Indesit IWDC 6125 handleiding

Indesit IWDC 6125

Bekijk hier de Indesit IWDC 6125 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Wasmachine handleiding is geheel gratis.

Merk
Indesit
Model
IWDC 6125
Product
Wasmachine
EAN
8007842625059, 8007842624809, 8007842625028, 8007842787474
Taal
Nederlands, Tsjechisch, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch
Bestandstype
PDF
Website
http://www.indesit.com/indesit/
BG
1
Áúëãàðñêè,1
Ñúäúðæàíèå
Ìîíòèðàíå, 2-3
Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå
Õèäðàâëè÷íè è åëåêòðè÷åñêè âðúçêè
Ïúðâî ïðàíå
Òåõíè÷åñêè äàííè
Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è
ïóñêàíåòî íà äàäåíà ïðîãðàìà, 4-5
Òàáëî çà óïðàâëåíèå
Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè
Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà
Ïðîãðàìè, 6
Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå
Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ, 7
Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî
Ôóíêöèè
Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå, 8
×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî
Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà
Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè, 9
Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè
Ðåöèêëèðàíå
Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå, 10
Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ÷âàíå íà
åëåêòðîçàõðàíâàíåòî
Ïî÷èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà
Ïî÷èñòâàíå íà ÷åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Ïîääðúæêà íà ëþêà è íà áàðàáàíà
Ïî÷èñòâàíå íà ïîìïàòà
Ïðîâåðêà íà ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà âîäà
Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì, 11
Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå, 12
BG
IWDC 6125
Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå
ÏÅÐÀËÍÀ ÌÀØÈÍÀ
Hrvatski,13
HR
Slovensko,25
SL
UK
Óêðà¿íñüêà,61
Èesky,37
CZ
HU
Magyar,49
NL
Nederlands,73
! Òîçè ñèìâîë âè íàïîìíÿ äà ïðî÷åòåòå íàñòîÿùàòà
êíèæêà ñ èíñòðóêöèè.

Vraag over de Indesit IWDC 6125?

Wanneer u een vraag heeft over de "Indesit IWDC 6125" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Design
Type lader Voorbelading
Kastontwerp Vrijstaand
Deurscharnieren Left
Trommelinhoud 52 l
Kijkglas yes
Soort bediening Buttons, Rotary
Beeldscherm type -
Ingebouwd display no
Kleur van het product Wit
Prestatie
Droogcapciteit 5 kg
Maximale centrifugesnelheid 1200 RPM
Wasklasse A
Droogklasse B
Wascapaciteit 6 kg
Duur wascyclus 145 min
Aantal wasprogramma's 16
Programmaduur wassen & drogen 180 min
Aantal droogprogramma's 2
- yes
AquaStop-functie -
Uitgestelde start timer yes
Anti-kreuk functie -
Aanpasbare centrifugesnelheid yes
Minimum centrifugesnelheid 600 RPM
Geluidsniveau bij centrifugeren 60 dB
Onbalanscontrolesysteem yes
Spoelen Plus functie yes
Energie
Energieverbruik wassen -
Energiegebruik bij wassen & drogen -
Waterverbruik wassen & drogen - l
Jaarlijks engergieverbruik wassen & drogen 972
Jaarlijks engergieverbruik wassen & drogen 20800 l
Energie-efficiëntieklasse   B
- Delicate/silk, Hand/wool, Jeans, Pre-wash, Quick, Sport, Synthetics
- Quick
Ergonomie
Kinderslot -
Gewicht en omvang
Breedte 595 mm
Diepte 535 mm
Hoogte   850 mm
Gewicht   64000 g
Breedte verpakking 650 mm
Diepte verpakking 590 mm
Hoogte verpakking 890 mm
Wasprogramma's
Fijn/zijde wasprogramma yes
Wasprogramma voor jeans yes
Voorwasprogramma yes
Snel wasprogramma yes
Sportwasprogramma yes
Synthetisch wasprogramma yes
Hand-/wolwasprogramma yes
Droogprogramma's
Snel droogprogramma yes