Samsung E2100 handleiding

Samsung E2100
(1)
 • Aantal pagina's: 2
 • Bestandstype: PDF
 • Informatie over veiligheid en gebruik

  Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen
  en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.
  Veiligheidsmaatregelen
  Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren
  Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
  accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en
  huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar
  opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.
  Bescherm uw gehoor
  Als u naar muziek luistert met een headset
  op hoog volume, kan uw gehoor worden
  beschadigd. Gebruik altijd een zo laag
  mogelijk gespreks- of muziekvolume.
  Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur
  Zorg ervoor dat mobiele telefoons en accessoires veilig in
  de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires
  niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag
  wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
  apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat
  de airbags snel worden opgeblazen.
  Veiligheidsinformatie
  Verkeersveiligheid voor alles
  Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden
  en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele
  telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires
  waar mogelijk.
  Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op
  Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een
  mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.
  Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires
  Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan
  de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.
  Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur
  De telefoon kan storingen veroorzaken in medische
  apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
  Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen
  en aanwijzingen van medisch personeel op.
  Schakel de telefoon of de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
  De telefoon kan storing in de apparatuur van het
  vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften
  van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of
  schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze
  functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning
  van het vliegtuig wordt gevraagd.
  Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging
  Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme
  temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme
  temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de
  levensduur van de batterijen verminderen.
  Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen
  voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de
  plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of
  permanente kortsluiting veroorzaken.
  Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
  Behandel het apparaat voorzichtig en verstandig
  Laat het apparaat niet nat worden. Vloeistoffen kunnen
  ernstige schade veroorzaken. Raak het apparaat niet
  aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat
  kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
  Gebruik of bewaar het apparaat niet in stofge, vervuilde
  omgevingen om schade aan bewegende delen te
  vermijden.
  Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat
  door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige
  behandeling ernstig kan worden beschadigd.
  Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende
  delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed
  meer kan worden gebruikt.
  Gebruik de cameraitser of het cameralicht van de telefoon
  niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
  De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden
  beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden.
  Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met
  magnetische sluitingen en laat de telefoon niet
  gedurende langere tijd in contact komen met
  magnetische velden.
  Voorkom interferentie met andere elektronische apparatuur
  De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen)
  uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende
  afgeschermde elektronische apparaten, zoals pacemakers,
  gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen
  en andere elektronische apparatuur in woning of auto.
  Neem in het geval van interferentie contact op met de
  fabrikant van de betreffende apparatuur.
  Belangrijke gebruiksinformatie
  Gebruik de telefoon in de normale positie
  Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.
  Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel
  Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegden,
  kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie
  niet meer.
  Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader
  Laat batterijen niet langer dan een week achtereen
  opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk
  is voor de levensduur.
  Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na
  verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw
  worden opgeladen.
  Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact
  zitten als u de oplader niet gebruikt.
  Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor
  ze zijn bedoeld.
  Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten
  Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon
  gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit
  kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging
  van de kaart of telefoon.
  Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische
  schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis
  van andere apparaten.
  Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een
  geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
  Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan
  met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien
  nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
  Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft
  In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk
  geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen
  of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
  een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen
  nemen met alarmdiensten.
  Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar
  Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in
  de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het
  apparaat uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via
  waarschuwingsborden of instructies. De telefoon kan
  explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties
  voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin
  explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare
  vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde
  ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires
  van de telefoon.
  Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen
  Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op
  de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast,
  druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies
  waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
  standaardberichten en voorspellende tekst) en neem
  regelmatig pauze.
  Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften
  Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
  zijn goedgekeurd en die speciek voor uw telefoon zijn
  ontworpen.
  Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig
  letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
  Gooi de batterijen of het toestel nooit in open vuur. Volg
  alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte
  batterijen.
  Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmings-
  apparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator.
  Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
  Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen.
  Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk.
  Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.
  Voorkom storingen in pacemakers
  Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en
  pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit
  wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke
  onderzoeksgroep Wireless Technology Research.
  Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon
  interfereert met de werking van een pacemaker of andere
  medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk
  uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant
  van de pacemaker of medische apparatuur.
  Informatie over het SAR-certicaat (Specic Absorption Rate)
  Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU
  zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-
  energie die wordt afgegeven door radio- en
  telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden
  verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het
  maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de
  zogenaamde SAR (Specic Absorption Rate), van
  2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.
  Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model
  vastgesteld op 0,739 watt per kilogram. Bij normaal
  gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
  omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de
  minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
  gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het
  dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
  automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de
  blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.
  De conformiteitsverklaring achter in deze
  gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet
  aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur
  en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de
  website van Samsung over mobiele telefoons voor
  meer informatie over SAR en de gerelateerde
  EU-standaarden.
  Juiste afvalverwerking van dit product
  (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
  (Van toepassing in lidstaten van de EU en andere
  Europese landen met systemen voor gescheiden
  afvalverwerking.)
  Dit logo op uw product of het meegeleverde
  materiaal geeft aan dat u het product aan het
  einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisafval
  mag wegwerpen.
  Houd het product gescheiden van andere soorten afval
  ter voorkoming van potentiële milieuverontreiniging en
  letsel als gevolg van het ongecontroleerd inzamelen van
  afval, en recycle het product op verantwoorde wijze om
  een duurzaam gebruik van materialen te stimuleren.
  Als particuliere gebruiker neemt u contact op met de winkel
  waar u dit product hebt aangeschaft, of met de gemeente,
  voor informatie over waar dit apparaat op milieuvriendelijke
  wijze kan worden ingezameld.
  Als zakelijke gebruiker neemt u contact op met uw
  leverancier en raadpleegt u de voorwaarden van het
  aankoopcontract. Dit product mag niet samen met ander
  commercieel afval worden ingezameld.
  Juiste afvalverwerking van de batterijen in dit product
  (Van toepassing in lidstaten van de EU en andere Europese
  landen met inzamelsystemen voor gebruikte batterijen.)
  Dit logo op de batterijen of het meegeleverde
  materiaal geeft aan dat u de batterijen in dit
  product aan het einde van hun levensduur
  niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen.
  Indien batterijen zijn gemarkeerd met de
  chemische symbolen Hg, Cd of Pb, betekent dit dat de
  batterij kwik, cadmium of lood bevat in hoeveelheden
  die uitstijgen boven de referentieniveaus in de EG-richtlijn
  2006/66. Indien deze batterijen niet correct worden
  verwijderd, kunnen deze stoffen schade veroorzaken
  aan de gezondheid en het milieu.
  U wordt verzocht om de natuurlijke hulpbronnen te
  beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen,
  door batterijen apart te houden van andere soorten afval
  en ze te recycleren via uw lokale en kosteloze
  inzamelsysteem voor batterijen.
  Samsung E2100B
  Printed in Korea
  Code No.: GH68-21894A
  Dutch. 01/2009. Rev. 1.0

  Mobiele telefoon

  Gebruiksaanwijzing

  Uw telefoon kan afwijken van de afbeeldingen in deze
  gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de software
  van de telefoon of uw serviceprovider.
  Bluetooth ID: B014837
  www.samsungmobile.com
  Interne antenne
  Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
  Wij,
  Samsung Electronics
  verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
  GSM mobiele telefoon: E2100B
  waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden
  en/of andere normatieve documenten.
  VEILIGHEID EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
  EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
  EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
  EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
  SAR EN 50360 : 2001
  EN 62209-1 : 2006
  RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
  EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
  Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd
  product voldoet aan alle essentle eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
  De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10
  en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in
  samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
  BABT, Balfour House, Churcheld Road,
  Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
  Kenmerk: 0168
  De technische documentatie wordt beheerd door:
  Samsung Electronics QA Lab.
  en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
  (Vertegenwoordiging in de EU)
  Samsung Electronics Euro QA Lab.
  Blackbushe Business Park, Saxony Way,
  Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
  2008.12.16 Yong-Sang Park / S. Manager
  (plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)
  * Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem
  contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het
  Samsung Service Center.
Samsung E2100

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Samsung E2100 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Samsung E2100 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Samsung E2100. Deze handleiding valt onder de categorie Smartphones en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Samsung E2100 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Samsung E2100 specificaties

Leun achterover en geniet van kristalheldere beelden en afbeeldingen met de levendige kwaliteit van 2 miljoen pixels. De...
Algemeen
Merk Samsung
Model E2100
Product Smartphone
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Beeldscherm
Resolutie 128 x 160 Pixels
Beeldscherm, aantal kleuren 65536 kleuren
Beeldscherm type TFT
Beeldschermdiagonaal 1.77 "
Touchscreen Nee
Geheugen
Intern geheugen 7 MB
Flash card support Nee
Camera
Camera achterzijde Ja
Ingebouwde flitser Nee
Nachtmodus Nee
Digitale zoom 4 x
Automatisch scherpstellen Nee
Automatische belichting Nee
Tweede camera resolutie 640 x 480 Pixels
Netwerk
WAP Ja
Datanetwerk GPRS
Overige specificaties
Netwerkverbindingen GSM
Frequentie 900/1800 MHz
Videomogelijkheid Ja
Nee
Ondersteunde browser HTML, Opnewave 6.2.3.3
Berichten
MMS Ja
Instant messaging (IM) Nee
Audio
FM-radio Ja
Type ringtone Polyfonisch
Muziekspeler Nee
Aantal polyfone beltonen 40
Telefoonfuncties
Luidspreker Ja
Java-technologie Ja
Trilalarm Ja
Capaciteit telefoonboek 1000 entries
Vormfactor Rechthoek
Text voorspellingssysteem Nee
Conferentiegesprek mogelijk Ja
Push-to-Talk (PTT) Nee
Ingebouwde games 1
Persoonlijke informatie management Alarm clock,Calculator,Calendar,Countdown timer,Stopwatch,To-do list
Tekstvoorspellingssysteem Nee
Gewicht en omvang
Gewicht 73.9 g
Breedte 43.6 mm
Diepte 14.3 mm
Hoogte 108 mm
Energie
Gesprekstijd (2G) 8 uur
Standby time (2G) 500 uur
Capaciteit van de accu/batterij 800 mAh
Data-uitwisseling
Infrarood datapoort Nee
Bluetooth Ja
Oproep-management
Gesprekstijd timer Ja
Technische details
Kleur van het product Zwart
toon meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Samsung E2100.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag