Keter Boogie

Keter Boogie handleiding

(3)
 • PL
  Zachować instrukcję montażu na przyszłość
  WYMAGANY JEST MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ
  PODCZAS ZABAWY WYMAGANY JEST NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ
  TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
  ZABAWKA MOŻE BYĆ UŻYWANA W POMIESZCZENIACH I NA
  ZEWNĄTRZ
  GR
  Παρακαλούμε φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΙΙΑ ΠΟΥ
  ΠΑΙΖΟΥΝ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.
  OSTRZEŻENIE!
  Nie instalować zjeżdżalni na betonie, asfalcie lub jakiejkolwiek innej
  twardej powierzchni
  Ustawić zabawkę na miękkiej, czystej i równej powierzchni, w odległości co
  najmniej 2 metrów od jakiejkolwiek struktury lub przeszkody.
  Nie ustawiać zabawki w pobliżu nachyleń, skarp, stopni, ulic/chodników lub
  innych niebezpiecznych miejsc.
  Zaleca się ustawianie zabawki na równej powierzchni pokrytej trawą lub na
  odpowiedniej macie, jeżeli zabawka ma być używana na patio wyłożonym płytkami.
  Nie ustawiać zjeżdżalni w taki sposób, aby była zwrócona ku słońcu
  Czyszczenie i konserwacja:
  Sprawdzać regularnie stan wszystkich elementów zabawki – jeżeli którakolwiek
  część jest uszkodzona lub ostro zakończona, nie używać domku, dopóki wadliwa
  część nie zostanie wymieniona
  Czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu
  Ten produkt jest odporny na działanie wody i promieniowania UV.
  Użytkowanie produktu na zewnątrz nie powoduje pogorszenia jego stanu.
  ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΗ!
  Μην τοποθετείτε την τσουλήθρα επάνω σε τσιμέντο, άσφαλτο ή άλλες σκληρές
  επιφάνειες.
  Τοποθετήστε τη μόνο σε μαλακή, καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, κατά προτίμηση
  σε απόσταση 2μ από οποιασδήποτε δομές ή εμπόδια.
  εν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε κεκλιμένες επιφάνειες, σκαλοπάτια, νερό,
  οδούς/ πεζοδρόμια ή άλλους κινδύνους.
  Ιδανική χρήση σε επίπεδη περιοχή με γκαζόν, ή χρήση σε κατάλληλο καναβάτσο
  εάν τοποθετηθεί σε βεράντες.
  Μην τοποθετείτε την τσουλήθρα σε θέση π
  ου έχει άμεση επαφή με τον ήλιο.
  ΦΡΟΝΤΙΑ:
  Ελέγχετε τακτικά όλα τα εξαρτήματα και σε περίπτωση που υπάρχουν σπασμένα ή
  ραγισμένα εξαρτήματα σταματήστε τη χρήση μέχρι να αντικατασταθούν.
  Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ήπιο καθαριστικό και νερό, με τη βοήθεια μαλακού
  υφάσματος.
  Το παρόν προϊόν είναι αδιάβροχο και παρέχει προστασία από UV.
  Το παρόν προϊόν δεν πρόκειται να επιδεινωθεί εάν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.
  RO
  Păstraţi instrucţiunile pentru alte referinţe viitoare.
  SE RECOMANDĂ MONTAREA CĂSUŢEI DE CĂTRE ADULŢI.
  VĂ RUGĂM SĂ SUPRAVEGHEAŢI COPIII PE TOT TIMPUL JOCULUI.
  CĂSUŢA SE VA UTILIZA EXCLUSIV ÎN CADRU FAMILIAL.
  SE POATE UTILIZA ATÂT ÎN SPAŢII INTERIOARE CÂT ŞI ÎN SPAŢII
  EXTERIOARE.
  BG
  Пазете Ръководството за последващи справки.
  ДА СЕ СГЛОБЯВА ОТ ВЪЗРАСТНИ.
  НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕЦАТА БЕЗ КОНТРОЛ ДОКАТО ИГРАЯТ.
  САМО ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ.
  ПОДХОДЯЩА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРИТО И НА ОТКРИТО.
  ATENŢIE!
  Nu instalează toboganul pe o suprafaţă de beton, asfalt sau orice altă suprafaţă dură.
  Amplasează pe o suprafaţă moale, liberă şi nivelată , preferabil la o distanţă de 2
  metri de la orice structură sau obstrucţie.
  Nu amplasează lângă inclinaţii, trepte, apă, străzi, trotoare şi alte pericole. În mod
  ideal trebuie folosită pe iarbă sau pe o rogojină potrivită, dacă este pusă pe terasă.
  Nu amplasează toboganul cu faţa la soare.
  ÎNGRIJIRE:
  Controlează toate părţile în mod regulat şi dacă o piesă este spartă sau
  ascuţită– nu folosii pănă când partea spartă este replasată.
  Curăţeşte, folosind detergent şi apă, aplicate cu o pânză moale.
  Acest produs este rezistent la apă şi la radiaţie UV.
  Acest produs nu va deteriorat prin utilizare în afara casei.
  ВНИМАНИЕ!
  Не поставяйте пързалката върху бетон, асфалт или други твърди повърхности.
  Поставете върху мека, изчистена и равна повърхност. За предпочитане на 2
  метра разстояние от всякакви сгради или препятствия.
  Не поставяйте в близост до наклони, стълбища, вода, улици или тротоари и др.
  Най-подходящо е да се ползва на равни, тревни повърхности. Използвайте
  подходяща постелка, ако използвате върху твърди повърхности.
  Не поставяйте пързалката срещу слънцето.
  ГРИЖА:
  Проверявайте редовно всички части. Ако някоя част е счупена или изострена,
  не ползвайте продукта, докато не я смените.
  Почистете с кърпа, напоена в слаб почистващ препарат и вода.
  Този продукт издържа на вода и слънчевите лъчи.
  Няма опасност да се развали ако се използва навън.
  HU
  Kérjük, őrizze meg az utasításokat későbbi hivatkozásul.
  FELNŐTTI ÖSSZESZERELÉST IGÉNYEL.
  KÉRJÜK, MINDIG FIGYELJEN A GYEREKRE JÁTÉK KÖZBEN.
  KIZÁRÓLAG CSALÁDI HASZNÁLATRA.
  ALKALMAS KERTI ÉS BELSŐ HASZNÁLATRA.
  HE
  ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰·Î¯‰‰ ˙‡¯Â‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡
  ¯‚Â·Ó È¢Ú ˜¯Â ͇ ‰˘Ú˙ ¯ˆÂÓ‰ ˙·Î¯‰
  ¯‚Â·Ó Ï˘ ‰„ÂÓˆ ‰Á‚˘‰· ˜¯ ˘ÂÓÈ˘Ï
  È˙È· ˘ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ
  ÂÏ ‰ˆÂÁÓ ˙È·· ˘ÂÓÈ˘Ï Ìȇ˙Ó
  FIGYELEM!
  A csúszdát ne tegye betonra, aszfaltra vagy bármely más kemény felületre.
  Puha, tiszta, egyenletes felületre helyezze, lehetőleg 2 méternyi távolságra
  szerkezetektől vagy akadályoktól.
  Ne helyezze lejtők, lépcsők, víz, utcák/járdák vagy más veszélyforrások közelébe.
  Az ideális elhelyezés gyepes területen, vagy megfelelő szőnyegeken, ha
  teraszokon használják a terméket.
  A csúszdát elülső részével ne irányítsa a nap felé.
  ÁPOLÁS:
  Rendszeresen ellenőrizzen minden elemet, és ha valamelyik eltört vagy éles,
  akkor nem használja a játékházat, amíg ki nem cseréli az eltört elemet.
  Tisztítsa kímélő mosószerrel és vízzel egy puha rongy alkalmazásával.
  A termék vízálló és UV sugárzásgátló.
  A termék nem rongálódik a külső használattal.
  °‰¯‰Ê‡
  ≤ Ï˘ ˜Á¯Ó· ˙ÂÁÙÏ ¨ÌȈÙÁÓ ÈÂÙ ÁÈ˘˜ ‡Ï ¨ÔÊÂ‡Ó ÁË˘Ó È·‚ ÏÚ ˜¯ ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ̘ÓÏ ˘È
  ÆÏ¢ÎÓ Â‡ ‰·Ó ÏÎÓ ¯ËÓ
  ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÏΠ‡ ‰Î¯„Ó ¨·ÂÁ¯ ¨ÌÈÓ ¯Â˜Ó ¨˙‚¯„Ó ¨ÏÂÏ˙ ÌÂ˜Ó ˙·¯˜· ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ̘ÓÏ Ôȇ
  ƉÎÒ ˙ÂÂ‰Ï ÏÂÏÚ‰
  Æͯ ‰Ùˆ¯ ÈÂÒÈΠ‡ ‰‡˘„Ó È·‚ ÏÚ ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ̘ÓÏ Èˆ¯
  Æ˘Ó˘‰ ÔÂÂÈη ‰˘Ï‚Ó‰ ˙‡ ·Èˆ‰Ï Ôȇ
  ∫·Ï ˙Ó¢˙Ï
  ¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï Ôȇ ¨¯Â·˘ ÌȘÏÁ‰ „Á‡Â ‰„ÈÓ· ÆÚ·˜ ÔÙ‡· ¯ˆÂÓ‰ ȘÏÁ ÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È
  Ư·˘‰ ˜ÏÁ‰ Ï˘ Â˙ÙÏÁ‰Ï „Ú
  Æ˙ÈÏËÓ· ˘ÂÓÈ˘ È„È ÏÚ Ô·Ò ÌÈÓ· ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ˙˜Ï ˘È
  Æ
  (UV) ˙ÂÏÂ‚Ò ‡¯Ëχ ÌÈÈ¯˜Â ÌÈÓ ÈÙ· „ÈÓÚ ‰Ê ¯ˆÂÓ
  EN
  Slide
  IT
  Scivolo
  HU
  Csúszda
  FR
  Toboggan
  SW
  Gunga
  GR
  Τσουλήθρα
  D
  Rutschbahn
  DK
  Rutschebane
  BG
  Пързалка
  ES
  Tobogán
  FIN
  Liukumäki
  HE
  ‰˘Ï‚Ó
  P
  Escorrega
  PL
  Zjeżdżalnia
  NL
  Glijbaan
  RO
  Tobogan
  EN
  Assembly Instructions
  IT
  Instruzioni di Montaggio
  HU
  Összeszerelési utasítások
  FR
  Mode d’assemblage
  SW
  Monteringsinstruktioner
  GR
  Οδηγίες Συναρμολόγησης
  D
  Montageanleitung
  DK
  Samlevejledning
  BG
  Ръководство за сглобяване
  ES
  Instrucciones de armado
  FIN
  Kokoamisohjeet
  HE
  ‰·Î¯‰ ˙‡¯Â‰
  P
  Instruções de Montagem
  PL
  Instrukcja montażu
  NL
  Montageinstructies
  RO
  Instruiri de asamblaj
  Boogie Slide
  2+
  Years • Ans • Jahre
  Años • Anos • Jaren
  Anni • År • Vuotta
  • Lat • Ani • Éves
  Ετών Години
  ÌÈ˘
  530445
  CUSTOMER SERVICE
  AUSTRALIA Direct Import Lts. Tel: +61 3 9576 9222 Fax: +61 3 9576 9223 E-mail: shipping@directimports.com.au
  FRANCE Tinoki, 10 Avenue Reaumur, 92142 Clamart Cedex Tél: 00 33 1 45 37 89 06 Fax: 00 33 1 45 37 88 082
  GERMANY KidsBo Vermarktungs- und Vertriebsges. mbH Friesdorferstr. 189-193 D-53175 Bonn
  Tel: 0228 318 377 Fax: 0228 313 808 E-mail: info@kidsbo.de
  HOLLAND Jardin Netherlands BV, T.a.v. Klantenservice, Postbus 224, 5120 AE RIJEN Tel: 0900-2527346
  IRELAND David Lowe & Co. Tel: +353 129 52 111 Fax: +353 129 52 115 E-mail: sales@davidlowe.ie
  ISRAEL K&D Design, P.O Box 550, Carmiel 20100, ISRAEL Fax: 00972 495 824 88 E-mail: exportkd@keter.co.il
  MEXICO Mi Mercadeo Internacional Tel: +52 5555 8489 48 Fax: +52 5555 8498 32 E-mail: diana@mimercadeo.com.mx
  UK Keter UK Ltd. Unit 12, Woodgate Business Park, Clapgate Lane, B32 3DB Quinton, Birmingham
  Tel: 01214 226 633 Fax: 01214 220 808 E-mail: alanuk@keter.co.il
  USA Keter NA, Customer Service Helpline 1 888 374 4262, For replacement of parts: E-mail:parts@ketergroup.com
  ±∏∞∞≠≥μ∏≠∏∏∏ ∫ÏË ≤∞±∞∞ χÈӯΠμμ∞ Æ„Æ˙ ¨È„ „‡ Ș ≠ ˙ÂÁÂ˜Ï ˙¯˘
  QC
  Manufactured by K&D Design, P.O Box 550, Carmiel, ISRAEL.
  Item No. 17609642
  Boogie Slide
  ÙÒ
Keter Boogie

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Keter Boogie of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Keter Boogie bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Keter Boogie. Deze handleiding valt onder de categorie Niet gecategoriseerd en is door 3 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.9. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Roemeens, Grieks, Hongaars. Heeft u een vraag over de Keter Boogie of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Keter Boogie specificaties

Algemeen
Merk Keter
Model Boogie
Product Niet gecategoriseerd
EAN 7290001994474
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Roemeens, Grieks, Hongaars
Bestandstype PDF
Kenmerken
Kleur van het product Blue, Red, Yellow
Lengte glijbaan -m
Aanbevolen leeftijd (min) 2jaar
Aanbevolen gebruik Binnen/buiten
Trap
Inklapbaar
Aantal treden ladder 3
Materiaal Kunststof
Gewicht en omvang
Breedte 1100mm
Diepte 460mm
Hoogte 720mm
Verpakking
Breedte verpakking 1060mm
Diepte verpakking 465mm
Hoogte verpakking 210mm
Type verpakking Doos

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info