Philips Daily Collection HR2123

Philips Daily Collection HR2123 handleiding

(1)
 • English
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
  future reference.
  Warning
  Do not touch the sharp blades when
  the appliance is plugged in. If the blades
  get stuck, unplug the appliance before
  you remove the ingredients. Be careful
  when handling the sharp cutting blades,
  emptying the bowl and during cleaning.
  Switch o and unplug the appliance from
  the power supply before:
  Removing it from the stand, changing
  accessories or approaching parts that
  move in use.
  Assembling, disassembling or cleaning it.
  It is left unattended.
  Do not immerse the appliance in water or
  any other liquid.
  Check if the voltage indicated on the
  appliance corresponds to the local mains
  voltage before you connect the appliance.
  Do not use the appliance if the plug, the
  mains cord or the rotating sieve or the
  protecting cover are damaged or has visible
  cracks. If the mains cord is damaged, you
  must have it replaced by Philips, a service
  centre authorised by Philips or similarly
  qualied persons in order to avoid a hazard.
  Make sure the blade unit is securely
  fastened and the lid is properly assembled
  to the blender jar before you use the
  appliance.
  This appliance shall not be used by
  children. Keep the appliance and its cord
  out of reach of children.
  This appliance can be used by persons
  with reduced physical, sensory or mental
  capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use
  of the appliance in a safe way and if they
  understand the hazards involved.
  Children should be supervised to ensure
  that they do not play with the appliance.
  Be careful if hot liquid is poured into the
  food processor or blender as it can be
  ejected out of the appliance due to a
  sudden steaming.
  Never assemble or disassemble the blender
  jar, chopper beaker or mill beaker to the
  motor base while the power is on.
  This appliance is intended for household
  use only.
  Read the cleaning procedure from "User
  Manual" before use.
  In order to avoid a hazard due to
  inadvertent resetting of the thermal cut-
  out, this appliance must not be supplied
  through an external switching device, such
  as a timer, or connected to a circuit that is
  regularly switched on and o by the utility.
  Caution
  Never use any accessories or parts from
  other manufacturers or that Philips does
  not specically recommend. If you use
  such accessories or parts, your guarantee
  becomes invalid.
  Do not exceed the maximum indication on
  the blender jar, the mill (specic types only)
  beaker and the chopper bowl (specic
  types only).
  Do not exceed the maximum quantities and
  processing times indicated in the relevant
  table.
  If food sticks to the wall of the blender jar,
  switch o the appliance and unplug it. Then
  use a spatula to remove the food from the
  wall.
  The appliance can only be switched on if
  the blender jar or the beaker is assembled
  on the motor unit correctly.
  Noise level: Lc = 86 dB(A).
  Blender
  Warning
  Never reach into the blender jar with your
  ngers or an object while the appliance is
  running.
  If the blade unit gets stuck, unplug
  the appliance before you remove the
  ingredients that block the blades.
  Caution
  Never ll the plastic blender jar with
  ingredients hotter than 80°C.
  Never ll the glass blender jar with
  ingredients 60°C hotter than the ambient
  temperature.
  Do not use the glass blender jar right after
  taking it out from dishwasher or refrigerator.
  Let it stay at room temperature for at least
  5 minutes before use.
  To prevent spillage, do not put more
  than 1.25 litres of liquid in the blender jar,
  especially when you process at a high
  speed. Do not put more than 1 litre in the
  blender jar when you process hot liquids or
  ingredients that tend to foam.
  Do not let the appliance run for more than
  2 minutes at a time. Let the appliance cool
  down to room temperature before you
  continue processing.
  Always make sure the lid is properly closed/
  assembled on the jar and the measuring
  cup is inserted properly in the lid before
  you switch on the appliance.
  Built-in safety lock
  This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender
  jar, the multi-chopper beaker or the on-the-go cup is assembled on the
  motor unit properly. If the blender jar, the multi-chopper beaker or the on-
  the-go cup is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
  Safety Feature
  This blender is tted with a safety feature which safeguards against excessive
  loads. In case of overloading, the blender automatically activates the
  protection and operation will stop. If this occurs, set the rotary knob to OFF,
  unplug the appliance and allow it to cool down for 15 minutes. Remove the
  ingredients and clear up the blender jar before starting operation.
