Professor DP-85 handleiding

7.5 · 1
PDF handleiding
 · 2 pagina's
Engels
handleidingProfessor DP-85
Návod na použití - digitální krokoměr Professor DP-85
Blahopřejeme Vám k nákupu snadno ovladatelného, ultra lehkého digitálního kro-
koměru Professor. Doufáme, že se stane efektivním pomocníkem při upevňování
Vašeho zdraví, kondice a životní energie.
Krokoměr odpočítává kroky za chůze či běhu podle pohybů pasu.
Krokoměr je tedy nejlépe upevnit v úrovni pasu na pásek, nebo
tréninkový oděv. Dbejte na vodorovné umístění kvůli přesnosti mě-
ření. Krokoměr upevněte bezpečně pomocí klipsu, aby nedošlo k
jeho ztrátě.
Poznámka : Nesprávné umístění krokoměru může vést k nesprávnému měření a
chybným údajům počtu kroků a tedy i ušlých vzdálenostech a kaloriích.
Popis a tlačítka
A. LCD - jednořádkový displej 5 místný
B. MODE tlačítko - stiskni opakovaně tlačítko MODE pro přechod z režimu do režimu
v pořadí: Čas (Time) ►Krok (Step) ►Km(Km) ►Kalorie (Kcal)
C. SET tlačítko - začíná, mění a končí režim nastavení.
D. UP tlačítko - v režimu nastavení času toto tlačítko přepíná systém na 12 / 24
hod. Jestliže v režimu nastavování hodnot podržíme toto tlačítko déle, ubíhají
nastavované hodnoty rychleji.
E. RESET tlačítko - Jestliže krokoměr nereaguje na stisk žádného tlačítka, stiskněte
tlačítko RESET abyste krokoměr „restartovali“.
Funkce
A. Vymazání paměti: Vstupte do režimu „Krok (Step)“ a držte tlačítko UP po 2 se-
kundy. Vymaže se tak paměť kroků. Krokoměr načítá postupně ušlé kroky až do
maximálně 39999 kroků a poté začíná opět od 0.
B. Nastavení hmotnosti a průměrné délky kroku: V režimu „Krok (Step)“ podržte
tlačítko SET po dobu 2 sekund. Pak můžete nastavit hmotnost a průměrnou délku
svého kroku. Na displeji se objeví 00kg a 00cm. Stiskněte jednou tlačítko SET a
rozbliká se první údaj (kg). Nastavitelné váhové rozpětí je od 10-150kg. Pomocí
tlačítka UP nastavte nejprve svou hmotnost (podržením tlačítka zrychlíte průběh
hodnot). Stiskněte opět tlačítko SET a rozbliká se druhý údaj (cm). Pomocí tlačítka
UP nastavte průměrnou délku svého kroku. Nastavitelné rozpětí je od 0,1 do 1m.
Jestliže nestisknete žádné tlačítko do 60 sekund, displej se vrátí do režimu času.
Poznámka : Jakmile jednou nastavíte délku svého kroku a svoji váhu, budou uchována
v paměti dokud nebudete měnit baterii nebo neresetujete přístroj. Při výměně baterie se
nastaví počáteční hodnoty 10 cm a 10 kg a jsou uloženy do paměti.
C. Nastavení času: V režimu „Čas (Time)“ podržte tlačítko SET po dobu 2 sekund.
Rozbliká se první dvojčíslí (hodiny). Pomocí tlačítka UP nastavte hodiny. Dalším
stisknutím tlačítka SET se rozbliká druhé dvojčíslí (minuty). Pomocí tlačítka UP
nastavte minuty. Jestliže nestisknete žádné tlačítko do 60 sekund, displej se vrátí
do základního režimu času.
Protože tento krokoměr je citlivý a přesný elektronický přístroj, používejte jej, pro-
sím, opatrně a správně. Neotevírejte jej, prosím, kromě výměny baterií (1x AG10
knoflíkový článek). Nesprávné rozebírání může mít za následek poškození přístroje
a nepřesnost měření.
Kalorie spálené při chůzi
Tato tabulka je pouze pro orientační (při průměrné délce kroku 60 cm).
Kroků x 1000 0 2 4 6 8 10
Kcal
600
500
400
300
200
100
0
140
120
100
80
60
40
Výměna baterií a údržba
Přístroj pracuje s 1 x AG10 baterií. Vyšroubujte 2 křížové šrouby na zadní straně
krokoměru a sejměte klips s krytem baterie. Vyměňte baterii a dbejte na správnou
polaritu! Nečistěte přístroj silnými čistícími ani brusnými prostředky. Nenamáčejte
do vody a jiných roztoků. Nevystavujte vysokým teplotám. Nepokoušejte se přístroj
sami opravovat.
Likvidace přístroje a baterií
Až tento přístroj doslouží, nevhazujte jej do kontejneru se směsným odpadem, ale
odevzdejte jej na místě k tomu určeném. Baterie se klasifikují jako nebezpečný
odpad a vzhledem k jejich škodlivému vlivu na životní prostředí se v žádném pří-
padě se nesmí mísit s komunálním odpadem. Baterie odevzdejte v prodejně, kde
jste je zakoupili, nebo ve sběrném dvoře v místě Vašeho trvalého bydliště. Zpětný odběr
od spotřebitelů je bez nároku na úplatu za tento odběr. Více ke zpětnému odběru elek-
troodpadu a baterií naleznete v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb.v platném znění a na
www.zasobovani.cz/odber/ a na internetových stránkách www.ecobat.cz (likvidace baterií) a
www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Záruční podmínky
Na tento přístroj značky Professor poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po
dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na
závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka na bezchybný
provoz přístroje je poskytována pouze v případě předložení kopie dokladu o zakou-
pení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem
prodejny. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka
je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při pře-
pravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze,
neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napětí,
než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež
k tomuto zákroku nemají oprávnění.
Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, CZ • www.EVA.cz
Návod na používanie - digitálny krokomer Professor DP-85
Blahoželáme vám k nákupu ľahko ovládateľného, ultra ľahkého digitálneho kroko-
mera Professor. Dúfame, že sa stane efektívnym pomocníkom pri upevňovaní vášho
zdravia, kondície a životnej energie.
Krokomer odpočítava kroky pri chôdzi alebo behu podľa pohybov
pásu. Krokomer je teda najlepšie upevniť v úrovni pásu na opa-
sok, alebo tréningový odev. Dbajte na vodorovné umiestnenie kvôli
presnosti merania. Krokomer upevnite bezpečne pomocou klipsy,
aby nedošlo k jeho strate alebo poškodeniu pádom.
Poznámka: Nesprávne umiestnenie krokomera môže viesť k nesprávnemu meraniu a chyb-
ným údajom o počte krokov a teda aj prejdených vzdialenostiach a spálených kalóriách.
Popis a tlačidlá
A. LCD - jednoriadkový displej 5 miestny
B. MODE tlačidlo - stlač opakovane tlačidlo MODE pre prechod z režimu do režimu v
poradí: Čas (Time) ►Krok (Step) ►Km(Km) ►Kalórie (Kcal)
C. SET tlačidlo - začína, mení a končí režim nastavenia.
D. UP tlačidlo - v režime nastavenia času toto tlačidlo prepína systém 12/24 hod a
naopak. Ak v režime nastavovania hodnôt podržíme toto tlačidlo dlhšie, ubiehajú
nastavované hodnoty rýchlejšie.
E. RESET tlačidlo - Ak krokomer nereaguje na stlačenie žiadneho tlačidla, stlačte
tlačidlo RESET aby ste krokomer „reštartovali“.
Funkcie
A. Vymazanie pamäte: Vstúpte do režimu „Krok (Step)“. Na displeji sa objavia čísli-
ce dosiaľ prejdených krokov. Stlačte a držte tlačidlo UP 2 sekundy. Vymaže sa tak
pamäť krokov. Krokomer načíta postupne prejdené kroky až do maximálne 39999
krokov a potom začína opäť od 0.
B. Nastavenie hmotnosti a priemernej dĺžky kroku: V režime „Krok“ podržte tla-
čidlo SET 2 sekundy. Potom môžete nastaviť hmotnosť a priemernú dĺžku svojho
kroku. Na displeji sa objaví 00 kg a 00 cm. Stlačte raz tlačidlo SET a rozbliká sa
prvý údaj (kg). Nastaviteľné váhové rozpätie je od 10 - 150 kg. Pomocou tlačidla
UP nastavte najprv svoju hmotnosť (podržaním tlačidla zrýchlite priebeh hodnôt).
Stlačte opäť tlačidlo SET a rozbliká sa druhý údaj (cm). Pomocou tlačidla UP
nastavte priemernú dĺžku svojho kroku. Nastaviteľné rozpätie je od 0,1 do 1m.
Ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 60 sekúnd, displej sa vráti do režimu času.
Poznámka : Hneď ako raz nastavíte dĺžku svojho kroku a svoju hmotnosť, budou uchova-
ná v pamäti kým nebudete meniť batériu alebo nevykonáte „reset“ prístroja. Pri výmene
batérie sa nastaví počiatočné hodnoty na 10 cm a 10 kg jsou uložená do pamäte.
C. Nastavenie času: V režime „Čas“ (na displeji je 00:00) podržte tlačidlo SET na
2 sekundy. Rozbliká sa prvé dvojčíslie (hodiny). Pomocou tlačidla UP nastavte
hodiny. Ďalším stlačením tlačidla SET sa rozbliká druhé dvojčíslie (minúty). Po-
mocou tlačidla UP nastavte minúty. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 60 sekúnd,
displej sa vráti do základného režimu času.
Pretože tento krokomer je citlivý a presný elektronický prístroj, používajte ho, pro-
sím, opatrne a správne. Neotvárajte ho, okrem výmeny batérií (1x AG10 gombíkový
článok, 1.5 V). Nesprávne rozoberanie môže mať za následok poškodenie prístroja
a nepresnosť merania.
Kalórie spálené pri chôdzi
Táto tabuľka je iba orientačná (pri priemernej dĺžke kroku 60 cm).
Kroků x 1000 0 2 4 6 8 10
Kcal
600
500
400
300
200
100
0
140
120
100
80
60
40
Výmena batérií a údržba
Prístroj pracuje s 1 x AG10 batériou 1,5 V. Vyskrutkujte 2 krížové skrutky na zad-
nej strane krokomera a zložte klipsu s krytom batérie. Vymeňte batériu a dbajte na
správnu polaritu! Nečistite prístroj silnými čistiacimi ani brúsnymi prostriedkami. Ne-
namáčajte do vody a iných roztokov. Nevystavujte vysokým teplotám. Nepokúšajte
sa prístroj sami opravovať.
Likvidácia prístroja a batérií
Až tento prístroj doslúži, nevhadzujte ho do kontejnera s miešaným odpadom, ale
odovzdajte ho na mieste na to určenom. Batérie sa klasifikujú ako nebezpečný od-
pad a vzhľadom na ich škodlivý vplyv na životné prostredie sa v žiadnom prípade
nesmú miešať s komunálnym odpadom. Batérie odovzdajte v predajni, kde ste ich
zakúpili, alebo v zbernom dvore v mieste vášho trvalého bydliska. Spätný odber od spotre-
biteľov je bez nároku na poplatok za tento odber. Viac ku spätnému odberu elektroodpadu a
batérií nájdete v zákone o odpadoch č. 185/2001 Zb. v platnom znení a na www.zasobovani.
cz/odber/ a na internetových stránkach www.ecobat.cz (likvidácia batérií) a www.asekol.cz
(likvidácia elektroodpadu).
Záručné podmienky
Na tento prístroj značky Professor poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu na
24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na
poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruka na bezchyb-
nú prevádzku prístroja je poskytovaná iba v prípade predloženia kópie dokladu
o zakúpení výrobku (bločku) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a
pečiatkou predajne. Záruku je možné uplatňovať v organizácii, v ktorej bol výrobok
zakúpený. Záruka je neplatná, ak je porucha spôsobená mechanickým poškodením
(napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návo-
dom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok
pripojený na iné napätie, než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv
vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie.
Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, CZ • www.EVA.cz
kg
kg
RESET
RESET
DP85_krokomìr_navody.indd 1DP85_krokomìr_navody.indd 1 23.12.2005 10:37:0523.12.2005 10:37:05

Bekijk hier gratis de handleiding van de Professor DP-85. Deze handleiding valt onder de categorie Stappentellers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de Professor DP-85 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Professor en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Professor bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Aantal vragen: 0

Algemeen
Professor
DP-85
Stappenteller
Engels
Handleiding (PDF)

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Professor DP-85.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten