Princess 519400 shine and GO mini

Princess 519400 shine and GO mini handleiding

(1)
 • PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER NL
  VOOR GEBRUIK
  Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze, zodat
  u ze later nog eens kunt raadplegen. Gebruik de Princess shine&GO
  mini Straightener niet in de badkamer of in de buurt van een met
  water gevulde wastafel. Probeer nooit een apparaat dat in het
  water is gevallen beet te pakken, maar haal eerst de stekker uit het
  stopcontact. Gebruik de Hair Straightener alleen met droge handen.
  Met de straightener, die keramische platen heeft,. kunt u haar ont-
  krullen, maar ook steil haar wat extra zwier geven door lokken en
  slagen te creëren. De Hair Straightener is tevens voorzien van een
  extra lang snoer.
  GEBRUIKSAANWIJZING
  Steek de stekker in het stopcontact. Als u het apparaat met de aan-
  /uitschakelaar inschakelt, gaat het indicatielampje aan de bovenzijde
  van het apparaat branden. Na circa drie minuten is het apparaat
  dan opgewarmd en klaar voor gebruik. De Hair Straightener mag
  alleen gebruikt worden op droog haar. Pak een haarlok van onge-
  veer 3 cm breed en kam deze glad met een kam. Leg de haarlok
  tussen de hete platen en klem de tang stevig om het haar. Werk
  voor het beste resultaat vanaf de haarwortels naar de haarpunten
  toe. Houd de tang gedurende enkele seconden op z’n plaats, al
  naar gelang uw haartype. Haal de haarlok uit de tang door de tang
  wat losser te houden en het haar er voorzichtig uit te schuiven.
  NB:
  - U mag het apparaat niet gebruiken als u zich niet hebt afgedroogd.
  - Gebruik het apparaat niet te dicht in de buurt van water.
  - De keramische platen zijn tijdens en na het gebruik heet. Wacht
  met het aanraken van de platen tot ze zijn afgekoeld.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat de straightener enkele
  minuten afkoelen.
  2. Bevochtig een zachte doek met een sterk verdund sopje van
  milde zeep en warm water.
  3. Veeg het apparaat en de platen met de vochtige doek schoon.
  4. Veeg het apparaat droog met een schone, droge doek en berg, als
  u het apparaat niet gebruikt, het op in de originele verpakking.
  5. Wikkel het snoer nooit om het apparaat heen om beschadiging
  en voortijdige slijtage van het snoer te voorkomen. Wikkel het
  snoer altijd losjes op.
  PRINCESS-TIPS
  1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet
  gebruikt en voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Laat de
  Princess shine&GO mini Straightener nooit onbeheerd achter.
  2. Als het snoer beschadigd is, gebruik dan het apparaat niet meer,
  maar stuur het op naar onze servicedienst voor reparatie.
  3. Wikkel het snoer niet om apparaat.
  4. De Princess shine&GO mini Straightener is alleen bedoeld voor
  huishoudelijk gebruik.
  5. Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
  6. Het is niet zonder gevaar om dit apparaat te laten gebruiken
  door kinderen of personen met een geestelijke of lichamelijke
  handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid. De voor
  de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon
  dient ze duidelijke instructies te geven voor of ze te begeleiden
  bij het gebruik van dit apparaat.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER E
  ANTES DEL USO
  Léanse detenidamente todas estas instrucciones de uso y guárdense
  para una eventual consulta posterior. No use el Princess shine&GO
  mini Straightener en el baño ni cerca de un lavamanos con agua.
  Nunca trate de sacar un aparato que se ha caído en el agua sin
  retirar primero el enchufe de la toma de corriente. Use el alisador
  de pelo solamente con las manos secas.
  Estilizador de pelo con pinzas de cerámica. Con el alisador no
  solo puede alisar su cabello sino dar mayor gracia al cabello liso,
  haciéndole rizos y ondulaciones. El alisador de pelo está provisto
  de cable extralargo para mayor movilidad.
  INSTRUCCIONES DE USO
  Enchúfelo a la toma de corriente. Cuando se activa el estilizador
  con el interruptor de encendido / apagado, se enciende el piloto de
  la parte superior del aparato. Después de activarlo, el utensilio
  estará listo en unos 3 minutos.
  El alisador de pelo sólo se puede usar sobre el cabello seco. Coja
  un mechón de unos 3 cm y alíselo pasando una peineta. Ponga el
  mechón entre las placas calientes y fije bien las pinzas en el cabel-
  lo. Para obtener un mejor resultado, empiece desde la raíz hacia la
  punta del cabello. Dependiendo del tipo de cabello, deje las pinzas
  durante varios segundos en el mechón escogido. Afloje ligeramen-
  te las pinzas y retire el mechón, apartando con cuidado el cabello
  de las placas.
  Atención:
  - No use el aparato si está húmedo.
  - No use nunca el aparato cerca del agua.
  - Las placas de cerámica están calientes durante y después del
  uso. No las toque durante este tiempo.
  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
  1. Retire la clavija de la toma de corriente y deje que el alisador se
  enfríe unos minutos.
  2. Humedezca un paño suave en agua caliente con jabón suave
  bien diluido.
  3. Limpie el aparato y las pinzas con un paño húmedo.
  4. Seque el estilizador con otro paño seco y guárdelo en su empaque
  original cuando no lo tenga en uso.
  5. No enrolle nunca el cable en el aparato para evitar daños y desgaste
  prematuro del cable. No enrolle nunca el cable apretado.
  CONSEJOS PRINCESS
  1. Retire la clavija de la toma de corriente cuando no tenga en uso
  el aparato y antes de limpiarlo. Nunca desatienda el Princess
  shine&GO mini Straightener cuando lo esté usando.
  2. No utilice el aparato con el cable defectuoso, sino envíelo a
  nuestro servicio técnico.
  3. No enrolle nunca el cable en torno al aparato.
  4. Este Princess shine&GO mini Straightener es apropiado únicamente
  para uso doméstico.
  5. Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen
  con el aparato.
  6. El uso de este aparato por niños o personas con discapacidades físicas,
  mentales o motoras o con falta de experiencia y conocimientos
  puede implicar riesgos. Las personas responsables de su seguridad
  deberán darles instrucciones explícitas o supervisar el uso del
  aparato.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER D
  VOR DEM GEBRAUCH
  Diese Gebrauchsanweisung vor dem Erstgebrauch sorgfältig durchlesen
  und für eventuelle spätere Fragen aufheben. Den Princess shine&GO
  mini Straightener nicht im Badezimmer und in der Nähe eines mit
  Wasser gefüllten Waschbeckens benutzen. Niemals versuchen, ein ins
  Wasser gefallenes Gerät zu berühren. Immer zuerst den Netzstecker
  ziehen. Den Hair Straightener nur mit trockenen Händen benutzen.
  Mit Keramikplatten kann der Straightener verwendet werden, um
  gelocktes Haar zu glätten oder glattem Haar mit Locken und Wellen
  einen zusätzlichen Akzent zu verleihen. Der Hair Straightener
  verfügt über ein extra langes drehbares Kabel.
  GEBRAUCHSANWEISUNG
  Den Stecker in die Steckdose stecken. Wenn das Gerät jetzt mit dem
  Ein-Aus-Schalter eingeschaltet wird, leuchtet das Kontrolllämpchen
  auf der Oberseite des Gerätes auf. Nach etwa 3 Minuten hat das
  Gerät die richtige Temperatur erreicht. Es ist nun einsatzbereit.
  Den Hair Straightener nur zum Frisieren von trockenem Haar
  benutzen. Eine etwa 3 cm breite Haarsträhne glatt kämmen. Die
  Strähne zwischen die heißen Platten legen und die Zange fest auf das
  Haar drücken. Um das beste Ergebnis zu erzielen, von den Haarwurzeln
  zu den Spitzen hin arbeiten. Die Zange einige Sekunden lang gut
  zudrücken (abhängig vom Haartyp). Nun die Zange lösen und die
  Haarsträhne vorsichtig aus den Frisierplatten schieben.
  Achtung:
  - Das Gerät nicht benutzen, wenn es nass ist.
  - Das Gerät auch nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
  - Die Keramikplatten sind während und nach der Benutzung heiß
  und dürfen dann nicht berührt werden.
  WARTUNG UND REINIGUNG
  1. Den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät einige
  Minuten abkühlen lassen.
  2. Ein weiches Tuch mit sehr mildem, warmem Seifenwasser
  befeuchten.
  3. Das Gerät und die Platten mit dem feuchten Tuch säubern.
  4. Das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch trocknen und in der
  Originalverpackung aufbewahren, wenn es nicht mehr benutzt wird.
  5. Das Kabel nicht zu straff um das Gerät wickeln, um Schäden
  und Verschleißerscheinungen am Kabel zu vermeiden. Das
  Kabel immer locker aufwickeln.
  PRINCESS-TIPPS
  1. Den Stecker immer aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät
  nicht benutzt und bevor es gereinigt wird. Den Princess shine&GO
  mini Straightener niemals unbeaufsichtigt zurück lassen.
  2. Ein Gerät mit einem defekten Kabel nicht benutzen, sondern
  zur Reparatur an unseren Kundendienst schicken.
  3. Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
  4. Der Princess shine&GO mini Straightener ist ausschließlich für
  den Haushaltsgebrauch bestimmt.
  5. Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
  6. Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähig-
  keiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren
  mit sich bringen. Diese Benutzer sind daher von den für ihre
  Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch einzu-
  weisen oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER F
  AVANT L'EMPLOI
  Lisez attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation et conservez-le
  afin de pouvoir le consulter ultérieurement. N’utilisez pas le Princess
  shine&GO mini Straightener dans la salle de bains ou près d’un
  lavabo rempli d’eau. Si l’appareil tombait dans l’eau, ne l’attrapez
  jamais à pleines mains mais retirez d’abord la fiche de la prise de
  courant. Manipulez toujours le lisseur de cheveux avec les mains
  sèches. Lisseur de cheveux à plaques chauffantes céramiques. Cet
  appareil permet de lisser les cheveux frisés mais également de
  donner du ressort et du mouvement aux cheveux raides en créant
  des boucles et des vagues. Le lisseur est équipé d’un cordon flexible
  extra long.
  MODE D'EMPLOI
  Brancher la fiche dans la prise de courant. Lorsqu’on allume l’appareil
  à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt, le témoin lumineux qui est
  situé sur le dessus de l’appareil s’allume. Le lisseur de cheveux
  est prêt à être utilisé au bout de 2 minutes. Utiliser uniquement sur
  cheveux secs. Saisir une boucle d'environ 5 cm de large et la lisser
  avec un peigne. Placer la boucle entre les patins chauds et serrer
  fermement le fer. Pour obtenir le meilleur résultat, travailler en
  partant de la racine du cheveu en allant vers la pointe. Gardez le
  fer quelques secondes en place, selon votre type de cheveux.
  Desserrer légèrement le fer et sortir délicatement la boucle de
  cheveux des patins à friser.
  Attention :
  - Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé.
  - N’utilisez JAMAIS l’appareil à proximité de l’eau.
  - Les plaques céramiques sont brûlantes pendant l’utilisation et
  après. Ne pas les toucher à ce moment-là.
  ENTRETIEN ET NETTOYAGE
  1. Retirer la fiche de la prise de courant et laisser l'appareil refroi-
  dir quelques minutes.
  2. Mouiller un chiffon doux avec de l'eau tiède savonneuse.
  3. Essuyer l’appareil et les patins avec le chiffon humide.
  4. Sécher l'appareil avec un chiffon propre et sec et le ranger dans
  son emballage d'origine s’il n'est plus utilisé.
  5. Ne jamais entourer le cordon serré autour de l'appareil afin d'é-
  viter de l'endommager ou de l'user prématurément. Ranger tou-
  jours le cordon sans le serrer.
  CONSEILS DE PRINCESS
  1. Débrancher toujours la fiche de la prise de courant quand l'ap-
  pareil n'est pas utilisé et pour le nettoyer. Ne jamais laisser le
  Princess shine&GO mini Straightener sans surveillance.
  2. Ne pas utiliser l’appareil si le cordon est endommagé, mais
  l’envoyer à notre service après-vente pour le faire réparer.
  3. Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l’appareil.
  4. N’utiliser le Princess shine&GO mini Straightener que pour un
  usage domestique.
  5. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
  6. L’utilisation de cet appareil par des enfants ou des handicapés
  physiques, sensoriels, mentaux ou moteurs, ou dénués d’expérience
  et de connaissance peut être dangereuse. Les personnes responsables
  de leur sécurité devront fournir des instructions explicites ou
  surveiller l’utilisation de l’appareil.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER I
  PRIMA DELL’USO
  Leggete attentamente le istruzioni e conservatele per eventuali
  consultazioni successive. Non utilizzate mai il Princess shine&GO
  mini Straightener nella stanza da bagno o in prossimità di un lavandino
  pieno d’acqua. Non toccate mai un apparecchio caduto in acqua
  prima di avere tolto la spina dalla presa di alimentazione. Maneggiate
  la piastra lisciacapelli esclusivamente con le mani asciutte. Dotato
  di piastre in ceramica, questo apparecchio permette di lisciare i capelli,
  ma anche di dare corpo ai capelli lisci, creando ciocche e onde. La
  piastra lisciacapelli è dotata di un cavo di alimentazione extra lungo.
  ISTRUZIONI PER L’USO
  Inserite la spina nella presa di alimentazione. Accendendo l'apparecchio
  con l'interruttore acceso/spento, si accende la spia luminosa situata
  sopra all'apparecchio stesso. L'apparecchio sarà pronto per l'uso
  dopo circa 3 minuti. La piastra lisciacapelli può essere usata solo
  sui capelli asciutti. Prendete una ciocca larga circa 3 cm e pettinatela
  con cura. Inserite la ciocca di capelli tra le piastre e chiudete la
  pinza con fermezza. Per un risultato ottimale, procedete dalle radici
  alle punte dei capelli. Mantenete la pinza in posizione per alcuni
  secondi, a seconda del tipo di capelli. Togliete la ciocca dalla
  pinza allentando la presa sulla stessa e facendo scorrere i capelli
  delicatamente fuori dalle piastre.
  Attenzione:
  - Non usate mai l'apparecchio se è bagnato.
  - Non usate l'apparecchio in vicinanza di acqua.
  - Le piastre in ceramica diventano calde durante l’uso.
  Non toccatele quando l’apparecchio è acceso.
  MANUTENZIONE E PULIZIA
  1. Togliete la spina dalla presa di alimentazione e lasciate raffreddare
  la piastra lisciacapelli per alcuni minuti.
  2. Inumidite un panno morbido con una soluzione diluita di detersivo
  delicato ed acqua calda.
  3. Passate il panno umido sull'apparecchio e sulle piastre.
  4. Asciugate l'apparecchio con un panno asciutto e pulito, e riponete
  l'apparecchio nella confezione originale quando non lo usate.
  5. Per evitare di danneggiare ed usurare precocemente il cavo di
  alimentazione, non avvolgetelo troppo stretto intorno all'apparecchio.
  Avvolgete il cavo senza stringerlo.
  SUGGERIMENTI PRINCESS
  1. Togliete sempre la spina dalla presa di alimentazione quando
  non usate l'apparecchio e prima di pulirlo. Non lasciate mai il
  Princess shine&GO mini Straightener incustodito.
  2. Non usate l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato,
  ma inviatelo al nostro centro assistenza per la riparazione.
  3. Non avvolgete il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
  4. Il Princess shine&GO mini Straightener è indicato per il solo
  uso domestico.
  5. Assicuratevi che i bambini non giochino con l’apparecchio.
  6. L’uso di questo apparecchio da parte di bambini o persone con
  problemi fisici, sensoriali, mentali o motori, o con scarsa esperienza
  o conoscenza, può causare gravi pericoli. Le persone responsabili
  per la loro sicurezza devono dare loro istruzioni chiare o super-
  visionare l’uso dell’apparecchio.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER
  DK
  INDEN BRUGEN
  Læs inden brugen brugervejledningen igennem og gem den, hvis
  du senere skulle få brug for at slå noget op. Anvend aldrig din
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER i badeværelset
  og i nærheden af en fyldt håndvask. Forsøg aldrig at tage fat i et
  apparat, der er faldet i vandet, men tag altid først strikket ud af
  stikkontakten. Anvend aldrig apparatet med våde hænder. Med
  keramiske varmeplader. Din Straightener kan glatte krøller ud, men
  kan også modulere smarte lokker og bølger i glat hår. Din Hair
  Straightener er udstyret med en ekstra lang og vendbar ledning.
  SÅDAN ANVENDES APPARATET
  Stik strikket i stikkontakten. Når apparatet tændes på tænd/sluk
  afbryderen, begynder kontrollampen øverst på apparatet at lyse.
  Efter ca. 3 minutter er apparatet varmet op og parat til brug. Din
  Hair Straightener må kun anvendes på tørt hår. Tag en ca. 3 cm
  bred hårlok og red den glat med en kam. Anbring hårlokken mellem
  de varme plader og klem tangen godt til omkring håret. Begynd
  inde ved hårrødderne og bevæg apparatet ud imod hårspidserne
  for at opnå det bedste resultat. Hold tangen på hvert sted i et par
  sekunder, alt efter hårtypen. Tag hårlokken ud af tangen ved at
  løsne grebet og lad forsigtigt håret glide ud mellem pladerne.
  Obs:
  - Anvend ikke apparatet, hvis det er vådt.
  - Brug ikke apparatet i direkte nærhed af vand.
  - De keramiske plader er varme efter brugen. Rør ikke ved pladerne.
  VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
  1. Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet afkøle i et
  par minutter.
  2. Vrid en blød klud op i varmt vand tilsat en smule mildt sæbemiddel.
  3. Rengør apparatet og pladerne med den fugtige klud.
  4. Tør apparatet af med en ren og tør klud og opbevar det i den
  originale emballage, når det ikke er i brug.
  5. Undgå beskadigelse og førtidigt slid på ledningen ved ikke at vikle
  denne for stramt omkring apparatet. Rul altid ledningen løst op.
  PRINCESS TIPS
  1. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er
  i brug, og inden apparatet rengøres. Lad aldrig PRINCESS
  SHINE&GO MINI STRAIGHTENER ligge uden opsyn.
  2. Anvend ikke apparatet mere, hvis ledningen er beskadiget,
  men send det til reparation hos vores serviceafdeling.
  3. Vikl aldrig ledningen omkring apparatet.
  4. Brug udelukkende PRINCESS SHINE&GO MINI
  STRAIGHTENER til husholdningsbrug.
  5. Hold opsyn med børn, så man er sikker på, at de ikke bruger
  apparatet som legetøj.
  6. Det kan være farligt at lade børn eller personer med et mentalt
  eller fysisk handicap eller uden den nødvendige erfaring eller
  viden anvende apparatet. Den, der har ansvaret for deres
  sikkerhed, bør først instruere dem i brugen heraf eller altid
  selv holde tilsyn, når apparatet er i brug.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER N
  FØR BRUK
  Les instruksene nøye før bruk og oppbevar dem slik at du kan
  slå opp i dem senere. Denne Princess shine&GO mini Straightener
  må aldri brukes på badet eller i nærheten av en full vaskeservant.
  Ta aldri opp et apparat som er falt i vann, trekk ut stikkontakten
  først. Flattangen må kun brukes med tørre hender. Flattangen
  bruker keramiske plater for å fjerne krøller i håret. Den er også
  perfekt hvis du vil gi håret litt ekstra spenst ved å lage lokker
  og bølger. Flattangen har også en ekstra lang ledning.
  BRUKSANVISNING
  Sett støpselet i stikkontakten. Når apparatet blir slått på med
  av/på-bryteren vil kontrollyset på apparatets overside bli tent.
  Etter ca. 3 minutter er apparatet klart til bruk. Princess Hair
  Straightener kan bare brukes på tørt hår. Ta en ca. 3 cm bred
  hårlokk og kjem den glatt. Legg hårlokken mellom de varme
  platene og klem tangen kraftig fast på håret. For å få best mulig
  resultat, bør du arbeide fra røttene og utover mot hårtuppene.
  Hold tangen på plass i et par sekunder, avhengig av hvilken
  hårtype du har. Ta hårlokken ut av tangen ved å holde tangen
  løst og skyve håret forsiktig ut av platene.
  Merk:
  - Ikke bruk apparatet når det er vått.
  - Bruk aldri apparatet i nærheten av vann.
  - De keramiske platene er varme både mens apparatet er i bruk
  og deretter. Ikke berør platene før de er avkjølt.
  RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
  1. Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles
  noen minutter.
  2. Fukt en myk klut med en sterkt fortynnet løsning av mild
  såpe i varmt vann.
  3. Tørk av apparatet og platene med den fuktige kluten.
  4. Tørk apparatet med en ren og tørr klut, og oppbevar apparatet
  i originalpakken hvis du ikke bruker det lenger.
  5. Forebygg skader og tidlig slitasje av ledningen ved at du aldri
  vikler den stramt rundt apparatet. Vikle alltid på ledningen
  slik at den sitter løst.
  TIPS FRA PRINCESS
  1. Trekk alltid ut stikkontakten når apparatet ikke er i bruk og før
  du rengjør det. La aldri Princess shine&GO mini Straightener
  stå uten tilsyn.
  2. Bruk ikke apparatet hvis ledningen er skadet, men send det til
  vår serviceavdeling for reparasjon.
  3. Vikle ikke strømledningen rundt apparatet.
  4. Denne Princess shine&GO mini Straightener er kun beregnet
  på hjemmebruk.
  5. Hold oppsikt med barn, så de ikke leker med apparatet.
  6. Bruken av dette apparatet av barn eller personer med fysiske,
  følelsesmessige, mentale eller motoriske hemminger, eller
  mangel på erfaring og kunnskaper kan medføre risiko.
  Personer som er ansvarlig for deres sikkerhet bør gi spesifikke
  instrukser eller overvåke bruken av apparatet.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER SF
  ENNEN KÄYTTÖÄ
  Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa
  ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Älä koskaan käytä Princess
  shine&GO mini Straightener -suoristusrautaa kylpyhuoneessa tai
  lähellä pesuallasta, jossa on vettä. Jos laite on pudonnut veteen,
  älä koskaan ota sitä pois vedestä, vaan ota ensin pistoke pois
  pistorasiasta. Käsittele suoristusrautaa ainoastaan kuivin käsin.
  Keraamisilla levyillä varustettua suoristusrautaa voidaan käyttää
  kiharoiden suoristamiseen, mutta sillä voidaan myös erittäin hyvin
  lisätä ryhtiä suoriin hiuksiin luomalla kiharoita ja laineita.
  Suoristusraudassa on myös erityisen pitkä verkkojohto.
  KÄYTTÖOHJE
  Liitä pistoke pistorasiaan. Kun laite on kytketty toimintaan käyttö-
  kytkimellä, sen päällä oleva merkkivalo syttyy. Laite on silloin
  käyttövalmis noin 3 minuutissa. Suoristusrautaa voidaan käyttää
  vain kuiville hiuksille. Ota käteesi noin 3 cm leveä hiussuortuva ja
  kampaa se sileäksi. Aseta hiussuortuva kuumien levyjen väliin ja
  sulje rauta tiukasti hiusten ympärille. Paras tulos saadaan aloittamalla
  käsittely hiusten tyvestä ja etenemällä latvoihin päin. Pidä rautaa
  paikallaan pari sekuntia, hiustyypistäsi riippuen. Irrota hiuskihara
  löysentämällä rautaa ja ottamalla hiukset varovasti pois levyiltä.
  Huomaa :
  - Älä käytä laitetta märkänä.
  - Älä koskaan käytä laitetta lähellä vettä.
  - Keraamiset levyt ovat kuumia käytön aikana ja myös sen jälk-
  een. Älä kosketa kuumia levyjä tänä aikana.
  HOITO JA PUHDISTUS
  1. Ota pistoke pois pistorasiasta ja anna suoristusraudan jäähtyä
  pari minuuttia.
  2. Kostuta pehmeä liina kastamalla se lämpimään veteen, jossa on
  laimennettua mietoa pesuainetta.
  3. Pyyhi laite ja levyt puhtaiksi kostealla liinalla.
  4. Pyyhi laite kuivaksi puhtaalla, kuivalla liinalla ja laita se käytön
  jälkeen säilöön alkuperäisessä pakkauksessa.
  5. Verkkojohdon ennenaikaisen vioittumisen ja kulumisen
  ehkäisemiseksi älä kiedo sitä koskaan laitteen ympärille.
  Kiedo verkkojohto aina löysälle vyyhdelle.
  PRINCESS-OHJEITA
  1. Ota pistoke pois pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä ja
  ennen puhdistusta. Älä koskaan jätä Princess shine&GO mini
  Straighteneria ilman valvontaa.
  2. Jos verkkojohto on vioittunut, älä käytä laitetta, vaan toimita se
  huoltopalveluumme korjattavaksi.
  3. Älä kiedo verkkojohtoa laitteen ympärille.
  4. Tämä Princess shine&GO mini Straightener on tarkoitettu
  ainoastaan kotitalouskäyttöön.
  5. Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät leiki laitteella.
  6. Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikunta-
  vammaiset tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai
  taitoa, käyttävät tätä laitetta, siitä voi olla seurauksena vaaratilanne.
  Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on
  annettava selvät ohjeet tai heidän on valvottava laitteen käyttöä.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER P
  ANTES DE UTILIZAR
  Leia primeiro atentamente estas instruções e conserve-as para
  mais tarde as voltar a consultar. Não deve utilizar o Princess Shine
  & Go Mini Straightener na casa de banho ou perto de um lavatório
  com água. Nunca deve pegar num aparelho que tenha caído à
  água, puxando sempre primeiro a ficha da corrente. Deve utilizar
  o Hair Straightener sempre com as mãos secas.
  Com chapas de aquecimento de cerâmica, o desfrisador pode ser
  utilizado para desfrisar o cabelo ou dar mais volume ao cabelo
  liso, criando caracóis e ondulações. O modelador vem também
  munido de um cabo de alimentação extra-longo.
  MODO DE UTILIZAÇÃO
  Ligue a ficha à corrente. Quando ligar o modelador carregando no
  interruptor de ligar/desligar, acende-se a luz situada na parte superior.
  Ao fim de 3 minutos, o aparelho está pronto a ser utilizado. O Hair
  Straightener pode ser unicamente utilizado sobre cabelo seco. Pegue
  numa madeixa com cerca de 3 cm de largura e alise-a bem com um
  pente. Coloque a madeixa entre as placas quentes, apertando-as
  bem. Para obter o melhor resultado, deve começar a partir da raiz
  do cabelo terminando nas pontas. Mantenha as placas durante alguns
  segundos na mesma posição, dependendo do tipo de cabelo em
  questão. Retire a madeixa das placas, libertando um pouco a pressão
  para deixar que o cabelo deslize entre as placas.
  Atenção:
  - Não pode usar o aparelho se estiver molhado.
  - Nunca deve utilizá-lo perto de água.
  - As chapas de aquecimento de cerâmica estão quentes durante e após
  a utilização. Portanto não deve tocar nelas enquanto as utilizar.
  LIMPEZA E MANUTENÇÃO
  1. Puxe a ficha da corrente e deixe arrefecer o aparelho durante
  alguns minutos.
  2. Humedeça um pano macio com uma solução de sabão bastante
  diluído em água quente.
  3. Limpe o aparelho e as placas com este pano húmido.
  4. Limpe o aparelho com um pano limpo e seco e guarde-o na
  embalagem original quando o deixar de utilizar.
  5. Evite avarias e o desgaste precoce do cabo de alimentação, não
  apertando demasiado o fio à volta do aparelho. Enrole sempre o
  fio sem apertar.
  SUGESTÕES DA PRINCESS
  1. Quando não estiver a utilizar o aparelho e antes de o limpar,
  desligue-o sempre da corrente. Nunca deve deixar o Princess
  Shine & Go Mini Straightener sem vigilância.
  2. Se o cabo de alimentação se avariou, deixe de usar o aparelho e
  envie-o para os nossos serviços de assistência para ser reparado.
  3. Não enrole o fio à volta do aparelho.
  4. O Princess Shine & Go Mini Straightener deve ser unicamente
  utilizado para o uso doméstico.
  5. Deve vigiar as crianças se assegurar que não utilizam o aparelho
  como brinquedo.
  6. O uso deste aparelho por crianças ou pessoas com deficiências
  físicas, sensoriais, mentais ou motoras, ou com falta de experiência
  ou conhecimentos pode provocar a ocorrência de riscos. As pessoas
  responsáveis pela sua segurança deverão dar-lhes instruções
  explícitas, ou então manter a vigilância enquanto o aparelho foi
  utilizado.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER
  S
  INNAN DU BÖRJAR
  Läs först igenom dessa instruktioner och behåll dem för framtida
  referens. Använd inte din Princess shine&GO mini Straightener
  i badrummet eller nära ett handfat med vatten. Försök aldrig ta
  upp utrustning som ramlat i vatten, utan drag först ut kontakten
  ur uttaget. Använd apparaten endast med torra händer. Apparaten
  har keramikplattor och kan användas för att ta bort lockar i håret
  och används även med fördel för att ge ökad volym i rakt hår
  genom att skapa lockar och vågor. Den har även en extralång sladd.
  BRUKSANVISNING
  Sätt i kontakten i uttaget. När apparaten är påslagen med på/av-
  knappen lyser Indikatorlampan högst upp. Apparaten är sedan
  färdig för bruk efter ungefär 3 minuter. Apparaten är lämplig för
  bruk endast när håret är torrt. Tag en ca 3 cm bred hårlock och
  kamma den jämn. Lägg locken mellan de heta plattorna och kläm
  tången stadigt runt håret. Arbeta från hårrötterna mot hårtopparna
  för bästa resultat. Håll tången på plats i några sekunder, beroende
  på din typ av hår. Tag ut hårlocken ur tången genom att hålla
  tången löst och drag försiktigt ut håret från plattorna.
  Obs:
  - Apparaten får inte användas om den är våt.
  - Använd aldrig apparaten i närheten av vatten.
  - Keramikplattorna är mycket varma under och efter användning.
  Rör inte de varma plattorna under denna tid.
  UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
  1. Drag ut kontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna
  några minuter.
  2. Fukta en mjuk trasa med en mycket utspädd lösning av ett
  milt tvålmedel i varmt vatten.
  3. Använd en fuktig trasa för att torka rent apparaten och plattorna.
  4. Gnid apparaten torr med en ren, torr trasa och förvara apparaten
  i originalförpackningen när den inte används.
  5. Undvik att sladden skadas eller slits genom att aldrig vira
  den runt apparaten. Linda alltid upp sladden löst.
  PRINCESS-TIPS
  1. Drag alltid ut kontakten ur vägguttaget när apparaten inte
  används eller när den ska rengöras. Lämna aldrig din
  Princess shine&GO mini Straightener utan tillsyn.
  2. Om sladden är skadad bör apparaten inte längre användas,
  lämna in den till vår serviceavdelning för reparation.
  3. Linda aldrig nätsladden runt apparaten.
  4. Din Princess shine&GO mini Straightener är endast ägnad
  för hushållsbruk.
  5. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
  6. Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller
  motoriskt funktionshinder eller nedsatt sinnesförmåga, eller
  brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som
  är ansvariga för deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner
  eller hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER UK
  BEFORE USING
  Read these instructions carefully before use and keep them for
  later reference. Never use the Princess shine&GO mini Straightener
  in the bathroom or near a full washbasin. Never try to pick up
  equipment that has fallen into water, but pull the plug out of the
  socket first. Use the Hair Straightener with dry hands only. With
  ceramic plates, the straightener can be used to remove curls from
  hair and is also great for giving straight hair added bounce by
  creating locks and waves. The Hair Straightener also features an
  extra-long cord.
  INSTRUCTIONS FOR USE
  Put the plug in the wall socket. When the appliance is turned on
  with the on/off switch, the indicator light on the top will illuminate.
  The appliance is then ready for use in about 3 minutes. The Hair
  Straightener is only suitable for use when the hair is dry. Take a
  section of hair of approximately 3cm width and smooth it out with a
  comb. Place the hair between the hot plates and close the tong firmly
  around the hair. For best results, work from the roots to the tips of
  the hair. Hold the tong in position for a few seconds, depending on
  your hair type. Take the hair out of the tong by loosening the tong
  and moving the hair carefully away from the plates.
  Note:
  - Do not use the appliance when wet.
  - Never use the appliance near water.
  - The ceramic plates are hot during and after use. Do not touch
  the hot plates during this time.
  MAINTENANCE AND CLEANING
  1. Remove the plug from the socket and allow the straightener to
  cool for a few minutes.
  2. Moisten a soft cloth with a dilute solution of mild detergent in
  warm water.
  3. Use a damp cloth to wipe the appliance and the plates clean.
  4. Wipe the appliance dry with a clean dry cloth and store in the
  original packaging when not in use.
  5. Avoid damage and unnecessary wear to the cord by never wrapping
  it around the appliance. Always wrap up the cord loosely.
  PRINCESS TIPS
  1. Always unplug the appliance when not in use and before cleaning.
  Never leave the Princess shine&GO mini Straightener unattended.
  2. If the cord is damaged, do not use the appliance, but send it to
  our service department for repair.
  3. Do not wrap the cord around the appliance.
  4. This Princess shine&GO mini Straightener is only suitable for
  household use.
  5. Children should be supervised to ensure that they do not play
  with the appliance.
  6. The use of this appliance by children or persons with a physical,
  sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and
  knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for
  their safety should give explicit instructions or supervise the use
  of the appliance.
  Gebruiksaanwijzing
  Instructions for use
  Mode d’emploi
  Anleitung
  Manual de instrucciones
  Istruzione d’uso
  Bruksanvisningen
  Brugsanvisningen
  Bruksanvisningen
  Käyttöohje
  Instruções de utilização
  SHINE&GO MINI STRAIGHTENER
  TYPE 519400
  © PRINCESS 2009
  PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER GR PRINCESS SHINE&GO MINI STRAIGHTENER ARAB
Princess 519400 shine and GO mini

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Princess 519400 shine and GO mini of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Princess 519400 shine and GO mini bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Princess 519400 shine and GO mini. Deze handleiding valt onder de categorie Stijltangen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 6. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Kroatisch. Heeft u een vraag over de Princess 519400 shine and GO mini of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Princess 519400 shine and GO mini specificaties

Algemeen
Merk Princess
Model 519400 shine and GO mini
Product Stijltang
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Kroatisch
Bestandstype PDF

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info