Mikrotik RB435G

Mikrotik RB435G handleiding

(1)
 • RouterBOARD+435G+
  Copyright*and*Warranty*Information*
  *
  !"#$%&'()*+,-*.%+-/0+%123*!"#$%&'()*4&1%".&152*6783*.(&2*
  0+,9+5*:",)+&,2*&,;"%0+)&",*#%")/:)/-*<$*:"#$%&'()*5+=3*>"*
  #+%)*";*&)*0+$*</*%/#%"-9:/-*"%*)%+,20&))/-*&,*+,$*;"%0*
  =&)("9)*#%&"%*=%&))/,*#/%0&22&",*;%"0*)(/*:"#$%&'()*("5-/%3*
  ?"9)/%@A8?BC*?"9)/%A6C*?"9)/%@AA.*+,-*4&1%".&1*+%/*
  )%+-/0+%12 *";*4 &1%" .&152*6783*855*)%+- /0 +%1 2*+, -*%/' &2)/%/- *
  )%+-/0+%12 *+## /+ %&,'*&,*)( &2*0+ ,9 +5*+%/*)( /*#%"#/%)$*";*)(/&%*
  %/2#/:)&D/*("5- /%23*
  Hardware3*4&1%".&1*=+%%+,)2*+55*?"9)/%@A8?B*2/%&/2*
  /E9&#0/,)*;"%*)(/*)/%0*";*;&;)//,*FGHI*0",)(2*;%"0*)(/*
  2(&##&,'*-+)/*)"*</*;%//*";*-/;/:)2*&,*0+)/%&+52*+,-*
  ="%10+,2(&#*9,-/%*,"%0+5*92/*+,-*2/%D&:/C*/J:/#)*&,*:+2/*";*
  -+0+'/*:+92/-*<$*0/:(+,&:+5C*/5/:)%&:+5*"%*")(/%*+::&-/,)+5*
  "%*&,)/,-/-*-+0+'/2*:+92/-*<$*&0#%"#/%*92/*"%*-9/*)"*=&,-C*
  %+&,C*;&%/*"%*")(/%*+:)2*";*,+ )9%/ 3*
  ."*%/)9%,*;+&5/-*9,&)2*)"*4&1%".&1C*$"9*092)*#/%;"%0*)(/*
  ;"55"=&,'*?48*F?/)9%,*4 /%: (+ ,- &2/*8 9)( " %&K+ )&", I*
  #%":/-9%/3*L"55"=*)(/*&,2)%9:)&",2*</5"=*)"*2+D/*)&0/C*
  /;;"%)2C*+D"&-*:"2)2C*+,-*&0#%"D/*)(/*2#//-*";*)(/*?48*
  #%":/223*
  G3 7;*$"9*(+ D /*# 9 % :( + 2 /- *$ " 9 %*#%"-9:)*; %" 0*+*4&1%" . &1*? / 2 /55/ %C*# 5/ + 2/ *:" ,)+:)*)(/*? / 2/ 55/ %*: " 0 #+,$*
  %/'+%-&,'*+55*=+ %%+, )$*+, -*%/# +&%*&229 / 2 C*)( /*;" 55" =&,'*&,2)%9 :)&" , 2 *+# # 5$ *A > M N *&;*$ "9 *# 9 %: ( +2 / -*$ " 9 %*
  /E9&#0/,)*-&%/:)5$*;%"0*4&1%".&1*&,*M+)D&+3*
  O3 P/*-"*,")*";;/%*%/#+&%2*;"%*#%"-9:)2*)(+)*+%/*,")*:"D/%/-*<$*=+%%+,)$3*QJ:/#)&",2*:+,*</*0+-/*;"%*
  ?@GRRRC*?@GGRRC*?@GORR 3*
  S3 A9)T";T=+%%+,)$*-/D&:/2*+,-*-/D&:/2*,")*:"D/%/-*<$*=+%%+,)$*2/,)*)"*4&1%")&152*=&55*</*%/)9%,/-*)"*
  )(/*2/,-/%*+)*2/, - /%U2*:"2 )3*
  ?48*7,2)%9:)&",2*+%/*5":+)/-*",*"9%*=/<#+'/*(/%/V*http://rma.mikrotik.com*
  Manual3*.(&2*0+,9+5*&2*# %" D&- / - *W+ 2*&2X *= &)( " 9) *+*= + %%+ , )$*" ;*+ , $*1&, - C*/J # %/22/-*"%*&0#5&/-C*&,:59-&,'C*<9)*
  ,")*5&0&)/-*)"C*)(/*&0#5&/-*=+%%+,)$*";*0/%:(+,)+<&5&)$*+,-*;&),/22*;"%*+*#+%)&:95+%*#9%#"2/3*.(/*0+,9;+:)9%/%*
  (+2*0+-/*/D/%$*/;;"%)*)"*/,29%/*)(/*+::9%+:$*";*)(/*:",)/,)2*";*)(&2*0+,9+5Y*("=/D/%C*&)*&2*#"22&<5/*)(+)*&)*0+$*
  :",)+&,*)/:(,&:+5*&,+::9%+:&/2C*)$#"'%+#(&:+5*"%*")(/%*/%%"%23*>"*5&+<&5&)$*&2*+2290/-*;"%*+,$*&,+::9%+:$*;"9,-*
  &,*)(&2*#9 < 5&:+ )&" , C*, " %*;" %*- &%/ :) *" %*&, -&% /: )C*&, :&- / , )+ 5C*:" , 2 /E 9 / , )&+ 5*" %*" )( / %*- +0+'/2*)(+ ) *0 + $*% /2 9 5)*;%" 0*
  29:(*+,*&,+::9%+:$C*&,:59-&,'C*<9)*,")*5&0&)/-*)"C*5"22*";*-+)+*"%*#%";&)23*Z5/+2/*%/#"%)*+,$*&,+::9%+:&/2*;"9,-*)"*
  29##"%)[0 &1%")&13:"0*
  * *
Mikrotik RB435G

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Mikrotik RB435G of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Mikrotik RB435G bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Mikrotik RB435G. Deze handleiding valt onder de categorie Niet gecategoriseerd en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 5.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de Mikrotik RB435G of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Mikrotik RB435G specificaties

Algemeen
Merk Mikrotik
Model RB435G
Product Niet gecategoriseerd
EAN 2610000002607, 4058829471521, 5704174116752
Taal Engels
Bestandstype PDF
Gewicht en omvang
Breedte 105mm
Diepte 155mm
Gewicht 165g
Energie
Netstekker DC-in-stekker
DC voltage input 8 - 30V
Typisch stroomverbruik -W
Power over Ethernet (PoE)
Voltagebereik Power over Ethernet (PoE) 8 - 30V
Power over Ethernet (PoE)
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports 1
Poorten & interfaces
Geheugenkaart slot(s)
Compatibele geheugenkaarten MicroSD (TransFlash)
Reset button
Seriële poort(en) 1
Aantal USB-aansluitingen 2
USB-poorttype USB Type-A
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten 3
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kenmerken
Intern geheugen 256
Opslagcapaciteit 64
Opslagmedia Flash
Wifi-band -
Spanningsbewaking
Temperatuurbewaking
Processor
Processormodel AR7161
Frequentie van processor 680MHz
Aantal processorkernen 1
Licentieniveau 5

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info