Blendenring auf einer anderen
Blendeneinstellung als A befindet, kann der Blendenring zwischen der
maximalen und minimalen Blende hin und her gedreht werden. Das ist die
Position, wenn Sie die Blende über den Blendenring am Objektiv einstellen
möchten (Abb.8).
GEGENLICHTBLENDE
Diese Gegenlichtblende hilft, Reflexe und Geisterbilder zu vermeiden, die
durch starke Lichtquellen außerhalb des Bildbereichs verursacht werden
können. Setzen Sie die Gegenlichtblende an und drehen Sie sie im
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Abb.9).
Während des Nichtgebrauchs kann die Gegenlichtblende in übergestülpter
Form angesetzt werden.
BLITZ FOTOGRAFIE
Bitte verwenden Sie für die Makrofotografie geeignete Blitzgeräte oder
Beleuchtung.
Das für die Makrofotografie optimierte SIGMA Elektronenblitzgerät MAKRO
EM-140 DG SA-STTL kann mit SIGMA Kameras verwendet werden.
Einige Funktionen stehen je nach verwendeter Kamera eventuell nicht zur
Verfügung. Bitte vergewissern Sie sich diesbezüglich auf unserer Webseite.
ÜBER TELE-KONVERTER (Nur für L-Mount)
Durch den Einsatz der optionalen SIGMA Tele-Konverter TC-1411 und TC-
2011 kann das Objektiv als Teleobjektiv mit 1,4-facher (147mm F4) bzw.
2-facher (210mm F5.6) Brennweite verwendet werden.
Andere, als die oben genannten Tele-Konverter, können nicht verwendet werden.
In Kombination mit dem TC-1411 verringert sich die effektive Blende des
Objektivs um eine Blendenstufe, mit dem TC-2011 um zwei Blendenstufen.
Daher unterscheiden sich der Blendenringwert und der auf der Kamera
angezeigte Wert.
BELICHTUNGSKORREKTUR BEI KÜRZEREN AUFNAHMEABSTÄNDEN
Die
wirksame
Blende
des
Makroobjektivs
verringert
sich,
wenn
der
Fokussierabstand
kürzer wird. Bei der normalen Fotografie gleicht die Kamera die Belichtung
automatisch aus. Ermitteln Sie die Belichtung jedoch mit einem externen
Belichtungsmesser, muss die Belichtung manuell angepasst werden. Bitte
beziehen Sie sich auf die (Tabelle 10) und wählen Sie den richtigen Korrekturwert.
Einige Kameras zeigen die tatsächliche Blende an.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
Diese Objektiv profitiert von einer staub- und spritzwassergeschützten
Konstruktion. Es kann bei leichtem Regen verwendet werden, was allerdings
nicht mit Wasserdichtigkeit gleichzustellen ist. Achten Sie daher bitte
darauf, dass das Objektiv nicht mit einer größeren Menge Wasser
überschüttet werden. Es ist oftmals unmöglich, innere Mechaniken,
Linsenelementen und elektrischen Komponenten zu reparieren, die durch
Wasser beschädigt wurden.
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder - Linsen 12 - 17
Größter Abbildungsmaßstab
1:1
Diagonaler Bildwinkel
23.3° Filterdurchmesser 62mm
Kleinste Blende 22 Abmessungen Ø xBaulänge 74
x
133.6mm
Naheinstellgrenze 29.5c
m
Gewicht 715g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf das Objektiv mit L-Mount.
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein umweltschädliches
Blei und Arsen.

DEUTSCH

Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.

AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION

ŦNe regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait entraîner
une cécité définitive.
ŦNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil sans
son bouchon de protection avant. La concentration des rayons du soleil
pourrait provoquer un incendie.
ŦLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
manipulation afin d’éviter toute blessure.

DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)

Filetage pour filtre
Bague des distances
Sélecteur de mise au
point
Bague de diaphragme
Bouton AFL
Limiteur de
recherche
Commutateur de
bague
de
diaphragme
Curseur de
verrouillage de la
bague de diaphragme
Baïonnette
Pare-Soleil

FIXATION SUR L’APPAREIL

Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour plus d’informations
sur la façon d’attacher ou de retirer l’objectif de l’appareil photo.
ŦLa monture de l’objectif est pourvue de contacts électriques. Veuillez
manipuler l’objectif avec toutes les précautions nécessaires, des
rayures ou poussières sur les contacts électriques pouvant provoquer
des dommages ou dysfonctionnements.

