Omron RS7 Intelli IT

Omron RS7 Intelli IT handleiding

(3)
 • Inleiding
  Belangrijke veiligheidsinformatie
  1. Ken uw meter
  2. Voorbereiding
  3. Gebruik van uw meter zonder een Smart-apparaat
  4. Gebruik van uw meter met een Smart-apparaat
  5. Gebruik van de geheugenfunctie
  6. Overige instellingen
  7. Foutmeldingen en problemen oplossen
  8. Onderhoud
  9. Specificaties
  10. Beperkte garantie
  11. Richtlijnen en Verklaring van de fabrikant
  Dank u voor uw keuze voor de RS7 Intelli IT Automatische
  polsbloeddrukmeter. U draagt deze bloeddrukmeter om de pols.
  Deze bloeddrukmeter maakt gebruik van de oscillometrische
  methode voor bloeddrukmeting. Wanneer de manchet wordt
  opgepompt, detecteert de meter de drukpulsaties van de slagader
  onder de manchet. Deze pulsen worden oscillometrische pulsen
  genoemd. De elektronische druksensor geeft de bloeddruk
  vervolgens digitaal weer.
  Veiligheidsinstructies
  Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de RS7
  Intelli IT Automatische polsbloeddrukmeter. Voor een veilig en
  correct gebruik van deze meter moet u alle veiligheids- en
  bedieningsinstructies DOORLEZEN en BEGRIJPEN. Als u de
  instructies niet begrijpt of als u vragen hebt, neemt u contact op met
  de OMRON-verkoper of -distributeur voordat u de meter gaat
  gebruiken. Vraag uw arts naar specifieke informatie over uw eigen
  bloeddruk.
  Beoogd gebruik
  Dit apparaat is een digitale meter voor het meten van de bloeddruk
  en de hartslag bij volwassen patiënten met een polsomtrek tussen
  13,5 cm en 21,5 cm. De meter detecteert tijdens het meten
  eventuele onregelmatige hartslagen en geeft in dat geval een
  waarschuwingssignaal. Dit apparaat is hoofdzakelijk bedoeld voor
  algemeen huishoudelijk gebruik.
  Ontvangst en inspectie
  Haal de meter uit de verpakking en controleer op beschadigingen.
  Als de meter beschadigd is, mag u deze NIET GEBRUIKEN en
  neemt u contact op met uw OMRON-verkoper of -distributeur.
  Lees de Belangrijke veiligheidsinformatie in deze
  gebruiksaanwijzing voordat u de meter gaat gebruiken.
  Houd u zorgvuldig aan deze gebruiksaanwijzing voor uw eigen
  veiligheid.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. VRAAG
  UW ARTS om specifieke informatie over uw eigen bloeddruk.
  Waarschuwing
  Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
  die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan
  leiden tot de dood of tot ernstig letsel.
  Gebruik deze meter NIET bij baby's, peuters, kinderen of
  personen die zich niet kunnen uiten.
  Pas uw medicatie NIET aan op basis van meetresultaten van
  deze bloeddrukmeter. Neem medicatie zoals voorgeschreven
  door uw arts. ALLEEN een arts is gekwalificeerd om een hoge
  bloeddruk vast te stellen en te behandelen.
  • Gebruik het apparaat NIET met een wond op uw pols of als uw
  pols medisch wordt behandeld.
  Breng de polsmanchet NIET aan op de pols wanneer een
  intraveneus infuus is aangesloten of tijdens een
  bloedtransfusie.
  Gebruik de meter NIET in ruimtes met chirurgische HF-
  apparatuur (hoogfrequent), MRI-apparatuur (beeldvorming
  door magnetische resonantie), CT-scanners
  (computertomografie). Dit kan namelijk resulteren in een
  onjuiste werking van de meter en/of in een onnauwkeurige
  meetwaarde.
  Gebruik deze meter NIET in zuurstofrijke omgevingen of nabij
  brandbaar gas.
  Raadpleeg uw arts voordat u de meter gebruikt als er sprake
  is van een van de volgende aandoeningen: algemene
  ritmestoornissen, zoals atriale of ventriculaire extrasystolen
  of atriale fibrillatie, arteriële sclerose, slechte doorbloeding,
  diabetes, zwangerschap, pre-eclampsie of nieraandoeningen.
  MERK OP dat al deze aandoeningen, naast bewegen, trillen of
  rillen van de patiënt, het meetresultaat nadelig kunnen
  beïnvloeden.
  Bepaal NOOIT zelf een diagnose of behandeling op basis van
  de meetresultaten. Raadpleeg ALTIJD uw arts.
  Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken
  verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor baby's, peuters of
  kinderen.
  Gegevensoverdracht
  Dit product zendt radiofrequenties (RF) uit binnen de 2,4 GHz-
  band. Gebruik dit product NIET op locaties waar het gebruik
  van RF beperkt wordt, zoals in een vliegtuig of een
  ziekenhuis. Schakel de functie Bluetooth in deze meter uit en
  verwijder de batterijen als u zich in een RF-beperkt gebied
  bevindt.
  Batterijverwerking en -gebruik
  Houd batterijen buiten het bereik van baby's, peuters of
  kinderen.
  Automatische
  polsbloeddrukmeter
  RS7 Intelli IT (HEM-6232T-E)
  Gebruiksaanwijzing
  IM-HEM-6232T-E-NL-01-09/2017
  3787098-0A
  Inhoudsopgave
  Inleiding
  Belangrijke veiligheidsinformatie
  Pas op
  Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die,
  wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht
  tot matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot schade
  aan de apparatuur of aan andere eigendommen.
  Gebruik de meter niet meer en raadpleeg uw arts als u last
  hebt van huidirritatie of ander ongemak.
  Overleg met uw arts voordat u deze meter gebruikt op een
  pols met intravasculaire toegang of behandeling of een
  arterioveneuze (AV) shunt, vanwege een tijdelijke storing in
  de bloedsomloop die kan leiden tot letsel.
  Overleg met uw arts voordat u deze meter gebruikt als u een
  borstamputatie hebt ondergaan.
  Overleg met uw arts voordat u deze meter gebruikt als u
  ernstige bloedsomloopproblemen of bloedaandoeningen
  hebt, aangezien het opblazen van de manchet kneuzingen
  kan veroorzaken.
  Voer metingen NIET vaker uit dan noodzakelijk, aangezien
  kneuzingen kunnen optreden als gevolg van verstoring in de
  bloedsomloop.
  Pomp de polsmanchet ALLEEN op als deze om uw pols zit.
  Verwijder de polsmanchet als deze niet begint met ontluchten
  tijdens de meting.
  Gebruik de meter UITSLUITEND voor het meten van de
  bloeddruk.
  Zorg dat er tijdens een meting geen mobiel toestel of ander
  elektrisch apparaat dat elektromagnetische velden uitstraalt,
  binnen 30 cm van deze meter aanwezig is. Dit kan namelijk
  resulteren in een onjuiste werking van de meter en/of in een
  onnauwkeurige meetwaarde.
  Haal het apparaat of de componenten NIET los of uit elkaar en
  probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan namelijk
  een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.
  NIET gebruiken op een locatie waar sprake is van vocht of
  een kans bestaat dat er waterspetters op de meter
  terechtkomen. Dit kan de meter namelijk beschadigen.
  Gebruik deze meter NIET in een bewegend voertuig, zoals een
  auto.
  Laat de meter NIET vallen en stel deze NIET bloot aan sterke
  schokken of trillingen.
  Gebruik deze meter NIET op een locatie met hoge of lage
  luchtvochtigheid of hoge of lage temperatuur. Zie
  hoofdstuk 9.
  Controleer of de meter de bloedsomloop niet hindert door
  tijdens de meting de pols te controleren.
  Gebruik de meter NIET in een drukke omgeving, zoals een
  ziekenhuis of huisartsenpraktijk.
  Gebruik de meter NIET tegelijk met andere ME-apparatuur
  (Medische Elektrisch). Dit kan namelijk resulteren in een
  onjuiste werking van de meter en/of in een onnauwkeurige
  meetwaarde.
  Vermijd het nemen van een bad, het drinken van alcohol,
  roken, lichamelijke inspanning en eten gedurende ten minste
  30 minuten voordat u een meting verricht.
  Rust minimaal 5 minuten voordat u de meting verricht.
  Verwijder strakzittende, dikke kleding en eventuele
  accessoires van de pols tijdens een meting.
  Blijf stilzitten en praat NIET tijdens een meting.
  Gebruik deze meter ALLEEN bij personen met een
  polsomtrek die binnen het aangegeven bereik voor de
  manchet valt.
  Zorg voordat u een meting verricht dat deze meter is
  geacclimatiseerd op kamertemperatuur. Het verrichten van
  een meting na een extreme temperatuurverandering kan
  leiden tot een onnauwkeurige meting. Nadat de meter op de
  maximale of minimale opslagtemperatuur opgeslagen is
  geweest en wanneer u de meter gaat gebruiken in een
  omgeving met een temperatuur die als omstandigheden
  tijdens bedrijf wordt gespecificeerd, beveelt OMRON u aan
  ongeveer 2 uur te wachten totdat de meter is opgewarmd of
  afgekoeld. Voor meer informatie over bedrijfs- en opslag-/
  transporttemperatuur raadpleegt u hoofdstuk 9.
  Vouw de manchet NIET overmatig.
  Lees wanneer u het apparaat, gebruikte hulpstukken of
  optionele onderdelen weggooit het gedeelte 'Correcte
  verwijdering van dit product' in hoofdstuk 11 en volg de daar
  gegeven aanwijzingen.
  Gebruik deze meter NIET nadat de gebruiksduur is geëindigd.
  Zie hoofdstuk 9.
  Gegevensoverdracht
  Vervang de batterijen NIET terwijl uw meetresultaat naar uw
  Smart-apparaat wordt verzonden. Dit kan namelijk resulteren
  in een onjuiste werking van de meter en het niet verzenden
  van uw bloeddrukgegevens.
  Batterijverwerking en -gebruik
  Plaats de batterijen met de polariteit in de JUISTE positie.
  Gebruik UITSLUITEND 2 'AAA'-alkalinebatterijen met deze
  meter. Gebruik GEEN ander type batterijen. Gebruik GEEN
  oude en nieuwe batterijen tegelijk. Gebruik GEEN
  verschillende merken batterijen tegelijk.
  Verwijder de batterijen als de meter langere tijd niet zal
  worden gebruikt.
  Als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt, moet u direct spoelen
  met veel schoon water. Raadpleeg onmiddellijk uw arts.
  Als u batterijvloeistof op uw huid of kleding krijgt, spoel de
  huid dan direct met ruim schoon en lauw water. Als de
  irritatie, het letsel of de pijn blijft aanhouden, moet u
  overleggen met uw arts.
  Gebruik batterijen NIET na de uiterste houdbaarheidsdatum.
  Controleer de batterijen regelmatig om er zeker van te zijn dat
  ze in goede conditie verkeren.
  Gebruik UITSLUITEND de voor deze meter gespecificeerde
  batterijen. Het gebruik van niet-ondersteunde batterijen kan
  leiden tot schade en/of kan gevaarlijk zijn voor deze meter.
  1.1 Inhoud
  Meter, 2 'AAA'-alkalinebatterijen, opbergetui, gebruiksaanwijzing,
  configuratie-instructies
  1. Ken uw meter
  1.2 Meter
  a. Polsmanchet
  (Polsomtrek 13,5 cm tot 21,5 cm)
  b. Scherm
  c. Schakelaar [Gebruikerskeuze]
  d. Knop [Geheugen]
  e. Knop [Ochtendgemiddelde]
  f. Knop [START/STOP]
  g. Knop [Verbinding]
  h. Batterijvak
  1.3 Schermsymbolen
  A
  Datum- en tijdweergave
  B
  Symbool gemiddelde waarde
  Verschijnt wanneer de gemiddelde waarde van de
  afgelopen 2 of 3 metingen, uitgevoerd binnen een
  tijdsbestek van 10 minuten, worden bekeken.
  C
  Geheugensymbool
  Verschijnt wanneer resultaten uit het geheugen worden
  bekeken.
  D
  Systolische bloeddrukwaarde
  E
  Diastolische bloeddrukwaarde
  F
  Hartslagweergave/geheugennummer
  De hartslag verschijnt na de meting.
  Wanneer op de knop wordt gedrukt, verschijnt het
  geheugennummer ongeveer één seconde voordat de hartslag
  op het scherm verschijnt.
  G
  Ontluchtingssymbool
  Verschijnt nadat de manchet is ontlucht.
  H
  Hartslagsymbool
  Knippert tijdens de meting.
  I
  SYNC-symbool
  Knippert/verschijnt wanneer uw gegevens moeten
  worden verzonden, omdat het opslaggeheugen bijna of
  helemaal vol is. Zodra u de meter met een Smart-
  apparaat koppelt, moet u de resultaten onmiddellijk
  versturen voordat de meter de oudste resultaten
  verwijdert. Er kunnen per gebruiker maximaal 100
  resultaten in het interne geheugen worden opgeslagen.
  J
  Symbool OK
  Knippert wanneer de meter is aangesloten op het
  Smart-apparaat of wanneer de resultaten met succes
  zijn verzonden.
  K
  Symbool ochtendgemiddelde
  Verschijnt tijdens het bekijken van de wekelijkse
  ochtendgemiddelden.
  Op het scherm worden de wekelijkse gemiddelden voor
  de ochtendmetingen binnen 4 weken weergegeven.
  L
  Gebruikerssymbool
  Het gebruikers-ID verschijnt wanneer de gebruiker
  wordt geselecteerd met de schakelaar
  [Gebruikerskeuze].
  M
  Hypertensiesymbool
  Verschijnt als de systolische bloeddruk 135 mmHg of
  hoger is en/of de diastolische bloeddruk 85 mmHg of
  hoger is.
  Symbool ochtendhypertensie
  Verschijnt wanneer het wekelijkse ochtendgemiddelde
  135/85 mmHg of hoger is.
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  C
  D
  E
  G
  H
  I
  J
  F
  L
  K
  B
  A
  M
  O
  S
  N
  P
  Q
  R
  2013 ESH/ESC-richtlijnen* voor het beheer van arteriële
  hypertensie
  Definities van hypertensie bij bloeddrukmeting thuis of in een
  gezondheidsinstelling
  Deze marges zijn afgeleid van statistische waarden voor bloeddruk.
  Waarschuwing
  Bepaal NOOIT zelf een diagnose of behandeling op basis van de
  meetresultaten. Raadpleeg ALTIJD uw arts.
  2.1 Batterijen installeren
  1. Duw de haak van het kapje
  van het batterijvak omlaag en
  trek dit naar beneden.
  2. Plaats 2 'AAA'-alkalinebatterijen
  zoals aangegeven in het
  batterijvak.
  3. Sluit het kapje van het
  batterijvak.
  Opmerking
  Wanneer het symbool ' ' op het scherm knippert, wordt u
  geadviseerd de batterijen te vervangen.
  Schakel voor het vervangen van de batterijen de meter uit en
  verwijder alle batterijen. Plaats tegelijkertijd 2 nieuwe
  alkalinebatterijen.
  Wanneer de batterijen correct zijn geïnstalleerd, knippert het
  jaartal op de datum- en tijdweergave om de datum en tijd in te
  stellen.
  Door het vervangen van de batterijen gaan er geen
  meetresultaten verloren.
  De meegeleverde batterijen hebben mogelijk een kortere
  levensduur dan nieuwe batterijen.
  Gebruikte batterijen moeten in overeenstemming met de lokale
  regelgeving worden afgevoerd.
  N
  Plaatsingsindicator
  De meter is voorzien van een ingebouwde,
  geavanceerde plaatsingssensor die fungeert als
  hulpmiddel om te bepalen of de meter zich op de juiste
  hoogte bevindt.
  Het symbool ' ' brandt blauw als de meter zich tijdens
  de meting in de juiste positie ten opzichte van uw hart
  bevindt. Als de meter hoger of lager ten opzichte van
  uw hart wordt gehouden, zal de hartstandlocatiebalk
  boven of onder het symbool verschijnen om de juiste
  polsstand aan te duiden.
  O
  Symbool onregelmatige hartslag
  Verschijnt naast de
  meetresultaten als er
  tijdens een meting 2
  keer of vaker een
  onregelmatig ritme
  wordt geconstateerd.
  Een onregelmatige
  hartslag is een
  hartritme dat meer
  dan 25% lager of
  hoger is dan het gemiddelde hartritme tijdens het meten
  van de bloeddruk door de meter. Als dit symbool blijft
  verschijnen, adviseren we u contact op te nemen met
  uw arts en zijn/haar advies op te volgen.
  P
  Symbool bewegingsfout
  Verschijnt naast de meetresultaten als uw lichaam
  tijdens een meting beweegt. Als dit symbool verschijnt,
  moet u de polsmanchet afnemen en 2 tot 3 minuten
  wachten. Blijf stil zitten en verricht een nieuwe meting.
  Q
  Symbool voor (on)juist aangebrachte
  manchet (OK)
  Verschijnt als de polsmanchet tijdens een meting
  correct rondom de pols is aangebracht. Het verschijnt
  ook tijdens het bekijken van eerdere meetresultaten.
  Symbool voor (on)juist aangebrachte
  manchet (te los)
  Verschijnt als de polsmanchet tijdens een meting niet
  correct rondom de pols is aangebracht. Het verschijnt
  ook tijdens het bekijken van eerdere meetresultaten.
  R
  Batterijsymbool (bijna leeg)
  Knippert wanneer de batterijen bijna leeg zijn.
  Batterijsymbool (leeg)
  Verschijnt wanneer de batterijen leeg zijn.
  S
  Symbool Bluetooth AAN
  Verschijnt wanneer Bluetooth is ingeschakeld.
  Symbool Bluetooth UIT
  Verschijnt wanneer Bluetooth is uitgeschakeld.
  Gezondheidsinstelling Thuis
  Systolische
  bloeddruk
  ≥ 140 mmHg ≥ 135 mmHg
  Diastolische
  bloeddruk
  ≥ 90 mmHg ≥ 85 mmHg
  Onregelmatige hartslag
  Normale hartslag
  Hartslag
  Bloeddruk
  Bloeddruk
  Kort
  Lang
  Hartslag
  * European Society of Hypertension (ESH) en European Society of
  Cardiology (ESC).
  2. Voorbereiding
  2
  1
  2.2 De datum en tijd instellen
  Opmerking
  Stel de meter in op de juiste datum en tijd voordat u een eerste
  meting uitvoert.
  Wanneer de batterijen correct zijn geïnstalleerd, knippert het
  jaartal op het scherm van de meter.
  De datum en tijd worden automatisch ingesteld zodra de meter
  wordt gekoppeld met de app 'OMRON connect. Zie paragraaf 4.1.
  1. Druk eenmaal op de knop of om het jaartal
  aan te passen.
  Houd de knop ingedrukt om versneld vooruit door de
  jaren te lopen.
  Houd de knop ingedrukt om versneld achterwaarts door
  de jaren te lopen.
  2. Druk op de knop [START/STOP] om het jaartal te
  bevestigen, waarna de maand gaat knipperen. Herhaal
  dezelfde stappen om de maand, dag, uren en minuten
  te wijzigen.
  3. Druk op de knop [START/STOP] om de instelling op te
  slaan.
  Na 3 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
  Opmerking
  Als u de datum en tijd moet resetten, vervang dan de batterijen of
  houd de knop ingedrukt tot het jaartal gaat knipperen.
  Daarna kunt u de datum en tijd instellen als hierboven
  beschreven.
  2.3 Bloeddrukmetingstips
  Volg deze aanwijzingen om een accurate meting te verrichten:
  Stress verhoogt de bloeddruk. Verricht geen metingen op
  momenten van stress.
  Metingen dienen op een rustige plek te worden verricht.
  Het is belangrijk om de metingen dagelijks op hetzelfde tijdstip uit
  te voeren. Geadviseerd wordt de metingen 's morgens en 's
  avonds uit te voeren.
  Vergeet niet voor uw arts een overzicht van uw bloeddruk- en
  hartslagmetingen bij te houden. Een enkele meting is geen
  accurate indicatie van uw werkelijke bloeddruk.
  Gebruik het bloeddrukdagboek om de diverse metingen over een
  bepaalde tijdsperiode te registreren. Om PDF-bestanden van het
  dagboek te downloaden, gaat u naar www.omron-healthcare.com.
  Pas op
  Vermijd het nemen van een bad, het drinken van alcohol, roken,
  lichamelijke inspanning en eten gedurende ten minste 30 minuten
  voordat u een meting verricht.
  Rust minimaal 5 minuten voordat u de meting verricht.
  2.4 De polsmanchet aanbrengen
  Opmerking
  De volgende stappen beschrijven het aanbrengen van de
  polsmanchet om de linkerpols. Als u een meting wilt verrichten op
  de rechterpols, moet de manchet op dezelfde wijze worden
  aangebracht als op de linkerpols.
  De bloeddruk in uw linkerarm kan verschillen van die in uw
  rechterarm en de gemeten bloeddrukwaarden kunnen verschillen.
  OMRON adviseert altijd dezelfde arm te gebruiken voor het meten
  van de bloeddruk. Als de bloeddruk in beide armen substantieel
  verschilt, vraagt u aan uw arts welke arm u voor uw metingen
  moet gebruiken.
  Pas op
  Verwijder strakzittende, dikke kleding en eventuele accessoires
  van de pols tijdens een meting.
  1. Breng de polsmanchet aan om
  de linkerpols.
  Rol de mouw op. Let erop dat de
  mouw niet te strak om de arm is
  opgerold. Dit kan namelijk de
  bloedsomloop in de arm afknellen.
  2. Steek de pols door de manchetlus.
  De handpalm en het meterscherm moeten
  beide omhoog wijzen.
  3. Positioneer de polsmanchet met
  1 tot 2 cm ruimte tussen de
  manchet en de onderkant van de
  handpalm.
  4. Wikkel de polsmanchet stevig rond uw pols. Breng de
  manchet niet over kleding aan.
  Controleer of er geen ruimte tussen de pols en de manchet
  aanwezig is.
  Jaar
  Maand
  Dag
  Uren
  Minuten
  Polsmanchet
  1 tot 2 cm
  1 2
  Opmerking
  Zorg ervoor dat de polsmanchet niet
  het uitstekende deel van het
  polsbeen aan de buitenkant van de
  pols bedekt.
  Als de polsmanchet uit
  de metalen ring schiet,
  kunt u deze
  terugschuiven zoals in
  de afbeelding rechts
  getoond.
  2.5 Correcte plaatsing
  Om een meting te kunnen
  verrichten, moet u ontspannen en
  comfortabel zitten bij een
  aangename kamertemperatuur.
  Plaats de elleboog op de tafel om
  de arm te ondersteunen.
  Ga op een stoel zitten. Houd uw
  benen niet over elkaar en zet
  uw voeten plat op de grond.
  Ga zo zitten dat uw rug en arm
  worden ondersteund.
  De manchet moet zich
  ongeveer op dezelfde hoogte
  bevinden als uw hart. Als de
  meter zich te ver boven het hart
  bevindt, zal de bloeddruk kunstmatig laag zijn. Als de meter zich te
  ver onder het hart bevindt, zal de bloeddruk kunstmatig hoog zijn.
  Ontspan uw pols en hand. Buig de pols niet naar achteren of naar
  voren en bal geen vuist.
  2.6 Een gebruikers-ID selecteren
  De meter is ontworpen voor het meten van de bloeddruk en in het
  geheugen opslaan van de resultaten van 2 gebruikers met behulp
  van de schakelaar [Gebruikerskeuze].
  1. Selecteer de gebruikers-ID (1 of 2).
  3.1 Een meting verrichten
  U kunt de meter gebruiken zonder koppeling met een Smart-
  apparaat. Raadpleeg paragraaf 4.1 om de meter te koppelen met
  een smart-apparaat.
  Opmerking
  Als u de meting wilt stoppen, druk dan eenmaal op de knop
  [START/STOP] om de polsmanchet te ontluchten.
  Pas op
  Gebruik de meter NIET tegelijk met andere ME-apparatuur
  (Medische Elektrisch). Dit kan namelijk resulteren in een onjuiste
  werking van de meter en/of in een onnauwkeurige meetwaarde.
  Blijf stilzitten en praat NIET tijdens een meting.
  1. Druk op de knop [START/STOP].
  Voordat de meting wordt gestart, verschijnen alle symbolen op
  het scherm.
  2. Controleer de plaatsingsindicator.
  De meter is voorzien van een ingebouwde, geavanceerde
  plaatsingssensor die fungeert als hulpmiddel om te bepalen of
  de meter zich op de juiste hoogte bevindt. De meter werkt voor
  het merendeel van de mensen zodanig dat wanneer de pols de
  juiste positie heeft ten opzichte van het hart, het symbool ' '
  blauw brandt. Zodra de pols hoger of lager ten opzichte van het
  hart wordt gehouden, verschijnt er een locatiebalk voor de
  polsstand. Vanwege de verschillen in postuur en lichaamsbouw
  is deze functie mogelijk niet in alle gevallen van nut en kunt u
  de functie uitschakelen. Als u van mening bent dat de positie
  van uw pols volgens de plaatsingsindicator NIET overeenkomt
  met uw hartniveau, kunt u de functie uitschakelen en uw eigen
  oordeel volgen. Raadpleeg paragraaf 6.1 om de functie uit te
  schakelen.
  3. Gebruik van uw meter zonder een Smart-
  apparaat
  Meterhoogte Plaatsingsindicator
  Pols is te hoog
  Er verschijnt een locatiebalk (-)
  boven het symbool ' '.
  Correcte positie
  Het symbool ' ' brandt blauw.
  Pols is te laag
  Er verschijnt een locatiebalk (-)
  onder het symbool ' '.
  Opmerking
  De meter begint vijf seconden na het indrukken van de knop
  [START/STOP] met de meting. De polsmanchet wordt
  opgepompt, ook als de meter zich niet in de juiste positie
  bevindt.
  3. Blijf stilzitten en praat of beweeg niet tot de meting is
  voltooid.
  Tijdens het oppompen van de manchet bepaalt de meter
  automatisch het ideale oppompniveau. Deze meter detecteert
  tijdens het oppompen de bloeddruk en hartslag.
  Het symbool ' ' knippert met elke hartslag.
  Opmerking
  Het symbool ' ' verschijnt zodra de polsmanchet correct
  om de pols is aangebracht.
  Wanneer het symbool ' ' verschijnt, is de polsmanchet niet
  correct aangebracht. Druk op de knop [START/STOP] om de
  meter uit te schakelen en breng daarna de polsmanchet
  correct aan.
  Nadat de meter de bloeddruk en hartslag heeft gedetecteerd,
  wordt de manchet automatisch ontlucht. De bloeddruk en
  hartslag worden weergegeven.
  Als de systolische of diastolische waarde hoog is (zie paragraaf
  1.3), verschijnt het symbool ' '.
  4. Druk op de knop [START/STOP] om de meter uit te
  schakelen.
  Opmerking
  De meter schakelt na 2 minuten automatisch uit.
  Wacht 2-3 minuten tussen opeenvolgende metingen. Deze
  wachttijd geeft de slagader de gelegenheid te ontspannen en
  terug te keren tot de oorspronkelijke vorm van vóór de
  meting. Afhankelijk van uw fysiologische kenmerken kan het
  nodig zijn langer te wachten.
  4.1 Uw meter koppelen aan een Smart-apparaat
  De datum en tijd op de meter worden automatisch ingesteld zodra u
  de meter koppelt met een Smart-apparaat.
  Zie de lijst met compatibele Smart-apparaten op
  www.omronconnect.com/devices/
  1. Bluetooth inschakelen op het Smart-apparaat.
  2. Download en installeer de gratis app 'OMRON connect'
  op uw Smart-apparaat.
  Als u de app 'OMRON connect' al heeft, open dan de app en
  voeg uw nieuwe meter toe.
  3. Open de app op het Smart-apparaat en volg de
  instructies.
  4. Controleer of de meter correct is
  verbonden.
  Zodra de meter correct is verbonden
  met het Smart-apparaat, gaat het
  symbool 'OK' knipperen.
  Opmerking
  Als het symbool 'Err' verschijnt, volg
  dan de instructies in de app 'OMRON
  connect'.
  De meter schakelt automatisch uit na
  10 seconden inactiviteit.
  Alle meetwaarden die op dat moment in
  het geheugen van de meter zijn opgeslagen, worden
  automatisch naar de app verzonden nadat het
  koppelingsproces is voltooid.
  Vergeet niet dat OMRON niet verantwoordelijk is voor verlies
  van gegevens en/of informatie in de app.
  "OMRON connect" is de enige app die we aanbevelen voor
  gebruik met uw meter om de gegevens correct over te
  brengen.
  4.2 Een meting verrichten
  Raadpleeg paragraaf 3.1 om een meting te starten. De
  meetresultaten worden naar uw Smart-apparaat verzonden.
  Opmerking
  Als uw profiel is geregistreerd, wordt uw verjaardag weergegeven
  nadat u op de knop [START/STOP] hebt gedrukt en knippert het
  gebruikerssymbool twee keer.
  START
  BEZIG MET OPPOMPEN VOLTOOID
  4. Gebruik van uw meter met een Smart-apparaat
Omron RS7 Intelli IT

Hulp nodig?

Aantal vragen: 7

Heeft u een vraag over de Omron RS7 Intelli IT of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Omron RS7 Intelli IT bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Josee, 2020-08-01 15:27:38 Geen reacties

Kan ik één meting verwijderen uit de Omrom M7 Intelli IT (HEM-7361T-EBK)?

Beantwoord deze vraag
Hasna, 2020-02-22 07:48:09 Geen reacties

Kan ik een meting verwijderen uit de app en de meter zelf?

Beantwoord deze vraag
JfE, 2020-02-13 14:10:47 Geen reacties

Ondanks correcte houding tijdens het meten zijn de meetresultaten bij gebruik van de RS7 Intelli ca. 20 mmHG systolisch én diastolisch hoger dan de metingen, die ik vlak vóór of na de meting met de Omron M10 IT uitvoer. Diverse keren gemeten met zelfde resultaten. M10: prima bloeddruk, RS7 direct naar de dokter.

Beantwoord deze vraag
Ronny, 2020-01-26 12:38:05 Geen reacties

Hoe krijg ik de tweede persoon geactiveerd

Beantwoord deze vraag
Jerry Goijers, 2019-10-29 08:21:38 Geen reacties

e5 fout

Beantwoord deze vraag
Viceroy, 2019-08-30 16:08:18 Geen reacties

Kalender geeft alleen bolletjes van ochtendmeting.

Beantwoord deze vraag
ALEX DEVOS, 2019-08-24 13:41:28 1 reactie

Onmogelijk te koppelen aan mijn smartphone. Krijg steeds ff op het scherm.

Joyce , 2020-09-06 08:50:05

Ik krijg hem ook niet gekoppeld . Zit er met iPhone bijna bovenop maar krijg FF melding

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Omron RS7 Intelli IT. Deze handleiding valt onder de categorie Bloeddrukmeters en is door 3 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 6. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Omron RS7 Intelli IT of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Omron RS7 Intelli IT specificaties

Algemeen
Merk Omron
Model RS7 Intelli IT
Product Bloeddrukmeter
EAN 4015672111172
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Kenmerken
Compatibiliteit iPhone 5 10.3.3
iPhone 5C 10.3.3
iPhone 5S 12.1.3
iPhone SE 12.1.3
iPhone 6\t12.1.3
iPhone 6 Plus 12.1.3
iPhone 6S 12.1.3
iPhone 6S Plus 12.1.3
iPhone 7 12.1.3
iPhone 7 Plus\t12.1.3
iPhone 8 12.1.3
iPhone 8 Plus\t12.1.3
iPhone X\t12.1.3
iPhone XR 12.1.3
iPhone Xs 12.1.3
iPhone Xs Max 12.1.3
iPad Air2\t12.0
iPad mini 3 12.0
iPad mini 4 12.0
iPad Pro 12.0
iPad 5 12.0
Ondersteuning voor plaatsing Pols
Soort Automatisch
Kleur van het product Zwart
Aantal gebruikers 2
Cuff grootte 13.5 - 21.5cm
Mean slagaderlijke druk
Pulse rate meting
Spreekfunctie -
Diastolische bloeddruk -
Gewicht en omvang
Breedte 90mm
Diepte 90mm
Hoogte 120mm
Verpakking
Aantal inbegrepen producten 1
Gewicht verpakking 386g
Inhoud van de verpakking
Opbergetui
Batterijen meegeleverd
Poorten & interfaces
Bluetooth
Beeldscherm
Beeldscherm type LCD

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Omron RS7 Intelli IT.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info