  Electromagnetic elds (EMF)
  This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
  regarding exposure to electromagnetic elds.
  Recycling
  This symbol means that this product shall not be disposed of with
  normal household waste (2012/19/EU).
  Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
  and electronic products. Correct disposal helps prevent negative
  consequences for the environment and human health.
  2 Guarantee and service
  If you need service or information or if you have a problem, please visit the
  Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
  Centre in your country (you nd its phone number in the worldwide guarantee
  leaet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
  Philips dealer.
  Dansk
  1 Pakkens indhold
  Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
  brug, og gem den til eventuelt senere brug.
  Advarsel
  Undgå at røre ved de skarpe knive, når
  apparatet er sluttet til strømmen. Hvis
  knivene sætter sig fast, skal stikket tages
  ud af stikkontakten, inden ingredienserne
  fjernes. Vær ekstra forsigtig, når du rører ved
  de skarpe skær, tømmer skålen og under
  rengøringen.
  Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
  stikkontakten, før:
  Du fjerner det fra foden, skifter tilbehør
  eller kommer i nærheden af dele, der
  bevæger sig under brug.
  Du samler, aftager eller rengør det.
  Det efterlades uden opsyn.
  Kom ikke apparatet ned i vand eller anden
  væske.
  Kontrollér, om den angivne netspænding på
  apparatet svarer til den lokale netspænding,
  før du slutter strøm til apparatet.
  EN
  Important information leaet
  DA
  Brochure med vigtige oplysninger
  DE
  Wichtiges Informationsmerkblatt
  EL
  Φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών
  ES
  Folleto de información importante
  FI
  Tärkeää-lehtinen
  FR
  Brochure « Informations importantes »
  IT
  Brochure informativa importante
  NL
  Folder met belangrijke informatie
  NO
  Viktig informasjonshefte
  PT
  Folheto de informações importantes
  SV
  Broschyr med viktig information
  TR
  Önemli bilgi broşürü
  Brug ikke apparatet, hvis stikket,
  netledningen eller den roterende si eller
  beskyttelsesdækslet er beskadiget eller
  har synlige revner. Hvis netledningen
  beskadiges, må den kun udskiftes af Philips,
  et autoriseret Philips-serviceværksted eller
  en tilsvarende kvaliceret fagmand for at
  undgå enhver risiko.
  Sørg for, at knivenheden er sat godt fast, og
  at låget sidder korrekt på blenderglasset, før
  du bruger apparatet.
  Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold
  apparatet og ledningen uden for børns
  rækkevidde.
  Dette apparat kan bruges af personer med
  reducerede fysiske, sensoriske eller mentale
  evner eller manglende erfaring og viden,
  hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
  apparatet og forstår de medfølgende risici.
  Apparatet bør holdes uden for børns
  rækkevidde for at sikre, at de ikke kan
  komme til at lege med det.
  Vær forsigtig, når der hældes varm væske
  i apparatet, da den kan sprøjte ud af
  apparatet på grund af den pludselige
  damppåvirkning.
  Du må aldrig samle eller aftage
  blenderglasset, hakkebægeret eller
  møllekværnbægeret på motorens basisdel,
  mens der er tændt.
  Dette apparat er kun beregnet til almindelig
  husholdningsbrug.
  Læs rengøringsproceduren i
  ”Brugervejledning” før brug.
  For at undgå farlige situationer
  på grund af utilsigtet nulstilling af
  overophedningssikringen må apparatet
  aldrig sluttes til en ekstern kontaktenhed,
  som f.eks. en timer, eller til et kredsløb, som
  jævnligt slås til og fra.
  Forsigtig
  Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
  fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
  specikt er anbefalet af Philips. Hvis du
  anvender en sådan type tilbehør eller dele,
  annulleres garantien.
  Overskrid ikke den angivne maksimum-
  markering på blenderglasset, bægeret til
  møllekværnen (kun bestemte typer) eller
  hakkeskålen (kun bestemte typer).
  Undgå at overskride de angivne mængder
  og tilberedningstider, der er angivet i den
  relevante tabel.
  Hvis der sidder mad fast på siden af
  blenderglasset, skal du slukke apparatet og
  tage stikket ud. Brug derefter en spatel til at
  fjerne det, der sidder fast.
  Undlad at sætte blenderglasset på
  motorenheden eller tage det af, mens
  strømmen er slået til.
  Støjniveau: Lc = 86 dB(A).
  Blender
  Advarsel
  Stik aldrig ngre eller køkkenredskaber ned i
  blenderglasset, mens apparatet kører.
  Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du
  tage apparatet ud af stikkontakten, før
  du prøver at fjerne de ingredienser, der
  blokerer knivene.
  Forsigtig
  Fyld aldrig blenderglasset i plastic med
  ingredienser, der er varmere end 80°C.
  Fyld aldrig blenderglasset i glas med
  ingredienser, der er 60°C varmere end den
  omgivende temperatur.
  Brug ikke blenderglasset i glas lige efter, at
  det er taget ud af opvaskemaskinen eller
  køleskabet. Lad det stå ved stuetemperatur i
  mindst 5 minutter før brug.
  For at undgå at spilde bør du ikke komme
  mere end 1,25 liter ydende ingredienser i
  blenderglasset - især når du blender ved
  høj hastighed. Fyld ikke mere end 1 liter
  i blenderglasset, når du blender varme
  ydende ingredienser eller ingredienser, der
  har tendens til at skumme.
  Lad ikke apparatet køre i mere end 2
  minutter ad gangen. Lad apparatet køle ned
  til stuetemperatur, inden du fortsætter.
  Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket
  og sat på glasset, og at målebægeret er sat
  rigtigt på plads i låget, inden du tænder for
  apparatet.
  Indbygget sikkerhedslås
  Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis blenderglasset,
  bægeret til multi-hakkeren eller koppen på farten sidder korrekt på
  motorenheden. Hvis blenderglasset, bægeret til multi-hakkeren eller koppen
  på farten sidder korrekt, låses den indbyggede sikkerhedslås op.
  Sikkerhedsfunktion
  Denne blender er udstyret med en sikkerhedsfunktion, som beskytter mod for
  store belastninger. I tilfælde af overbelastning aktiverer blenderen automatisk
  beskyttelsen, og apparatet stopper med at køre. Hvis det sker, skal du indstille
  drejeknappen til OFF, tage stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af
  i 15 minutter. Fjern ingredienserne, og gør plads i blenderglasset, før du starter
  igen.
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
  regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
  Genbrug
  Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaes sammen
  med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).
  Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
  produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre negativ
  påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
  2 Garanti og service
  Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’
  websted på www.philips.com eller kontakte Philips’ kundecenter i dit land
  (telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der
  ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
  forhandler.
  Deutsch
  1 Wichtige Hinweise
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
  aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
  Warnung
  Berühren Sie die scharfen Messer nicht,
  wenn das Gerät an das Stromnetz
  angeschlossen ist. Wenn die Messer
  blockiert sind, ziehen Sie stets den
  Netzstecker aus der Steckdose, bevor
  Sie die Zutaten entfernen. Seien
  Sie beim Umgang mit den scharfen
  Schneidemessern, beim Leeren des
  Behälters und während der Reinigung sehr
  vorsichtig.
  Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie
  das Gerät von der Stromversorgung bevor
  Sie:
  Das Gerät aus der Halterung entfernen,
  Zubehörteile austauschen oder Teile
  anfassen, die sich bei Gebrauch
  bewegen.
  Das Gerät zusammensetzen,
  auseinandernehmen oder reinigen.
  Sie es unbeaufsichtigt lassen.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder
  andere Flüssigkeiten.
  Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb
  nehmen, ob die Spannungsangabe auf
  dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
  übereinstimmt.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
  Netzkabel, der Stecker, das drehende Sieb
  oder die Schutzabdeckung beschädigt
  sind oder sichtbare Risse aufweisen.
  Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
  ein defektes Netzkabel nur von einem
  Philips Service-Center, einer von Philips
  autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
  qualizierten Person durch ein Original-
  Ersatzkabel ersetzt werden.
