Panasonic CQ-C1415N handleiding

Panasonic CQ-C1415N

Bekijk hier de Panasonic CQ-C1415N handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Autoradio handleiding is geheel gratis.

Merk
Panasonic
Model
CQ-C1415N
Product
Autoradio
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
Radio
CQ-C1425N/C1415N/C1405N 04-Hol-1 YFM284C625CA 修改1
YFM284C625CA PTW1206-1106 Gedrukt in China
Toebehoren
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
Nederlands
Let op
Neem de volgende waarschuwingen in acht wan-
neer u dit toestel gebruikt.
Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt geven
van het verkeer om u heen.
Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in auto-
mobielen.
Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor
draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de
motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote hitte.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog oplopen,
hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade
aan het toestel.
Gebruik het product niet onder omstandigheden waar het
blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden tot
rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel. Pas in
het bijzonder op dat het toestel niet nat kan worden in
autowasstraten of wanneer het regent.
Zet het volume voldoende laag voor u de AUX aansluiting
afrondt.
Doet u dit niet, dan kan er een luid geruis klinken hetgeen uw luid-
sprekers en zelfs uw gehoor kan beschadigen. Directe aansluiting
van de luidspreker/hoofdtelefoon uitgangsaansluiting van externe
apparatuur zonder enige vorm van demping kan leiden tot vervor-
mde weergave of beschadiging van de aangesloten externe appa-
ratuur.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de
installatie.
Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servi-
cepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en ervar-
ing. Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen door
uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor prob-
lemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op
eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
Volg de instructies voor het installeren en bedraden van
het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en
bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg ervoor
dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren over het
chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de stoelrails.
Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze ook niet. Leg
de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen
zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen
over een metalen rand moet lopen, bescherm dan de bedrading
door er isolatieband omheen te wikkelen of via een soortgelijke
beschermingsmaatregel.
Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschap-
pen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde onderdelen
en geschikt gereedschap bij de installatie van het product. Gebruik
van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecificeerd kan lei-
den tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of
brand.
Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de koelplaat
van het toestel niet geblokkeerd worden.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot
brand of andere schade.
Gebruik het product niet onder omstandigheden waar het
blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of waar het
niet stevig vast zit.
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie. Als
het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het vallen tij-
dens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.
Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek
van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest beperkin-
gen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan worden
geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer voor meer details.
Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer of de
bedrading correct is voor u gaat installeren.
Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker pas
aansluiten wanneer de bedrading volledig is aanges-
loten.
Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luid-
sprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)
Veiligheidsinformatie
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht wan-
neer u dit toestel gebruikt.
De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig
niet naar het display kijken of het systeem bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder aflei-
den van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop het voertu-
ig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het sys-
teem gaat bedienen.
Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom
accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit systeem in geen
geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V
gelijkstroom accusysteem.
Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigin-
gen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in het
toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren. Als het prod-
uct gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw dealer of een erk-
end Panasonic Service-centrum.
Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet in
orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of als er
iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in terecht
gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert
rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te zetten en uw deal-
er te raadplegen.
Laat het vervangen van zekeringen over aan bevoegd ser-
vicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem op en
laat de zekering vervangen door de voor dit toestel vereiste zeker-
ing door een bevoegde servicetechnicus of reparateur. Fouten bij
het vervangen van de zekering kunnen leiden tot rookontwikkeling,
brand en schade aan het product.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de
i
nstallatie.
Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu los voor u
begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de accu nog aanges-
loten is kan leiden tot elektrische schokken en letsel als gevolg van kortsluitin-
gen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifieke
procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE ELEKTRISCHE
BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN
TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS
TOT DE DOOD.
Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde compo-
nenten voor het installeren, aarden en andere dergelijke activiteit-
en.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben
(brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de
bedrading of het bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.
Het is ten strengste verboden het product te installeren op de
afdekking van de airbag of op een plek waar deze de werking van
de airbag kan hinderen.
Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande
elektrische bedrading en andere onderdelen voor u het product
gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te
bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de
bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich
bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
Installeer het product in geen geval op een plek waar het uw
uitzicht belemmert.
Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om andere apparatuur
van stroom te voorzien.
Na de installatie en het leggen van de bedrading moet u control-
eren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen
brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient u zich voor de
installatie op de hoogte te stellen van de daarmee verband
houdende waarschuwingen en opmerkingen van de fabrikant.
Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij het besturen van
het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid
wordt.
Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te voorkomen.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belan-
grijke aanwijzingen voor de bediening en de instal-
latie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot
ernstig letsel of zelfs de dood.
Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van
het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voor u het systeem
gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en
doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht
nemen van de instructies uit deze handleiding.
In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven
hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op
mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en han-
delingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieron-
der uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze pic-
togrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele sys-
teem naar behoren kunt gebruiken.
Waarschuwing
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke
aanwijzingen voor de bediening en de installatie.
Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of
materiële schade.
Let op
Voor u deze instructies gaat lezen
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.
Wij streven ernaar u te laten profiteren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met
zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons bedrijf heeft gegeven. We
weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren tot onze familiekring wanneer u eenmaal
de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.
Verschillen tussen de 3 modellen
Laserproducten
Aanduidingen op de waarschuwingslabels
en waar deze zich bevinden
LET OP
LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND, NIET IN DE STRAAL
STAREN.
Let op
Dit product maakt gebruik van een laser.
Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of uit-
gevoerde handelingen anders dan die in deze handleid-
ing beschreven staan kunnen leiden tot blootstelling
aan potentieel gevaarlijke stralen.
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf
wijzigingen aan.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat gebruik maakt
van een laser pickup om informatie af te lezen van de
oppervlakte van Compact Discs. Deze laser is zorgvuldig
afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of onderdelen
daarvan te modificeren, aangezien u hierdoor blootgesteld
kunt worden aan laserstralen en gevaarlijke spanningen.
Waarschuwingslabel
Deckmechaniek (in het
toestel, bovenzijde)
Voorbereiding
1
Zet het contact van uw auto op ACC of
ON.
2
Druk op [SRC] (PWR: In/uitschakelen).
Voor het eerst de
stroom inschakelen
Instellen van de klok
KLASSE 1 LASERPRODUCT
De klok gebruikt de 24-uurs aanduiding.
Opmerkingen:
¡ U hoeft de klok alleen zelf in te stellen wanneer “NO
CT” (CT: Clock Time) op het display verschijnt.
¡ Bij ontvangst van een RDS zender zorgt de kloktijd-
functie (CT) ervoor dat de klok automatisch wordt
gelijkgezet.
¡ Houd []] of [[] ingedrukt om de cijfers snel te
laten veranderen.
1
Selecteer de AM radiofunctie.(a “Radio
(AM [LW/MW]/FM )”)
2
Druk op [DISP].
(tijdaanduiding)
3
Houd [DISP] tenminste 2 seconden inge-
drukt.
De uren knipperen.
4
Stel de uren in.
Uren invoeren.
[[]: uren vooruit.
[]]: uren terug.
5
Druk op [DISP].
Minuten knipperen.
6
Stel de minuten in.
Minuten invoeren.
[[]: minuten vooruit.
[]]: minuten terug.
7
Druk op [DISP].
Klaar
Opmerkingen over discs
Bij gebruik van in de handel verkrijgbare CD’s, moeten deze
voorzien zijn van de hier rechts afgebeelde logo’s.
Het is mogelijk dat bepaalde CD's met een kopieerbeveiliging
niet afgespeeld kunnen worden.
TEXT
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van bepaalde CD-R/RW’s opgenomen op bepaalde CD-
recorders (CD-R/RW stations, vanwege de opnamekarak-
teristieken, of vanwege vuil, vingerafdrukken, krassen enz.
op het oppervlak van de disc.
¡ CD-R/RW discs zijn minder goed bestand tegen hoge tem-
peraturen en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD’s.
Als u ze langere tijd in de auto bewaart, kunnen ze
beschadigd raken en kan het onmogelijk worden ze af te
spelen.
¡ Sommige CD-R/RW’s kunnen niet worden afgespeeld van-
wege incompatibiliteit van de gebruikte software, CD-
recorder (CD-R/RW station) of de disc zelf.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen als de
opname-sessie daarop nog niet is afgesloten.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen met andere
gegevens dan CD-DA of MP3.
¡ U moet tevens de aanwijzingen voor de CD-R/RW discs zelf
in acht nemen.
Opnemen van MP3 bestanden op CD
¡ Wij bevelen u aan er alles aan te doen om te voorkomen
dat er zowel CD-DA bestanden als MP3 bestanden op een
enkele disc staan.
¡ Als er op dezelfde disc zowel CD-DA bestanden als MP3
bestanden staan, is het mogelijk dat de weergave niet
plaatsvindt in de gewenste volgorde, of dat sommige
stukken zelfs helemaal niet kunnen worden
weergegeven.
¡ Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan
MP3 bestanden op de disc op.
¡ De naam van een MP3 bestand dient te voldoen aan
bepaalde regels en aan het ondersteunde bestandssysteem.
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van MP3 bestanden of het tonen van de bijbehorende
gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde
CD-recorders.
¡ Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende
extensie, “.mp3” nodig.
¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst weergavefunctie.
¡ Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund,
wordt het gebruik van Disc-at-Once aangeraden.
Ondersteunde bestandssystemen
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660, Joliet,
Romeo
Opmerking: Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD, CD Extra worden
niet ondersteund.
Compressieformaten
(Aanbeveling: “Waar u aan moet denken wanneer u MP3
bestanden opneemt” rechts.)
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bit rate: 32 k-320 kbps
VBR: Ja
Bemonsteringsfrequentie:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bit rate: 8 k-160 kbps
VBR: Ja
Bemonsteringsfrequentie:
16, 22,05, 24 kHz
Opmerkingen over CD, CD Media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Opmerkingen over CD-R/RW’s
Opmerkingen over MP3
Opmerkingen over MP3
Opmerking: Met dit toestel wordt geen software
meegeleverd waarmee u MP3 bestanden kunt opnemen.
Waar u aan moet denken wanneer u
MP3 bestanden opneemt
MP3
¡ Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een hoge
bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie
gebruiken.
¡ U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR) gebruiken,
want in dat geval kan de weergavetijd niet correct worden
aangegeven en kan het geluid overslaan.
¡ De geluidskwaliteit hangt mede af van de opname-
omstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de
handleiding van de door u gebruikte software te raadple-
gen.
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of hoger”
en “vast” zetten.
Display informatie
Getoonde gegevens
Te tonen tekens
¡ Toegestane lengte bestandsnaam/mapnaam: binnen 32
tekens. (Voor namen van bestanden en mappen in Unicode
tekens is slechts de helft van het aantal tekens beschik-
baar.)
¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de
vereisten van het gebruikte bestandssysteem. Raadpleeg
de handleiding van de gebruikte software voor details
hieromtrent.
¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de
diverse talen kunnen worden getoond.
Opmerkingen:
¡ Bij sommige software die gebruikt wordt bij het opnemen
van MP3 bestanden is het mogelijk dat de tekstgegevens
niet naar behoren getoond kunnen worden.
¡ Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden,
worden vervangen door een asterisk ( ).
Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven
Maximum aantal bestanden/mappen
¡ Maximum aantal bestanden: 999
¡ Maximum aantal bestanden in één map: 255
¡ Maximum aantal vertakkingen: 8
¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap
“Root”)
Opmerkingen:
¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er MP3
bestanden in zitten of niet.
¡ Als de geselecteerde map geen MP3 bestanden bevat,
zullen de dichtstbijzijnde MP3 bestanden op volgorde
worden afgespeeld.
¡ De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere
MP3-spelers, zelfs als dezelfde disc wordt gebruikt.
¡ De aanduiding “ROOT” verschijnt als de naam van de
basismap op de disc.
Auteursrecht
Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals
muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te leveren zon-
der de uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk
gebruik.
Geen garantie
De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken per
September 2006. Hierin is geen garantie vervat met betrekking
tot het kunnen reproduceren van MP3 bestanden.
Root Folder
(Root Directory)
Folder Selection
File Selection
Tree 1 Tree 2 Tree 3 Tree 4 Tree 8
(Max.)
2
1
3
4
5
6
8
18
7
In the order
In the order
Let op
¡ Geef in geen geval de extensie “.mp3” aan
bestanden die niet in de MP3 bestandsin-
deling zijn geformatteerd. Als u zich niet
hieraan houdt, kan er lawaai worden gere-
produceerd dat niet alleen uw luidsprekers,
maar ook uw gehoor kan beschadigen.
¡ CD-TEXT
Disctitel
Fragmenttitel
¡ MP3
Mapnaam
Bestandsnaam
¡
MP3 (ID3 tekstgegevens)
Albumtitel
Titel/Naam artiest
Rootmap
(Root-directory)
Mappen selecteren
Tak 8
(max.)
Tak 1 Tak 2 Tak 3 Tak 4
Op volgorde
Op volgorde
Bestanden selecteren
Technische gegevens
Opmerkingen:
¡ Technische gegevens en ontwerp kunnen ten behoeve van verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
¡ Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
Onderhoud
Dit product is ontworpen en vervaardigd zo min mogelijk onderhoud nodig te hebben. Gebruik slechts een zachte doek
om regelmatig de buitenkant schoon te maken. Gebruik in geen geval benzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
Schoonmaken
van het toestel
Zekering
Anti-diefstalsysteem
Dit toestel is uitgerust met een verwijderbare voorplaat. Wanneer deze voorplaat verwijderd is, kan het toestel niet meer gebruikt worden.
Verwijderen
1
Schakel de stroom uit.
2
Druk op []. De voorplaat met het voor-
paneel gaat nu open.
3
Trek hem naar u toe.
4
Doe het voorpaneel in de houder.
Bevestigen
1
Pas eerst de kant met de contacten op zijn
plaats.
2
Druk vervolgens de andere kant van het
afneembare voorpaneel vast tot u een “klik”
hoort.
Let op
¡ Het afneembaar voorpaneel is niet waterdicht. Stel het
niet bloot aan water of vocht.
¡ Haal het voorpaneel niet van het toestel terwijl u aan het
rijden bent.
¡ Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of
op andere plekken waar de temperatuur hoog kan
oplopen.
¡Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of op
het toestel zelf niet aan, want hierdoor kunnen storingen
ontstaan.
¡Als de contactjes verontreinigd raken, dient u ze schoon te
maken met een schone, zachte doek.
Verwijderen/bevestigen van het voorpaneel
(Anti-diefstalsysteem)
Als de nieuwe zekering weer doorbrandt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum.
MP3 CD-speler/radio
Model:
CQ-C1425N/C1415N/C1405N
Gebruiksaanwijzing
V
O
L
SRC
/
PWR
1
2
3
4
5
6
CQ-C1425N
T
U
N
E
/
T
R
A
C
K
F
O
L
D
E
R
S
C
R
O
L
L
R
A
N
D
O
M
S
C
A
N
R
E
P
E
A
T
AUX
SQ
P
U
S
H
S
E
L
CT/
PTY
TA /AF
(CQ-C1425N)
TEXT
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)
Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden
verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een
vergelijkbaar nieuw product.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve
gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op
met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of
www.stibat.nl.
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie.
Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is.
Deze handleiding geldt voor 3 modellen CQ-C1425N/C1415N en CQ-C1405N. Behalve waar anders aangeduid, geven alle
afbeeldingen in deze handleiding het model CQ-C1425N weer. In de volgende tabel staan de verschillen tussen de 3 modellen
beschreven.
ACC
ON
Afstandsbediening
(optioneel)
¡Deze gebruiksaanwijzing gaat bij de
uitleg uit van de toetsen op het hoofd-
toestel zelf. (Behalve waar anders ver-
meld.)
Opmerking: De afstandsbediening
(CA-RC80N) is verkrijgbaar bij uw dealer.
(CA-RC80N)
MUTEMUTE
PWRPWR
MODEMODE
VOLVOL
CAR AUDIO
MUTE
PWR
MODE
BAND
BANDBAND
VOL
TUNE
TRACK
POWER
[PWR] (In/uitschakelen)
schakelt de stroom aan/uit.
[MODE]
selecteert een functie (Signaalbron).
[BAND]
selecteert een radioband om op af te
stemmen, schakelt heen en weer
tussen weergave en pauze wanneer
de disc-speler is ingeschakeld, voor
de automatisch
voorgeprogrammeerde
radiozenders. (Tenminste 2
seconden ingedrukt houden.)
[MUTE]
zet de geluidsweergave uit/aan.
[VOL}] [VOL{]
regelen het volume.
[TUNE ]] [TUNE []
frequentie lager/hoger. (Houd
tenminste 2 seconde ingedrukt en
laat los voor automatisch
afstemmen.)
[TRACK s] [TRACK d]
spring naar het vorige/volgende
fragment/bestand wanneer de disc-
speler is ingeschakeld.
Houd één hiervan ingedrukt om snel
achteruit/vooruit weer te geven.
2
1
2
1
[]
Waarschuwing
¡ Gebruik zekeringen met hetzelfde opgegeven vermogen (15 A). Als u andere dingen of zekeringen met hogere vermogens
gebruikt, of het toestel direct, zonder zekering, aansluit, kan het toestel beschadigd raken of kan er brand ontstaan.
Als de nieuwe zekering weer doorbrandt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-
centrum.
Bemonsteringsfrequentie 8 keer overbemonstering
DA converter 1 bit DAC systeem
Pick-up type Astigmatisch, 3-stralen
Lichtbron Halfgeleiderlaser
Golflengte 790 nm
Frequentierespons 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signaal-ruis verhouding 96 dB
Totale harmonische vervorming
0,01 % (1 kHz)
Wow en Flutter Onder meetgrens
Kanaalscheiding 75 dB
FM
Frequentiebereik 87,5 MHz – 108 MHz
Bruikbare gevoeligheid 6 dB/µV (s/r 30 dB)
Stereoscheiding 35 dB (bij 1 kHz)
AM (MW)
Frequentiebereik 531 kHz – 1 602 kHz
Bruikbare gevoeligheid 28 dB/µV (s/r 20 dB)
AM (LW)
Frequentiebereik 153 kHz – 279 kHz
Bruikbare gevoeligheid 32 dB/µV (s/r 20 dB)
CD-speler
Stroombron 12 V gelijkstroom (11 V – 16 V), Testspanning 14,4 V, Negatieve aarding
Stroomverbruik Minder dan 2,2 A (CD stand, 0,5 W 4 kanalen)
Instelbereik toonregeling Lage tonen; ±12 dB bij 100 Hz, Hoge tonen; ±12 dB bij 10 kHz
Afmetingen (b x h x d)
178 x 50 x 155 mm
Gewicht 1,3 kg
Max. uitgangsvermogen
50 W x 4 (bij 1 kHz), volumeregeling maximum
Uitgangsvermogen 22 W x 4 (DIN 45 324, bij 4 )
Luidspreker-impedantie 4 – 8
Voltage uitgang voorversterker
2,5 V (CD stand, 1 kHz, 0 dB)
Impedantie uitgang voorversterker
200
AUX ingangsaansluiting op voorpaneel
Ingangsimpedantie 10 k
Toegestaan extern ingangsvermogen
2,0 V
Stekker 3,5 mmφ Stereo ministekker
Kenmerken
Modellen
CQ-C1425N CQ-C1415N CQ-C1405N
LCD achtergrondkleur Blauw Zwart Zwart
Kleur toetsverlichting
Rood Rood Groen
(behalve: de Signaalbron toets)
Gebruiksaanwijzing
(English : YFM284C622CA)
(Deutsch : YFM284C623CA)
(Français : YFM284C624CA)
(Nederlands : YFM284C625CA)
(Svenska : YFM284C626CA)
(Italiano : YFM284C627CA)
(Español : YFM284C628CA)
(Dansk : YFM284C629CA)
(Polska : YFM284C630CA)
(âe‰tina : YFM284C631CA)
(Magyar : YFM284C632CA)
(êÛÒÒÍËÈ : YFM284C633CA)
Hoev. 1 Set
Installatiehandleiding
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM294C078CA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk : YFM294C079CA)
(Polska, âe‰tina, Magyar,
êÛÒÒÍËÈ : YFM294C080CA)
Hoev. 1 set
PAN EUROPEAN GUARANTEE
(Garantiekaart)
Hoev. 1
Installatiekit (ZZBISC1021N-J)
Ontgrendelingsplaat
Hoev. 2
Bevestigingsbout
Hoev. 1
Bevestigingskraag
(FX0214C384ZB)
Hoev. 1
Afwerkingsrand
(YFC054C079YA)
Hoev. 1
Stroomstekker
(YEAJ02874)
Hoev. 1
Houder voor afneembaar
voorpaneel
(YFC054C061ZB)
Hoev. 1
Opmerkingen:
¡ Het getal tussen haakjes onder elk
artikel is het onderdeelnummer voor
onderhoud en reparatie.
¡ Accessoires en onderdelennummers
kunnen vanwege verbeteringen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
¡ Af fabriek zijn de bevestigingskraag en
de afwerkingsrand op het hoofdtoestel
gemonteerd.
Algemeen
Vasthouden van de disc
¡ Raak de onderkant van de disc niet aan.
¡ Zorg ervoor dat er geen krassen op de disc komen.
¡ Verbuig de disc niet.
¡ Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt.
Laat uw discs niet liggen op de volgende plaatsen:
¡ In direct zonlicht.
¡ Bij de verwarming van de auto.
¡ Op vieze, stoffige of vochtige plekken.
¡ Op de stoelen of op het dashboard.
Schoonmaken van discs
Gebruik een droge, zachte doek en veeg van het midden in
rechte lijn naar de rand.
Schrijf niet met een scherpe pen of balpen op de
labelkant van de disc.
Labels die zijn afgedrukt
met een printer, bescher-
mende folies of vellen
Onregelmatig gevormde
discs
Labelkant
<Fout><Goed>
Discs met stickers of
plakband erop
Discs met scheurtjes,
krassen of stukjes eraf
MPEG Layer-3 audio decoderingstechnologie wordt
gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
C1425N_OI_04_ned.qxd 06.10.24 2:23 PM ページ1

Vraag over de Panasonic CQ-C1415N?

Wanneer u een vraag heeft over de "Panasonic CQ-C1415N" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten: