Philips Hue Go

Philips Hue Go handleiding

(1)
 • © 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
  B
  TYPE
  05
  0601 02 03
  04
  IP20
  3m
  2,25m
  F
  07
  08
  09
  4404.016.99641
  Last update: 30/10/14
  0 3
  -
  0 14
  -
  10
  Light
  Portable connected luminaires
  NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B
  De fabrikant adviseert een juiste toepassing van verlichtingsarmaturen! Volg én bewaar daarom deze
  gebruiksaanwijzing voor een veilige en betrouwbare installatie en werking van het armatuur.
  Raadpleeg bij twijfel steeds een vakman of het verkooppunt. Leef in ieder geval de lokale
  installatievoorschriften na. Zo geven bijvoorbeeld bepaalde installatievoorschriften aan dat een
  verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd door een erkend vakman (b.v. Duitsland).
  Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of
  oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen.
  Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te
  zijn, of verbonden te zijn met de aarding van de elektrische installatie.
  Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek
  vermelde pictogrammen van het identificatielabel op het armatuur én de pictogrammen die worden
  vermeld in deel A van uw veiligheidsinstructies.
  Verwijdering van uw oude product. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
  materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw
  product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-
  richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten
  in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale
  wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude
  producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
  Voor uw eigen veiligheid en het behoud van de garantie dient u de Portable connected luminaires en
  de stekker niet te openen.
  Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Als u een andere adapter gebruikt, kan uw Portable
  connected luminaires beschadigd raken.
  Belangrijke veiligheidsinstructies bij gebruik van batterijen: • Batterijen moeten door een volwassene
  worden geplaatst. • Verschillende typen batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet
  tegelijkertijd worden gebruikt. • Plaats de batterijen zo dat de polen in de juiste richting wijzen. •Sluit de
  contactpunten niet kort. • Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd om ze op
  te laden. • Oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder begeleiding van een volwassene.
  Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit worden opgeladen. • Lege batterijen moeten uit het product
  worden verwijderd. • Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
  OPGELET: Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de
  respectievelijke pictogrammen vooraan deze gebruiksaanwijzing:
  01- Installeer het armatuur enkel binnenshuis.
  02- Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer, althans niet in de aangegeven zone.
  03- Het armatuur is geschikt voor bevestiging/plaatsing aan/op normaal ontvlambare materialen/
  oppervlakten. Inbouwarmaturen mogen onder geen enkele voorwaarde bedekt worden met
  isolatiemateriaal of gelijkaardig materiaal.
  04- Beschermklasse I: het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet dus worden geaard. Sluit
  de aardleiding (geelgroene ader) aan op de met -gemarkeerde klem.
  05- Beschermklasse II: het armatuur is dubbel geïsoleerd en wordt niet op een aardleiding
  aangesloten.
  06- Beschermklasse III: het verlichtingsarmatuur is enkel geschikt voor zeer lage veiligheidsspanning
  (b.v. 12V).
  07- X-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan moet dit vervangen worden
  door een snoer van hetzelfde type.
  Y-aansluiting: Indien het snoer van het armatuur beschadigd is, dan mag dit enkel vervangen
  worden door de fabrikant, zijn verdeler of door een vakman en dit om risicos te vermijden.
  Z-aansluiting: Het snoer kan niet vervangen worden.
  08- Dit armatuur is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
  09- Dit armatuur is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
  10- Philips Portable connected luminaires is gebaseerd op ZigBee LightLink, een open standaard voor
  draadloze communicatie in huis. Philips ZigBee LightLink-gecerticeerde producten kunnen op alle
  overige Philips ZigBee LightLink-gecerticeerde producten worden aangesloten.
  Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen,
  geproduceerd en getest volgens de strengste Europese veiligheidsvoorschriften (EN 60.598 / ).
  Conformiteitsverklaring: Hierbij verklaart Philips Lighting, BG Consumer Luminaires dat het product
  voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
  De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: Satenrozen 13, 2550 Kontich – België
  Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ("EMF") 1. Philips Lighting maakt en verkoopt
  vele consumentenproducten die, net als andere elektronische apparaten, elktromagnetische signalen
  kunnen uitstralen en ontvangen. 2. Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor
  te zorgen dat al onze producten voldoen aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid
  en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het
  ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.
  3. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te maken en op de markt te brengen die
  schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.4. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor
  het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke
  onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.
  5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat
  Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.
  Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en op
  buitenverlichting (tenzij anders vermeld op de verpakking). Glasbreuk, batterijen en lichtbronnen vallen
  niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat in vanaf factuurdatum en geldt enkel op
  vertoon van het aankoopbewijs. Schade aan het verlichtings-armatuur door gebruik ervan in extreme
  omstandigheden (zeekustgebieden, industriële omgevingen, frequente blootstelling aan meststoffen,...),
  valt eveneens niet onder de garantievoorwaarden. De garantie vervalt indien het verlichtingsarmatuur
  niet volgens de gebruiksaanwijzing werd geïnstalleerd of door onbevoegde personen werd hersteld
  of aangepast. De fabrikant aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
  een verkeerde toepassing van het verlichtingsarmatuur of door gebruik in combinatie met onjuiste
  apparatuur of wisselstukken.
  Wijzigingen in ontwerp en technische specicaties voorbehouden.
  Ga voor veelgestelde vragen en andere informatie met betrekking tot dit product naar www.philips.com.
  FR INSTRUCTIONS DE SECURITE - PARTIE B
  Le fabricant donne toujours des conseils pour une utilisation correcte des articles d’éclairage! Pour
  vous assurer d’une installation correcte et sûre, il faut donc suivre les instructions qui vous sont
  données avec chaque article.
  Si vous avez un doute, demandez conseil à un électricien ou au vendeur. Assurez vous que vous
  installez toujours les articles suivant la réglementation en vigueur. Certaines règlementations
  imposent l’installation de certains articles par un électricien qualifié. (ex. en Allemagne).
  Si le luminaire est installé sur une surface métallique, celle-ci doit être reliée au fil de terre ou à une
  liaison équipotentielle de l'installation.
  Le nettoyage des articles d’éclairage se fait avec un chiffon sec, n’utilisez pas de solvants ou de
  produits abrasifs.
  Evitez les projections de liquides sur les parties électriques.
  Prenez toujours en compte les spécifications techniques de l’équipement. Vérifiez les icônes sur
  l’étiquette argentée de l’article et les icônes que nous vous expliquons sur la partie A de votre notice
  de sécurité.
  Mise au rebut des produits en fin de vie: Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et
  composants recyclables de haute qualité. Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit
  signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC. Informez-vous
  auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en
  fin de vie. Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets
  ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de
  l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.
  Pour des raisons de sécurité et conformément aux termes de la garantie, Portable connected
  luminaires et le cordon d'alimentation ne doivent pas être ouverts.
  Utilisez uniquement l'adaptateur fourni : l'utilisation d'un autre adaptateur risque d'endommager votre
  Portable connected luminaires .
  • Consignes de sécurité importantes lorsque vous utilisez des piles : • Les piles doivent être installées
  par un adulte.• N’utilisez pas deux types de piles différents et ne mélangez pas des piles neuves et
  des piles usagées. • Respectez la polarité des piles lors de leur installation. • Évitez tout court-circuit
  aux bornes d’alimentation. • Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d’être
  rechargées.• Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d’un adulte. • Ne
  rechargez pas des piles non rechargeables. • Retirez les piles usagées du produit. • Retirez les piles
  si le produit ne doit pas être utilisé pendant un certain temps.
  ATTENTION: vous trouverez ci-après toutes les explications avec des références numériques
  correspondant respectivement aux instructions de sécurité.
  01- Installation intérieure seulement
  02- L’équipement ne convient pas pour une installation dans les salles de bains (au moins pas dans les
  zones spéciées).
  03- L’équipement peut être installé sur des surfaces normalement inammables.Les luminaires
  encastrés ne doivent en aucune manière être recouverts de matériaux isolants ou assimilés.
  04- Protection de classe I : l'équpement a une connexion à la prise de terre. Le câble de terre (jaune et
  vert) doit être connecté au clip marqué du symbole .
  05- Protection de classe II: l’équipement a une double protection et ne doit pas être connecté à la prise
  de terre.
  06- Protection de classe III: L’équipement n’est prévu que pour des articles de très basse tension (12V).
  07- X-connection : en cas de dommages, effectuer le remplacement par le même câble.
  Y-connection : en cas de dommages du câble, il doit être remplacé par le fabricant, son service
  après vente ou une personne de qualication similaire an d'éviter tout danger.
  Z-connexion : Le câble ne peut faire l’objet d’un remplacement
  08- Ce produit n'est pas adapté pour les enfants de moins de 14 ans.
  09- Ce produit n'est pas adapté pour les enfants de moins de 3 ans.
  10- Philips Portable connected luminaires se base sur ZigBee LightLink, un standard ouvert pour la
  communication sans l à l'intérieur de la maison. Tous les produits certiés Philips ZigBee LightLink
  peuvent être connectés à d'autres produits certiés Philips ZigBee LightLink.
  L’équipement d’éclairage aussi bien que tous les produits de la gamme est dessiné, produit et testé en
  accord avec les normes de standard Européennes (EN 60.598/ ). Déclaration de conformité : Par la
  présente, Philips Lighting, BG Consumer Luminaires, déclare que ce produit est conforme aux
  exigences principales et aux autres dispositions importantes de la Directive 1999/5/EC.
  La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : Satenrozen 13,
  2550 Kontich – Belgique Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (CEM)1.
  Philips Lighting fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils
  électroniques,ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques. 2. L'une des
  valeurs professionnelles majeures de Philips consiste à prendre toutes les mesures nécessaires en
  termes de santé et de sécurité pour nos produits an de respecter l'ensemble des obligations légales
  qui s'appliquent et de rester conforme aux normes CEM en vigueur au moment de la fabrication
  des produits. 3. Philips s'engage à concevoir, à fabriquer et à commercialiser des produits qui ne
  provoquent aucun effet nocif sur la santé. 4. Philips conrme que si les produits sont manipulés
  correctement dans des conditions normales, leur utilisation ne présente aucun danger, conformément
  aux connaissances scientiques actuelles. 5. Philips joue un rôle majeur dans le développement de
  normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permetd'anticiper leur évolution et de les appliquer
  au plus tôt à ses produits.
  En cas de défaut de fabrication, ou matériel endommagé, le fabricant offre une garantie allant jusqu’à 2
  ans pour les équipements d’intérieur pour les équipements d’extérieurs. Les bris de verrerie, les piles et
  les ampoules ne sont pas couverts par la garantie. Tous dommages causés par l’utilisation du luminaire
  dans des circonstances exceptionnelles (zone côtière, environnement industriel, en contact fréquent
  avec des engrais...), ne sont pas couverts par les conditions de garantie. La période de garantie
  démarre à partir de la date d’achat et n’est valable qu’avec une facture ou ticket de caisse. La garantie
  est nulle si l’équipement n’a pas été installé selon les instructions du constructeur. Le fabricant n’est pas
  tenu pour responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, ou détournement de
  l’utilisation de ses produits.
  Sous réserve de modications dans le modèle et les spécications techniques.
  Pour accéder à notre foire aux questions et en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur le site
  www.philips.com.
  DE SICHERHEITSHINWEISE - TEIL B
  Diese Sicherheitshinweise sind nur in Verbindung mit Teil „A“ zu verwenden.
  Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemässen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den
  Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte.
  Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.
  Im Falle von Zweifeln fragen Sie einen Fachmann.
  Pflegen Sie Wohnraumleuchten mit einem trockenen Reinigungstuch, benutzen Sie keine scharfen
  Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
  Wenn die Leuchte auf einer metallischen Oberfläche montiert ist, muss diese Metalloberfläche mit
  dem Schutzleiter oder dem Potentialausgleichsleiter verbunden sein.
  Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt. Vergleichen Sie die Symbole auf dem
  Typenschild der Leuchte mit den Symbolen aus Teil „A“. Diese Symbole aus Teil „A“ sind nachfolgend
  erklärt:
  Entsorgung Ihres alten Geräts: Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und
  Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Be.ndet
  sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass
  für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die geltenden
  Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.
  Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte
  nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und
  Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
  Aus Sicherheits- und Garantiegründen dürfen Portable connected luminaires und der zugehörige
  Stecker nicht geöffnet werden.
  Es darf nur das mitgelieferte Netzteil verwendet werden. Die Nutzung eines anderen Netzteils kann
  zu Schäden an der Portable connected luminaires führen.
  Wichtige Sicherheitsinformationen zur Verwendung von Batterien: • Batterien sollten von einem
  Erwachsenen eingesetzt werden. • Verschiedene Batteriearten oder neue und gebrauchte Batterien
  sollten nicht zusammen verwendet werden. • Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte
  Polarität. • Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. • Wiederauadbare Batterien
  sollten vor dem Auaden aus dem Produkt entfernt werden. • Wiederauadbare Batterien sollten nur
  unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. • Nicht wiederauadbare Batterien sollten nicht
  aufgeladen werden. • Leere Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen. • Entfernen Sie die Batterien,
  wenn das Gerät einige Zeit nicht verwendet wird.
  ACHTUNG: Unten bzw. auf der Vorderseite dieser Anleitung nden Sie alle Erklärungen mit einem
  Nummernbezug zu den Symbolen.
  01- Diese Leuchte sollte nur in Wohngebäuden montiert werden.
  02- Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen (besonders nicht in den
  angezeigten Bereichen). Leuchten der Schutzart IP20 können in Deutschland ab 60 cm seitlich von
  der Wanne oder Dusche verwendet werden.
  03- Diese Leuchte ist geeignet für die Montage auf normal entammbaren Oberächen. Einbauspots
  dürfen unter keinen Umständen mit Isoliermaterial oder ähnlichem abgedeckt werden.
  04- Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit
  “ gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
  05- Schutzklasse II: Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an eine Erdung angeschlossen
  werden.
  06- Schutzklasse III: Diese Leuchte darf nur an Sicherheitskleinspannung angeschlossen werden
  (z.B. 12 Volt).
  07- X-Verbindung: Bei Beschädigung der Leitung muss diese durch eine Leitung gleichen Typs ersetzt
  werden.
  Y-Verbindung: Bei Beschädigung der Leitung darf diese zur Vermeidung von Risiken ausschließlich
  durch den Hersteller, den
  Handel oder eine Fachkraft ersetzt werden.
  Z-Verbindung: Die Leitung kann nicht ersetzt werden.
  08- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
  09- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
  10- Philips Portable connected luminaires basiert auf ZigBee LightLink, einem offenen Standard für die
  kabellose Kommunikation zu Hause. Alle Philips ZigBee LightLink-zertizierten Produkte können
  mit anderen Philips ZigBee LightLink-zertizierten Produkten verbunden werden.
  Diese Leuchte ist - wie alle andere Produkte - gestaltet, hergestellt und geprüft in Übereinstimmung mit
  den strengen Europäischen Sicherheitsnormen (EN 60 598/ ). Konformitätserklärung: Philips
  Lighting, BG Consumer Luminaires erklärt hiermit, dass das Produkt die notwendigen Anforderungen
  und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt.
  Die Konformitätserklärung kann bei folgender Adresse eingesehen werden: Satenrozen 13,
  2550 Kontich, Belgien. Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ("EMF") 1. Philips
  Lighting produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät,im
  Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können. 2. Einer der wichtigsten
  Geschäftsprinzipien von Philips ist es, alle erforderlichen Maßnahmen für das Produkt zum Schutz
  der Gesundheit und Sicherheit zu ergreifen, alle entsprechenden gesetzlichen Richtlinien einzuhalten
  sowie die EMF-Standardgrenzwerte nicht zu überschreiten, die zum Zeitpunkt der Herstellung des
  Produkts festgelegt wurden. 3. Philips hat sich dazu verpichtet, Produkte zu entwickeln, herzustellen
  und zu verkaufen, die sich nicht nachteilig auf die Gesundheit auswirken. 4. Philips bestätigt, dass seine
  Produkte gemäß aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher sind, wenn die Produkte für ihren
  bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
  5. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards,
  sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich
  in seine Produkte integrieren kann. Im Falle eines Konstruktions- oder Materialfehlers gewährt der
  Hersteller eine Garantie von zwei Jahren für Wohnraumleuchten und Aussenleuchten (Abweichungen
  sind ggf. auf der Verpackung ausgewiesen). Defekte Gläser, Batterien und Leuchtmittel fallen nicht
  unter die Garantie. Schäden, bedingt durch externe Umwelteinüsse (wie z.B. hoher Salzgehalt in der
  Küstenregion, Umweltbelastungen in Industriegebieten sowie dem Kontakt mit landwirtschaftlichen
  Düngemitteln), sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie gilt ab Verkaufsdatum und nur in
  Verbindung mit dem Kaufbeleg. Die Garantie erlischt bei nicht ordnungsgemässer Montage, Reparatur
  durch Dritte oder Änderung an der Leuchte. Der Hersteller übernimmt auch keine Haftung für die
  Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässe Verwendung oder Einsatz von ungeeignetem Zubehör
  verursacht wird.
  Änderungen in Technik und Ausführung vorbehalten.
  Weitere häufig gestellte Fragen und Informationen über dieses Produkt erhalten Sie auf unserer
  Website unter www.philips.com.
  EN
  SAFETY INSTRUCTIONS - PART B
  The manufacturer advises the correct use of lighting fittings! Therefore always follow these instructions
  to ensure correct and safe installation and functioning of the fitting and keep it for future reference.
  If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the
  fitting to the relevant regulations. Certain regulations indicate that lighting fittings should be installed by
  a qualified electrician (EG Part P for the UK).
  Maintain interior lighting with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid liquid on all
  electrical parts.
  If the luminaire is mounted on a metallic surface, this surface must be bonded to the protective earth
  conductor or to the equipotential bonding conductor of the installation.
  Always consider all the technical specifications of the fitting. Verify the stated icons on the identification
  label on the fitting and the icons that are shown in part A of your safety instructions.
  Disposal of your old product: Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin
  symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/
  EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic
  products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your
  normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative
  consequences for the environment and human health.
  Important Safety Instruction when using batteries: •Batteries should be installed by an adult. • Different
  types of batteries and new and used batteries are not to be mixed. •Batteries are to be inserted with
  the correct polarity. • The supply terminals are not to be short-circuited. • Rechargeable batteries
  are to be removed from the product before being charged. • Rechargeable batteries are only to be
  charged under adult supervision. • Non-rechargeable batteries are not to be charged. • Exhausted
  batteries are to be removed from the product. • Remove batteries when product is not in use for some
  time.
  ATTENTION: Below you will nd all the explanations with numeric reference to the icons respectively in
  front of these safety instructions:
  01- This tting should only be installed indoors.
  02- The tting is not suitable for installation in bathrooms at least not in the specied zone.
  03- The tting is suitable for xing to normal ammable surfaces. Recessed luminaires should under no
  circumstances be covered with insulation material or other similar materials.
  04- Protection class I: the tting has an earthing connection. The earth wire (yellow/green) has to be
  connected to the clip marked with .
  05- Protection class II: the tting is double insulated and must not be connected to an Earth.
  06- Protection class III: the tting is only suitable for very low voltage supply (e.g. 12V).
  07- X-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced by a wire of the same type.
  Y-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer,
  distributor or by an expert, to avoid risks.
  Z-connection: The wire can’t be replaced.
  08- This product is not suitable for children under 14 years.
  09- This product is not suitable for children under 3 years.
  10- Philips Portable connected luminaires is based on ZigBee LightLink, an open standard for
  wireless communication within the home. All Philips ZigBee LightLink Certied products can be
  connected with other Philips ZigBee LightLink Certied products.
  The lighting tting – as well as all other products from the collection – is designed, produced and tested
  in accordance with the strictest European safety standards (EN 60.598 / ). Declaration of conformity:
  Hereby, Philips Lighting, BG Consumer Luminaires declares that the product is in compliance with the
  essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
  The declaration of conformity may be consulted at: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium Electric,
  Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF")1. Philips Lighting manufactures and sells many products
  targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, have the ability to emit and receive
  electromagnetic signals.2. One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health
  and safety measures for our products, tocomply with all applicable legal requirements and to stay well
  within the EMF standards applicable at the time of producing the products. 3. Philips is committed
  to developing, producing and marketing products that cause no adverse health effects. 4. Philips
  conrms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according
  to scientic evidence available today. 5. Philips plays an active role in the development of international
  EMF and safety standards, enabling Philips toanticipate further developments in standardisation for
  early integration in its products.
  In case of construction faults or material damages the manufacturer gives a guarantee up to 2 years for
  indoor lighting and outdoor lighting. (unless otherwise stated on the packaging) Broken glass, batteries
  and lighting bulbs do not fall under the guarantee terms. Any damage caused to the light tting in
  extreme conditions (coastal areas, industrial surroundings, farm environments) will not be covered by
  the guarantee. The period of guarantee starts from the purchase date and is only valid on presentation
  of the receipt. The guarantee is void if the tting was not installed following the instructions or repaired
  or modied. The manufacturer does not accept any liability for damage caused as a result of misuse or
  wrong application of the tting.
  Alterations in design and technical specications reserved.
  For FAQs and more information on this product, please go to www.philips.com.
  ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - PARTE B
  El fabricante aconseja un uso correcto de los aparatos de iluminación! Por lo tanto siga siempre estas
  instrucciones para asegurar un correcto y seguro funcionamiento de las lámparas y consérvelas para
  futuras consultas.
  En caso de duda, consulte a un electricista cualificado o a su establecimiento habitual. Asegúrese
  de que siempre se instala la lámpara según las normas pertinentes. Ciertas normas indican que los
  aparatos de iluminación deben ser instalados por personal cualificado (p.e. Alemania).
  Limpie el interior de las lámparas con un paño seco y limpio, no use disolventes o sustancias
  abrasivas. Evite el contacto de líquidos en todas las partes eléctricas.
  Si el aparato está instalado encima de una superficie metálica, esta superficie debe estar conectada
  a una toma de tierra, o el propio aparato deberá estar conectado a una toma de tierra.
  Tenga en cuenta siempre todas las especificaciones técnicas del aparato. Verifique siempre los
  iconos de la etiqueta gris pegada en la lámpara y los iconos en la parte A de las instrucciones de
  seguridad.
  Desecho del producto antiguo: El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
  componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar. Cuando este símbolo de
  contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva
  europea 2002/96/EC. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos
  y electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos
  domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para
  el medioambiente y la salud humana.
  Por razones de seguridad, y para conservar la garantía, no se pueden abrir ni la lámpara Portable
  connected luminaires ni el enchufe.
  Utilice únicamente el adaptador proporcionado: si utiliza un adaptador distinto puede provocar daños
  en la lámpara Portable connected luminaires .
  Instrucciones de seguridad importantes al utilizar las pilas: • La instalación de las pilas debe
  llevarla a cabo un adulto. • No deben mezclarse diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas
  con pilas usadas. • Inserte las pilas teniendo en cuenta la polaridad correcta. • No provoque
  cortocircuitos en los terminales de alimentación. • Extraiga las pilas recargables del producto
  para proceder con la carga. • La recarga de las pilas solo puede realizarse bajo la supervisión
  de un adulto. • Las pilas que no son recargables no se pueden cargar.• Las pilas agotadas
  deben extraerse del producto. • Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante
  un tiempo.
  ATENCION: A continuación encontrará las explicaciones de todos los iconos que aparecen en las
  instrucciones de seguridad,
  ordenados numéricamente:
  01- Este aparato sólo debe instalarse en el interior.
  02- El aparato no es adecuado para ser instalado en cuartos de baño (como mínimo no en la zona
  especicada).
  03- El aparato puede ser instalado en supercies normalmente inamables. Las lámparas empotradas
  no deben ser cubiertas con aislante o material similar bajo ninguna circunstancia.
  04- Protección clase I: El aparato tiene toma de tierra. El cable de toma de tierra (amarillo/verde) debe
  ser conectado al clip marcado con el símbolo .
  05- Protección clase II: El aparato tiene doble aislamiento y no puede ser conectado a tierra.
  06- Protección clase III: El aparato es adecuado solamente para muy baja tensión (p.e. 12V).
  07- Conexión X: si el cable queda dañado, ha de ser sustituido por otro del mismo tipo
  Conexión Y: si el cable queda dañado, ha de ser sustituido sólo por el fabricante, por el detallista o
  por una persona cualicada, para evitar riesgos.
  Conexión Z: el cable no puede ser sustituido.
  08- Este producto no es adecuado para niños menores de 14 años.
  09- Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años.
  10- Philips Portable connected luminaires se basa en ZigBee LightLink, un estándar de código
  abierto para la comunicación inalámbrica dentro de casa. Todos los productos con certicación
  Philips ZigBee LightLink se pueden conectar con otros productos con certicación Philips ZigBee
  LightLink.
  Los artículos de iluminación (así como otros productos de la colección) están diseñados, fabricados y
  probados de acuerdo con las más estrictas normas europeas de seguridad (EN 60.598 / ).
  Declaración de conformidad: Por la presente, Philips Lighting, BG Consumer Luminaires declara que el
  producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes a la Directiva 1999/5/
  EC. La declaración de conformidad puede consultarse en: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Bélgica
  Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("CEM") 1. Philips Lighting fabrica y vende
  muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que los dispositivos electrónicos, pueden
  emitir y recibir señales electromagnéticas 2. Uno de los principios empresariales más importantes de
  Philips es adoptar todas las medidas de salud y seguridad necesarias para que nuestros productos
  cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable
  sobre CEM a la hora de fabricar dichos productos. 3. Philips está comprometido con el desarrollo,
  la producción y la comercialización de productos que no causen efectos negativos para la salud. 4.
  Philips constata que si el producto se maneja correctamente de acuerdo con el n para el que está
  creado, se puede usar de forma segura según los conocimientos cientícos disponibles hoy en día. 5.
  Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales, por
  lo que se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa temprana
  en sus productos.
  En caso de defecto de fabricación o materiales en mal estado el fabricante da 2 años de garantía
  en iluminación interior y en iluminación exterior (salvo indicación contraria en el embalaje). Cristales
  rotos, baterías y fuentes de alimentación no están bajo los términos de esta garantía. Cualquier daño
  debido al uso del aparato en condiciones extremas (zonas de costa, zonas industriales, contactos con
  abono...) no están bajo las condiciones de esta garantía. El período de garantía empieza en la fecha
  de compra y sólo será válido previa presentación de la factura. La garantía expira si el aparato no es
  instalado, reparado o modicado siguiendo las instrucciones. El fabricante declina toda responsabilidad
  por daños causados o como resultado de un uso indebido o una instalación incorrecta del aparato.
  Quedan reservados cambios en el diseño y en las especicaciones técnicas.
  Para consultar preguntas frecuentes y obtener más información sobre este producto, visita
  www.philips.com.
  PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
  O fabricante aconselha a correcta instalação do nosso material! Por isso, siga sempre estas
  instruções para assegurar uma correcta e segura instalação e funcionamento do nosso material,
  preservando-o para futura referência.
  Em caso de dúvida, consulte um electricista ou informe-se no seu posto de venda. Assegure-se que
  instala o material seguindo todos os regulamentos. Certos regulamentos indicam que alguns ajustes
  têm que ser feitos por um electricista qualificado.
  Limpe o material eléctrico do interior da casa com um pano seco, não use abrasivos ou solventes.
  Evite o contacto de líquidos com as partes eléctricas.
  Se a Luminária for montada sob uma superfície metálica, então esta superfície deverá estar ligada a
  um fio terra ou a própria Luminária deverá estar ligada ao fio terra.
  Leve sempre em consideração todas as especificações técnicas no processo de instalação. Verifique
  os ícones que vêm impressos na folha de instalação e os ícones que vêm na parte A na folha de
  instruções de segurança.
  Eliminação do seu antigo produto: O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas
  e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo,
  com um latão traçado, está axado a um produto signica que o produto é abrangido pela Directiva
  Europeia 2002/96/EC. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
  eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos
  produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar
  potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.
  Por razões de segurança e nos termos da garantia, o Portable connected luminaires e a cha não
  podem ser abertos.
  Utilize apenas o adaptador fornecido: a utilização de um adaptador diferente pode danicar o seu
  Portable connected luminaires .
  Instrucciones de seguridad importantes al utilizar las pilas: • La instalación de las pilas debe
  llevarla a cabo un adulto. • No deben mezclarse diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas
  con pilas usadas. • Inserte las pilas teniendo en cuenta la polaridad correcta. • No provoque
  cortocircuitos en los terminales de alimentación. • Extraiga las pilas recargables del producto
  para proceder con la carga. • La recarga de las pilas solo puede realizarse bajo la supervisión
  de un adulto. • Las pilas que no son recargables no se pueden cargar. Las pilas agotadas
  deben extraerse del producto. • Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante
  un tiempo.
  ATENÇÃO: Em baixo vai encontrar todas as explicações com referências numéricas para os ícones
  respectivos destas instruções de segurança:
  01- Este artigo apenas deve ser montado no interior de um edifício.
  02- Material impróprio para ser instalado em casas de banho (pelo menos na zona especicada).
  03- Material próprio para xar em superfícies inamáveis normais. Projectores de encastrar em
  nenhuma circunstância devem ser tapados com isolamento ou material similar.
  04- Protecção classe I: O material tem uma ligação Terra. O o Terra (amarelo e verde) tem que ser
  conectado com o clip marcado com um .
  05- Protecção classe II: O material é duplamente isolado e pode não ser ligado com o terra.
  06- Protecção classe III: Material só próprio para uma baixa voltagem (ex. 12V).
  07- X- Ligação: Em caso de avaria, o cabo deverá ser substituído por outro do mesmo tipo.
  Y- Ligação: Em caso de avaria, o cabo deverá ser substituído apenas pelo fabricante, distribuidor
  ou mão-de-obra especializada, a m de evitar acidentes.
  Z- Ligação: O cabo não pode ser substituído.
  08- Este produto não é aconselhável a crianças com de 14 anos.
  09- Este produto não é aconselhável a crianças com de 3 anos.
  10- Os produtos Portable connected luminaires da Philips baseiam-se no ZigBee LightLink, uma
  norma aberta para a comunicação sem os dentro de casa. Todos os produtos com a certicação
  Philips ZigBee LightLink podem ser ligados a outros produtos também com certicação Philips
  ZigBee LightLink.
  O material de iluminação – bem como todos os outros produtos da nossa colecção – são desenhados,
  produzidos e testados de acordo com os mais rigorosos padrões Europeus (EN 60.598 / ).
  Declaração de conformidade: A Philips Lighting, BG Consumer Luminaires vem por este meio declarar
  que o produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
  A declaração de conformidade pode ser consultada em: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Bélgica
  Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos ("CEM")
  1. A Philips Lighting fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer
  aparelho electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos. 2. Um dos mais
  importantes princípios empresariais da Philips é a implementação de todas as medidas de saúde e
  segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis,
  bem como normas CEM aplicáveis no momento de fabrico dos produtos. 3. A Philips está empenhada
  em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. 4. A
  Philips conrma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o m a que se destinam
  são seguros de utilizar, de acordo com as provas cientícas actualmente disponíveis. 5. A Philips
  desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança,
  permitindo à Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.
  Em caso de falhas de construção ou material danicado o fabricante dá uma garantia até 2 anos para
  material de interior e a para material de exterior. (a não ser que na embalagem venha especicado de
  modo diferente) Vidros partidos, baterias e fontes de luz, não estão cobertos pelos termos de garantia.
  Qualquer estrago provocado pelo uso da armação do artigo em circunstâncias extremas (áreas
  costeiras, ambientes industriais, contacto frequente com adubo,...), não está coberto pela garantia. O
  período de garantia começa a partir da data da compra e só é válida com a apresentação do recibo. A
  garantia é nula se o material não foi instalado de acordo com as instruções ou reparado ou modicado.
  O fabricante também não aceita qualquer responsabilidade por qualquer dano causado em resultado
  de mau manuseamento ou má aplicação do material.
  Reservamos o direito a alterações no design e nas especicações técnicas.
  Para consultar as FAQs e mais informações sobre este produto, visite www.philips.com.
  IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PARTE B
  Il fabbricante informa sul corretto uso degli articoli d’illuminazione. Pertanto attenetevi sempre a
  queste istruzioni che assicurano una corretta ed appropriata installazione nonchè funzionamento e
  conservatele quindi per future consultazioni.
  Se avete un dubbio, consultate un elettricista qualificato o informatevi presso il vostro rivenditore.
  Assicuratevi di installare apparecchi che seguano le norme in vigore. Alcune norme impongono che
  certi articoli siano installati da un elettricista qualificato (es.: in Germania).
  Effettuate la pulizia degli articoli d’illuminazione con panni asciutti e non usate nè solventi nè prodotti
  abrasivi. Evitate di spargere liquidi su tutte le parti elettriche.
  Se l’apparecchio viene montato su di una superficie metallica, questa superficie deve essere collegata
  al dispositivo di protezione a terra o collegato a massa sull’apposito dispositivo.
  Tenete sempre in considerazione tutte le specifiche tecniche dell’apparecchio. Verificate i simboli che
  si trovano sull’etichetta di identificazione di ogni articolo e le icone visibili nella parte A delle Vostre
  istruzioni di sicurezza.
  Smaltimento di vecchi prodotti: Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e
  componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il
  simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti
  della Direttiva comunitaria 2002/96/CE. Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed
  elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto. Attenersi alle normative locali per
  lo smaltimento dei riuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali ri.uti domestici. Uno smaltimento
  adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
  Per motivi di sicurezza e nel rispetto dei termini di garanzia, è vietato aprire la lampada
  Portable connected luminaires e la spina.
  • Utilizzare solo l'adattatore in dotazione per evitare possibili danni a Portable connected
  luminaires .
  Istruzioni sulla sicurezza importanti quando si usano le batterie: • Le batterie devono essere
  installate da un adulto. • Tipi di batterie diverse o batterie nuove e usate non devono essere
  mescolate. • Assicuratevi sempre di inserire le batterie nel verso giusto. • Non mettete mai
  i terminali di alimentazione in cortocircuito. • Le batterie ricaricabili devono essere rimosse
  dal prodotto prima di essere ricaricate. • Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate
  esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. • Le batterie non ricaricabili non devono
  essere ricaricate. • Rimuovete le batterie scariche dal prodotto. • Rimuovere le batterie quando il
  prodotto non è in uso per un certo periodo di tempo.
  ATTENZIONE: Qui sotto troverete tutte le spiegazioni con riferimenti numerici alle corrispondenti icone
  allegate a queste istruzioni di sicurezza.
  01- Questo apparecchio può essere installato solo all’interno.
  02- Non è adatto per essere installato in sale da bagno (ad eccezione di zone speciche).
  03- E’ adatto per essere installato su normali facciate inammabili. Le apparecchiature d'illuminazione
  da incasso non devono essere coperte con materiale isolante o similare.
  04- Protezione in classe I: l’apparecchio ha una connessione di presa a terra. Il cavo di terra (giallo/
  verde) deve essere collegato alla vite segnata con una .
  05- Protezione in classe II: l’apparecchio ha una doppia protezione e può non essere collegato ad una
  presa di terra.
  06- Protezione in classe III: è adatto solo per articoli in bassa tensione (12V)
  07- Collegamento X: In caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito con un cavo dello
  stesso tipo.
  Collegamento Y: In caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal
  costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi.
  Collegamento Z: Il cavo non può essere sostituito.
  08- Questo prodotto non è adatto per bambini al di sotto di 14 anni.
  09- Questo prodotto non è adatto per bambini al di sotto di 3 anni.
  10- Philips Portable connected luminaires si basano su ZigBee LightLink, uno standard aperto per le
  comunicazioni wireless in casa. Tutti i prodotti certicati Philips ZigBee LightLink possono essere
  collegati ad altri prodotti certicati Philips ZigBee LightLink.
  L’apparecchio di illuminazione - come tutti gli altri prodotti della collezione - è disegnato, prodotto e
  testato in conformità con le più severe norme standard di sicurezza Europee (EN 60.598/ ).
  Dichiarazione di conformità: Con la presente Philips Lighting, BG Consumer Luminaires dichiara che il
  prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE. La
  dichiarazione di conformità può essere consultata presso la sede di: Satenrozen 13, 2550 Kontich
  – Belgium
  EMF (Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields, Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
  1. Philips Lighting produce e distribuisce molti prodotti destinati ai consumatori che, come ogni altro
  apparato elettronico, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. 2. Tra i principi alla base
  dell'attività commerciale di Philips vi sono la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori
  per quanto riguarda l'uso dei propri prodotti, l'adeguamento a tutti i requisiti di legge applicabili e il
  rispetto degli standard EMF durante la fase di produzione. 3. Philips si impegna a sviluppare, produrre
  e commercializzare prodotti che non causino effetti dannosi per la salute delle persone. 4. Philips
  conferma che, qualora i propri prodotti vengano utilizzati in maniera consona al loro scopo, non vi è
  alcun rischio per i consumatori secondo quanto dimostrato da studi scientici attualmente disponibili. 5.
  Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza a livello internazionale,
  integrando in tal modo in modo tempestivo eventuali nuovi standard nei propri prodotti.
  In caso di difetto di costruzione o materiale danneggiato il produttore offre la garanzia di due anni
  per gli apparecchi da interno e sugli articoli da esterno. (a meno che sia indicato diversamente
  sull’imballaggio) Vetri rotti, batterie e fonti di luce non rientrano nei termini di garanzia. Qualsiasi danno
  arrecato dall’utilizzo dell’apparecchio per illuminazione in circostanze eccezionali (area costiera, zona
  industriale, contatti frequenti con concime organico...) non è coperto dalle condizioni di garanzia. Il
  periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto ed è valida solo su presentazione di fattura o ricevuta
  scale. La garanzia decade se l’articolo non è stato installato seguendo le dovute istruzioni, oppure se
  riparato o manomesso. Il fabbricante inoltre non si ritiene responsabile dei danni causati da un cattivo
  utilizzo od errata applicazione delle istruzioni.
  Modiche tecniche o di disegno sono riservate.
  Per le domande frequenti e per ulteriori informazioni su questo prodotto, visita il sito Web www.philips.
  com.
  DA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - DEL B
  Producenten understreger vigtigheden af, at belysningsarmaturerne installeres og anvendes korrekt.
  Følg derfor altid nedenstående instruktioner for at sikre korrekt og sikker installation og funktion af
  armaturet. Gem disse instruktioner for senere brug.
  Hvis De er det mindste i tvivl, kontakt da en autoriseret el-installatør eller Deres forhandler. Sørg
  for altid at installere armaturet i henhold til de gældende regler. Vær opmærksom på, at visse
  installationer skal foretages af en autoriseret el-installatør.
  Rengør indendørsarmaturer med en tør klud. Slibemiddel eller opløsningsmiddel må ikke anvendes.
  Undgå væske på de elektriske dele.
  Hvis armaturet er monteret på en metal overflade, skal denne overflade være jordet i henhold til
  forskrifterne.
  Tag altid hensyn til de tekniske specifikationer, der gælder for armaturet. Tjek altid figurerne
  etiketten i armaturet og sammenlign dem med de figurer, som vises i del A i sikkerhedsinstruktionen.
  Bortskaffelse af dit gamle produkt. Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer
  og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er
  placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC
  Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit
  lokalområde.Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit
  almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne
  miljøet og vores helbred.
  Af sikkerhedsårsager og af hensyn til garantien må Portable connected luminaires og stikket ikke
  åbnes.
  Brug kun den medfølgende adapter: Brug af en anden adapter kan beskadige din Portable connected
  luminaires .
  Vigtige sikkerhedsinstruktioner ved brug af batterier: • Batterier skal isættes af en voksen.•
  Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes sammen. • Batterier skal
  indsættes med den korrekte polaritet. • Polerne må ikke kortsluttes. • Genopladelige batterier
  skal fjernes fra produktet før opladning. • Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn
  af en voksen. • Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. • Flade batterier skal tages ud af
  produktet. • Fjern batterierne, når produktet ikke har været i brug i et stykke tid.
  OBS: Nedenfor nder De alle forklaringerne på de gurer, som er vist på forsiden af
  sikkerhedsinstruktionen:
  01- Armaturet må kun installeres indendørs.
  02- Armaturet egner sig ikke til installation i baderum (i hvert fald ikke i den specicerede zone).
  03- Armaturet kan monteres på normalt, brandbare ader. Indbygningsspot må under ingen
  omstændigheder dækkes med isolering eller lignende.
  04- Beskyttelsesklasse I: Armaturet er tilsluttet jord. Jordledningen (gul/grøn) skal tilsluttes klemmen
  markeret med .
  05- Beskyttelsesklasse II: Armaturet er dobbeltisoleret og skal ikke tilsluttes jord.
  06- Beskyttelsesklasse III: Armaturet kan kun anvendes til lavvolt (12V).
  07- X-tilslutning: I tilfælde af fejl ved ledningen skal denne erstattes af en ledning af samme type.
  Y-tilslutning: I tilfælde af fejl ved ledningen skal denne udskiftes hos forhandleren eller af en
  autoriseret el-installatør.
  Z-tilslutning: Ledningen kan ikke udskiftes.
  08- Dette produkt er ikke egnet til børn under 14 år.
  09- Dette produkt er ikke egnet til børn under 3 år.
  10- Philips Portable connected luminaires er baseret på ZigBee LightLink, en åben standard for
  trådløs kommunikation i hjemmet. Alle Philips ZigBee LightLink-certicerede produkter kan tilsluttes
  til andre Philips ZigBee LightLink-certicerede produkter.
  Armaturet er ligesom alle øvrige varer fra vores kollektion designet, produceret og testet i
  overensstemmelse med de strengeste europæiske sikkerhedsstandarder (EN 60.598 / ).
  Overensstemmelseserklæring: Herved erklærer Philips Lighting, BG Consumer Luminaires, at
  produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
  Overensstemmelseserklæringen kan ndes her: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgien
  Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF") 1. Philips Lighting producerer og sælger
  mange forbrugermålrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater kan udsende og
  modtage elektromagnetiske signaler.
  2. Philips’ vigtigste forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige
  forholdsregler for vores produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at overholde de EMF-
  standarder, der er gældende på tidspunktet for
  fremstillingen af produkterne. 3. Philips er fast besluttet på at udvikle, fremstille og markedsføre
  produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. 4. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver
  betjent korrekt til deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge
  den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. 5. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af
  internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket giver os mulighed for at forudse nye standarder og
  hurtigt integrere dem i vores produkter.
  I tilfælde af produktionsfejl eller materialeskader yder producenten op til 2 års garanti for
  indendørsbelysning og ved udendørsbelysning. (med mindre andet står angivet på emballagen) Ituslået
  glas, batterier og lyskilder dækkes ikke af garantien. Skader på lys armaturer som er anvendt under
  extreme omstændigheder (ved kysten, i industirelle områder, ved kontakt med gødning.....) er ikke
  dækket af garantien. Garantiperioden løber fra købsdatoen og kvittering skal vises på forlangende.
  Garantien gælder heller ikke, hvis armaturet ikke har været installeret i overensstemmelse med
  instruktionerne, eller hvis det har været repareret eller på anden måde ændret. Producenten påtager sig
  intet ansvar for skade forårsaget ved misbrug eller fejlagtig anvendelse/installation af armaturet.
  Vi forbeholder os ret til ændringer i design og tekniske specikationer.
  Du kan nde ofte stillede spørgsmål og ere oplysninger om dette produkt på www.philips.com.
  NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER - DEL B
  Produsenten understreker viktigheten av at lysarmaturene blir korrekt installert og anvendt. Følg
  derfor alltid de følgende instruksjonene for å sikre at armaturen installeres og fungerer korrekt og
  sikkert. Ta vare på disse instruksjonene for senere bruk.
  Er du det minste i tvil, ta kontakt med en autorisert e. -installatør eller med forhandleren din. Sørg
  for at armaturen alltid blir installert i henhold til gjeldende regler. Vær oppmerksom på at visse
  installasjoner skal utføres av autorisert el. - installatør.
  Rengjør innendørs armaturene med en tørr klut. Det må ikke benyttes skuremidler eller løsemidler.
  Unngå at det kommer væske på de elektriske delene.
  Ta alltid hensyn til de tekniske spesifikasjonene som gjelder for armaturen. Sjekk alltid figurene på
  etiketten i armaturen og sammenlign dem med figurene vist i del A i sikkerhetsinstruksjonen.
  Hvis belysningen monteres på metall bakgrunn, må denne bakgrunn være forskriftsmessig jordet til
  det nødvendige utstyret i installasjonen.
  Avhending av gamle produkter: Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter
  av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt. Når denne søppelbøtten med kryss på følger
  med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU. Finn ut hvor
  du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Overhold lokale
  regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de
  gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og
  menneskers helse.
  Av sikkerhetsgrunner og i henhold til betingelsene i garantien må ikke Portable connected luminaires
  -enheten eller -støpselet åpnes.
  Bruk bare den adapteren som følger med: bruk av en annen adapter kan skade Portable connected
  luminaires -enheten.
  Viktige sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av batterier: • Batterier bør installeres av en voksen. •
  Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier bør ikke brukes sammen. • Batteriene
  settes inn med riktig polaritet. • Strømterminalene må ikke kortsluttes. • Oppladbare batterier må
  tas ut av produktet før de lades. • Oppladbare batterier kan bare lades når voksne er til stede.
  • Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades.• Tomme batterier må fjernes fra produktet. • Fjern
  batteriene når produktet ikke er i bruk over tid.
  OBS: Nedenfor finner du forklaringer til alle figurene vist på forsiden av sikkerhetsinstruksjonen.
  01- Lampen kan kun monteres innendørs.
  02- Armaturen er ikke egnet for installasjon i baderom kan kun benyttes i tørre rom.
  03- Armaturen kan monteres på normalt brennbare ater. Innbygde spotter må under ingen
  omstendighet dekkes til med isolasjon eller lignende.
  04- Beskyttelsesklasse I: Armaturen er tilsluttet jord. Jordledningen (gul/grønn) skal tilsluttes klemmen
  markert med ( ).
  05- Beskyttelsesklasse II: Armaturen er dobbeltisolert og skal ikke tilsluttes jord.
  06- Beskyttelsesklasse III: Armaturen kan kun anvendes til lavspenning (12V).
  07- X-tilslutning: I tilfelle feil på ledningen skal den erstattes med en ledning av samme type.
  Y-tilslutning: I tilfelle feil på ledningen skal den skiftes hos forhandleren eller av en autorisert e.
  l-installatør.
  Z-tilslutning: Ledningen kan ikke skiftes.
  08- Dette produktet er ikke egnet for barn under 14 år.
  09- Dette produktet er ikke egnet for barn under 3 år.
  10- Philips Portable connected luminaires er basert på ZigBee LightLink, en åpen standard for trådløs
  kommunikasjon i hjemmet. Alle Philips ZigBee LightLink-sertiserte produkter kan kobles med
  andre Philips ZigBee LightLink-sertiserte produkter.
  Armaturen er i likhet med alle øvrige varer fra vårt sortiment designet, produsert og testet i
  overensstemmelse med de strengeste europeiske sikkerhetsstandarder (EN 60.598 / ).
  Samsvarserklæring: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires erklærer herved at produktet samsvarer
  med kravene i direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen nnes på følgende sted: Satenrozen 13, 2550
  Kontich – Belgia. Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt (EMF) 1. Philips Lighting produserer
  og selger ere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert
  elektronisk apparat ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler. 2. Et av Philips’ ledende
  forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetshensyn når det gjelder produktene
  våre, for å samsvare med alle aktuelle lovpålagte krav og være godt innenfor EMF-standardene som
  gjelder på det tidspunktet produktene blir produsert. 3. Philips legger vekt på å utvikle, produsere og
  markedsføre produkter som ikke er skadelige for helsen. 4. Philips bekrefter at dersom produktene
  håndteres riktig i henhold til den tiltenkte bruken, er de trygge å bruke ut fra de forskningsresultatene
  som foreligger per dags dato. 5. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og
  sikkerhetsstandarder, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen innen
  standardisering, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.
  I tilfelle feilvare eller materialskader yter produsenten opp til 2 års garanti for innendørs belysning og
  opp til 2 års garanti (med mindre annet er angitt på emballasjen) ved utendørs belysning. Ødelagte
  glass, batterier og lyskilder omfattes ikke av garantien. Skader på lysarmaturer som er anvendt
  under ekstreme forhold (kystområder, industriområder, ved kontakt med gjødsel.....) omfattes ikke av
  garantien. Garantiperioden løper fra kjøpsdato og gjelder kun ved forevisning av kvittering. Garantien
  gjelder heller ikke dersom armaturen ikke har blitt installert i overensstemmelse med instruksjonene,
  eller hvis det har blitt reparert eller på andre måter endret. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for
  skade forårsaket ved misbruk eller feilaktig anvendelse/installasjon av armaturen.
  Vi forbeholder oss retten til endringer i design og tekniske spesikasjoner.
  Du finner vanlige spørsmål og mer informasjon om dette produktet på www.philips.com.
  SV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - DEL B
  Tillverkaren rekommenderar en riktig användning av belysningsarmaturer! Följ därför alltid dessa
  instruktioner för att försäkra Er om en korrekt och säker installation och funktion av armaturen. Spara
  dessa instruktioner.
  Vid minsta tvekan, rådfråga en auktoriserad elektriker, eller kontakta Er återförsäljare. Försäkra Er
  om att alltid installera enligt rådande regler. Vissa regler säger att armaturer skall installeras av en
  auktoriserad elektriker.
  Underhåll inomhusarmaturer med torr dammtrasa, använd inte slipmedel eller lösningsmedel. Undvik
  vätska på de elektriska delarna.
  Om armaturen monteras på en metallyta måste denna yta vara jordad enligt föreskrift.
  Ta alltid hänsyn till de tekniska specifikationerna för armaturen. Kontrollera alltid de figurer som finns
  på etiketten i armaturen och jämför dem med de figurer som visas i del A i Era säkerhetsinstruktioner.
  Kassering av din gamla produkt: Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
  och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en
  överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
  direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
  elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
  hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska
  eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
  Av säkerhetsskäl och enligt garantivillkoren ska Portable connected luminaires och kontakten inte
  öppnas.
  Använd endast den medföljande adaptern. Om du använder en annan adapter kan Portable
  connected luminaires skadas.
  Viktig säkerhetsinformation vid batterianvändning: • Batterierna ska isättas av en vuxen. • Du
  ska inte blanda olika typer av batterier eller nya och gamla batterier. • Batterier ska sättas
  i med polerna åt rätt håll. • Polerna får inte kortslutas. • Ta ut de laddningsbara batterierna
  från produkten innan du laddar batterierna. • De laddningsbara batterierna får endast laddas
  vid överinseende av en vuxen. • Försök inte ladda batterier som inte laddningsbara.• Tomma
  batterier ska tas ut ur produkten. • Ta ut batterierna när du inte ska använda produkten på ett
  tag.
  OBS: Nedanför nner Ni förklaringarna till alla gurer med hänvisning till de gurer som nns på
  framsidan av dessa säkerhetsinstruktioner:
  01- Denna armatur är endast för inomhusbruk
  02- Armaturen är inte lämplig att monteras i badrum (inte inom de specicerade zonerna).
  03- Armaturen kan monteras på normalt brännbar yta. Inbyggnadsspots får absolut inte täckas över
  med isolering eller liknande.
  04- Skyddsklass I: armaturen har en anslutning till jord. Jordledninen (gul/grön) skall anslutas till
  klämman märkt med .
  05- Skyddsklass II: armaturen är dubbel isolerad och skall inte jordas.
  06- Skyddsklass III: armaturen är endast lämplig för lågvolt (12V)
  07- X-anslutning: Vid skada på ledningen, måste den ersättas med en ledning av samma typ.
  Y-anslutning: Vid skada på ledningen, kan den bara ersättas av tillverkaren, återförsäljaren eller av
  en expert, för att undvika risker.
  Z-anslutning: Ledningen kan inte ersättas.
  08- Denna produkt är inte lämplig för barn under 14 år.
  09- Denna produkt är inte lämplig för barn under 3 år.
  10- Philips Portable connected luminaires och LightStrip är baserade på ZigBee LightLink som är
  en öppen standard för trådlös kommunikation i hemmet. Alla Philips-produkter som är ZigBee
  LightLink-certierade kan anslutas till andra Philips-produkter som är ZigBee LightLink-certierade.
  Denna belysningsarmatur - liksom alla övriga produkter från vårt sortiment - är designad, producerad
  och testad enligt strängaste europeiska säkerhetsstandard (EN 60.598 /). Deklaration om
  överensstämmelse: Philips Lighting, BG Consumer Luminaires, deklarerar härmed att produkten
  uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Deklarationen om
  överensstämmelse nns att läsa på: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgien Elektriska, magnetiska och
  elektromagnetiska fält (EMF)
  1. Philips Lighting tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla
  elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och motta elektromagnetiska signaler. 2. En av
  Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra
  produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är
  tillämpliga när produkten tillverkas. 3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra
  produkter som inte utgör hälsorisker. 4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt
  och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg. 5. Philips spelar en aktiv
  roll inom utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips
  att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.
  I händelse av tillverkningsfel eller materialskada, ger tillverkaren 2 års garanti på inomhusarmaturer och
  upp till 2 år (om inte annat anges på förpackningen) på utomhusarmaturer. Sönderslagna glas, batterier
  och ljuskällor omfattas inte av garanti. Skador som uppkommit på armaturen pga av användning i
  extrema miljöer ( sjökust, industriella områden eller vid frekvent kontakt med gödsel) täcks inte av
  garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast vid uppvisande av kvitto. Garantin
  gäller heller inte om armaturen inte är installerad enligt instruktionerna, reparerad eller på annat
  sätt modierad. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador orsakade av felaktig användning eller
  installation av armaturen.
  Vi förbehåller oss rätten att ändra i design och tekniska specifikationer.
  För vanliga frågor och mer information om den här produkten kan du gå till www.philips.com.
  FI Turvallisuusohjeet - OSA B
  Valmistaja antaa ohjeet valaisimien asennukseen! Pyydämme noudattamaan näitä ohjeita
  varmistamaan oikea ja turvallinen asennus sekä valaisimen toiminta. Säilytä nämä ohjeet
  vastaisuuden varalle.
  Jos epäröit, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tai kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi. Varmista, että
  asennat valaisimen oikeaan jännitteeseen.
  Puhdista sisävalaisimet kuivalla liinalla, vältä käyttämästä hankausaineita tai liuottimia. Vältä kosteutta
  kaikissa sähköisissä osissa.
  Asennettaessa valaisinta metalliselle alustalle, on alustan oltava maadoitettu.
  Ota aina huomioon valaisimen tekniset ominaisuudet. Vertaa valaisimeen merkittyjä symboleja
  merkkeihin, jotka on merkitty turvaohjeiden osaan A.
  Vanhan tuotteen hävittäminen: Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista
  ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun
  roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
  2002/96/EC soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
  kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
  talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään
  ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia
  Portable connected luminaires ia ja pistoketta ei saa avata turvallisuus- ja takuusyistä.
  Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta: vääränlaisen sovittimen käyttäminen voi vahingoittaa
  Portable connected luminaires ia.
  Paristojen käyttöä koskeva tärkeä turvaohje: • Aikuisen on asetettava paristot laitteeseen. •
  Keskenään eri tyyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa. • Paristot
  on asetettava oikein päin. • Napoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua. • Ladattavat paristot on
  poistettava laitteesta ennen niiden latausta. • Ladattavat paristot on ladattava aikuisen
  valvonnassa. • Muita kuin ladattavia paristoja ei saa ladata.• Käytetyt paristot on poistettava
  laitteesta. • Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
  HUOMAA: Ohessa löydät kaikki selitykset numerojärjestyksessä symboleihin, jotka ovat näissä
  turvaohjeissa.
  01- Valaisin tulee asentaa sisätiloihin.
  02- Valaisin ei ole sopiva asennettavaksi kylpyhuoneisiin (ei ainakaan kuvassa olevalle alueelle).
  03- Valaisin sopii asennettavaksi normaalisti syttyvälle pinnoille.
  Upotettuja valaisimia ei tule missään olosuhteissa peittää eristeellä tai vastaavalla aineella.
  04- Suojausluokka I: Valaisin on maadoitettu. Maajohto (keltainen/vihreä) yhdistetään liittimeen, joka
  on merkitty : llä.
  05- Suojausluokka II: Valaisin on kaksoiseristetty eikä sovi maadoitettavaksi.
  06- Suojausluokka III: Valaisin sopii ainoastaan matalajännitteeseen (esim. 12V).
  07- X-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata samantyyppisellä johdolla.
  Y-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata valmistajan, maahantuojan tai sähköasiantuntijan
  vastaavalla välttääkseen riskiä.
  Z-liitos: johtoa ei voi vaihtaa.
  08- Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille lapsille.
  09- Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
  10- Philips Portable connected luminaires perustuu ZigBee LightLink-tekniikalle, joka on kodin
  langattoman verkon avoin standardi. Kaikki Philips ZigBee LightLink -yhteensopivat tuotteet
  voidaan yhdistää muihin Philips ZigBee LightLink -yhteensopiviin tuotteisiin.
  Valaisimet – samoin kuin muut valikoimassamme olevat tuotteet – on suunniteltu, tuotettu ja testattu
  Euroopan tarkimpien turvallisuusnormien mukaan (EN 60.598 / ).Yhdenmukaisuusilmoitus: Philips
  Lighting, BG Consumer Luminaires vakuuttaa täten, että tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
  vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
  Yhdenmukaisuusilmoitus on nähtävillä osoitteessa: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgia
  Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettikentät (EMF) 1. Philips Lighting valmistaa ja myy kuluttajille
  monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa
  muutkin elektroniset laitteet. 2. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus
  kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana
  voimassa olevia EMF-standardeja. 3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan
  tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. 4. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein
  asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten
  tutkimustulosten perusteella turvallista. 5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja
  turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja
  soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.
  Valmistusvirheestä tai materiaalivahingosta valmistaja antaa sisävalaisimille 2 vuoden takuun ja
  ulkovalaisimille 2vuoden takuun (jos pakkauksessa ei ole toisin mainittu). Vaurioituneet lasit, patterit
  ja valonlähteet eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei korvaa epäsuotuisasta ympäristöstä johtuvia vikoja
  (meren ranta, teollisuuslaitosten ympäristö, sikalat, navetat,...). Takuu alkaa ostopäivästä ja on
  voimassa ainoastaan kuittia vastaan. Takuu ei ole voimassa jos valaisinta ei ole asennettu ohjeiden
  mukaan tai sitä on korjattu tai muutettu. Valmistaja ei ole myöskään vastuussa vahingoista jotka ovat
  aiheutuneet väärinkäytöstä tai väärästä asennuksesta. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
  Usein kysyttyjä kysymyksiä ja lisätietoja tuotteesta on osoitteessa www.philips.com.
  PL INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - CZEŚĆ B
  Producent doradza poprawnie używać opraw oświetleniowych! Dlatego wszystkie następujące
  instrukcje, dotyczące poprawnego montażu i użytkowania opraw zachowaj na przyszłość.
  W razie wątpliwości zasięgnij porady u wykwalifikowanego elektryka lub w najbliższym
  punkcie sprzedaży. Upewnij się, że oprawa została zamontowana zgodnie z obowiązującymi
  przepisami. Niektóre przepisy wymagają podłączenia oprawy oświetleniowej do zasilania przez
  wykwalifikowanego elektryka.
  Przecieraj oprawy oświetleniowe suchą szmatką, nie używaj środków czyszczących ścierających lub
  rozpuszczalników. Nie dopuszczaj do zmoczenia żadnych części elektrycznych.
  Jeśli oprawa zamontowana jest na powierzchni metalowej, powierzchnia ta musi być złączona z
  ochronnym przewodem uziemiającym lub przewodem instalacji o jednakowym potencjale.
  Zawsze zwracaj uwagę na dane techniczne umieszczone na oprawie. Zweryfikuj umieszczone
  na cechowaniu na oprawie znaki z objaśnieniem tych znaków, pokazanych w części A instrukcji
  bezpieczeństwa.
  Usuwanie zużytych produktów: Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu
  o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.
  Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach, podlega
  on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE. Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i
  segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i
  nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa
  domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ
  na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
  Z racji bezpieczeństwa i zgodnie z warunkami gwarancji nie należy otwierać lampki
  Portable connected luminaires lub wtyczki.
  Należy korzystać wyłącznie z dołączonego zasilacza: w przeciwnym wypadku może dojść
  do uszkodzenia lampki Portable connected luminaires .
  Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii: • Baterie powinny
  być instalowane przez osobę dorosłą. • Nie należy mieszać różnych typów baterii ani nowych
  i używanych baterii. • Baterie powinny być wkładane zgodnie ze wskazaną biegunowością.
  • Należy unikać zwierania końcówek baterii. • Akumulatory należy wyjąć z produktu przed
  rozpoczęciem ich ładowania. • Ładowanie akumulatorów może odbywać się wyłącznie pod
  nadzorem osoby dorosłej. • Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
  • Zużyte baterie powinny zostać wyjęte z urządzenia. • Jeśli produkt nie jest używany przez
  dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
  UWAGA: Poniżej odnajdziesz wszystkie objaśnienia z numerem referencji do znaczków, które
  umieszczonych na początku niniejszej instrukcji:
  01- Oprawa tylko do użytku wewnętrznego.
  02- Oprawy nie można umieszczać w łazienkach (przynajmniej nie w zaznaczonym obszarze).
  03- Oprawę można umieszczać na łatwopalnych powierzchniach. Bezwzględny zakaz zakrywania
  oprawy wnękowej materiałem izolującym lub innym posiadającym podobną charakterystykę.
  04- Klasa ochrony I: oprawa posiada przewód uziemiający. Ten przewód (żółto-zielony) musi być
  podłączony do zacisku, zaznaczonego symbolem .
  05- Klasa ochrony II: oprawa ma podwójną izolację i nie musi być uziemiona.
  06- Klasa ochrony III: oprawa jest przystosowana tylko do niskiego napięcia (np.12V).
  07- X-połączenie : w przypadku uszkodzenia przewodu, musi on być wymieniony na przewód tego
  samego typu.
  Y- połączenie : w przypadku uszkodzenia przewodu może on być wymieniony tylko przez
  producenta.
  Z- połączenie : przewód nie może być wymieniony.
  08- Produkt nie dozwolony dla dzieci do 14 lat.
  09- Produkt nie dozwolony dla dzieci do 3 lat.
  10- Lampka Philips Portable connected luminaires /LightStrip działa w oparciu o ZigBee LightLink,
  otwarty standard domowej komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie produkty opatrzone certy-
  fikatem Philips ZigBee LightLink można łączyć z innymi produktami z certyfikatem Philips ZigBee
  LightLink.
  Ta oprawa – tak jak wszystkie z naszej gamy produktów – jest zaprojektowana, wyprodukowana i
  przetestowana zgodnie z wymogami Europejskich Standardów Bezpieczeństwa (EN 60.598/ ).
  Deklaracja zgodności: Firma Philips Lighting, BG Consumer Luminaires niniejszym oświadcza,
  produkt ten spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne postanowienia dyrektywy
  1999/5/WE. Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu pod adresem: Satenrozen 13, 2550
  Kontich – Belgia Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne („EMF”) 1. Firma Philips
  Lighting wytwarza i sprzedaje wiele produktów konsumenckich, które – jak wszystkie urządzenia
  elektroniczne – mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. 2. Jedną z najważnie-
  jszych zasad rmy Philips jest pełna dbałość o bezpieczeństwo naszych produktów i podejmowanie
  już na etapie produkcji niezbędnych kroków zapewniających spełnienie wszystkich stosownych
  wymogów prawnych i standardów dotyczących emisji fal magnetycznych (EMF). 3. Priorytetem rmy
  Philips jest opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają negatywnego
  wpływu na zdrowie. 4. Firma Philips zaświadcza, iż zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową
  wytwarzane przez nią produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
  5. Firma Philips aktywnie uczestniczy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF
  i standardów bezpieczeństwa, co umożliwia jej przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i
  dostosowywanie produktów również do przyszłych przepisów.
  W przypadku wad konstrukcyjnych Producent udziela gwarancji na okres 2 lat na oświetlenie
  wewnętrzne, na oświetlenie zewnętrzne – 2 lata (jeżeli jest to zaznaczone na opakowaniu).
  Uszkodzenia baterii, klosza lub źródła światła nie podlegają gwarancji. Uszkodzenia wynikłe z
  użytkowania opraw oświetleniowych w ekstremalnych warunkach (na terenach nadbrzeżnych, w
  otoczeniu przemysłowym, w miejscach narażenia na częsty kontakt z pyłem ) nie są objęte gwarancją.
  Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dokonania zakupu i tylko po przedstawieniu dowodu zakupu.
  Gwarancja nie jest ważna w przypadku montażu niezgodnie z instrukcją, samodzielnej naprawy lub
  modykacji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe w wyniku złego
  użytkowania lub złego zastosowania oprawy. Oprawa oświetleniowa - dystrybutor: Philips Polska Sp. z
  o.o. - ul. Objazdowa 6b - 62-300 Września
  Konstrukcyjne i techniczne zmiany są zastrzeżone.
  Odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i informacje na temat produktu można znaleźć na
  stronie www.philips.com.
  HU BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - ‘B’ RÉSZ
  A gyártó a megfelelö helyes világítótest felszerelést javasolja. Ennek érdekében kérjük, kövesse az
  alábbi útmutatót, hogy a világítótestek biztonságos felszerelését és működését biztosítsa. Tartsa meg,
  hogy a későbbiekben is segítségére legyen.
  Amennyiben probléma merül fel, forduljon szakemberhez vagy érdeklődjön szaküzletben.
  Bizonyosodjon meg, hogy az előírásoknak megfelelően történt a termék üzembe helyezése. Bizonyos
  szabályok előírhatják szakemberrel történő üzembe helyezést (Pl.: Németország).
  Karbantartás során a belső világítótestek esetén használjon száraz ruhát, ne használjon tisztítószert
  vagy folyékony oldószert. Kerülje folyadék használatát minden elektromos rész esetében.
  Ha a világítótestet fém alapra szereli fel, akkor azt az alapot hozzá kell rögzíteni a védő földelésű
  vezetékhez, vagy a szerelvénnyel azonos feszültségű rögzítő vezetékhez.
  Mindig vegye figyelembe a termék technikai jellemzőit. Azonosítsa be a termék címkéjén és a
  terméken található ábrákat az ön biztonsági útmutatójának „A" részében szereplő ábrák segítségével.
  Az elhasznált termék hulladékkezelése: Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és
  újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették. A termékhez
  kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/
  EK Európai irányelv. Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív
  gyűjtésének helyi rendszeréről. Kérjük, a helyi szabályok gyelembe vételével járjon el, és ne
  dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő
  hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges
  negatív következmények megelőzésében.
  A Portable connected luminaires lámpa és a dugasz biztonsági okokból és a garanciafeltételek
  értelmében nem nyitható fel.
  Csak a mellékelt adaptert használja; másik adapter használata tönkreteheti a Portable connected
  luminaires lámpát.
  Fontos biztonsági utasítások az elemek használatára vonatkozóan: • Az elemeket felnőttnek kell
  behelyeznie.
  A különféle típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket nem szabad keverni. • Az elemeket
  polaritásuknak megfelelően kell a hőmérőbe helyezni.
  A tápfeszültség csatlakozókat ne zárja rövidre. • Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani
  a készülékből. Az újratölthető elemek csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők. A nem újratölthető
  elemeket nem szabad tölteni.
  A lemerült elemeket távolítsa el a termékből. • Ha egy ideig nem használja a készüléket, távolítsa el
  az elemeket.
  FIGYELEM: Az alábbiakban részletes leírást talál a biztonsági ábrák jelentéséről.
  01 - Ezt a terméket csak olyan helyiségben lehet felszerelni, ahol a termék vízzel való érintkezése
  lehetetlen.
  02- Nem szerelhető fel fürdőszobában (A jelzett vízforrástól az ábrán jelzett távolságon belül).
  03- Normál éghető felületre szerelhető. A süllyesztett lámpákat semmilyen körülmények között nem
  szabad szigetelő vagy más hasonló anyaggal befedni.
  04- I o. védelem - A termék földelt csatlakozási lehetősséggel van ellátva. A földelt vezetéket (sárga/
  zöld), az -szel jelzett csatlakozáshoz kell kötni.
  05- II o. védelem - A termék kettősszigetelésű, földelt vezetékkel is el van látva.
  06- III o. védelem - A termék csak törpe feszültséggel üzemeltethető (Pl. 12V).
  07- X- Amennyiben a kábel sérül csak ugyanolyan típusú kábellel cserélhető ki.
  Y- Amennyiben a kábel sérül csak a gyártó, forgalmazó vagy szakember cserélheti ki.
  Z- A kábel nem cserélhető.
  08- Ez a termék 14 év alatti gyermekek számára nem ajánlott!
  09- Ez a termék 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott!
  10- A Philips Portable connected luminaires a ZigBee LightLink vezeték nélküli otthoni kommu-
  nikációra vonatkozó nyílt szabványon alapul. A Philips ZigBee LightLink által jóváhagyott összes
  termék csatlakoztatható a Philips ZigBee LightLink által jóváhagyott egyéb termékekkel.
  A vágítótestek – ugyanúgy, mint minden más termékünk – tervezése, gyártása és tesztelése a
  legszigorúbb európai biztonsági előrások szerint történik (EN 60.598/ ). Megfelelőségi nyilatkozat: A
  Philips Lighting, BG Consumer Luminaires kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/EC irányelv
  fontosabb előírásainak és vonatkozó rendelkezéseinek.A megfelelőségi nyilatkozatról a következő
  címen lehet felvilágosítást kérni: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium
  Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők ("EMF") 1. A Philips Világítástechnika számos
  olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint minden elektronikus készülékek,
  elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.
  2. A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségvédelmi
  és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártása során, hogy ezáltal megfeleljen az
  összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint az érvényben lévő EMF-szabványoknak a termékek
  gyártása idején. 3. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el
  magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. 4. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő,
  rendeltetésszerű használat mellett biztonságosnak minősülnek a tudomány mai állása szerint. 5.
  A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami
  lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok
  beépítését termékeibe.
  Szerkezeti vagy anyaghibákért a gyártó beltéri világítótestekre 2 év, kültéri világítótestekre 2
  év garanciát vállal (amennyiben a termék dobozán nincs másképp feltüntetve). Törött üvegre,
  transzformátorra és izzóra a garancia nem érvényes. A garanciális feltételek nem vonatkoznak az
  olyan sérülésekre, amelyek a világítótestnek az extrém körülmények közötti (pl. tengerparti területek,
  ipari környezet) használatából erednek. A garancia a vásárlás időpontjától érvényes és csak az eredeti
  vásárlást igazoló blokk ellenében érvényesíthető. A garancia érvényét veszti amennyiben a lámpatest
  nem a szerelési útmutató szerint lett üzembe helyezve, javítva vagy alakítva. A gyártó nem vállal
  felelősséget a termék hibás használatából vagy hibás szerelésből eredő hibákért.
  A megjelenés és a technikai jellemzők változtatásának joga fenntartva.
  A www.philips.com oldalon található a GYIK és további inrormációk a termékkel kapcsolatban.
  CS RADY JAK SPRÁVNE POUŽÍVAT SVÍTIDLA - CÁST B
  Vždy postupujte podle návodu, zajistíte tak správnou bezpečnou instalaci a funkci svítidla.
  Nevíte- li si rady, obrat’te se na elektrikáře nebo se informujte v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.
  Zajistěte, aby instalace svítidla odpovídala předpisům. V některých zemích může svítidla instalovat
  pouze kvalifikovaný elektrikář (např. Německo).
  Při instalaci svítidla na kovový povrch musí být tento povrch dostatečně odizolován a uzemněn.
  Interiérová svítidla čistěte suchou prachovkou. Nepoužívejte rozpouštědla, ani brusné čistící
  prostředky. Dbejte na to, aby se tekutiny nedostaly na elektrické součásti.
  Vždy mějte na paměti technické specifikace svítidla. Ty jsou vyznačeny pomocí obrázků na
  identifikačním štítku v části A návodu k použití.
  Likvidace starého výrobku: Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů
  nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít. Pokud je výrobek označen tímto
  symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC
  Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.
  Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního
  odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na
  životní prostředí a lidské zdraví.
  Z bezpečnostních důvodů a podle záručních podmínek nesmí dojít k otevření svítidla Portable
  connected luminaires .
  Používejte pouze dodaný adaptér: použití jiného adaptéru může způsobit poškození svítidla Portable
  connected luminaires .
  Důležité bezpečnostní pokyny při používání baterií: • Baterie by měly být instalovány dospělou
  osobou. • Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a staré baterie. • Při vkládání baterií je třeba
  dodržovat správnou polaritu. • Nesmí dojít ke zkratu napájecích svorek. • Nabíjecí baterie musíte
  před nabíjením z výrobku vyjmout. • Nabíjecí baterie dobíjejte pouze pod dozorem dospělé osoby.
  • Nenabíjecí baterie nelze nabíjet.• Vybité baterie je nutné z výrobku vyjmout. • Pokud se výrobek
  delší dobu nepoužívá, vyjměte baterie.
  POZOR: Zde naleznete vysvětlení všech obrázků s jejich číselným kódem:
  01- Pouze pro vnitřní použití.
  02- Svítidlo není vhodné pro instalaci v koupelnách (zde je nutno posuzovat umístění vzhledem k
  jednotlivým zónám).
  03- Svítidlo může být připevněno na běžně hořlavé plochy.
  Vestavná svítidla v žádném případě nezakrývejte izolačním nebo podobným materiálem.
  04- Třída krytí I. Svítidlo má svorku pro uzemnění - ochranný vodič musí být připojen na svorku
  označenou .
  05- Třída krytí II. Svítidlo má dvojitou izolaci – není třeba uzemňovat.
  06- Třída krytí III. Nízkonapět’ové svítidlo 12V.
  07- X - zapojení: v případě poškození vodiče, musí být tento vyměněn za vodič stejného typu.
  Y- zapojení: v případě poškození vodiče, musí být tento, kvůli možnému riziku vyměněn pouze
  výrobcem, nebo odborníkem.
  Z- zapojení: vodič nemůže být vyměněn.
  08- Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 14-ti let.
  09- Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 3-ti let.
  10- Svítidla Philips Portable connected luminaires jsou založena na ZigBee LightLink, otevřeném
  standardu pro bezdrátovou komunikaci v domácnostech. Všechny certifikované výrobky Philips
  ZigBee LightLink mohou být propojeny s ostatními certifikovanými výrobky Philips ZigBee
  LightLink.
  Toto svítidlo – stejně jako všechna ostatní z naší kolekce – bylo navrženo, vyrobeno a testováno v
  souladu s nejpřísnějšími evropskými bezpečnostními předpisy (EN 60.598/ ). Prohlášení o shodě:
  Společnost Philips Lighting, BG Consumer Luminaires tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje
  základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC.
  Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium
  Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP) 1. Společnost Philips Lighting vyrábí a
  prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj
  mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
  2. Jednou z předních obchodních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna
  potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem
  a dodržet všechny standardy ohledně EMP, platné v době jejich výroby. 3. Společnost Philips usiluje
  o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví.
  4. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a jsou používány pro
  zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. 5. Společnost
  Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů ohledně EMP a bezpečnostních norem,
  díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.
  Na výrobní vady a vady materiálu poskytuje výrobce záruku 2 roky u interiérových a 2 roky (pokud
  na obalu není uvedeno jinak) u venkovních svítidel. Rozbité sklo, vybité baterie a světelný zdroj
  (žárovka) nejsou předmětem poskytovaných záruk. Na jakékoli poškození osvětlení způsobené jeho
  užíváním v extrémních podmínkách (např. v oblasti mořského pobřeží, v průmyslových zónách či
  každodenním kontaktem s organickým hnojivem,....) se nevztahuje záruční lhůta. Záruka začíná dnem
  koupě výrobku. Pro její uplatnění je nutno předložit účtenku (pokladní blok)- doklad o koupi. Záruka
  se nevztahuje na výrobky, které nebyly instalovány podle návodu, byly opravovány či upravovány.
  Výrobce též nepřijímá odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním či nevhodnou
  instalací svítidla.
  Vyhrazujeme si právo na změny designu a technických specifikacích.
  Chcete-li získat více informací nebo zjistit nejčastější dotazy, přejděte na web www.philips.com.
  SK BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - ČASŤ B
  Vždy postupujte podl’a návodu, zaistíte tak správnu a bezpečnú inštaláciu a funkciu svietidla.
  Pred inštaláciou, údržbou, alebo opravou vždy vypnite prívod el. prúdu.
  Ak si neviete poradit’, obrát’te sa na elektrikára, alebo sa informujte v predajni, kde ste výrobok zakúpili.
  Zaistíte tým inštaláciu svietidla tak, aby zodpovedala predpisom. V niektorých krajinách môže svietidlá
  inštalovat’ iba kvalifikovaný odborník (napr. Nemecko).
  Interiérové svietidlá čistite suchou prachovkou. Nepoužívajte rozpúšt’adlá ani brúsne čistiace
  prostriedky. Dbajte na to, aby sa žiadne tekutiny nedostali na elektrické súčiastky.
  Ak je svietidlo inštalované na kovový povrch, musí byť uzemnené alebo vybavené spojom vhodným na
  uzemnenie.
  Vždy majte na pamäti technickú špecifikáciu svietidla. Tie sú vždy vyznačené pomocou obrázkov na
  identifikačnom štítku a v návode na použitie.
  Likvidácia tohto produktu: Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných
  materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť. Keď sa na produkte nachádza
  symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska smernica
  2002/96/EC Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických
  výrobkov. Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do bežného odpadu
  z domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym
  následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
  Z bezpečnostných dôvodov a v súlade so záručnými podmienkami nesmiete svietidlo Portable
  connected luminaires ani adaptér otvárať.
  Používajte len priložený adaptér: pri použití iného adaptéra môže dôjsť k poškodeniu svietidla Portable
  connected luminaires .
  Dôležité bezpečnostné pokyny pri zaobchádzaní s batériami: • Batérie by mala vkladať dospelá osoba.
  • Nepoužívajte naraz staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov. • Pri vkladaní batérií dbajte na
  Philips Lighting Contact Centre
  Int. Business Reply Service
  I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
  5600 VB Eindhoven
  Pays-Bas / The Netherlands
Philips Hue Go

Hulp nodig?

Aantal vragen: 1

Heeft u een vraag over de Philips Hue Go of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Philips Hue Go bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Brigitte Bleijie, 18-1-2021 15:14:22 Geen reacties

Hoelang duurt het opladen?

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Philips Hue Go. Deze handleiding valt onder de categorie Lampen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens. Heeft u een vraag over de Philips Hue Go of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Philips Hue Go specificaties

Algemeen
Merk Philips
Model Hue Go
Product Lamp
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens
Bestandstype PDF

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info