  Stellen Sie sicher, dass die Messereinheit
  richtig befestigt ist, und dass der Deckel
  ordnungsgemäß auf dem Mixbecher
  angebracht ist, bevor Sie das Gerät
  verwenden.
  Dieses Gerät sollte nicht von Kindern
  verwendet werden. Halten Sie das
  Gerät und das Netzkabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern.
  Dieses Gerät kann von Personen mit
  verringerten physischen, sensorischen oder
  psychischen Fähigkeiten oder Mangel an
  Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,
  wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt
  wurden oder Anweisung zum sicheren
  Gebrauch des Geräts erhalten und die
  Gefahren verstanden haben.
  Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit
  dem Gerät spielen.
  Seien Sie vorsichtig, wenn heiße
  Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder
  den Mixer gegossen werden, da diese
  durch unvermittelt auftretenden Dampf
  herausspritzen können.
  Setzen Sie den Mixerbecher, den Becher
  für Zerkleinerer oder den Mühlenbecher
  niemals auf die Motorbasis oder entfernen
  ihn, während das Gerät eingeschaltet ist.
  Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im
  Haushalt bestimmt.
  Lesen Sie vor dem Gebrauch den
  Abschnitt zur Reinigung in der
  «Bedienungsanleitung».
  Um eine Gefährdung durch versehentliches
  Deaktivieren des Überhitzungsschutzes zu
  vermeiden, darf dieses Gerät nicht an einen
  externen Schalter, z. B. einen Timer oder an
  einen Stromkreis, der regelmäßig ein- und
  ausgeschaltet wird, angeschlossen werden.
  Vorsicht
  Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile,
  die von Drittherstellern stammen bzw. nicht
  von Philips empfohlen werden. Wenn Sie
  diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
  erlischt Ihre Garantie.
  Überschreiten Sie nicht die maximale
  Füllmenge des Mixbechers, des
  Mühlenbechers und des Zerkleinerer-
  Behälters (nur bestimmte Gerätetypen).
  Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen
  Tabelle aufgeführten Mengen und
  Verarbeitungszeiten.
  Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften
  bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und
  ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
  Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines
  Teigschabers von der Becherwand.
  Setzen Sie den Mixbecher niemals auf die
  Motoreinheit bzw. entfernen Sie ihn nicht,
  während das Gerät eingeschaltet ist.
  Geräuschpegel: Lc = 86 dB(A).
  Standmixer
  Warnung
  Greifen Sie unter keinen Umständen bei
  laufendem Gerät mit der Hand oder einem
  Gegenstand in den Mixbecher.
  Wenn die Messereinheit blockiert,
  ziehen Sie stets den Netzstecker aus der
  Steckdose, bevor Sie die blockierenden
  Zutaten entfernen.
  Vorsicht
  Füllen Sie keine Zutaten in den
  Kunststomixbecher, die heißer als 80 °C
  sind.
  Füllen Sie keine Zutaten in den
  Glasmixbecher, die 60 °C wärmer sind als
  die Umgebungstemperatur.
  Verwenden Sie den Glasmixbecher
  nicht direkt, nachdem Sie ihn aus
  dem Geschirrspüler oder Kühlschrank
  entnommen haben. Lassen Sie ihn bei
  Raumtemperatur mindestens 5 Minuten
  abkühlen bzw. aufwärmen, bevor Sie ihn
  verwenden.
  Um das Auslaufen von Zutaten zu
  verhindern, sollten Sie höchstens 1,25 Liter
  Flüssigkeit in den Mixbecher füllen. Dies
  gilt insbesondere für das Mixen bei hoher
  Geschwindigkeit. Für heiße Flüssigkeiten
  oder leicht schäumende Zutaten liegt die
  Höchstmenge im Mixbecher bei 1 Litern.
  Lassen Sie das Gerät nicht länger als
  2 Minuten ohne Unterbrechung laufen.
  Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur
  abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung
  fortfahren.
  Achten Sie immer darauf, dass der Deckel
  fest geschlossen auf dem Becher sitzt und
  der Messbecher richtig im Deckel steckt,
  bevor Sie das Gerät einschalten.
  Integrierte Sicherheitssperre
  Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können,
  wenn der Becher des Multi-Zerkleinerers oder der Becher für unterwegs
  ordnungsgemäß auf der Motoreinheit angebracht ist. Wenn der Mixerbecher,
  der Becher des Multi-Zerkleinerers oder der Becher für unterwegs korrekt
  angebracht ist, wird die Sicherheitssperre gelöst.
  Sicherheitsfunktion
  Dieser Mixer ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die ihn vor
  Überlastung schützt. Wenn zu große Mengen zur Verarbeitung eingefüllt
  wurden, aktiviert der Mixer automatisch die Schutzfunktion und ist nicht
  betriebsbereit. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie den Drehknopf auf OFF,
  ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
  15 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie alle Zutaten, und reinigen Sie den
  Mixbecher, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
  Elektromagnetische Felder
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der
  Exposition in elektromagnetischen Feldern.
  Recycling
  -
  Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen
  Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
  1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
  abgegeben werden.
  2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
  Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoe enthalten,
  die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können.
  Enthaltene Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag
  zum Umweltschutz leisten.
  3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
  Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen
  werden.
  4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte
  Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen
  in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/
  2 Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, gehen Sie auf
  die Philips Website unter www.philips.com, oder wenden Sie sich an Ihren
  Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in
  Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in
  Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen
  Philips Händler.
  Ελληνικά
  1 Σημαντικό
  Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
  φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
  Προειδοποίηση
  Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες, ειδικά όταν
  η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αν
  οι λεπίδες κολλήσουν, πρώτα αποσυνδέστε τη
  συσκευή από την πρίζα και μετά απομακρύνετε
  τα υλικά. Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε
  τις αιχμηρές λεπίδες κοπής, όταν αδειάζετε το
  μπολ και όταν καθαρίζετε τη συσκευή και τα
  εξαρτήματα.
  Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
  την από την πρίζα πριν:
  Την αφαιρέσετε από τη βάση, αλλάξετε
  εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη της
  συσκευής.
  Τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή
  τον καθαρισμό της συσκευής.
  Όταν την αφήνετε αφύλακτη.
  Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε
  οποιοδήποτε άλλο υγρό.
  Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη
  συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος
  προτού συνδέσετε τη συσκευή.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις,
  το καλώδιο ρεύματος, το περιστρεφόμενο
  σουρωτήρι ή το προστατευτικό κάλυμμα έχει
  φθαρεί ή έχει ορατές ρωγμές. Εάν το καλώδιο
  υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
  από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη
  Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς
  αποφυγή κινδύνου.
  Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά
  στερεωμένες και ότι το καπάκι είναι σωστά
  τοποθετημένο στην κανάτα του μπλέντερ πριν
  χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
  Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
  από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
  της μακριά από παιδιά.
  1/2
  ©2017 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3000 003 11462
  HR2122, HR2123
  HR2124
Philips Daily Collection HR2123

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Philips Daily Collection HR2123 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Philips Daily Collection HR2123 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Philips Daily Collection HR2123. Deze handleiding valt onder de categorie Blenders en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 5.8. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch. Heeft u een vraag over de Philips Daily Collection HR2123 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Philips Daily Collection HR2123 specificaties

Algemeen
Merk Philips
Model Daily Collection HR2123
Product Blender
EAN 0871010382963
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch
Bestandstype PDF
Energie
Typisch stroomverbruik 400W
Vermogen 400W
AC invoer frequentie 50 - 60Hz
AC invoer voltage 220 - 240V
Materiaal
Materiaal mes Roestvrijstaal
Materiaal kommen SAN
Materiaal behuizing Polypropyleen (PP)
Design
Snoerlengte 0.85m
Kleur van het product Rood
Vaatwasserbestendige onderdelen
Soort Blender voor op aanrecht
Snoeropslag
Anti-slip voetjes
Uitneembare bak -
Prestatie
Capaciteit kruik 1.5l
Met slot
Pulse function
Aantal snelheidsstanden 2
Inhoud bak/kan -l
IJs-crusher
Verpakking
Type verpakking Doos

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Philips Daily Collection HR2123.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info