DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO

DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO handleiding

(1)
 • 78
  • Gebruik het apparaat alleen zoals in dit boekje
  aangeduid wordt. Deze instructies zijn niet be-
  doeldomallemogelijkeomstandighedenensi-
  tuatiesdiezichkunnenvoordoen,tebehandelen.
  Mendientaltijdgebruiktemakenvanhetgezonde
  verstandenvoorzichtigheidaandedagleggenbij
  deinstallatie,dewerkingendebewaringvanieder
  elektrischhuishoudapparaat.
  • Dit apparaat is geconstrueerd voor de klimaat-
  regelingvanvertrekkeninhuisinmagnietvoor
  anderedoeleindengebruiktworden.
  • Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit ap-
  paraatopongeachtwelkewijzetewijzigenofte
  veranderen.
  • Hetapparaatmoetgeïnstalleerdwordenmetin-
  achtnemingvandenationalenormendieelektri-
  scheinstallatiesregelen.
  Voor eventuele reparaties dient u zich altijd en
  uitsluitendtotdegeautoriseerdeTechnischeAs-
  sistentiecentravandefabrikanttewenden.
  De reparaties die door ondeskundig personeel
  uitgevoerdwordenkunnengevaarlijkzijn.
  Ditapparaat mag uitsluitend door volwassenen
  gebruiktworden.
  Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan
  mensen (of kinderen) met gereduceerde gees-
  telijke,lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of
  met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij
  ondertoezichtstaanofgeïnstrueerdwordendoor
  iemanddieverantwoordelijkisvoorhunpersoon-
  lijkeveiligheid.
  Houdkinderenondertoezichtenzorgervoordat
  zenietmethetapparaatspelen.
  Dit apparaat moet aangeslotenworden op een
  doeltreffende aardinstallatie. Laat de elektrische
  installatiedooreengekwaliceerdelektriciencon-
  troleren.
  Vermijdhetgebruikvanverlengsnoerenvoorde
  elektrischevoedingskabel.
  • Vóóriederereinigingofonderhoudmoetdestek-
  keraltijduithetstopcontactwordengetrokken.
  Treknooitaandeelektrischevoedingskabelom
  hetapparaatteverplaatsen.
  Installeerhetapparaatnooitinruimteswaarde
  luchtgas,olieofzwavelkanbevatten,ofindena-
  bijheidvanwarmtebronnen.
  Houdhetapparaatopminstens50cmafstand
  van ontvlambare substanties (alcohol enz.) of
  van onder druk staande houders (spuitbussen
  bijvoorbeeld).
  Plaatsgeenzwareofwarmevoorwerpenophet
  apparaat.
  • Reinigdeluchtltersminstensiedereweek.
  Vermijd hetgebruik van verwarmingsapparaten
  indenabijheidvandeklimaatregelaar.
  In geval van vervoer moet het apparaat in de
  verticale positie blijven dan wel op een zijkant
  neergelegdworden.Vóórhettransportmoethet
  waterdatinhetapparaatzitvolledigweggenomen
  worden.Wachtnahettransportminstens1uur
  alvorenshetapparaattestarten.
  • Bedekhetapparaatnooitmetplasticzakkenwan-
  neerhetopgeborgenworden.
  Dematerialendievoordeverpakkinggebruiktzijn
  kunnengerecycledworden.Erwordtdusaange-
  radenomditmateriaalindespecialebakkenvoor
  gescheidenvuilinzamelingwegtegooien.
  Aanheteindevandenuttigelevensduurmoetde
  klimaatregelaarnaardespecialecentravoorvui-
  linzamelinggebrachtworden.
  Alsdevoedingskabelbeschadigdis,moetdeze
  vervangen worden door de fabrikant of door
  dienstechnischeassistentiedienstomiederrisico
  tevoorkomen.
  Verifieer op het kenmerkenplaatje welk type koelgas in
  uw apparaat gebruikt wordt.
  Speciale waarschuwingen voor apparaten met
  koelgas R410A
  R410AiseenkoelgasdatdeEG-regelgevingophet
  gebiedvandeecologieinachtneemt.Erwordtaan-
  geradenhet koelcircuitvan het apparaat niet teper-
  foreren.
  MILIEUINFORMATIE:dezeunitbevatuorgassenmet
  broeikaseffectdieopgenomenzijninhetProtocolvan
  Kyoto.Dewerkzaamhedeninhetkadervanonderhoud
  envuilverwerkingmogenalleendoorgekwaliceerd
  personeeluitgevoerdworden(R410A,GWP=1975).
  Speciale waarschuwingen voor apparaten met
  koelgas R290
  • Leesdewaarschuwingenmetaandacht.
  Voorhetontdooiprocesendereinigingmogen
  geenandereinstrumentengebruiktwordendan
  die,diedoordefabrikantwordenaanbevolen.
  Het apparaat moet opgesteld worden in een
  ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu
  inwerkingzijn(zoalsbijvoorbeeld:openvuur,in
  werkingzijndegas-ofelektrischeapparaten).
  BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Hulp nodig?

Aantal vragen: 2

Heeft u een vraag over de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Hans, 2020-05-05 20:41:43 Geen reacties

Waar zit de kalkfilter van de pacwe110 eco

Uw vraag/antwoord
Hans, 2020-05-05 20:40:27 Geen reacties

Kalkfilter

Uw vraag/antwoord

Bekijk hier gratis de handleiding van de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO. Deze handleiding valt onder de categorie Airco's en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.2. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO of heeft u hulp nodig?

DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO specificaties

Merk DeLonghi
Model Pinguino PAC WE110 ECO
Product Airco
EAN 8004399511552
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Gewicht en omvang
Gewicht 39000g
Technische details
Koelcapaciteit (max) 11000BTU/h
Koeling energie efficientie 3.23
Ontvochtiging capaciteit 1.292L/u
Geluidsniveau 43dB
Design
Ingebouwd display
Energie
Jaarlijks energieverbruik (koelen) 450

Gerelateerde producten DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO

  Gerelateerde producthandleidingen

  Airco DeLonghi

  Veelgestelde vragen

  Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO.

  Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag. Stel hier je vraag

  Handleiding toevoegen

  Heb je zelf een handleiding die je graag zou willen toevoegen?