Quigg GT-SPM-09 handleiding

Quigg GT-SPM-09
7.5 · 1
PDF handleiding
 · 2 pagina's
Nederlands
handleidingQuigg GT-SPM-09

Overzicht

Inbegrepen in de

levering

z elektrische zout- en pepermolen
z 6 batterijen type LR03 (AAA) /
1,5 V
z Gebruiksaanwijzing met
garantie

Onderdelen en

bedieningselementen:

Veiligheid

Lees de volgende aanwijzingen
aandachtig door en bewaar deze
gebruiksaanwijzing, voor het geval
u later iets wilt nalezen. Als u het
artikel aan iemand anders door-
geeft, doe er dan ook deze
gebruiksaanwijzing bij.

Gebruiksdoel

Het apparaat is ontworpen voor
gebruik in het privéhuishouden en
de daar gewoonlijk voorkomende
hoeveelheden.
Het apparaat is ongeschikt voor
zakelijk of huishoudelijk gebruik in
keukens, voor medewerkers in
winkels, kantoren en op andere
zakelijke terreinen, in agrarische
hoeven, door klanten in hotels,
motels of andere wooninstellin-
gen of in bed-and-breakfast-pensi-
ons.
z Dit apparaat kan door

kinderen vanaf 8 jaar en

ouder en ook door perso-

nen met verminderde fy-

sieke, sensorische of

mentale capaciteiten of

een gebrek aan ervaring

en/of kennis worden ge-

bruikt, als er toezicht op

hen is, of als ze instruc-

ties hebben gekregen

met betrekking tot het

veilige gebruik van het

apparaat en de daaruit

voortvloeiende gevaren

hebben begrepen. De

reiniging en het onder-

houd door de gebruiker

mogen niet door kinde-

ren worden uitgevoerd,

tenzij ze 8 jaar of ouder

zijn en ze onder toezicht

staan.

z Houd het apparaat weg

van kinderen jonger dan

8 jaar.

z Kinderen mogen niet

met het apparaat spelen.

Gevaar voor kinderen

z Batterijen kunnen levensgevaar-
lijk zijn als ze worden ingeslikt.
z Bewaar de molen en de batterij-
en daarom onbereikbaar voor
kleine kinderen. Als iemand een
batterij heeft ingeslikt, moet er
onmiddellijk medische hulp
worden ingeroepen.
z Houd kinderen uit de buurt van
verpakkingsmateriaal. Bij inslik-
ken is er gevaar voor verstikking.

Gevaar voor letsels

z Batterijen mogen niet worden
opgeladen, niet met andere
middelen worden gereacti-
veerd, niet uit elkaar worden
genomen, niet in het vuur wor-
den gegooid of worden kortge-
sloten. Brand- en explosiege-
vaar!
z Bij batterijen: Voorkom dat bat-
terijvloeistof in contact komt
met huid, ogen en slijmvliezen.
z Bij contact met batterijzuur
moet u de betreffende plaatsen
onmiddellijk met overvloedig
schoon water afspoelen en
onmiddellijk een arts raadple-
gen.

Let op: materiële schade

z De molen of delen daarvan
mogen niet in water of andere
vloeistoffen worden gedom-
peld. Het artikel wordt hierdoor
beschadigd.
z Haal de batterijen uit de molen
als ze verbruikt zijn of als u de
molen voor langere tijd niet
gebruikt. Zo voorkomt u scha-
des, die door leeglopen kunnen
ontstaan.
z Stel batterijen niet bloot aan bui-
tengewone omstandigheden,
door deze bijv. op radiatoren of
in direct zonlicht te bewaren.
Verhoogd leeglooprisico!
z Controleer of u er de batterij met
de juiste polariteit hebt ingelegd
(+/-), om beschadiging van het
apparaat te voorkomen. Explo-
siegevaar!
z Reinig voor het plaatsen de bat-
terij- en apparaatcontacten zo
nodig. Explosiegevaar!
z Vervang altijd alle batterijen.
Gebruik geen batterijen van ver-
schillende types, merken of met
verschillende capaciteit. Explo-
siegevaar!
z Vul de maalgoedhouder niet tot
de rand, maar houd u aan de
maximale vulhoogte, zie "Vullen
met het te malen product". Door
vochtigheid kunnen de zoutkris-
tallen uitzetten, waardoor de
houder uit elkaar kan barsten.
z Schakel de molen alleen in als
deze met maalgoed (zout of
peper) is gevuld. Anders kan het
maalwerk beschadigd raken.
z Breng geen veranderingen aan
in het apparaat. Laat reparaties
uitsluitend door een vakman uit-
voeren en let op de garantiebe-
palingen. Door ondeskundige
reparaties kan het apparaat wor-
den beschadigd.
z Gebruik in geen geval harde,
krassende of schurende reini-
gingsmiddelen en dergelijke om
de molen te reinigen. Hierbij
zouden de oppervlakken kun-
nen worden bekrast.

Batterijen plaatsen/

vervangen

1. Houd de behuizing vast.
2. Draai de afsluitdop met de
andere hand tegen de wijzers
van de klok in tot de aanslag.
De markering op de af-
sluitdop moet naar het
open-slotsymbool wij-
zen.
3. Trek de batterijhouder uit de
behuizing.
4. Voer de oude batterijen af.
Houd u aan de afvoerinstruc-
ties.
5. Plaats de zes batterijen (zie voor
het type de "technische gege-
vens") zoals op de voorgaande
afbeelding wordt weergege-
ven. Let op de juiste polariteit
(+/-).
6. Zet de afsluitdop er weer op en
draai deze met de wijzers van de
klok mee tot de aanslag.
De markering op de af-
sluitdop moet naar het
gesloten-slotsymbool wij-
zen.

Met maalgoed vullen

1. Houd de behuizing vast.
2. Draai de maalgoedhouder met
de andere hand tegen de wij-
zers van de klok in tot de aan-
slag.
De markering op de af-
sluitdop moet naar het
open-slotsymbool wij-
zen.
3. Trek de maalgoedhouder er
naar beneden af.
4. Vul de maalgoedhouder tot
max. 80% met zoutkristallen of
pepperkorrels.
5. Steek de behuizing op de maal-
goedhouder en draai de maal-
goedhouder tot de aanslag in
de richting van de wijzers van
de klok.
De markering op de af-
sluitdop moet naar het
gesloten-slotsymbool wij-
zen.
De molen is nu vergrendeld en
klaar voor gebruik.
1
2
3
4
5
7
6
9
Bodem
8
9
1 Aan-/uitschakelaar
2 Afsluitdop
3 Behuizing met motor en bat-
terijhouder
4 Maalgoedhouder
5 Maalstaaf
6 Stel de afsluitdop in
7 Beschermdop
8 Instelwiel voor maaldikte
(grof/fijn)
9 lamp
contacten
hoogste
vulstand
ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING
23069640
50Ma/18
PO51001758

Elektrische zout- /

pepermolen

GT-SPM-09
SalzPfeffermuehle Faltblatt NL.fm Seite 1 Montag, 16. Juli 2018 1:42 13

Handleiding

Bekijk hier gratis de handleiding van de Quigg GT-SPM-09. Deze handleiding valt onder de categorie Peper-/zoutmolens en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Quigg GT-SPM-09 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Quigg GT-SPM-09 en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Quigg GT-SPM-09 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Aantal vragen: 0

Quigg GT-SPM-09 specificaties

Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Quigg GT-SPM-09.

Algemeen
Merk Quigg
Model GT-SPM-09
Product Peper-/zoutmolen
Taal Nederlands
Bestandstype Handleiding (PDF)

Veelgestelde vragen

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Quigg GT-SPM-09.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten