Eberle Instat+ 2R

Eberle Instat+ 2R handleiding

(1)
 • Bedienings- en
  installatiehandleiding INSTAT
  +
  2R
  Ruimte verwarming regelaar
  468 931 003 328
  06490112001 ISS A
  I. Bedieningshandleiding
  1. Functionele werking
  De programmeerbare thermostaat Instat + maakt het mogelijk schakeltijden (tot 6
  keer per dag) en temperaturen, of wel persoonlijke voorkeur, in te stellen. Na
  installatie geeft de regelaar automatisch de actuele tijd weer.
  In de automatische stand (AUTO) wordt er geregeld op basis van de vloertemperatuur.
  Standaard is programma 1 ingesteld en regelt de regelaar volgens die ingestelde tem-
  peraturen en tijden, zie punt 7. De verwarming zal worden ingeschakeld zodra de tem-
  peratuur onder de ingestelde waarde komt.
  Opmerking: De ingestelde waarde zoals de temperatuur wordt na ca. 5 seconden
  automatisch overgenomen.
  2. Batterijen plaatsen (2 x AA 1,5V alkaline)
  3. Automatische werking (AUTO)
  In deze stand wordt de temperatuur automatisch volgens het ingestelde programma
  geregeld. De pijl links onder in het scherm staat op de stand AUTO. Rechts onder in
  het scherm wordt de lopende schakeltijd weergegeven. (Afb. 1)
  4. Temperatuur kortstondig wijzigen
  In de AUTO modus kan de in het programma ingestelde temperatuur tijdelijk
  veranderd worden.
  Voor het instellen van een andere temperatuur de + of – toets drukken.
  Gedurende deze tijdelijke verandering wordt links onder in het scherm met de pijl
  zowel AUTO als MAN aangewezen. (Afb. 2). Wanneer tijd en temperatuur volgens pro-
  gramma bereikt wordt, gaat de regelaar weer terug in auto functie.
  5. Constante ruimte temperatuur instellen (Handmatigl)
  Met deze functie kan de temperatuur zonder schakeltijden vast worden ingesteld. Er
  wordt geen gebruik gemaakt van de schakeltijden. De start temperatuur is de laatst
  ingestelde manuele temperatuur.
  Inschakelen van de functie
  Met de knop < de pijl op MAN positioneren (afb. 3). Vervolgens met + of – de
  gewenste temperatuur instellen.
  Uitschakelen van de functie
  Knop > drukken, de thermostaat gaat weer terug naar het AUTO programma.
  6. Temperatuur voor een bepaalde periode instellen
  (vakantie/ party modus)
  Met deze functie kan de temperatuur gedurende een periode van een aantal uur tot
  199 dagen vast ingesteld worden. Bv. Bij uw extra aan- of afwezigheid of bij langere
  afwezigheid tijdens bv. vakantie.
  In het display worden de ingestelde of nog overgebleven uren/dagen weergegeven. Dit
  kan zijn in een periode van 1-23 uur of van 1-199 dagen.
  Inschakelen van de functie
  Met de knop < de pijl op het koffersymbool positioneren (afb. 4). Vervolgens de tem-
  peratuur instellen voor deze periode met de toetsen + of -.
  De tijd wordt geselecteerd door de < knop nogmaals in te drukken. Vervolgens de tijd
  selecteren met de + of – knop.
  Na het instellen van de tijd knippert de weergave 10sec., waarna de functie wordt
  gestart. Afbreken van de functie is mogelijk door de < of > knop te drukken.
  Als er uren zijn ingesteld zal na het aflopen van deze tijd de regelaar terugkeren in de
  AUTO functie. Als er dagen zijn ingesteld zal de regelaar om middernacht van de
  laatste dag terugkeren naar de AUTO functie.
  Opmerking: De actuele (huidige) dag moet worden meegeteld. Bv. Ingaven van 1 dag:
  de regelaar schakelt om 24:00 van deze dag terug naar AUTO functie.
  Dagen
  Temperatuur
  (zie note)
  Instellknoppen
  + en – voor
  verstellen
  van o.a.
  temperatuur
  Peil laat de actuele
  dag van de week zien
  Stooksymbool
  (verwarming aan)
  Tijd
  Pijl laat het actuele
  bedrijfsprofiel zien
  Actueel bedrijfsprofiel:
  automatisch, manueel,
  vakantie, dag
  en instellen
  (zie punt 2, 3, 4, 5)
  Beweeg de pijl naar
  links om o.a.
  bedrijfinstellingen
  te veranderen
  Beweeg de pijl naar rechts
  om o.a. bedrijfsinstellingen
  te veranderen
  Instellen van de klok
  (zie punt 11.)
  Schakeltijden 1…6
  Volgorde: ochtend,
  middag, avond
  (zie punt 7.)
  Batterijen
  verwisselen
  (zie punt 10.)
  Opmerking: Hier wordt de gemeten temperatuur weergegeven.
  Na het drukken van de + of – toets wordt de ingestelde temperatuur weergegeven gedurende 5
  seconden daarna zal de gemeten temperatuur weer zichtbaar worden
  Afb. 1 Afb. 2
  Afb. 3 Afb 4
  7. Vooraf ingestelde programma’s
  Deze regelaar beschikt over 3 vooraf geprogrammeerde tijd- en temperatuur pro-
  gramma’s. Standaard is het 1ste programma ingesteld(zie programma 1). Als dit pro-
  gramma overeenkomt met de wensen hoeven er geen veranderingen plaats te vinden.
  Voor het kiezen van een ander programma zie hoofdstuk 9.3.
  Programma 1
  Maandag tot en met vrijdag
  Schakeltijd 1 2 3456
  Tijd 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00
  Temperatuur °C 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0
  Zaterdag en zondag
  Schakeltijd 1 2 3456
  Tijd 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00
  Temperatuur °C 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0
  Programma 2
  Maandag tot en met vrijdag
  Schakeltijd 1 2 3456
  Tijd 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00
  Temperatuur °C 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0
  Zaterdag en zondag
  Schakeltijd 1 23456
  Tijd 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00
  Temperatuur °C 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 15,0
  Programma 3
  Maandag tot en met vrijdag
  Schakeltijd 1 2 3456
  Tijd 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00
  Temperatuur °C 21,0 18,0 18,0 18,0 21,0 15,0
  Zaterdag en zondag
  Schakeltijd 1 2 3 4 5 6
  Tijd 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00
  Temperatuur °C 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0
  8. Aanpassen van de vooraf ingestelde tijd en temperatuur
  programma’s naar eigen wens.
  Dag-functie kiezen Knop > drukken tot de pijl boven "DAG” staat.
  Dag instellen Knop + of – drukken.
  Tijden voor deze dag instellen
  Schakeltijd (1…6) kiezen Knop > drukken
  Tijd instellen Knoppen + of – drukken
  Temperatuur kiezen Knop > drukken
  Temperatuur instellen Knop + of – drukken
  Voor het opslaan van de instellingen knop > drukken.
  Voor verdere schakeltijden of dagen wijzigen bovenstaande acties herhalen.
  Om terug te keren naar het AUTO programma knop < drukken.
  Opmerking: De laatste schakeltijd van de actuele dag(en) kan worden versteld tot de
  eerste schakeltijd van de opvolgende dag.
  6:00 h 8:00 h 10:00 h 12:00 h 14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h 22:00 h
  °C
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  Ma – Vr
  Za – Zo
  6:00 h 8:00 h 10:00 h 12:00 h 14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h 22:00 h
  °C
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  Ma – Vr
  Za – Zo
  6:00 h 8:00 h 10:00 h 12:00 h 14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h 22:00 h
  °C
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  Ma – Vr
  Za – Zo
  Bij het kiezen van optie 1 = 7 dagen (Programma type) in het installatiemenu, kunnen
  de dagen als blok of separaat gekozen worden (afb.5 tot 8).
  De blokken kunnen worden geselecteerd door herhaaldelijk op de > knop te drukken.
  Opmerking: Voor eenvoudiger instellen kunnen eerst blokken met gelijke tijden en
  temperaturen gemaakt worden.
  Afb. 5: Afb. 6:
  Blok ma t/m vr Blok za en zo
  Afb. 7: Afb 8:
  Iedere dag apart Blok ma t/m zo
  9. Gebruikers instellingen veranderen
  De regelaar bevat verschillende eigenschappen die door de gebruiker veranderd
  kunnen worden (zie tabel 1).
  Om dit gebruikersmenu te activeren Zet de regelaar in AUTO stand en druk de
  toetsen < en > tegelijk gedurende 3 seconde in.
  Voor het kiezen van een optie Knop < of > drukken
  Voor het veranderen van een optie Knop + of – drukken
  Na het veranderen moet de nieuwe waarde met de > knop bevestigd te worden.
  Voor het verlaten van het gebruikersmenu dient men de knoppen < en > gedurende
  3 seconden in te drukken.
  Als er gedurende 2 minuten geen knop ingedrukt wordt, gaat de regelaar terug naar
  de AUTO stand.
  9.1 Tijdsaanduiding 24 / 12 uur (tabel 1, optie 1)
  Klok weergave in 24 uurs of 12 uurs (met am / pm) stijl.
  9.2 Veranderen van de startwaarde temperatuur in MAN bedrijf(tabel 1, optie 2)
  Instellen van de temperatuur die in de manuele stand de eerste keer wordt weergeven,
  b.v. 20°C.
  9.3 Programma kiezen (tabel 1, optie 3)
  Kiezen van de vooringestelde programma’s, zodat de geprogrammeerde schakeltijden
  worden toegepast (zie 7).
  9.4 Aantal schakeltijden per dag veranderen (tabel 1, optie 4)
  Naar eigen wens instelbaar in 2, 4 of 6 schakeltijden per dag (de niet gebruikte
  schakeltijden worden overbrugd). Als 6 schakeltijden niet van toepassing zijn, kies dan
  4 om makkelijker te programmeren.
  9.5 Automatische zomer-/ wintertijd omschakeling (tabel 1, optie 5)
  Keuze voor automatische omschakeling van zomer- en wintertijd. Indien de functie is
  uitgeschakeld dient dit handmatig te geschieden (zie 11).
  9.6 Temperatuuraanduiding aanpassen (tabel 1, optie 6)
  De weergaven van de temperatuur kan hier aangepast worden. B.v. 3 = +0,3°C en
  -15 = -1,5°C
  9.7 Fabrieksinstellingen terug zetten (tabel 1, optie 7)
  Deze functie zet alles terug naar de fabrieksinstellingen.
  9.8 Regelaar uitschakelen (tabel 1, optie 8)
  Met deze functie wordt de regelaar uitgeschakeld en wordt er dus niet meer ver-
  warmd. In het display is "OFF” te zien. De toetsen hebben nu geen functie meer.
  Bij de installatie opties kan gekozen worden al dan niet de vorstbeveiliging in te
  schakelen als de programmeerbare thermostaat uitgeschakeld staat. (automatische
  verwarming bij temperaturen onder de 5°C)
  10. Batterijen verwisselen.
  Als de batterijen niet genoeg spanning meer geven gaat het batterijsymbool in het dis-
  play knipperen (zie figuur 1). De regelaar blijft normaal functioneren. Na ca. 6 maanden
  verminderen de functies van de regelaar en blijft het symbool permanent in het display
  staan. (fig. 9). Vervang de batterij en gooi deze in de hiervoor bestemde afvalbakken.
  Afb. 9
  11. Tijd en of datum instellen
  De regelaars zijn standaard voorzien van de juiste tijd en datum en past zich auto-
  matisch aan de zomer- en wintertijd.
  Instellen van de tijd is niet noodzakelijk maar kan als volgt worden gewijzigd.
  Tijd instellen
  Met de knop > naar ‘dag’ gaan, vervolgens met + toets de zondag selecteren.
  Alle schakeltijden zonder veranderingen doorlopen met de > knop, totdat de pijl het
  klok symbool aanwijst. De tijd knippert nu.
  Tijd instellen Knop + of –
  Met de knop > dag instellen Knop + of – om te veranderen
  Met de knop > maand instellen Knop + of – om te veranderen
  Met de knop > jaar instellen Knop + of – om te veranderen
  Met de knop > keert men terug naar de AUTO functie.
  Tabel 1 Opties
  Opties Omschrijving Keuze mogelijkheden Fabrieks-instelling
  1 Tijdsaanduiding 12 uur of 24 uur 12 24 24
  2 Startwaarde veranderen voor de temperatuur in MAN stand 7 32 20
  3 Programma keuze 1 3 1
  4 Aantal schakeltijden wijzigen 2, 4 of 6 6
  5 Automatische aanpassing aan zomer-/ wintertijd Aan (ON) Uit (OFF) Aan (ON)
  6 Temperatuuraanduiding aanpassen –5.0 5.0 0.0
  7 Vooraf ingestelde programma activeren Aan (ON) Uit (OFF) Uit (OFF)
  8 Regelaar uitschakelen Aan (ON) Uit (OFF) Uti (OFF)
  let op: batterijen plaatsen
  volgens afbeelding.
Eberle Instat+ 2R

Hulp nodig?

Aantal vragen: 1

Heeft u een vraag over de Eberle Instat+ 2R of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Eberle Instat+ 2R bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

ghanem, 2019-12-23 09:58:20 Geen reacties

Ik heb die apparaat gekocht maar je doet niet hoe ik een auto liggen wat moet doen voor het werk

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Eberle Instat+ 2R. Deze handleiding valt onder de categorie Thermostaten en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 5.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Eberle Instat+ 2R of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Eberle Instat+ 2R specificaties

Algemeen
Merk Eberle
Model Instat+ 2R
Product Thermostaat
EAN 4017254140716
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Energie
Stroombron Batterij/Accu
Type accu/batterij AA
Ondersteund aantal accu's/batterijen 2
Accu/Batterij voltage 1.5V
Levensduur batterij/accu 3
Maximale schakelstroom 16A
Kenmerken
Intern koelsysteem
Internationale veiligheidscode (IP) IP30
Temperatuur instelpuntbereik 7 - 32°C
Temperatuurverhoging 0.1°C
Kleur van het product Wit
Eenheid van de maatregel °C
Memory-functie
Programmeerbaar
Slimme thermostaat -
Handmatige temperatuurregeling
Gewicht en omvang
Breedte 137mm
Gewicht 200g
Hoogte 96.5mm
Diepte 31.3mm
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening
Sensoren
Temperatuursensor
Beeldscherm
Beeldscherm Digitaal

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info