LightZone GT-STD handleiding

7.5 · 1
PDF handleiding
 · 2 pagina's
Nederlands
handleidingLightZone GT-STD

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden
in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de
verpakking gebruikt.
WAARSCHUWING!
Dit signaalsymbool/signaalwoord
duidt op een gevaar met een gemid-
deld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, kan lei-
den tot de dood of een ernstig letsel.
Beschermingsklasse III: artikelen van deze
beschermingsklasse worden bediend met
lage veiligheidsspanning.
Alleen geschikt voor gebruik binnen.
Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Con-
formiteitsverklaring”).

Toepassingsinstructies en

waarschuwingen

Lees en volg voor de ingebruikname van
dit artikel de handleiding, in het bijzonder
de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen.
Bewaar de handleiding indien u ze wilt nalezen
en geef ze door aan een eventuele volgende ei-
genaar.
Het artikel dient uitsluitend voor decoratiedoelein-
den, het is niet geschikt voor verlichting van de ruim-
tes binnenshuis.
Het artikel mag alleen worden gebruikt met de mee-
geleverde accessoires en is ontworpen voor privége-
bruik.
Het artikel is alleen geschikt voor gebruik binnen.
Het artikel buiten bereik van kinderen gebruiken en
bewaren. Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in
het artikel of de toevoerkabel: er bestaat gevaar voor
wurging!
Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateri-
aal. Bij inslikken is er gevaar voor verstikking.
De led-tafeldecoratie zomer mag niet blootgesteld
worden aan druppelend of spattend water en mag
niet in water of andere vloeistoffen ondergedom-
peld worden. Gebruik het niet in de badkamer of in
de buurt van bronnen van vochtbronnen (bijv. een
wastafel).
WAARSCHUWING!
Gebruik het artikel niet als het
nog in de verpakking zit! Brand-
gevaar!
Niet in een brandgevaarlijke omgeving gebrui-
ken en niet op een licht ontvlambare onder-
grond leggen.
Niet rond licht ontvlambare materialen wikke-
len. Brandgevaar!
Leg de kabel zo dat er geen gevaar op struikelen ont-
staat.
Gebruik de led-tafeldecoratie zomer niet wanneer ze
beschadigd is.
Let er daarbij op dat de toevoerleiding niet inge-
klemd, geplet of door scherpe randen of hete voor-
werpen beschadigd wordt.
Wijzig niets aan het artikel of aan het batterijvak. De
toevoerleiding mag niet worden ingekort!
Dit artikel mag niet elektrisch met andere artikelen
worden verbonden.
Aanwijzingen voor de batterijen
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type, geen
verschillende typen of gebruikte en nieuwe batterij-
en tegelijk. Explosiegevaar!
Vervang alle batterijen steeds tegelijkertijd.
Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden
gehouden.
Als er een batterij wordt ingeslikt, moet de betreffen-
de persoon onmiddellijk medische hulp krijgen.
Reinig voor het plaatsen de batterij- en apparaatcon-
tacten zo nodig.
Stel batterijen niet bloot aan buitengewone omstan-
digheden, leg ze bijv. niet op radiatoren of onder di-
recte zonnestraling. Verhoogd leeglooprisico!
Probeer niet, gebruikte batterijen op te laden of door
warmte of andere middelen te reactiveren. Batterijen
mogen niet worden kortgesloten, in het vuur worden
gegooid of uit elkaar worden genomen. Explosiege-
vaar!
Voorkom dat batterijvloeistof in contact komt met
huid, ogen en slijmvliezen. Bij contact met batterij-
zuur moet u de betreffende plaatsen onmiddellijk
met overvloedig schoon water afspoelen en onmid-
dellijk een arts raadplegen.
Lege batterijen moeten onmiddellijk uit het apparaat
worden gehaald. Verhoogd leeglooprisico!
Overtuig u ervan, dat het apparaat na het gebruik is
uitgeschakeld.

Bediening

Haal het artikel en de batterijen uit de verpakking
en verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvul-
dig.
1
2
Batterijen inzetten
Schuif het deksel van het batterijvak 2 in de rich-
ting van de pijl om het vak te openen.
Zet de batterijen erin zoals afgebeeld (let op de
juiste polariteit (+/-)) en sluit het vak met het dek-
sel.
AAN / TIMER / UIT
De schakelaar 1 heeft 3 schakelstanden:
- schakelaar in positie ON (aan) schuiven:
tafeldecoratie brandt continu.
- schakelaar in positie TIMER schuiven:
tafeldecoratie brandt gedurende 6 uur met daar-
na een aansluitende pauze van 18 uur. Het tafeld-
ecoratie brandt na het inschakelen opnieuw 6 uur
met daarna een aansluitende pauze van 18 uur.
- schakelaar in positie OFF (uit) schuiven:
tafeldecoratie uitgeschakeld.

GEBRUIKSAANWIJZING

Led-tafeldecoratie zomer

Model:
GT-STDF-01 ( amingo)
GT-STDM-01 (schelpen)
GT-STDE-01 (ijs)
GT-STDS-02 (vlinders, roze-blauw)
GT-STDS-02 (vlinders, oranje-geel)
GT-STDP-01 (ananas)
GT-STDG-01 (grapefruit)
GT-STDB-01 (aardbeien)

De levering omvat

1 x led-tafeldecoratie zomer met 10 leds
2 batterijen van de grootte LR6/AA; 1,5 V
Gebruiksaanwijzing incl. garantiebewijs
Verkocht door
(geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg, Germany

Reiniging en opbergen

Reinig de led-tafeldecoratie zomer voorzichtig met
een lichtjes vochtige microvezeldoek. Gebruik voor
het schoonmaken geen agressieve chemische rei-
nigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde spon-
zen of dergelijke.
Wanneer u de led-tafeldecoratie zomer langere
tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen uit het
batterijvak en bewaart u ze het best in de originele
verpakking.

Handleiding

Bekijk hier gratis de handleiding van de LightZone GT-STD. Deze handleiding valt onder de categorie Monitors en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de LightZone GT-STD of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de LightZone GT-STD en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere LightZone GT-STD bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Aantal vragen: 0

LightZone GT-STD specificaties

Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de LightZone GT-STD.

Algemeen
Merk LightZone
Model GT-STD
Product Monitor
Taal Nederlands
Bestandstype Handleiding (PDF)

Veelgestelde vragen

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de LightZone GT-STD.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten