DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO handleiding

DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO

Bekijk hier de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Airco handleiding is geheel gratis.

Merk
DeLonghi
Model
Pinguino PAC WE110 ECO
Product
Airco
EAN
8004399511552
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.delonghi.com/en-int/language-selector
78
• Gebruik het apparaat alleen zoals in dit boekje
aangeduid wordt. Deze instructies zijn niet be-
doeldomallemogelijkeomstandighedenensi-
tuatiesdiezichkunnenvoordoen,tebehandelen.
Mendientaltijdgebruiktemakenvanhetgezonde
verstandenvoorzichtigheidaandedagleggenbij
deinstallatie,dewerkingendebewaringvanieder
elektrischhuishoudapparaat.
• Dit apparaat is geconstrueerd voor de klimaat-
regelingvanvertrekkeninhuisinmagnietvoor
anderedoeleindengebruiktworden.
• Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit ap-
paraatopongeachtwelkewijzetewijzigenofte
veranderen.
• Hetapparaatmoetgeïnstalleerdwordenmetin-
achtnemingvandenationalenormendieelektri-
scheinstallatiesregelen.
Voor eventuele reparaties dient u zich altijd en
uitsluitendtotdegeautoriseerdeTechnischeAs-
sistentiecentravandefabrikanttewenden.
De reparaties die door ondeskundig personeel
uitgevoerdwordenkunnengevaarlijkzijn.
Ditapparaat mag uitsluitend door volwassenen
gebruiktworden.
Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan
mensen (of kinderen) met gereduceerde gees-
telijke,lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of
met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij
ondertoezichtstaanofgeïnstrueerdwordendoor
iemanddieverantwoordelijkisvoorhunpersoon-
lijkeveiligheid.
Houdkinderenondertoezichtenzorgervoordat
zenietmethetapparaatspelen.
Dit apparaat moet aangeslotenworden op een
doeltreffende aardinstallatie. Laat de elektrische
installatiedooreengekwaliceerdelektriciencon-
troleren.
Vermijdhetgebruikvanverlengsnoerenvoorde
elektrischevoedingskabel.
• Vóóriederereinigingofonderhoudmoetdestek-
keraltijduithetstopcontactwordengetrokken.
Treknooitaandeelektrischevoedingskabelom
hetapparaatteverplaatsen.
Installeerhetapparaatnooitinruimteswaarde
luchtgas,olieofzwavelkanbevatten,ofindena-
bijheidvanwarmtebronnen.
Houdhetapparaatopminstens50cmafstand
van ontvlambare substanties (alcohol enz.) of
van onder druk staande houders (spuitbussen
bijvoorbeeld).
Plaatsgeenzwareofwarmevoorwerpenophet
apparaat.
• Reinigdeluchtltersminstensiedereweek.
Vermijd hetgebruik van verwarmingsapparaten
indenabijheidvandeklimaatregelaar.
In geval van vervoer moet het apparaat in de
verticale positie blijven dan wel op een zijkant
neergelegdworden.Vóórhettransportmoethet
waterdatinhetapparaatzitvolledigweggenomen
worden.Wachtnahettransportminstens1uur
alvorenshetapparaattestarten.
• Bedekhetapparaatnooitmetplasticzakkenwan-
neerhetopgeborgenworden.
Dematerialendievoordeverpakkinggebruiktzijn
kunnengerecycledworden.Erwordtdusaange-
radenomditmateriaalindespecialebakkenvoor
gescheidenvuilinzamelingwegtegooien.
Aanheteindevandenuttigelevensduurmoetde
klimaatregelaarnaardespecialecentravoorvui-
linzamelinggebrachtworden.
Alsdevoedingskabelbeschadigdis,moetdeze
vervangen worden door de fabrikant of door
dienstechnischeassistentiedienstomiederrisico
tevoorkomen.
Verifieer op het kenmerkenplaatje welk type koelgas in
uw apparaat gebruikt wordt.
Speciale waarschuwingen voor apparaten met
koelgas R410A
R410AiseenkoelgasdatdeEG-regelgevingophet
gebiedvandeecologieinachtneemt.Erwordtaan-
geradenhet koelcircuitvan het apparaat niet teper-
foreren.
MILIEUINFORMATIE:dezeunitbevatuorgassenmet
broeikaseffectdieopgenomenzijninhetProtocolvan
Kyoto.Dewerkzaamhedeninhetkadervanonderhoud
envuilverwerkingmogenalleendoorgekwaliceerd
personeeluitgevoerdworden(R410A,GWP=1975).
Speciale waarschuwingen voor apparaten met
koelgas R290
• Leesdewaarschuwingenmetaandacht.
Voorhetontdooiprocesendereinigingmogen
geenandereinstrumentengebruiktwordendan
die,diedoordefabrikantwordenaanbevolen.
Het apparaat moet opgesteld worden in een
ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu
inwerkingzijn(zoalsbijvoorbeeld:openvuur,in
werkingzijndegas-ofelektrischeapparaten).
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Vraag over de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO?

Wanneer u een vraag heeft over de "DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Gewicht en omvang
Gewicht   39000 g
Technische details
Koelcapaciteit (max) 11000 BTU/h
Koeling energie efficientie 3.23
Ontvochtiging capaciteit 1.292 L/u
Geluidsniveau 43 dB
Design
Ingebouwd display yes
Energie
Jaarlijks energieverbruik (koelen) 450