Sharp GX10 handleiding

Bekijk hier gratis de Sharp GX10 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Sharp GX10 bezitters.

1 Inleiding
Verklaring van overeenstemming
Inleiding
Gefeliciteerd met uw nieuwe Sharp GX10.
Over deze gebruikershandleiding
Aan deze gebruikershandleiding is veel aandacht be-
steed zodat u snel en efficiënt vertrouwd kunt raken met
de eigenschappen en functies van uw telefoon.
LET OP
Wij raden u ten zeerste aan om van alle belangrijke
gegevens kopieën te bewaren. Onder bepaalde om-
standigheden kan het voorkomen dat in elektronische
geheugenproducten gegevens verloren gaan of wor-
den gewijzigd. Daarom aanvaarden wij geen aanspra-
kelijkheid voor gegevens die verloren gaan of op
andere wijze niet meer bruikbaar zijn, of dat nu het
gevolg is van onjuist gebruik, reparatie, defecten,
vervanging van de batterij, gebruik van de telefoon
nadat de gespecificeerde levensduur van de batterij
verstreken is of vanwege een andere oorzaak.
Wij aanvaarden geen directe of indirecte, verant-
woordelijkheid voor financiële verliezen of claims
van derden die het gevolg zijn van het gebruik van dit
product of de functies daarvan, zoals in het geval van
gestolen creditcardnummers, het verlies of wijziging
van opgeslagen gegevens, enz.
Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmer-
ken en/of gedeponeerde handelsmerken van de be-
treffende ondernemingen.
Hierbij verklaart Sharp Telecommunications of Europe Ltd
dat het toestel GX10 in overeenstemming is met de essen-
tiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Bij dezen verklaart Sharp Telecommunications of Europe
Ltd dat deze GX10 voldoet aan de essentiële eisen en aan
de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de originele verklaring van overeenstem-
ming is te vinden op het volgende internetadres:
http://www.sharp-mobile.com
U kunt ook contact opnemen met:
Sharp Telecommunications of Europe Ltd
Azure House,
Bagshot Road,
Bracknell, Berks, RG12 7QY, U.K.

Vraag over de Sharp GX10?

Stel de vraag die je hebt over de Sharp GX10 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Sharp GX10 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.