MISE AU POINT

Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point
en position AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le
sélecteur en position “MF” position (fig.3), et ajustez le point en tournant
la bague de mise au point.
ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode
de mise au point de l'appareil.

BOUTON AFL

Il est possible de désactiver l'autofocus en appuyant sur le bouton AFL
lorsque l'AF est en fonction (verrouillage AF / fonction d'arrêt AF) (fig.4).
ŦLe bouton AFL ne fonctionne pas avec certains boîtiers.
Ŧ
Certains boîtiers permettent la personnalisation du bouton AFL. Veuillez
vous référer au mode d’emploi de l'appareil pour plus de détails.

LIMITEUR DE RECHERCHE

Cet objectif dispose d’un limiteur de recherche de mise au point capable
de réduire la plage de distance de mise au point (fig.5). Il est possible de
sélectionner 3 plages de distances.
Ɣ FULL (0.295m ~ Đ) Ɣ 0.5m ~ Đ Ɣ 0.295m ~ 0.5m

BAGUE DE DIAPHRAGME

L'objectif comporte une bague de diaphragme qui permet d'ajuster le
diaphragme en modes de Priorité à l'ouverture et d'Exposition Manuelle.
Ŧ
L'activation
de
la
bague
de
diaphragme
ne
fonctionne
pas
avec
tous
les
boîtiers.
ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier.

COMMUTATEUR DE BAGUE DE DIAPHRAGME

Il est possible d'activer ou désactiver le crantage de la bague de
diaphragme, une fonctionnalité très utile pour la vidéo. Pour désactiver la
bague, placez le commutateur sur "OFF" (fig.6).

CURSEUR DE VERROUILLAGE DE LA BAGUE DE DIAPHRAGME

Si
vous
actionnez
le
curseur
de
verrouillage
de
la
bague
de
diaphragme
lorsque
celle-ci est réglée sur A, la bague de diaphragme sera bloquée sur A. Cette
fonction
permet
de
régler
l’ouverture
via
le
boîtier
(fig.7).
Si
vous
actionnez
le
curseur
de
verrouillage
de
la
bague
de
diaphragme
lorsque
l'ouverture
est
sur
un réglage autre que la valeur A, la bague de diaphragme peut être tournée
de l'ouverture maximale à l'ouverture minimale. Cette fonction permet
régler le diaphragme par l'intermédiaire de la bague de diaphragme (fig.8).

PARE-SOLEIL

Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et des lumières
incidentes. Pour le fixer, placez-le comme indiqué et tournez dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage de la rotation (fig.9).
ŦLorsqu’il n’est pas utilisé, le pare-soleil peut être attaché à l’envers.

PHOTOGRAPHIE AU FLASH

Pour la photographie au flash en macro, utilisez un flash ou un éclairage
dédié à la photographie macro.
Le flash annulaire SIGMA ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG SA-
STTL, qui est optimisé pour la macrophotographie, peut être utilisé avec
les appareils Sigma.
ŦCertaines fonctions peuvent ne pas être disponibles en fonction de
l'appareil que vous utilisez. Veuillez consulter notre site web.
A

PROPOS

DES
TELE
-

CONVERTISSEURS

(Uniquement
pour
la
monture
L)
En
ajoutant
les
Télé-convertisseurs
optionnels
TC-1411
et
TC-2011,
il
est
possible d’utiliser l’objectif comme un téléobjectif, de focale multipliée
respectivement par 1.4x (147mm F4) et 2x (210mm F5.6).
ŦIl n'est pas possible d'utiliser des télé-convertisseurs autres que ceux
indiqués ci-dessus.
ŦLutilisation d’un téléconvertisseur diminue l’ouverture effective d'une
valeur de diaphragme (avec le TC-1411) ou de deux valeurs (avec le
TC-2011). Par conséquent, la valeur de la bague de diaphragme et la
valeur affichée sur l'appareil photo sont différents.

COMPENSATION DE L'EXPOSITION A COURTE DISTANCE

Le diaphragme d’un objectif macro se ferme à mesure que la distance de mise
au point diminue. Lors d'une prise de vue normale, l'appareil photo équilibre
automatiquement l'exposition, mais lors du réglage de l'exposition avec un
posemètre
externe,
il
sera
nécessaire
de
compenser
l'exposition
manuellement.
Veuillez vous référer au (tableau 10) et utiliser la valeur correcte.
ŦCertains appareils photo affichent le diaphragme réel.

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT

ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes,
ou à l’humidité.
Ŧ
Si
lobjectif
n’est
pas
utilisé
pendant
longtemps,
choisir
un
endroit
frais,
sec
et
bien
ventilé.
Ne
pas
placer
l’objectif
près
de
la
naphtaline
ou
des
produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
Ŧ
Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour
le
nettoyage
de
saletés
ou
d’empreintes
de
doigts
sur
les
éléments
optiques.
ŦCet objectif bénéficie d’une construction résistant aux poussières et
aux projections d'eau. Bien que cette construction permette de les
utiliser sous une pluie légère, elle n’est pas étanche. Veillez à éviter les
grandes quantités d'eau, en particulier si vous l’utilisez près de l’eau. Il
est souvent difficile de réparer les mécanismes internes et les éléments
optiques et/ou électriques endommagés par l'eau.
Ŧ
Des écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé
de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine
celle du local.

CARACTERISTIQUES

Construction de l’objectif
12 - 17
Rapport de reproduction
1:1
Angle de champ 23.3° Diamétre de filtre 62mm
Ouverture minimale 22
Dimension:
Diamentre x longueur
74 x
133.6mm
Distance minimale de
mise au point
29.5cm
Poids 715g
ŦDimensions et poids indiqués pour la monture L.
ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u
het objectief gaat gebruiken.

WAARSCHUWING!!

: VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
ŦKijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
veroorzaken of gezichtsverlies.
Ŧ
Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu wel of
niet is bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat zonnestralen zich
in het objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
ŦDe vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig
te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.

BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)

Filterschroefdraad
Scherpstelring
Scherpstelkeuze schakelaar
Iris ring
AFL knop
Focus Limiter schakelaar
Iris ring click schakelaar
Iris ring vergrendeling
Vatting
Zonnekap

BEVESTIGING OP DE CAMERABODY

Raadpleeg de instructiehandleiding van uw camerabody voor meer
informatie betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.
ŦEr bevinden zich diverse elektronische contacten op de vatting van het
objectief, spring hier zorgvuldig mee om. Krassen of vuil kunnen
storingen of beschadigingen veroorzaken.

SCHERPSTELLEN

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief
op de AF postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan
het schuifje op het objectief op de MF positie (fig.3). Vervolgens kunt u
scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Ŧ
Raadpleeg
a.u.b.
de
gebruiksaanwijzing
van
uw
camera
om
bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.

AFL KNOP

Door tijdens de autofocus op de AFL knop te drukken, kan het
autofocusproces worden onderbroken (AF Lock / AF stop functie) (fig.4).
ŦBij bepaalde cameras zal de AFL knop niet werken.
ŦSommige cameras bieden de mogelijkheid om een andere functie aan
de AFL knop toe te kennen, raad hiervoor de handleiding van de camera.

FOCUS LIMITER SCHAKELAAR

Dit
objectief
is
voorzien
van
een
Focus
Limiter
om
het
AF
bereik
te
beperken
indien gewenst (fig.5). De Focus Limiter is in 3 stappen instelbaar.
Ɣ FULL (0.295m ~ Đ) Ɣ 0.5m ~ Đ Ɣ 0.295m ~ 0.5m

IRIS RING

Het objectief is voorzien van een iris ring, waarmee de diafragmawaarde
kan worden aangepast in de diafragmavoorkeuze stand en manuele stand.
ŦBij bepaalde cameras zal de iris ring niet werken.
ŦRaadpleeg de handleiding van de camera voor meer informatie.

IRIS RING CLICK SCHAKELAAR

De click van de iris ring kan worden geactiveerd en gedeactiveerd,
waardoor
deze
functie
geschikt
is
voor
video
-
opnames.
Zet
de
schakelaar
op OFF om de iris ring te deactiveren (fig.6).

IRIS RING VERGRENDELING

Met
behulp
van
de
iris
ring
vergrendeling
kan
het
diafragma
worden
vergrendeld,
zodra de ring op de A is uitgelijnd. Gebruik deze functionaliteit
zodra u de
diafragmawaarde via de camera wenst te wijzigen (fig.7). Indien u de iris ring
vergrendeling gebruikt bij een diafragmawaarde anders dan A, dan kan met
diafragmaring de diafragmawaarde naar wens worden aangepast. Gebruik deze
functionaliteit
zodra
u
diafragmawaarde
via
de
iris
ring
wenst
te
wijzigen
(fig.8).

