Clatronic TS 3530

Clatronic TS 3530 handleiding

(1)
 • Bedienungsanleitung/Garantie
  Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Instrucciones de servicio
  Istruzioni per l’uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja
  Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
  Руководство по эксплуатации •
  Tischsauger
  oplaadbare stofzuiger • Aspirateur rechargeable • Aspiradora recargable • Aspirapolvere ricaricabile
  Rechargeable vacuum cleaner • Odkurzacz z możliwością doładowania • Akkumulátoros porszívó
  Акумуляторний порохотяг • Перезаряжаемый пылесос •
  TS 3530
  Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern
  suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Umgang mit Batterien
  WARNUNG: Explosionsgefahr!
  Setzen Sie Batterien keiner hohen Wärme oder dem
  direkten Sonnenlicht aus. Werfen Sie Batterien niemals
  ins Feuer.
  ACHTUNG:
  Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Bat-
  terien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
  Batterien können auslaufen und Batteriesäure verlieren.
  Wird das Gerät längere Zeit nicht genutzt, nehmen Sie die
  Batterien aus dem Gerät.
  Einlegen der Batterien
  (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
  1. Um das Gerät zu öffnen, drehen Sie die Abdeckung in
  Richtung OPEN.
  2. Legen Sie 2 Batterien des Typs 1,5 V MIGNON UM3,
  AA in die Batteriefächer ein. Achten Sie auf die richtige
  Polarität.
  3. Setzen Sie die Abdeckung zurück auf das Batterie-
  fach. Drehen Sie die Abdeckung in Richtung CLOSE.
  Benutzung
  Halten Sie das Gerät während des Betriebs waage-
  recht.
  Setzen Sie das Gerät mit den Borsten auf die zu
  reinigende glatte Oberäche.
  Schieben Sie den Schalter ON / OFF mit dem Dau-
  men, um das Gerät ein- und auszuschalten.
  Saugen Sie mit dem Gerät nur Krümel und Schmutz
  auf.
  Drehen Sie das Gerät während des Betriebs nicht um,
  da der Schmutz sonst wieder ausgeblasen wird.
  Lässt die Saugleistung nach, wechseln Sie die Batteri-
  en.
  Reinigung
  ACHTUNG:
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Dies könnte
  die Elektronik zerstören.
  Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden
  Reinigungsmittel.
  Service
  Im Service-/Garantiefall wenden Sie sich bitte an unseren
  Dienstleister
  SLI (Service Logistik International).
  Internet-Serviceportal
  www.sli24.de
  Sie können sich dort direkt anmelden und erhalten alle
  Informationen zur weiteren Vorgehensweise Ihrer Rekla-
  mation.
  Über einen persönlichen Zugangscode, der Ihnen direkt
  nach Ihrer Anmeldung per E-Mail übermittelt wird, können
  Sie den Bearbeitungsablauf Ihrer Reklamation auf unse-
  rem Serviceportal online verfolgen.
  Gebruiksaanwijzing
  Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
  veel plezier van beleeft.
  Veiligheidsinstructies
  Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handlei-
  ding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen
  met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de
  doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding
  mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.
  LET OP: Storing van de motor!
  Zuig geen vloeistoffen, hete as en puntige of scherpe
  voorwerpen op!
  Gebruik het apparaat alleen voor eigen gebruik en
  waarvoor het bedoeld is. Dit apparaat is niet bestemd
  voor commercieel gebruik.
  Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt,
  hulpstukken monteert, het apparaat reinigt of wanneer
  storingen optreden.
  Repareer het apparaat niet zelf. Neem contact op met
  een bevoegde reparateur.
  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  Omgaan met batterijen
  WAARSCHUWING: Ontplofngsgevaar!
  Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of
  direct zonlicht. Gooi nooit batterijen in het vuur.
  LET OP:
  Gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen of batterijen
  van verschillende types door elkaar.
  1. Schakel het apparaat vóór het schoonmaken uit.
  2. Om onbedoeld inschakelen tijdens het reinigen te
  voorkomen, dienen de batterijen te worden verwijderd
  uit het batterijencompartiment. Sluit het batterijencom-
  partiment.
  3. Houd het apparaat boven een prullenbak. Druk op
  de PUSH knop en open de klep van het lter in de
  richting van de pijl.
  4. Verwijder het vuil.
  5. Verwijder het frame met het lter. Verwijder het vuil
  met een jne borstel.
  6. Plaats het lter terug op het apparaat. Het lter dient
  hoorbaar vast te klikken.
  7. Sluit het apparaat met de lterklep.
  8. Reinig, indien nodig, de behuizing van het apparaat
  met een vochtige doek en maak het droog.
  Technische specicaties
  Model: .................................................................... TS 3530
  Net gewicht: ....................................................... ca. 0.13 kg
  Batterijen: ..................... 2x1,5 V, Type: MIGNON UM3, AA
  Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te
  maken in de loop van voortdurende productontwikkeling
  blijft voorbehouden.
  Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals
  de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de laag-
  spanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest
  recente veiligheidsvoorschriften.
  Insérer les piles
  (Piles non fournies)
  1. Pour ouvrir l’appareil, tournez le couvercle dans le
  sens OPEN.
  2. Insérez deux piles 1,5 V de type AA, MIGNON UM3
  dans le compartiment à piles. Assurez-vous que la
  polarité est bonne.
  3. Remettez le couvercle sur le compartiment à piles.
  Tournez le couvercle dans le sens CLOSE.
  Utilisation
  Maintenez le couvercle horizontalement pendant le
  fonctionnement.
  Placez l’appareil sur une surface lisse à nettoyer avec
  les poils.
  Faites glisser le bouton ON / OFF avec le pouce pour
  allumer et éteindre l’appareil.
  Utilisez uniquement l’appareil pour aspirer les miettes
  et la poussière.
  Ne retournez pas l’appareil pendant son fonctionne-
  ment, sinon la poussière sera rejetée à l’extérieur.
  Si la puissance d’aspiration baisse, remplacez les
  piles.
  Nettoyage
  ATTENTION :
  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau. Cela pourrait
  détruire les composants électroniques.
  Ne pas utiliser d’outil pointu ni de produit nettoyant
  abrasif.
  1. Eteignez l’appareil avant de nettoyer.
  2. Pour éviter une mise en service accidentelle pendant
  le nettoyage, enlevez les piles du compartiment à
  piles. Refermez le compartiment à piles.
  3. Maintenez l’appareil au-dessus d’une poubelle.
  Appuyez sur le bouton PUSH et ouvrez le couvercle
  du ltre dans le sens de la èche.
  4. Enlevez la poussière.
  5. Retirez le cadre avec le ltre. Enlevez la poussière à
  l’aide d’un pinceau n.
  6. Replacez le ltre dans l’appareil. Il doit s’emboîter en
  émettant un clic.
  7. Refermez l’appareil à l’aide du couvercle du ltre.
  8. Si besoin est, nettoyez le boîtier de l’appareil avec un
  tissu humide, puis séchez-le en l’essuyant.
  Eliminación
  Extraiga las pilas del compartimento de la batería.
  Elimine las pilas gastadas en los puntos de recogida
  correspondientes o entrégueselas a su distribuidor.
  No las deseche como basura doméstica.
  No deseche la unidad con los residuos domésticos
  al nal de su vida útil. Llévela a un punto de recogida
  ocial para su reciclaje. Al hacerlo, ayudará a proteger
  el medioambiente.
  Manual del usuario
  Le agradecemos la conanza depositada en este producto
  y esperamos que disfrute de su uso.
  Instrucciones de seguridad
  Antes de la puesta en servicio de este aparato lea de-
  tenidamente el manual de instrucciones y guarde éste
  bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible
  también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En
  caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el
  manual de instrucciones.
  ATENCIÓN: ¡Fallo del motor!
  ¡No aspire ningún tipo de líquido, cenizas calientes u
  objetos bordes alados o con punta!
  Use el dispositivo exclusivamente para su n y de
  modo particular. Este aparato no está diseñado para
  uso comercial.
  Apague el equipo cuando no lo utilice, cuando ajuste
  accesorios, lo limpie o cuando haya avería.
  No repare usted mismo el dispositivo. Contacte con
  personal autorizador.
  Los niños no pueden jugar con el aparato.
  Manejo de las baterías
  AVISO: ¡Hay riesgo de explosión!
  No exponga las baterías a altas temperaturas ni a la luz
  directa del sol. Nunca tire las baterías al fuego.
  ATENCIÓN:
  No se deben mezclar diferentes tipos de pilas, ni tampo-
  co usadas con nuevas.
  Las pilas pueden tener fugas y perder ácido. Si no va
  a utilizar la aspiradora durante un periodo de tiempo
  prolongado, quite las pilas.
  Colocación de las pilas
  (Pilas no incluidas)
  1. Para abrir la aspiradora, gire la cubierta hacia la
  dirección OPEN.
  2. Introduzca dos pilas tipo 1.5 V MIGNON UM3, AA en
  el compartimento de las pilas. Asegúrese de que la
  polaridad sea la correcta.
  3. Vuelva a poner la tapa sobre el compartimento de las
  pilas. Gire la cubierta en dirección CLOSE.
  Uso
  Mantenga la unidad horizontalmente mientras la
  utiliza.
  Coloque la unidad sobre la supercie lisa que va a
  limpiar con las cerdas.
  Deslice el interruptor ON / OFF con su dedo pulgar
  para encender y apagar la unidad.
  Utilice la unidad solamente para aspirar migas y
  polvo.
  No le de la vuelta a la aspiradora en funcionamiento,
  de lo contrario el polvo podría volver a salir.
  Si se reduce la potencia de succión, cambie las pilas.
  Limpieza
  ATENCIÓN:
  No sumerja el aparato en agua. Podría dañar la
  pieza electrónica.
  No use agentes limpiadores puntiagudos ni abrasi-
  vos.
  1. Apague el aparato antes de la limpieza.
  2. Para evitar que se encienda de forma imprevista,
  quite las pilas del compartimento de las pilas. Cierre
  el compartimento de las baterías.
  3. Sujete la unidad encima de un cubo de la basura.
  Pulse el botón PUSH y abra la cubierta del ltro en la
  dirección de la fecha.
  4. Vacíe la suciedad.
  5. Quite la estructura con el ltro. Limpie la suciedad con
  un cepillo no.
  6. Vuelva a colocar el ltro en la unidad. Debe escuchar
  cómo encaja en su sitio.
  7. Vuelva a cerrar la unidad con la cubierta del ltro.
  8. Si es necesario, limpie la carcasa del aparato con una
  toalla húmeda, luego, seque con un paño.
  Especicaciones técnicas
  Modelo: .................................................................. TS 3530
  Peso neto: ....................................................aprox. 0,13 kg
  Batería: ......................... 2x 1.5 V, Tipo: MIGNON UM3, AA
  El derecho de realizar modicaciones técnicas y de diseño
  en el curso del desarrollo continuo del producto está
  reservado.
  Este dispositivo cumple con todas las directrices CE
  actuales, como la directriz de compatibilidad electromag-
  nética y de bajo voltaje, y está fabricada según las últimas
  normas de seguridad.
  4. Svuotare lo sporco.
  5. Rimuovi la struttura con il ltro. Rimuovi lo sporco con
  una spazzola ne.
  6. Riposiziona il ltro nel dispositivo. Deve scattare una
  volta in posizione.
  7. RIchiudi il dispositivo con il coperchio del ltro.
  8. Se necessario, pulire l’alloggiamento del dispositivo
  con un panno umido e poi asciugarlo.
  Speciche tecniche
  Modello: ................................................................. TS 3530
  Peso netto: ........................................................ ca. 0,13 kg
  Batterie: ........................2x 1,5 V, Tipo: MIGNON UM3, AA
  Si riserva il diritto di apportare modiche tecniche e di
  design nel corso dello sviluppo del prodotto.
  Questo dispositivo risponde a tutte le direttive della CE,
  come la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e
  quella sul basso voltaggio ed è prodotto secondo le più
  recenti norme di sicurezza.
  Manuale dell’utente
  Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un
  buon utilizzo del dispositivo.
  Istruzioni di sicurezza
  Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere
  molto attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle con
  cura unitamente al certicato di garanzia, allo scontrino e,
  se possibile, alla scatola di cartone con la confezione in-
  terna. Se passate l‘apparecchio a terzi, consegnate anche
  le istruzioni per l‘uso.
  ATTENZIONE: Guasto al motore!
  Non aspirare alcun liquido, cenere bollente, oggetti ta-
  glienti o appuntiti!
  Utilizzare l’apparecchio soltanto per gli scopi previsti e
  per uso privato. Questo apparecchio non deve esser
  utilizzato per scopi commerciali.
  Spegnere l’apparecchio se non lo si usa, staccare gli
  accessori per la pulizia o in caso di guasto.
  Non tentare di riparare l’apparecchio da soli; contatta-
  re invece il personale autorizzato.
  I bambini non possono giocare col dispositivo.
  Maneggiamento delle batterie
  AVVISO: Pericolo di esplosione!
  Non esporre le batterie a temperature elevate o luce
  solare diretta. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
  ATTENZIONE:
  Non usare insieme diversi tipi di batterie o batterie nuove
  e usate.
  Le batterie possono avere perdite di acido. Se il dispositi-
  vo non viene usato per lunghi periodi di tempo, rimuovi le
  batterie dal dispositivo.
  Entsorgung
  Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.
  Geben Sie die verbrauchten Batterien bei zuständigen
  Sammelstellen oder beim Händler ab. Sie gehören
  nicht in den Hausmüll!
  Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht
  in den Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu
  einer ofziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen
  Sie die Umwelt zu schonen.
  Batterijen kunnen gaan lekken en accuzuur verliezen. Als
  het apparaat voor een langere periode niet wordt gebruikt,
  dienen de batterijen te worden verwijderd uit het apparaat.
  De batterijen invoeren
  (Batterijen niet inbegrepen)
  1. Om het apparaat te openen, dient de klep in de
  richting van OPEN te worden gedraaid.
  2. Voer twee 1.5 V MIGNON UM3, AA type batterijen
  in het batterijencompartiment in. Zorg ervoor dat de
  polariteit correct is.
  3. Plaats de klep terug op het batterijencompartiment.
  Draai de klep in de richting van CLOSE.
  Gebruik
  Houd het apparaat horizontaal tijdens de werking.
  Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond, dat
  gereinigd dient te worden met de borstels.
  Verschuif de ON / OFF schakelaar met uw duim, om
  het apparaat in- en uit te schakelen.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor het opzuigen
  van kruimels en vuil.
  Draai het apparaat niet om tijdens de werking, omdat
  het vuil er anders weer uit wordt geblazen.
  Als de zuigkracht afneemt, dienen de batterijen te
  worden vervangen.
  Reiniging
  LET OP:
  Dompel het apparaat niet onder in water. Dit kan
  leiden tot schade aan de elektronica.
  Geen scherpe of agresieve reinigingsmiddelen
  gebruiken.
  Verwijdering
  Verwijder de batterijen uit het batterijencompartiment.
  Breng lege batterijen naar de hiervoor bedoelde
  inzamelpunten of naar de distributeur. Niet weggooien
  met het huishoudelijke afval!
  Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval
  als het niet meer werkt. Breng het naar een ofcieel
  recycle inzamelpunt. Op deze manier help u het milieu
  te beschermen.
  Caractéristiques techniques
  Modèle : ................................................................. TS 3530
  Poids net : ................................................... 0,13 kg environ
  Piles : ........................... 2x 1,5 V, type : MIGNON UM3, AA
  Nous nous réservons le droit d’apporter des modications
  techniques ainsi que des modications de conception
  dans le cadre du développement continu de nos produits.
  Cet appareil a été contrôlé d’après toutes les directives
  européennes actuelles applicables, comme par exemple
  concernant la compatibilité électromagnétique et la
  basse tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des
  réglementations techniques de sécurité les plus récentes.
  Elimination
  Retirez les piles du compartiment à piles.
  Ramenez les piles usagées dans des centres de
  collecte agrées ou auprès du distributeur. Ne les jetez
  pas avec les déchets domestiques !
  Ne jetez pas l’appareil en n de vie avec les déchets
  ménagers. Apportez-le à un centre de collecte autorisé
  pour être recyclé. Vous participez ainsi à la protection
  de l’environnement.
  Smaltimento
  Togliere la batterie dal vano batterie.
  Smaltire le batterie usate presso appositi centri di
  raccolta o distributori. Non smaltire nei riuti domestici!
  Non gettare l’apparecchio insieme ai riuti domestici al
  termine della sua vita utile. Consegnarlo a un punto di
  raccolta autorizzato per il riciclaggio. In questo modo
  contribuirete a proteggere l’ambiente.
  Inserimento delle batterie
  (Batterie non incluse)
  1. Per aprire il dispositivo, ruota il coperchio verso
  OPEN.
  2. Inserisci due batterie da 1,5 V MIGNON UM3, di tipo
  AA nel vano batteria. Assicurati che la polarità sia
  corretta.
  3. Richiudi il vano batteria. Ruota il coperchio verso
  CLOSE.
  Utilizzo
  Tieni il dispositivo in posizione orizzontale durante il
  funzionamento.
  Posiziona il dispositivo su una supercie liscia che
  possa essere pulita con delle setole.
  Fai scorrere l’interruttore ON / OFF con il pollice per
  accendere e spegnere il dispositivo.
  Usa solo il dispositivo per aspirare le briciole e lo spor-
  co.
  Non ruotare il dispositivo durante il funzionamento
  poiché altrimenti lo sporco sarà rigettato fuori.
  Se la potenza di suzione dovesse diminuire, sostituisci
  le batterie.
  Pulizia
  ATENCIÓN:
  Non immergere il dispositivo in acqua. Si rischia di
  danneggiare l’elettronica.
  Non usare detergenti taglienti o abrasivi.
  1. Spegnere l’apparecchio prima della pulizia.
  2. Per evitare un’accensione indesiderata durante la puli-
  zia, rimuovi le batterie dal loro vano e poi richiudilo.
  3. Tieni il dispositivo sopra un secchio della spazzatura.
  Premi il pulsante PUSH e apri il coperchio del ltro in
  direzione della freccia.
  1. Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus.
  2. Um ein ungewolltes Einschalten während der
  Reinigung zu vermeiden, nehmen Sie die Batterien
  aus dem Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach
  wieder.
  3. Halten Sie das Gerät über einen Mülleimer. Drücken
  Sie die Taste PUSH und öffnen Sie die Filterabde-
  ckung in Pfeilrichtung.
  4. Schütten Sie den Schmutz aus.
  5. Entnehmen Sie den Rahmen mit dem Filter. Entfernen
  Sie den Schmutz mit einer feinen Bürste.
  6. Setzen Sie den Filter zurück in das Gerät. Er muss
  hörbar einrasten.
  7. Schließen Sie das Gerät mit der Filterabdeckung
  wieder.
  8. Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes ggf. mit einem
  feuchten Tuch, Wischen Sie es anschließend trocken.
  Technische Daten
  Modell: ................................................................... TS 3530
  Nettogewicht: ..................................................... ca. 0,13 kg
  Batterien: ....................... 2x 1,5 V, Typ: MIGNON UM3, AA
  Technische und gestalterische Änderungen im Zuge
  stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
  Hinweis zur Richtlinienkonformität
  Hiermit erklärt die Firma Clatronic International GmbH,
  dass sich das Gerät TS 3530 in Übereinstimmung mit den
  grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie
  für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG)
  bendet.
  Garantie
  Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät
  eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kas-
  senbon). Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg.
  Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht
  verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue
  Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine
  freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts.
  Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacher-
  füllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung)
  werden durch diese Garantie nicht berührt.
  Stand 06 2012
  2 3 4
  6 7 85
  1
  Bedienungsanleitung
  Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden
  haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.
  Sicherheitshinweise
  Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Be-
  dienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren
  Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach
  Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls
  Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die
  Bedienungsanleitung mit.
  ACHTUNG: Motorschaden!
  Saugen Sie keine Flüssigkeiten, heiße Asche, spitze
  oder scharfkantige Gegenstände auf!
  Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den priva-
  ten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät
  ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
  Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht
  benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder
  bei Störung.
  User manual
  Thank you for choosing our product. We hope you will
  enjoy using the appliance.
  Safety instructions
  Read the operating instructions carefully before putting the
  appliance into operation and keep the instructions includ-
  ing the warranty, the receipt and, if possible, the box with
  the internal packing. If you give this device to other people,
  please also pass on the operating instructions.
  CAUTION: Motor failure!
  Do not vacuum any liquids, hot ash, pointed or sharp-
  edged objects!
  Use the device for private and its intended purpose
  only. The device is not intended for commercial use.
  Turn the device off when you are not using it, attaching
  accessories, cleaning it or in the case of a malfunc-
  tion.
  Do not repair the device by yourself. Please contact
  authorized personnel.
  Children may not play with the appliance.
  Handling of batteries
  WARNING: Danger of explosion!
  Do not expose the batteries to high temperatures or
  direct sunlight. Never throw batteries into re.
  CAUTION:
  Different types of batteries or new and used batteries
  may not be used together.
  Batteries may leak and lose battery acid. If the device is
  not used for long periods of time, remove the batteries
  from the device.
  Inserting the batteries
  (Batteries not included)
  1. To open the device, turn the cover in the direction
  OPEN.
  2. Insert two 1.5 V MIGNON UM3, AA type batteries into
  the battery compartments. Ensure that the polarity is
  correct.
  3. Put the cover back onto the battery compartment. Turn
  the cover in the direction CLOSE.
  Usage
  Hold the device horizontally during the operation.
  Place the device onto the smooth surface to be
  cleaned with the bristles.
  Slide the ON / OFF switch with your thumb to turn the
  device on and off.
  Only use the device to vacuum crumbs and dirt.
  Do not turn the device over during operation as the
  dirt will otherwise be blown out again.
  If the suction power should subside, replace the bat-
  teries.
  Mode d’emploi
  Merci d’avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous
  saurez proter votre appareil.
  Consignes de sécurité
  Lisez attentivement ce mode d’emploi avant de mettre
  l’appareil en marche pour la première fois. Conservez le
  mode d’emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de
  caisse et si possible, le carton avec l’emballage se trou-
  vant à l’intérieur. Si vous remettez l‘appareil à des tiers,
  veuillez-le remettre avec son mode d‘emploi.
  ATTENTION : Panne du moteur !
  N’aspirez aucun liquide, aucune cendre chaude, aucun
  objet coupant ou pointu !
  Cet appareil ne doit être utilisé que de façon privée
  et pour l’usage auquel il a été destiné. Il n’est pas
  destiné à une utilisation commerciale.
  Arrêtez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas, quand
  vous y  xez des accessoires, pour le nettoyage ou en
  cas de dysfonctionnements.
  Ne réparez pas vous-même l’appareil. Veuillez
  prendre contact avec du personnel qualié.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
  Manipulation des piles
  AVERTISSEMENT : Danger d’explosions !
  N’exposez pas les piles à des températures élevées ou
  aux rayons directs du soleil. Ne jetez jamais les piles
  dans le feu.
  ATTENTION :
  Des types de piles différents ou des piles nouvelles et
  usagées ne doivent pas être utilisés ensemble.
  Les piles peuvent fuir et perdre de l’acide. Si l’appareil
  n’est pas utilisé pendant longtemps, enlevez les piles de
  l’appareil.
Clatronic TS 3530

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Clatronic TS 3530 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Clatronic TS 3530 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Clatronic TS 3530. Deze handleiding valt onder de categorie Stofzuigers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.3. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Hongaars, Oekraïens, Arabisch. Heeft u een vraag over de Clatronic TS 3530 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Clatronic TS 3530 specificaties

Algemeen
Merk Clatronic
Model TS 3530
Product Stofzuiger
EAN 4006160636116
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Hongaars, Oekraïens, Arabisch
Bestandstype PDF
Design
Kleur van het product Rood
Stofzuigercontainer type Zakloos
Ingebouwd display
Vorm Overige
Prestatie
Stofcapaciteit (totaal) -l
HEPA filtersysteem -
Energie
Energie-opslagtechnologie accu/batterij -
Capaciteit van de accu/batterij -mAh
Gewicht en omvang
Hoogte 70mm
Breedte 105mm
Diepte 85mm

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Clatronic TS 3530.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info