Indesit IWDC 6125

Indesit IWDC 6125 handleiding

(8)
 • BG
  1
  Áúëãàðñêè,1
  Ñúäúðæàíèå
  Ìîíòèðàíå, 2-3
  Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå
  Õèäðàâëè÷íè è åëåêòðè÷åñêè âðúçêè
  Ïúðâî ïðàíå
  Òåõíè÷åñêè äàííè
  Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è
  ïóñêàíåòî íà äàäåíà ïðîãðàìà, 4-5
  Òàáëî çà óïðàâëåíèå
  Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè
  Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà
  Ïðîãðàìè, 6
  Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå
  Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ, 7
  Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
  Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî
  Ôóíêöèè
  Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå, 8
  ×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
  Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî
  Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
  Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà
  Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè, 9
  Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè
  Ðåöèêëèðàíå
  Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå, 10
  Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ÷âàíå íà
  åëåêòðîçàõðàíâàíåòî
  Ïî÷èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà
  Ïî÷èñòâàíå íà ÷åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
  Ïîääðúæêà íà ëþêà è íà áàðàáàíà
  Ïî÷èñòâàíå íà ïîìïàòà
  Ïðîâåðêà íà ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà âîäà
  Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì, 11
  Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå, 12
  BG
  IWDC 6125
  Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå
  ÏÅÐÀËÍÀ ÌÀØÈÍÀ
  Hrvatski,13
  HR
  Slovensko,25
  SL
  UK
  Óêðà¿íñüêà,61
  Èesky,37
  CZ
  HU
  Magyar,49
  NL
  Nederlands,73
  ! Òîçè ñèìâîë âè íàïîìíÿ äà ïðî÷åòåòå íàñòîÿùàòà
  êíèæêà ñ èíñòðóêöèè.
Indesit IWDC 6125

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Indesit IWDC 6125 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Indesit IWDC 6125 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Indesit IWDC 6125. Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 8 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.8. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Tsjechisch, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch. Heeft u een vraag over de Indesit IWDC 6125 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Indesit IWDC 6125 specificaties

Algemeen
Merk Indesit
Model IWDC 6125
Product Wasmachine
EAN 8007842625059, 8007842624809, 8007842625028, 8007842787474
Taal Nederlands, Tsjechisch, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch
Bestandstype PDF
Design
Type lader Voorbelading
Apparaatplaatsing Vrijstaand
Deurscharnieren Left
Trommelinhoud 52l
Kijkglas
Soort bediening Buttons, Rotary
Beeldscherm type -
Ingebouwd display
Kleur van het product Wit
Prestatie
Droogcapciteit 5kg
Maximale centrifugesnelheid 1200RPM
Wasklasse A
Droogklasse B
Wascapaciteit 6kg
Duur wascyclus 145min
Aantal wasprogramma's 16
Programmaduur wassen & drogen 180min
Aantal droogprogramma's 2
-
AquaStop-functie -
Uitgestelde start timer
Anti-kreuk functie -
Aanpasbare centrifugesnelheid
Minimum centrifugesnelheid 600RPM
Geluidsniveau bij centrifugeren 60dB
Onbalanscontrolesysteem
Spoelen Plus functie
Energie
Energieverbruik wassen -
Energiegebruik bij wassen & drogen -
Waterverbruik wassen & drogen -l
Jaarlijks engergieverbruik wassen & drogen 972
Jaarlijks engergieverbruik wassen & drogen 20800l
Energie-efficiëntieklasse B
- Delicate/silk, Hand/wool, Jeans, Pre-wash, Quick, Sport, Synthetics
- Quick
Ergonomie
Kinderslot -
Gewicht en omvang
Breedte 595mm
Diepte 535mm
Hoogte 850mm
Gewicht 64000g
Breedte verpakking 650mm
Diepte verpakking 590mm
Hoogte verpakking 890mm
Wasprogramma's
Fijn/zijde wasprogramma
Wasprogramma voor jeans
Voorwasprogramma
Snel wasprogramma
Sportwasprogramma
Synthetisch wasprogramma
Hand-/wolwasprogramma
Droogprogramma's
Snel droogprogramma

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Indesit IWDC 6125.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info