ZONNEKAP

De zonnekap helpt om ongewenste reflecties veroorzaakt door een felle
lichtbron van buiten het opnamegebied te voorkomen. Bevestig de zonnekap
en draai deze met de wijzers van de klok mee totdat deze stopt (fig.9).
Ŧ
Als de zonnekap niet in gebruik is kan deze ondersteboven worden geplaatst.

FOTOGRAFIE MET FLITSER

Voor
macro
fotografie
dient
u
een
daarvoor
ontwikkelde
flitser
of
belichting
te gebruiken.
SIGMA
ELECTRONISCHE
MACRO
EM
-
140
DG
SA
-
STTL
FLITSER
,
geoptimaliseerd
voor macro fotografie, is beschikbaar voor Sigma cameras.
ŦAfhankelijk van de camera is het mogelijk dat sommige functies niet
beschikbaar zijn. Op onze web site is hierover meer informatie te vinden.

OVER TELECONVERERS

Door de optionele SIGMA Teleconverter TC-1411 of TC-2011 te gebruiken,
kan dit objectief worden gebruikt als een 1.4x (147mm F4) en 2x (210mm
F5.6) telefoto objectief.
ŦGebruik uitsluitend bovengenoemde teleconverters.
ŦGebruik van de Tele Converter vermindert het effectieve diafragma met
één F-stop (met de TC-1411) of met twee F-stops (met de TC-2011).
Daarom zijn de waarde van de iris ring en de waarde die op de camera
wordt weergegeven verschillend.

BELICHTINGSCOMPENSATIE VOOR DICHTBIJ

De F-stop van het macro objectief wordt donkerder als de focusafstand
wordt verminderd. Bij fotografie in normale omstandigheden bepaalt de
camera zelf de belichting, maar bij gebruik van een externe belichtingsmeter
wordt het noodzakelijk de belichting handmatig aan te passen. Raadpleeg
(tabel 10) en stel de juiste waarde in.
ŦSommige cameras geven de werkelijke F-stop weer.

ONDERHOUD EN OPSLAG

ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem
hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor
een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het
objectief, om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van
mottenballen of naftalinegas.
Ŧ
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief heeft een stof- en spatwaterdichte constructie. Hoewel dit
ervoor zorgt dat het kan worden gebruikt in lichte regen is de
constructie niet waterdicht. Voorkom daarom dat er grote hoeveelheden
water op het objectief terecht kan komen. Let vooral op bij gebruik aan
de waterkant. Het is vaak zeer kostbaar om het interne mechanisme,
lens elementen en electronische componenten te repareren.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op
het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer
vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te
houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan
die van de kamertemperatuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lensconstructie
(groepen
-
elementen)
12 - 17
Maximale vergrotings
maatstaf
1:1
Beeldhoek 23.3° Filtermaat 62mm
Kleinste diafra
g
ma 22
Afmetin
g
en (diam.
x len
g
te)
74
x
133.6mm
Kortste instelafstand
29.5cm Gewicht 715g
ŦAfmetingen en het gewicht bevatten de L-vattin.
Ŧ
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
lood of a rsenicum.

NEDERLANDS

Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡

ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD

ŦNo mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede
dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
ŦTanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin la
tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el
objetivo, lo que podría provocar un incendio.
ŦLa forma de la montura es muy compleja. Por favor, manipulela
cuidadosamente para no dañarse.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)

ձ
Rrosca para filatros
ղAro de enfoque
ճ
Selector de enfoque
մAro de Diafragma
յBotón AFL
ն
Limitador de enfoque
շConmutador del aro
de diafragma
ո
Interruptor de bloqueo
del aro de diafragmas
չMontura
պParasol

CONEXION AL CUERPO DE CAMERA

Por favor, mire el manual de instrucciones de la cámara para más
detalles sobre cómo acoplar o desacoplarlo del cuerpo de la cámara.
ŦLos contactos eléctricos se encuentran en la superficie de la montura
del objetivo. Por favor, sea cuidadoso al manejarlo ya que la suciedad o
cualquier arañazo puede causar daños o errores.

ENFOQUE

Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición AF (fig.2). Si
quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición “MF (fig.3).
Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.

BOTÓN DE AFL

Es
posible
detener
el
enfoque
automático
presionando
el
botón
AFL
mientras
el AF está en funcionamiento (función de bloqueo / parada de AF) (fig.4).
ŦCon algunas cámaras, el botón AFL no funciona.
ŦAlgunos cuerpos de la cámara pueden personalizar la función del
botón AFL, así que verifique los detalles del manual de instrucciones
de la cámara.

INTERRUPTOR LÍMITE DE ENFOQUE

Este objetivo viene equipado con un interruptor de enfoque que permite
limitar el rango AF (fig.5). El interruptor tiene los tres modos siguientes.
Ɣ
FULL (LLENO) (0.295m ~ Đ)
Ɣ
0.5m ~ Đ
Ɣ
0.295m ~ 0.5m

ARO DE DIAFRAGMA

Incorpora un aro de diagrama, útil para ajustar el valor de apertura
durante el modo de prioridad de apertura y también en el modo de
exposición manual.
ŦCon algunas cámaras, el anillo del diafragma no funciona.
ŦConsulte el manual de instrucciones de la cámara para saber cómo
ajustar la exposición.

CONMUTADOR DEL ARO DE DIAFRAGMA

Es
posible
activar
/
desactivar
el
conmutador
del
aro
de
diafragma.
Esta
función
es efectiva, por ejemplo, en la filmación de películas o vídeos. Para
desactivar
conmutador
de
diafragma
coloque
el
interruptor
en
"
OFF
"
(fig.6).

INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ARO DE DIAFRAGMAS

Si utiliza el interruptor de bloqueo del aro de diafragmas para ajustarlo a
la posición A, la apertura se fijará en A. Esta función será útil para ajustar
los diafragmas desde la cámara (fig.7). Si desbloquea el aro de diafragmas
para que la apertura esté en cualquier ajuste que no sea A, el aro de
aperturas se podrá girar desde la apertura máxima a la mínima. Esta
función será útil para ajustar el diafragma desde el aro del objetivo (fig.8).

PARASOL

Este parasol ayuda a prevenir el destello y las imágenes fantasma causadas
por
la
iluminación
provinente
del
area
fuera
de
la
imagen.
Conecte
el
parasol
y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta oir un clic (fig.9).
ŦCuando no lo utilice coloque el parasol en posición invertida.

FOTOGRAFÍA CON FLASH

Para fotografía macro, por favor use el flash, o una iluminación, adecuada
para fotografía macro.
El
SIGMA
ELECTRONIC
FLASH
MACRO
EM
-
140
DG
SA
-
STTL,
que
está
optimizado
para fotografía macro, está disponible para usar con las cámaras Sigma.
Ŧ
Es posible que algunas funciones no estén disponibles según la cámara
que use. Por favor, consulte nuestra web.

ACERCA DE LOS TELECONVERTIDORES (Solo para Montura-L)

Al añadir el Tele Converter TC-1411 o el TC-2011, es posible usar el
objetivo como un teleobjetivo con un factor de multiplicación 1.4x
(147mm F4) o 2x (210mm F5.6) respectivamente.
ŦNo es posible utilizar otros tele convertidores distintos a mencionados
en el punto anterior.
ŦUso
de
la
Tele
Converter
reduce
la apertura
efectiva
de
un
F-stop
(con
el
TC-1411) o por dos paradas F (con el TC-2011). Por lo tanto, el valor del
anillo diafragma y el valor que se muestra en la cámara son diferentes.

COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN A CORTA DISTANCIA

El ajuste de exposición del objetivo macro se oscurece a medida que se
reduce la distancia de enfoque. Durante el disparo normal, la cámara
equilibra automáticamente la exposición, pero al configurar la exposición
con fotómetro externo, será necesario ajustar la exposición manualmente.
Consulte (tabla 10) y ajuste la compensación correcta.
ŦAlgunas cámaras muestran el diafragma real.

CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE

ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas,
y/o humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco
y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para
limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de
tela suave o limpia objetivos.
ŦEste objetivo se beneficia de una construcción a prueba de polvo y
salpicaduras. Aunque esta construcción permite utilizar el objetivo
bajo un alluvia ligera, no es lo mismo que ser un objetivo a prueba de
agua. Por favor, preste atención y evite salpicarlo con una gran
cantidad de agua, especialmente cuando se utiliza por una orilla. A
menudo no es práctico reparar el mecanismo interno, elementos de
lente y componentes eléctricos si están dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o
velo en la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación
cálida, viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo
en su caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.

CARACTERISTCAS

Construcción del objetivo
12 - 17 Ampliación 1:1
Ángulo de visión 23.3° Diámetro filtro 62mm
Apertura mínima 22
Dimensiones
(diám x long)
74 x
133.6mm
Distancia mínima
enfoque
29.5cm
Peso 715
ŦLas dimensiones y el peso incluyen la Montura-L.
Ŧ
Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
para la salud ni el medio ambiente.

ESPAÑOL

Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
ATTENZIONE!! : PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
یNon guardare il sole attraverso l’obiettivo. Si corre il rischio di gravi danni
all’occhio o una diminuzione della vista.
یChe si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo al
sole senza il coperchietto frontale. Ciò per evitare il pericolo d’incendio,
causato dai raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
یLa costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non danneggiarla
mentre maneggiate l’obiettivo.
ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
Portafiltri frontale a vite
Ghiera di messa a fuoco
Selettore di fuoco
Ghiera del diaframma
Pulsante AFL
Limitatore della messa a fuoco
Cursore per la ghiera del diaframma
Selettore blocco diaframma
Innesto
Paraluce
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Leggere il manuale d’istruzioni della fotocamera per maggiori informazioni su
come inserire l’obiettivo nel corpo macchina.
یSull’innesto dell’obiettivo troviamo dei contatti elettrici. Nel maneggiarlo,
fate attenzione a non sporcarli o graffiarli. Ciò potrebbe causare
malfunzionamenti.
MESSA A FUOCO
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sullobiettivo,
la posizione AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
scegliere, sull’obiettivo, la posizione MF (fig.3). In questo caso si mette a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
PULSANTE AFL
E’ possibile escludere l’autofocus premendo il pulsante AFL con AF attivo
(funzione AFlock/AF stop) (fig.4).
یCon alcune fotocamere il pulsante AFL è inattivo
یAlcuni corpi macchina permettono di personalizzare la funzione del
pulsante AFL, consultare i relativi libretti d’istruzione.
LIMITATORE DI MESSA A FUOCO
L’obiettivo è dotato di limitatore che accorcia la distanza AF di messa a fuoco
automatica (fig.5). Si possono impostare le seguenti tre distanze.
Ɣ FULL (0.295m ~ Đ) Ɣ 0.5m ~ Đ Ɣ 0.295m ~ 0.5m
GHIERA DEL DIAFRAMMA
Possiede la ghiera del diaframma, utile per impostare la relativa apertura
quando si fotografa in Automatismo con Priorità al Diaframma e in Manuale.
یCon alcune fotocamere la ghiera dei diaframmi non funziona.
یConsultare il libretto d’istruzioni per conoscere come regolare l’apertura.
CURSORE DELLA GHIERA DEI DIAFRAMMI
Possiamo attivare/disattivare il click della ghiera quando si cambia valore
diaframma, ciò è utile quando si usa l’obiettivo per riprese video. Per eliminare
il click spostare il cursore su OFF (fig.6).
SELETTORE BLOCCO DIAFRAMMA
Se usate il selettore blocco diaframma quando la ghiera è impostata su A,
questa resterà impostata su A. Questa funzione è molto utile quando si
desidera impostare l’apertura F direttamente sulla fotocamera (fig.7). Se
usate il selettore blocco diaframma quando l’apertura diaframma si trova
impostata su uno qualunque dei valori eccetto la posizione A, la ghiera
diaframma potrà comunque essere ruotata dall’apertura minima alla
massima. Questa funzione è utile quando si desidera impostare l’apertura F
utilizzando la ghiera diaframma (fig.8).
PARALUCE
Il paraluce aiuta a prevenire i riflessi e le immagini fantasma causati
dall'illuminazione esterna all’area dell'immagine. Inserire il paraluce e ruotare
in senso orario fino al termine della rotazione (fig.9).
یQuando non è in uso, il paraluce può essere fissato capovolto.
FOTOGRAFIA CON IL FLASH
Per realizzare riprese macro, conviene usare il flash o un illuminatore per
macro.
Il flash elettronico SIGMA MACRO EM-140 DG SA-STTL, ottimizzato per la
macrofotografia, è da oggi disponibile all’uso con le fotocamere Sigma.
یSecondo il modello di fotocamera alcune funzioni potrebbero non essere
attivabili. Per informazioni sull’argomento consultate il nostro sito web.
MOLTIPLICATORI DI FOCALE (Solo per L-Mount)
Quando si utilizza un Moltiplicatore di Focale, venduto a parte, TC-1411 and
TC-2011, questo obiettivo si trasforma in un Teleobiettivo la cui focale sarà:
con il Moltiplicatore 1,4x, 147mm F4 e con il 2x un 210mm F5.6.
یMoltiplicatori di Focale diversi da quelli di cui sopra non possono essere
utilizzati.
یL L’uso del Tele Converter diminuisce la luminosità dell’obiettivo di un valore
F/stop (con il TC-1411) e due 2 F/stop (con il TC-2011). Pertanto, il valore
della ghiera diaframma e il valore visualizzato sulla fotocamera sono
diverse.
COMPENSAZIONE DELL’ESPOSIZIONE NELLA RIPRESA A
DISTANZA RAVVICINATA
I valori F di diaframma degli obiettivi macro si riducono nella messa a fuoco
ravvicinata. Nelle riprese normali la fotocamera compensa automaticamente
l’esposizione. Quando si misura l’esposizione con un esposimetro esterno è
necessario compensare manualmente lesposizione trovata. Consultare la
(tavola 10) e impostare il valore corretto.
یIn alcune fotocamere è possibile visualizzare iI valore F col quale si lavora.
CURA E CONSERVAZIONE
یProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
یIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati
rivestimenti antiriflessi.
یNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
یQuesto obiettivo è costruito per essere anti polvere e anti spruzzi. Lo si può
usare sotto la pioggia, ma non è a prova d’acqua. Badate che non sia colpito
da forti scrosci d’acqua. Non sempre è possibile riparare i meccanismi
interni o i circuiti elettrici di un obiettivo danneggiato dall’acqua.
یImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un
vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica
(Gruppi-El.)
12 - 17 Rapporto d’ingrandim. 1:1
Angoli di campo 23.3° Diamentro filtri 62mm
Apertura minima 22
Dimensioni
(diametro × lunghezza)
74 x
133.6mm
Distanza min. messa
fuoco
29.5cm
Peso 715g
یDimensioni e peso compreso l’Innesto L-Mount.
یLe materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
piombo arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo
ecologico.

ITALIANO

Tack för att du valde Sigma. För att få ut största möjliga nytta och nöje av
ditt Sigma objektiv, rekommenderar vi att du läser igenom denna
bruksanvisning innan du börjar använda objektivet.

VARNING!! : SÄKERHETSANVISNINGAR

ŦTitta INTE mot solen genom objektivet, detta skada din syn allvarligt.
ŦOavsett om objektivet sitter på kameran eller inte, bör det inte lämnas i
direkt solljus utan objektivlocket på. Detta med anledning av
brandrisken, då objektivet i princip fungerar som ett förstoringsglas!
ŦObjektivets konstruktion är väldigt avancerad. Var försiktig vid
användning för att undvika personskador.

DELARNAS NAMN (fig.1)

Filtergänga
Fokusring
Omkopplare fokusfunktion
Bländarring
AFL Knapp
Fokusområdesbegränsare
Omkopplare för Bländarring
Låsknapp för Bländarring
Fattning
Motljusskydd

MONTERA PÅ KAMERAHUSET

Vänligen se kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du sätter
och lossar objektivet från kamerahuset.
Ŧobjektivfattningen finns det elektriska kontakter. Var försiktig med
hanteringen, eftersom repor eller smuts dessa kan orsaka
funktionsfel eller skador.

AVSTÅNDSINSTÄLLNING

För autofokusdrift, ställ in fokusmetod-omkopplaren objektivet till
"AF"-läget (fig.2). Om du vill fokusera manuellt, ställ in fokusmetod-
omkopplaren objektivet till "MF"-läget (fig.3). Du kan då justera fokus
genom att vrida på fokuseringsringen.
ŦSe kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du ändrar kamerans
fokuseringsmetod.

AFL KNAPP

Det är möjligt attt avbryta autofokus genom att trycka ner AFL-knappen
medan AF arbetar (AF-lås/AF-stopp) (fig.4).
ŦMed visa kameror fungerar inte AFL-knappen.
Ŧ vissa kamerahus går det att anpassa AFL-knappens funktion,
vänligen se kamerans manual.

AVSTÅNDSBEGRÄNSARE

Objektivet är utrustat med en avståndsbegränsare som möjliggör
begränsning av avståndsområdet som objektivet söker inom för
snabbare fokusteknik (fig.5). Det finns tre alternativ att välja på:
Ɣ
FULL (0.295m ~ Đ)
Ɣ
0.5m ~ Đ
Ɣ
0.295m ~ 0.5m

BLÄNDARRING

Objektivet har en bländarring som är användbar för att justera bländaren
med i Av- samt i M-läge.
ŦPå visa kameror fungerar inte bländarringen.
ŦVänligen se kamerans manual för justering av exponeringen.

OMKOPPLARE FÖR BLÄNDARRING

Det är möjligt att aktivera / avaktivera ringens funktion, detta är
användbart vid filmläge. För att avaktivera ringens funktion, ställ
omkopplaren I läge OFF (fig.6).

LÅSKNAPP FÖR BLÄNDARRING

Vid användning av “Låsknapp för bländarring” när bländarreglaget är i
läge A, kommer det att låsas i A-läget. Funktionen är användbar vid
justering av bländarvärdet via kameran (fig.7). Vid användning av
“Låsknapp för bländarring” när bländarreglaget är i annat läge än A, kan
reglaget ställas från största till minsta bländare. Denna funktion är
användbar när bländarvärdet justeras via ringen (fig.8).

MOTLJUSSKYDD

Motljusskyddet motverkar reflektioner och s.k. ghost-effekter, dessa
uppstår från starka ljuskällor utanför bildområdet. Fäst motljusskyddet
genom att vrida det moturs tills det låser sig (fig.9).
ŦNär det inte används kan motljusskyddet monteras upp och ner.

BLIXTFOTOGRAFERING

För makrofotografering, använd anpassad blixt eller belysning för makro.
SIGMA Blixt EM-140 DG SA-STTL är optimerad för Makrofotografering
och är anpassad för SIGMA-kameror.
ŦVissa funktioner finns inte tillgängliga för alla modeller av kameror,
vänligen se kompabilitetslista på vår hemsida.

OM TELEKONVERTRAR (Endast för L-Mount)

Genom att montera telekonverter TC-1411 och TC-2011 (tillbehör) är det
möjligt att använda objektivet som ett teleobjektiv med 1,4x (147mm F4)
respektive 2x (210mm F5.6).
ŦAndra telekonvertrar än ovanstående kan inte användas.
ŦVid användandet av Telekonvertern minskar den effektiva bländaren
med ett bländarsteg (med TC-1411) eller av två bländarsteg (med TC-
2011). Därför är bländarring värde och värdet som visas kameran
olika.

EXPONERINGSJUSTERING PÅ KORTA AVSTÅND

Bländarvärdet
för
objektivet
blir
försämrat
(högre)
när
fokuseringsavståndet
blir kortare. Vid normal fotografering justerar kameran automatiskt
exponeringen men vid användning av extern ljusmätare är det nödvändigt
att justera exponeringsvärdet manuellt. Vänligen se (tabell 10) och ställ
in vredet på korrekt värde.
ŦVissa kameror visar det aktuella bländarvärdet.

VÅRDA DITT OBJEKTIV

ŦUndvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot stötar och
slag.
ŦVid längre tids förvaring väij en kall och torr plats. Undvik naftalin som
kan skada objektivets antireflexbehandling.
Ŧ
Använd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vätskor. Vid rengöring,
använd en mjuk linsputstrasa som du kan köpa i din fotoaffär.
ŦDetta objektiv har en damm- och stänksäker konstruktion. Även om
denna konstruktion gör att objektivet kan användas i lätt regn, är det
inte likvärdigt med vattentätt. Var uppmärksam och försök undvika
rikliga mängder med vatten över objektivet, särskilt vid vattennära
användning. Det är ofta svårt att reparera inre delar av mekanismen,
linselement samt elektriska komponenter om de vattenskadas.
ŦPlötsliga temperaturväxlingar kan orsaka kondens objektivet. Vänta
tills objektivet (och kameran) fått samma temperatur som omgivningen
innan du använder den igen.

TEKNISKA DATA

Uppbyggnad 12 - 17 Förstoringsgrad 1:1
Bildvinkel 23.3° Filter 62mm
Minsta bländare 22
Mått
(diam. x län
g
d)
74 x 133.6mm
Närgräns 29.5cm Vikt 715g
ŦDimensioner samt vikt inkluderar L-Mount.
ŦDet glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt
bly eller arsenik.

SVENSKA

Handleiding

Bekijk hier gratis de handleiding van de Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO. Deze handleiding valt onder de categorie Lenzen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels. Heeft u een vraag over de Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Aantal vragen: 0

Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO specificaties

Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO.

Algemeen
Merk Sigma
Model 105mm F2.8 DG DN MACRO
Product Lens
Taal Nederlands, Engels
Bestandstype Handleiding (PDF)

Veelgestelde vragen

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten