Philips SVC1112 handleiding

Philips SVC1112
(1)
  • Aantal pagina's: 2
  • Bestandstype: PDF
Anti-static cleaning wipes
CAUTION: FLAMMABLE. Keep away
from sparks, flame and other sources of
ignition. Avoid contact with eyes. In case of
contact, flush thoroughly with water. HARMFUL
IF SWALLOWED: Drink plenty of water. Contact
physician immediately. Avoid prolonged or frequent
contact with skin or clothing - wash with soap and
water. Avoid breathing vapors. CONTAINS: water,
sodium lauryl sulfat, anionic sufactants, sodium
benzoate. KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN.

SVC1112/10

EN
Lingettes antistatiques
de nettoyage
ATTENTION: PRODUIT INFLAMMABLE.
Tenir éloigné des flammes, étincelles et autres
sources de chaleur. ÉVITER LE CONTACT AVEC
LES YEUX. En cas de contact avec les yeux, rincer
abondamment à l'eau claire. DANGER EN CAS
D'INGESTION. Dans ce cas, boire beaucoup d'eau et
prendre immédiatement contact avec un médecin.
ÉVITER UN CONTACT PROLONGÉ OU FRÉQUENT
AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS. Dans ce cas,
laver au savon et à l'eau. ÉVITER D'INHALER LES
VAPEURS. CONTENU: eau, sulfate sodique de
lauryle, surfactifs anioniques, benzoate de
sodium TENIR HORS DE PORTÉE
DES ENFANTS.
FR
Antistatické čisticí prostředky
POZOR: HOŘLAVÉ.
Udržujte mimo dosah jisker, ohně a jiných
zdrojů, které by mohly způsobit vzplanutí.
ZABRAŇTE KONTAKTU SOČIMA Při zasažení
opláchněte zasaženou část pod tekoucí vodou
ŠKODÍ PŘI SPOLKNUTÍ: Vypijte velké množství vody.
Okamžitě kontaktujte lékaře.
VYHNĚTE SE DELŠÍMU NEBO ČASTÉMU
KONTAKTU SPOKOŽKOU NEBO ODĚVEM:
Umyjte mýdlem a vodou.
NEVDECHUJTE VÝPARY.
OBSAH: voda, laurylsíran sodný, aniontová
činidla, benzoan sodný.
UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
CS
Salviette antistatiche
per la pulizia
ATTENZIOE: INFIAMMABILE.
Tenere lontano da scintille, fiamme o qualsiasi altra
sorgente di combustione. EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI. In caso di contatto con gli occhi,
sciacquarli accuratamente con acqua. PERICOLO IN
CASO DI INGESTIONE: bere tanta acqua. Contattare
subito un dottore. EVITARE IL CONTATTO
PROLUNGATO O FREQUENTE CON LA PELLE O
I VESTITI: lavare con acqua e sapone. EVITARE DI
INALARE I VAPORI. CONTIENE: acqua, solfato
laurilico di sodio, surfatanti anionici, sodio
benzoato. TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI.
IT
Antystatyczne ściereczki
czyszczące
UWAGA: MATERIAŁ ŁATWOPALNY.
Przechowywać z dala od iskier, ognia i innych źródeł
zapłonu. UNIKAĆ KONTAKTU Z OCZAMI.
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą dokładnie
przemyć wodą. MATERIAŁ SZKODLIWY W WYPADKU
SPOŻYCIA: Pić dużo wody. Natychmiast skonsultować
się z lekarzem. UNIKAĆ DŁUGIEGO LUB CZĘSTEGO
KONTAKTU ZE SKÓRĄ LUB ODZIEŻĄ: Zmywać
wodą i mydłem. NIE WDYCHAĆ. SKŁAD: woda,
laurylosiarczan sodu, anionowe surfaktanty,
benzoesan sodu. PRZECHOWYWW
MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM
DLA DZIECI.
PL
Antisztatikus tisztítókendők
VIGYÁZAT: TŰZVESZÉLYES
Tartsa parázstól, lángtól és gyúlékony anyagoktól
távol. NE KERÜLJÖN SZEMBE. Ha mégis így
történne, bő vízzel mossa ki. LENYELÉSE ÁRTALMAS:
Ha lenyelte, igyon sok vizet.
Azonnal forduljon orvoshoz.
KERÜLJE, HOGY GYAKRAN VAGY RENDSZERESEN
ÉRINTKEZZEN BŐRÉVEL VAGY RUHÁJÁVAL:
Szappanos vízzel mossa le.
NE LÉLEGEZZE BE.
ÖSSZETEVŐK: víz, nátrium lauril szulfát,
anionos felületaktív anyag, nátrium benzoát.
TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL.
HU
Antistatik temzileme bezleri
DİKKAT YANICIDIR.
Ateş, alev ya da yanmaya neden olabilecek diğer
kaynaklardan uzak tutun.
GÖZLE TEMASINDAN KAÇININ. Temas etmesi
durumunda bol suyla iyice yıkayın.
YUTULMASI ZARARLIDIR: Bolca su için. Derhal
doktora başvurun. CİLDİNİZLE YA DA
GİYECEKLERİNİZLE UZUN SÜRELİ TEMASINDAN
KAÇLININ: Sabun ve su ile yıkayın.
BUHARINI İÇİNİZE ÇEKMEYİN.
İÇINDEKILER: su, sodyum lauril sülfat, anyonik
surfaktanlar, sodyum benzoat.
ÇOCUKALRIN ERİŞEMEYECEĞİ
YERLERDE SAKLAYIN.
TR
Antistaattiset puhdistusliinat
VAROITUS: TULENARKA.
Pidä poissa kipinöiden, liekkien tai muiden
sytykkeiden läheltä. VÄLTÄ SILMÄKOSKETUSTA.
Jos ainetta joutuu silmään, huuhtele huolellisesti
vedellä. VAHINGOLLISTA NIELTYNÄ: juo runsaasti
vettä. Käänny välittömästi lääkärin puoleen.
VÄLTÄ PITKITTYNYTTÄ TAI TOISTUVAA
KOSKETUSTA IHOON TAI VAATTEISIIN: Pese vedellä
ja saippualla. ÄLÄ HENGITÄ HÖYRYJÄ.
AINEKSET: vesi, natriumlauryylisulfaatti, anioniset
pinta-aktiiviset aineet, natriumbentsoaatti.
PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.
FI
Антистатические
чистящие салфетки
ВНИМАНИЕ: ОГНЕОПАСНО.
Не допускать попадания искр!
Держать вдали от огня. НЕ ДОПУСКАТЬ. ПОПАДАНИЯ В
ГЛАЗА. В случае попадания тщательно промыть водой.
НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ! При проглатывании запить
большим количеством воды. Немедленно обратиться
к врачу. НЕ ДОПУСКАТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО/ЧАСТОГО
КОНТАКТА С КОЖЕЙ ИЛИ ОДЕЖДОЙ: При
длительном/частом контакте промыть водой с
мылом. НЕ ВДЫХАТЬ! СОСТАВ: вода, лаурилсульфат
натрия, анионные ПАВ, бензоат натрия.
ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.
RU
Antistatische
Reinigungstücher
ACHTUNG: BRENNBAR.
Vermeiden Sie Kontakt mit Funken, Flammen und
anderen Zündquellen. AUGENKONTAKT
VERMEIDEN. Bei Kontakt Augen gründlich mit Wasser
spülen. GESUNDHEITSSCHÄDLICH BEI
VERSCHLUCKEN: Trinken Sie reichlich Wasser. Suchen
Sie umgehend einen Arzt auf. VERMEIDEN SIE LANGEN
ODER STÄNDIGEN KONTAKT MIT HAUT ODER
KLEIDUNG: Waschen Sie die betroffene Stelle mit
Wasser und Seife ab. DÄMPFE NICHT
EINATMEN. INHALTSSTOFFE: Wasser,
Natriumlaurylsulfat, anionaktive Tenside,
Natriumbenzoat. VON KINDERN
FERNHALTEN.
DE
Toallitas limpiadoras
antiestáticas
PRECAUCIÓN: INFLAMABLE.
Mantener alejado de chispas, llamas y otras fuentes
de ignición. EVITAR EL CONTACTO CON LOS
OJOS. En caso de que se produzca, lávalos muy bien
con agua. NO INGERIR, ES PELIGROSO: Si se hace, bebe
mucha agua. Contacta con un médico de inmediato.
EVITAR EL CONTACTO PROLONGADO O
FRECUENTE CON LA PIEL O LA ROPA: Si se
produce, lávalos con agua y jabón. EVITAR RESPIRAR
LOS VAPORES. CONTIENE: agua, sulfato laurílico
de sodio, surfactante aniónico, benzoato de
sodio. MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ES
Toallitas limpiadoras
antiestáticas
PRECAUCIÓN: INFLAMABLE.
Mantener alejado de chispas, llamas y otras fuentes
de ignición. EVITAR EL CONTACTO CON LOS
OJOS. En caso de que se produzca, lávalos muy bien
con agua. NO INGERIR, ES PELIGROSO: Si se hace,
bebe mucha agua. Contacta con un médico de
inmediato. EVITAR EL CONTACTO PROLONGADO
O FRECUENTE CON LA PIEL O LA ROPA: Si se
produce, lávalos con agua y jabón. EVITAR
RESPIRAR LOS VAPORES. CONTÉM: água, lauril
sulfato de sódio, surfactantes aniónicos,
benzoato de sódio. MANTENER FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PT
Antistatiska rengöringsdukar
VARNING: BRANDFARLIGT.
Låt inte produkten komma i kontakt med
gnistor, eldslågor eller andra antändningskällor.
UNDVIK KONTAKT MED ÖGONEN. Skölj
noggrant med vatten vid kontakt med ögonen.
SKADLIGT VID FÖRTÄRING: Drick ordentligt med
vatten. Kontakta läkare omedelbart. UNDVIK
LÅNGVARIG ELLER FREKVENT KONTAKT MED
HUD ELLER KLÄDER: Tvätta med tvål och vatten.
UNDVIK ATT ANDAS IN ÅNGOR. INNEHÅLLER:
vatten, natriumlaurylsulfat, anjoniska ytaktiva
ämnen, natriumbensoat. FÖRVARAS UTOM
RÄCKHÅLL FÖR BARN.
SV
αντιστατικά καθαριστικά
πανάκια
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΥΦΛΕΚΤΟ. Διατηρείτε μακριά
από σπινθήρες, φλόγα και άλλες πηγές
ανάφλεξης. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε
σχολαστικά με νερό. ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΕΩΣ: Πιείτε πολύ νερό. Συμβουλευτείτε
άμεσα γιατρό. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ
Ή ΣΥΧΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Ή ΤΑ ΡΟΥΧΑ:
Πλύνετε με σαπούνι και νερό. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: νερό,
λαουρυλοθειικό νάτριο, ανιονικούς
επιφανειοδραστικούς παράγοντες,
βενζοϊκό νάτριο. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
EL
Antistatische
reinigingsdoeken
WAARSCHUWING: BRANDBAAR. Houd de
doek uit de buurt van vonken, vlammen en andere
bronnen van ontbranding. VERMIJD CONTACT
MET OGEN. In het geval van contact met ogen, direct
grondig spoelen met water. VERMIJD INSLIKKEN
(SCHADELIJK): drink veel water. Neem direct contact
op met een arts. VERMIJD LANGDURIG OF
REGELMATIG CONTACT MET HUID OF KLEDING:
was deze met zeep en water. VERMIJD INADEMEN
VAN DAMPEN. BEVAT: water, sodiumlaurylsulfaat,
anionische surfactanten, sodiumbenzoaat.
BEWAAR DE VLOEISTOF BUITEN HET
BEREIK VAN KINDEREN.
NL
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.
©2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com

Philips SVC1112

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Philips SVC1112 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Philips SVC1112 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Philips SVC1112. Deze handleiding valt onder de categorie Schoonmaakmiddelen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels. Heeft u een vraag over de Philips SVC1112 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Philips SVC1112 specificaties

Algemeen
Merk Philips
Model SVC1112
Product Schoonmaakmiddel
EAN 871258156456, 8712581564568
Taal Nederlands, Engels
Bestandstype PDF
Verpakking
Hoogte verpakking 170 mm
Breedte verpakking 78 mm
Diepte verpakking 78 mm
Kenmerken
Correct gebruik LCD/TFT/Plasma
Type product Vochtige doekjes voor apparatuurreiniging
Overige specificaties
Aantal per doos 100 stuk(s)
toon meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Philips SVC1112.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag