Omron M3 COMFORT

Omron M3 COMFORT handleiding

(3)
 • Inleiding
  Dank u voor de aankoop van de OMRON M3 automatische bloeddrukmeter.
  De OMRON M3 is een compacte, volledig automatische bloeddrukmeter die werkt
  volgens het oscillometrische principe. De bloeddrukmeter meet de bloeddruk en de
  hartslag eenvoudig en snel. Het apparaat maakt voor het comfortabel, gecontroleerd
  oppompen gebruik van de vooruitstrevende “IntelliSense”-technologie, waardoor het
  vooraf instellen van de druk of opnieuw oppompen niet meer nodig is.
  Beoogd gebruik
  Dit apparaat is een digitale meter die is bedoeld voor gebruik bij het meten van de
  bloeddruk en hartslag bij volwassen patiënten die deze gebruiksaanwijzing kunnen
  begrijpen en de armomtrek hebben die op de armmanchet is gedrukt. Het apparaat
  detecteert het optreden van onregelmatige hartslagen tijdens de meting en geeft
  een waarschuwingssignaal bij het meetresultaat.
  Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het apparaat gebruikt.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
  RAADPLEEG UW ARTS voor specifieke informatie over uw eigen bloeddruk.
  Belangrijke veiligheidsinformatie
  Waarschuwing: geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer
  deze niet vermeden wordt, kan leiden tot de dood of tot
  ernstig letsel.
  (Algemeen gebruik)
  Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt tijdens zwangerschap,
  inclusief pre-eclampsie, of als de diagnose aritmie of arteriosclerose is gesteld.
  Gebruik het apparaat niet als de arm is verwond of onder medische behandeling is.
  Breng de armmanchet niet aan rond de arm wanneer hierop een intraveneus
  infuus of een bloedtransfusie wordt uitgevoerd.
  Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt op de arm met een
  arterioveneuze (A-V) shunt.
  Gebruik het apparaat niet tegelijk met andere ME-apparatuur.
  Gebruik het apparaat niet in ruimtes met HF-chirurgieapparatuur, MRI- of
  CT-scanners, of in zuurstofrijke omgevingen.
  Laat het apparaat niet zonder toezicht achter. De luchtslang of de kabel van de
  netadapter kan een beknelling veroorzaken bij neonatale patiënten of kinderen.
  Laat de luchtslang, het klepje van het batterijvak of de batterijen niet zonder
  toezicht achter. Als kinderen deze per ongeluk inslikken, kan dit leiden tot
  verstikking.
  (Gebruik van de netadapter (optioneel))
  Gebruik de netadapter niet als het apparaat of het stroomsnoer beschadigd is.
  Schakel de meter direct uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Steek de stekker van de netadapter in een geschikt stopcontact. Gebruik geen
  verdeeldoos.
  Steek de stekker nooit met natte handen in het stopcontact en trek deze er ook
  nooit met natte handen uit.
  Let op: geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet
  vermeden wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel bij de
  gebruiker of patiënt of tot schade aan de apparatuur of aan
  andere eigendommen.
  (Algemeen gebruik)
  Raadpleeg altijd uw arts. Het is gevaarlijk om op basis van de meetwaarden zelf
  een diagnose te stellen of een behandeling te starten/wijzigen.
  Mensen met ernstige stoornissen van de bloedsomloop of van het bloed moeten
  een arts raadplegen voordat zij het apparaat gaan gebruiken, omdat het
  oppompen van de armmanchet kleine inwendige bloedingen kan veroorzaken,
  wat kan leiden tot blauwe plekken.
  Als er iets afwijkends optreedt tijdens de meting, verwijdert u de armmanchet.
  Gebruik het apparaat niet bij neonatale patiënten, kinderen of personen die hun
  bedoelingen niet kenbaar kunnen maken.
  Pomp de armmanchet niet verder op dan nodig is.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor het meten van de bloeddruk.
  Gebruik uitsluitend de armmanchet die voor deze meter is goedgekeurd. Het
  gebruik van andere armmanchetten kan leiden tot onjuiste meetwaarden.
  Gebruik in de buurt van het apparaat geen mobiele telefoons of andere
  apparaten die elektromagnetische velden afgeven. Dit kan een onjuiste werking
  van het apparaat tot gevolg hebben.
  Haal het apparaat of de armmanchet niet uit elkaar.
  Gebruik het apparaat niet op een locatie met vocht of een locatie waar water op
  het apparaat kan spatten. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
  Gebruik het apparaat niet in een bewegend voertuig (auto, vliegtuig).
  Voer metingen niet vaker dan nodig uit. Er kunnen interne bloedingen ontstaan
  als gevolg van storingen in de bloedsomloop.
  Raadpleeg uw arts als bij u een mastectomie is uitgevoerd.
  (Gebruik van de netadapter (optioneel))
  Steek de stekker volledig in het stopcontact.
  Trek niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd altijd
  de stekker vast.
  Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht met betrekking tot het
  stroomsnoer:
  Houd de stekker stofvrij.
  Trek de stekker uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet
  gebruikt.
  Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt.
  Gebruik uitsluitend de originele netadapter die voor dit apparaat is ontworpen.
  Gebruik van niet-ondersteunde adapters kan leiden tot schade en/of kan
  gevaarlijk zijn voor het apparaat.
  (Gebruik van de batterijen)
  Plaats de batterijen met de polariteit in de juiste positie.
  Gebruik alleen 4 “AA”-alkaline- of mangaanbatterijen voor dit apparaat. Gebruik
  geen ander type batterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
  Verwijder de batterijen als het apparaat drie maanden of langer niet gebruikt zal
  worden.
  Algemene voorzorgsmaatregelen
  • Buig de armmanchet niet met kracht en buig de luchtslang niet te ver door.
  • Druk niet op de luchtslang.
  • Als u de plug van de luchtslang wilt verwijderen, trekt u aan de plug bij de
  aansluiting op de meter en niet aan de slang zelf.
  • Zorg dat de meter niet wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen en laat
  de meter en de armmanchet niet vallen.
  • Pomp de armmanchet alleen op als deze om uw arm zit.
  • Gebruik het apparaat niet in andere omgevingen dan opgegeven: Dit kan leiden
  tot onnauwkeurige resultaten.
  • Lees “Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische
  compatibiliteit (EMC)” in het gedeelte “6. Specificaties” en volg de daar gegeven
  aanwijzingen.
  • Lees “Correcte verwijdering van dit product” in het gedeelte “6. Specificaties” en
  volg de daar gegeven aanwijzingen voor het afvoeren van het apparaat en
  gebruikte accessoires of optionele onderdelen.
  1. Ken uw apparaat
  Inhoud:
  Meter, armmanchet, gebruiksaanwijzing, opbergetui, set batterijen,
  bloeddrukpas
  Meter:
  Armmanchet:
  Weergave:
  Weergavesymbolen:
  Symbool voor onregelmatige
  hartslag ( )
  Wanneer de meter twee of meer keer
  tijdens de meting een onregelmatige
  hartslag detecteert, wordt het symbool
  voor onregelmatige hartslag ( )
  weergegeven in de weergave met de
  meetwaarden.
  Onregelmatige hartslag is een hartritme
  dat meer dan 25% lager of hoger is dan
  het gemiddelde hartritme tijdens het meten van de systolische en diastolische
  bloeddruk door de meter.
  Als het symbool voor onregelmatige hartslag ( ) wordt weergegeven bij uw
  meetresultaten, raden we u aan uw arts te raadplegen. Volg de aanwijzingen
  van uw arts op.
  Symbool voor bewegingsfout ( )
  Het symbool voor bewegingsfout wordt weergegeven als u tijdens de meting
  uw lichaam beweegt. Verwijder de armmanchet en wacht 2 tot 3 minuten.
  Voer opnieuw een meting uit en zorg dat u niet beweegt tijdens de meting.
  Symbool gemiddelde waarde ( )
  Het symbool gemiddelde waarde wordt weergegeven wanneer u de
  geheugenknop langer dan 3 seconden ingedrukt houdt. De meest recente
  gemiddelde waarde wordt weergegeven op de display.
  Lampje (on) juist aangebrachte manchet ( )
  Als de manchet te los rond de arm zit, kan dit onbetrouwbare waarden
  veroorzaken. Als de manchet te los zit, brandt het lampje voor juist
  aangebrachte manchet niet Anders brandt
  groen. Deze functie dient als
  ondersteuning om vast te stellen of de manchet strak genoeg zit.
  Bloeddrukkleurindicator (Gemakkelijk
  leesbare waarschuwing voor hoge bloeddruk)
  Als uw systolische of diastolische bloeddruk hoger is
  dan het standaardbereik (135 mmHg voor de
  systolische bloeddruk en/of 85 mmHg voor de
  diastolische bloeddruk), brandt de
  bloeddrukkleurindicator (Gemakkelijk leesbare
  waarschuwing voor hoge bloeddruk) oranje wanneer het meetresultaat wordt
  weergegeven. Als de bloeddruk binnen het standaard bereik valt, brandt er
  geen lichtje.
  De JNC7*-richtlijn biedt de volgende aanbeveling.
  Gebaseerd op statistische bloeddrukwaarden.
  * JNC7: 7e Rapport van de gezamenlijke nationale commissies over het
  voorkomen, opsporen, evalueren en behandelen van hypertensie,
  december 2003.
  2. Voorbereiding
  2.1 Batterij plaatsen
  1. Verwijder het kapje van
  batterijvak.
  2. Plaats 4 “AA”-batterijen zoals
  aangegeven in het batterijvak.
  3. Plaats het kapje van batterijvak terug.
  Opmerkingen:
  • Wanneer het symbool voor laag batterijvermogen ( ) op de weergave
  wordt weergegeven, schakelt u de meter uit en vervangt u vervolgens beide
  batterijen tegelijk. Aanbevolen wordt alkalinebatterijen met een lange
  levensduur te gebruiken.
  • De metingen blijven in het geheugen staan, ook als de batterijen zijn
  vervangen.
  • De meegeleverde batterijen hebben mogelijk een kortere levensduur.
  Afvoer en verwerking van gebruikte batterijen dient plaats te vinden
  overeenkomstig de nationale regelgeving hiervoor.
  2.2 Datum en tijd instellen
  Stel de meter in op de juiste datum en tijd voordat u een eerste meting
  uitvoert.
  1. Druk op de knop .
  2. Druk op of om het jaar te wijzigen
  Druk op de knop om het jaar te bevestigen, waarna de maand knippert.
  Herhaal dezelfde stappen om maand, dag, uren en minuten te wijzigen.
  3. Druk op de knop START/STOP om de meter uit te schakelen.
  Opmerkingen:
  • Als de batterijen zijn vervangen, moet u de datum en tijd opnieuw instellen.
  • Als de datum en tijd niet zijn ingesteld, verschijnt “-:--” tijdens of na de
  meting.
  3. Het apparaat gebruiken
  3.1 De armmanchet aanbrengen
  Verwijder strakzittende kleding of strak opgerolde mouwen van de
  linkerbovenarm.
  Plaats de armmanchet niet over dikke kleding.
  1. Steek de plug van de luchtslang stevig
  in de luchtslangaansluiting.
  2. Breng de armmanchet goed
  sluitend aan rond uw
  linkerbovenarm.
  De onderrand van de armmanchet
  moet zich 1 tot 2 cm boven de
  elleboog bevinden. De luchtslang
  bevindt zich aan de binnenzijde van
  de arm in één lijn met de middelvinger.
  3. Sluit de stoffen sluiting
  STEVIG.
  Opmerkingen:
  • Als u de meting verricht op de rechterarm,
  bevindt de luchtslang zich aan de
  elleboogzijde. Let erop dat u met uw arm niet
  op de slang rust.
  • De bloeddruk in uw linkerarm kan verschillen van die in uw rechterarm,
  waardoor ook de gemeten bloeddrukwaarden kunnen verschillen. OMRON
  raadt u aan altijd dezelfde arm te gebruiken voor het meten van de
  bloeddruk. Als de bloeddruk in beide armen substantieel verschilt, vraagt u
  aan uw arts welke arm u voor het meten moet gebruiken.
  3.2 Juiste houding
  Om een meting te kunnen verrichten,
  moet u ontspannen en comfortabel zitten
  bij een aangename kamertemperatuur.
  U mag gedurende 30 minuten voor de
  meting niet baden, geen alcohol of
  cafeïne drinken, niet roken, eten of
  lichamelijke inspanning verrichten.
  • Ga op een stoel zitten met de voeten plat op
  de grond.
  • Ga rechtop zitten, met een rechte rug.
  • Ga zo zitten dat uw rug en arm worden
  ondersteund.
  • De armmanchet moet zich op dezelfde
  hoogte bevinden als uw hart.
  3.3 Een meting verrichten
  Opmerkingen:
  • Als u een meting wilt annuleren, drukt u op de knop START/STOP om de
  armmanchet te ontluchten.
  • Blijf stilzitten tijdens de meting.
  De meter is ontworpen voor het meten en opslaan van de bloeddrukwaarden
  van twee gebruikers (1 en 2).
  1. Selecteer de gebruiker
  (1 of 2).
  2. Druk op de knop START/STOP.
  Het oppompen van de armmanchet wordt automatisch gestart.
  3. Verwijder de armmanchet.
  4. Druk op de knop START/STOP om de meter uit te schakelen.
  Het meetresultaat wordt automatisch in het geheugen van de meter
  opgeslagen.
  Na 2 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
  Opmerking: wacht 2-3 minuten en verricht dan nogmaals een meting. Deze
  wachttijd tussen metingen is nodig om de slagaderen terug te
  laten keren in dezelfde conditie als vóór een meting.
  De gastmodus gebruiken
  In het geheugen van de meter worden meetwaarden opgeslagen voor twee
  gebruikers.
  De gastmodus kan worden gebruikt om één enkele meting uit te voeren voor
  een andere gebruiker. Als de gastmodus is geselecteerd, worden er geen
  meetwaarden in het geheugen opgeslagen.
  1. Houd de knop START/STOP langer
  dan 3 seconden ingedrukt.
  Het gebruikerssymbool en de
  datum-/tijdweergave verdwijnen.
  2. Laat de knop START/STOP los wanneer de
  datum-/tijdweergave is uitgeschakeld.
  Het oppompen van de armmanchet wordt automatisch gestart.
  Raadpleeg altijd uw arts. Het is gevaarlijk om op basis van de
  meetwaarden zelf een diagnose te stellen of een behandeling te
  starten/wijzigen.
  3.4 Gebruik van de geheugenfunctie
  Voor elk van beide gebruikers (1 en 2) worden automatisch de resultaten van
  maximaal 60 sets metingen opgeslagen. De meter berekent ook een
  gemiddelde waarde op basis van de resultaten van de laatste 3 meetwaarden
  die binnen 10 minuten zijn genomen.
  Opmerkingen:
  • Als zich voor deze periode maar 2 meetwaarden in het geheugen bevinden,
  wordt het gemiddelde op deze 2 waarden gebaseerd.
  • Als het geheugen 1 meetwaarde bevat voor deze periode, wordt deze
  weergegeven als het gemiddelde.
  • Als het geheugen van de meter vol is, wordt de oudste waarde gewist.
  Bij het bekijken van een meetwaarde die is verricht zonder ingestelde datum
  en tijd, wordt “-:--” getoond in plaats van de datum en tijd.
  In het geheugen opgeslagen meetwaarden bekijken
  1. Selecteer de gebruiker (1 of 2).
  2. Druk op de knop .
  Het geheugennummer wordt gedurende een
  seconde getoond voordat de hartslag wordt
  weergegeven.
  De nieuwste set heeft het nummer “1”.
  Opmerking: het symbool voor (on) juist
  aangebrachte manchet wordt op
  de weergave weergegeven met de meetwaarden. Het lampje
  voor (on) juist aangebrachte manchet brandt niet.
  : de manchet zit strak genoeg.
  : de manchet zit los of is niet juist aangebracht.
  3. Druk op de knop of om de in het geheugen opgeslagen
  waarden te bekijken.
  : naar de oudere waarden
  : naar de meer recente waarden
  De gemiddelde waarde bekijken
  1. Selecteer de gebruiker (1 of 2).
  2. Houd de knop langer dan
  3 seconden ingedrukt.
  Opmerkingen:
  • Als de vorige meting werd verricht zonder ingestelde datum en tijd, wordt de
  gemiddelde waarde niet berekend.
  • Als er geen meetresultaten in het geheugen zijn opgeslagen,
  wordt het rechterscherm weergegeven.
  Alle in het geheugen opgeslagen waarden wissen
  1. Selecteer de gebruiker (1 of 2).
  2. Druk op de geheugenknop terwijl het geheugensymbool ( )
  wordt weergegeven.
  3. Houd de knop ingedrukt en
  druk tegelijkertijd
  gedurende meer dan
  3 seconden op de knop
  START/STOP.
  Opmerking: u kunt de waarden in het geheugen niet gedeeltelijk wissen.
  Alle waarden voor de gebruiker die u hebt geselecteerd, worden
  gewist.
  Beschadig het snoer niet. Breek het snoer niet.
  Knoei niet met het snoer. Buig het snoer niet en trek er niet te
  hard aan.
  Draai het snoer niet. Bundel het snoer niet tijdens gebruik.
  Zorg dat het snoer niet
  bekneld raakt.
  Plaats geen zware voorwerpen op
  het snoer.
  Automatische
  bloeddrukmeter
  Model M3
  Gebruiksaanwijzing
  IM-HEM-7131-E-NL-01-08/2013
  2298867-5A
  A. Weergave
  B. Geheugenknop
  C. Knop START/STOP
  D. Instelknop datum/tijd
  E. Schakelaar gebruikerskeuze
  F. Lampje (on) juist aangebrachte manchet
  G. Knoppen omhoog/omlaag
  H. Bloeddruk kleurindicator
  I. Batterijvak
  J. Netadapteraansluiting
  (voor optionele netadapter)
  K. Luchtslangaansluiting
  O. Gebruikerssymbool
  P. Systolische bloeddruk
  Q. Diastolische bloeddruk
  R. Symbool laag batterijvermogen
  S. Symbool (on) juist aangebrachte
  manchet
  T. Hartslagsymbool
  (knippert tijdens de meting)
  U. Geheugensymbool
  V. Symbool gemiddelde waarde
  W. Datum/tijd
  X. Symbool bewegingsfout
  Y. Symbool onregelmatige hartslag
  Z. Bloeddrukindicator
  AA. Ontluchtingssymbool
  AB. Hartslag/geheugennummer
  Algemene richtlijnen voor bloeddruk
  Prehypertensie in
  spreekkamer
  Hypertensie thuis
  Systolische bloeddruk 120 - 139 mmHg 135 mmHg
  Diastolische bloeddruk 80 - 89 mmHg 85 mmHg
  I
  K
  J
  D
  A
  B
  C
  G
  F
  E
  DD
  H
  L
  N
  M
  L. Armmanchet (armomtrek 22-42 cm)
  M. Plug van de luchtslang
  N. Luchtslang
  P
  Q
  R
  U
  O
  V
  W
  S
  T
  X
  Y
  Z
  AA
  AB
  Normale hartslag
  Onregelmatige hartslag
  Lang
  Kort
  Bloeddruk
  Bloeddruk
  Hartslag
  Hartslag
  Minuten
  Wijzigen
  Bevestigen
  Wijzigen
  Bevestigen
  Wijzigen Bevestigen
  Wijzigen Bevestigen
  Wijzigen Bevestigen
  Jaar
  Maand
  Dag
  Uren
  : vooruit
  : achteruit
  1 - 2 cm
  Lampje (on) juist
  aangebrachte manchet
  START OPPOMPEN
  ONTLUCHTEN
  VOLTOOID
  Als uw systolische druk hoger is dan 210 mmHg
  Zodra de armmanchet wordt opgepompt, houdt u de knop START/STOP
  ingedrukt totdat de meter 30 tot 40 mmHg hoger aangeeft dan uw
  verwachte systolische druk.
  Opmerkingen:
  De manchet wordt maximaal tot 299 mmHg opgepompt.
  Gebruik niet meer druk dan nodig.
  Wisselende
  datum-/tijdweergave
Omron M3 COMFORT

Hulp nodig?

Aantal vragen: 4

Heeft u een vraag over de Omron M3 COMFORT of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Omron M3 COMFORT bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

R. Brienen, 2020-09-29 11:17:56 Geen reacties

Hoe kan ik het gemiddelde van 3 metingen instellen bij type X7 Smart?

Beantwoord deze vraag
Jos van Dooren, 2020-09-07 08:38:08 Geen reacties

Hoe kan ik het gemiddelde van drie metingen binnen 10 minuten op het scherm zien?

Beantwoord deze vraag
Greefhorst, 2020-09-01 13:26:01 Geen reacties

Hoe stel je de gast modus in ????

Beantwoord deze vraag
Dominique Michiels, 2020-04-15 11:08:54 Geen reacties

Hoe gebruik je de gast modus? Ik vind daar iets van terug in de handleiding. Alleen dat er een gastmodus is. Mvg, Dominique Michiels

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Omron M3 COMFORT. Deze handleiding valt onder de categorie Bloeddrukmeters en is door 3 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Omron M3 COMFORT of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Omron M3 COMFORT specificaties

Algemeen
Merk Omron
Model M3 COMFORT
Product Bloeddrukmeter
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Omron M3 COMFORT.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info