Ciclosport CicloMaster CM 619 handleiding

Ciclosport CicloMaster CM 619
8.7 · 1
PDF handleiding
 · 1 pagina
Nederlands
handleidingCiclosport CicloMaster CM 619
Fout
Foutieve melding of
geen melding op het
display
Geen reactie van de
druktoetsen
Actuele snelheid wordt
niet weergegeven
Snelheid te hoog of te
laag
Trapfrequentie wordt
niet weergegeven
Handmatige overscha-
keling naar 2de fiets
functioneert niet
Initialisatie loopt slechts
heel traag en breekt
dan met 'error' af
Automatische
zenderopsporing start
niet bij beweging van
de fiets
Individuele waarden
(bijvoorbeeld afstand of
gemiddelde snelheid)
veranderen nog na het
einde van de rit hoewel
de fiets al stilstaat en
de snelheid 0 aangeeft.
8. Garantie
Op de CM 619 verstrekken wij een garantie van 24 maanden. De garantie is
beperkt tot materiaal- en verwerkingsfouten. Uitgezonderd van de garantie zijn
de batterijen.
De garantie is slechts geldig als de computer met toebehoren volgens de
voorschriften en zorgvuldig behandeld werd.
Gelieve u in geval van garantie tot uw handelaar of tot uw plaatselijke
verdeler te wenden of de computer met het aankoopbewijs (datum) evenals al
de toebehoren voldoende gefrankeerd naar onderstaand adres te zenden:
CICLO SPORT SERVICE
K. W. Hochschorner GmbH
Konrad-Zuse-Bogen 8
D-82152 Krailling
Telefoon: ++49 180 /5 00 47 43 (12 ct./min via een vaste telefoonaansluiting)
Telefax: ++49 89 / 714 07 83
E-mail: ciclo-service@ciclosport.de
Gelieve nogmaals zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door te nemen en de batterij
te controleren vooraleer het apparaat toe te zenden.
In geval van terechte garantieclaims wordt het herstelde apparaat of een ver-
vangend apparaat gratis teruggezonden.
Herstelling
Indien het apparaat ter herstelling (of om de batterij te wisselen) ingezonden
wordt of indien een garantieclaim niet aanvaard wordt, volgt er automatisch een
herstelling (of een eventueel nodige batterijwissel) tot een prijs van 19,- EURO.
In geval van hogere herstellingskosten wordt u daarvan vooraf op de hoogte ge-
bracht. De terugzending van het herstelde apparaat volgt dan tegen rembours.
9. Garantiebewijs:
Afzender:
Naam
Voornaam
Straat, nr.
Postcode/plaats
Telefoon (overdag)
Fax
E-mail
Reden van de inzending:
Na het verstrijken van de garantie:
Herstellingen mogen tot een bedrag van EURO doorgevoerd worden.
1. CICLOMASTER CM 619
2. Stuurstanghouder (met O-ringen voor de bevestiging)
3. Zendapparaat voor de snelheid (met O-ringen voor de bevestiging)
4. Zendapparaat voor de trapfrequentie (met O-ringen voor de bevestiging)
5. Spaakmagneet
6. Magneet voor de trapfrequentie (met kabelbinder voor de bevestiging)
1. Inbedrijfstelling
De batterij met de pluspool langs boven inleggen. Schroefsluiting terug dicht-
draaien. Door 2 x drukken op een toets, display 'Ini Scan' verschijnt. Start u nu
de initialisatie van de zendapparaat vor de snelheid (zie paragraaf 3.3).
Indien er op het display onverstaanbare tekens verschijnen, knop "AC" aan de
achterzijde van de CM 619 met behulp van een balpen (of dergelijke) indrukken
(eventueel meermaals).
Opgelet: door de knop "AC" langer (3 seconden) in te drukken, wordt er een
totale terugstelling ("Reset") teweeggebracht.
Montage
De stuurstanghouder kan op de stuurstang of ook
op de voorbouw bevestigd worden. Daarvoor het
bovenste gedeelte van de stuurstanghouder door
het indrukken van de knip (bijvoorbeeld met een
pen) en het aftrekken van het bovenste gedeelte
van het onderste gedeelte scheiden. Vervolgens
beide gedeelten 90° gedraaid terug samen-
brengen tot de knip hoor- en zichtbaar vast klikt.
Beschermende folie aan de onderzijde van de
stuurstanghouder aftrekken en stuurstanghouder
op de gewenste plaats aan de stuurstang (of aan
de voorbouw) zetten en een beetje aandrukken.
Met de O-ringen bevestigen.
CM 619 in de richting van de pijl op de houder
schuiven tot de computer duidelijk hoor- en
zichtbaar vast klikt (ontgrendeltoets moet op de
oorspronkelijke stand staan). Om hem terug te
verwijderen, ontgrendeltoets achter de CM619
omlaag duwen en de CM 619 met lichte druk
aftrekken.
Zendapparaat voor de snelheid met behulp van
de vast gehaakte O-ring aan de vork of aan de
achterbouw bevestigen (gemarkeerde zijde van
het zendapparaat moet naar de spaken wijzen).
O-ring aan één zijde van het zendapparaat
vasthaken om de vork omdraaien om de vork
aan de tegenovergestelde zijde eveneens vast te
haken.
Magneet aan een spaak vlak tegenover het
zendapparaat monteren zodat de magneet exact
op de markering aan het zendapparaat wijst.
Bevestigingsschroef van de magneet niet dol-
draaien. Zendapparaat door te draaien zodanig
uitlijnen, dat de afstand tussen zendapparaat en
magneet niet meer dan 3 mm bedraagt. Ter
controle van een juiste montage fiets enkele
keren draaien en controleren, of de computer
een signaal ontvangt.
Zendapparaat voor de trapfrequentie met behulp van de vast gehaakte O-ring
aan een steunstang van de aandrijfkruk bevestigen. O-ring aan één zijde van
het zendapparaat vasthaken om de steunstang om te draaien en aan de
tegenovergestelde zijde eveneens vasthaken.
Magneet aan de aandrijfkruk vlak tegenover het zendapparaat met behulp van
de kabelbinder (nog niet vast trekken) monteren zodat de magneet exact op de
markering aan het zendapparaat wijst. Zendapparaat door te draaien zodanig
uitlijnen, dat de afstand tussen zendapparaat en magneet niet meer dan 3 mm
bedraagt. Ter controle van een juiste montage aandrijfkruk enkele keren draaien
en controleren, of de computer een signaal ontvangt. Vervolgens kabelbinder
vasttrekken.
2. Algemeenheden
Indien er op het display links bovenaan een "" verschijnt, gelden de aange-
geven waarden voor de fiets 1. Om de waarden voor fiets 2 weer te geven beide
toetsen gelijktijdig even indrukken (de overschakeling is slechts mogelijk indien
de snelheid = 0 is). Op het display verschijnt er nu links bovenaan een "".
Indien beide toetsen nogmaals tegelijkertijd even ingedrukt worden, verschijnt er
op het display links bovenaan opnieuw een "". Dit betekent dat de weer-
gegeven waarden voor fiets 1 van toepassing zijn.

Van harte gefeliciteerd!

Met de CICLOMASTER CM 619 hebt u een draadloze elektro-

nische fietscomputer met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid

en met moderne digitale transmissietechniek verworven. Deze

computer beschikt over de modernste elektronica, is waterdicht

en weet door een lange levensduur te overtuigen. Het bijzondere

kenmerk van deze computer: de transmissie van het zendappa-

raat naar het apparaat gebeurt op een digitaal transmissieni-

veau, waardoor hij extreem storingvrij is.

De CM 619 heeft het zogenaamde "Two in One"-systeem. Dat
betekent dat u hem met 2 fietsen kunt gebruiken en dat u de

waarden voor iedere fiets apart of als totaal kunt laten weer-

geven. Daarbij detecteert de CM 619 automatisch kort na de

eerste wielomwentelingen, welke van de beide fietsen gebruikt

wordt.

Aanvullend kan de CM 619 met het bijgevoegde zendapparaat

voor de trapfrequentie draadloos weergeven.

Als bijkomend bijzonder kenmerk heeft de CM 619 naast tal

van andere functies ook de functie "Autoscroll": dat betekent

dat de computer achtereenvolgens en afwisselend verschillende

displays weergeeft. Daardoor bespaart u tijdens het rijden het

doorschakelen van de functies, waardoor u afgeleid zou

worden.

Gelieve deze gebruiksaanwijzing nauwgezet door te

nemen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Inhoud van de verpakking
Werkwijze van de CM 619
De CM 619 kan aan de hand van het respectievelijke identificatiesignaal van
het zendapparaat automatisch onderscheiden, op welke fiets hij gebruikt wordt.
Daarvoor is het noodzakelijk dat de computer zich op de stuurstanghouder
bevindt? Enkel en alleen op deze manier is de ingebouwde bewegingsvoeler
geactiveerd. Deze bewegingsvoeler start dan bij de eerste geregistreerde
beweging van het apparaat (bijvoorbeeld door het schuiven de fiets) de zender-
opsporing.
Bij de zenderopsporing knippert er op het bovenste display een nul. Indien er
een zender gevonden wordt, stopt het knipperen.
Een niet-knipperende nul op het bovenste displat betekent dat er een zender
gevonden werd, maar deze op dat moment geen snelheidssignalen zendt. Dit
betekent dat de fiets stilstaat.
Het zendapparaat voor de snelheid wordt geactiveerd bij de eerste wielom-
wenteling, het zendapparaat voor de trapfrequentie wordt door de eerste
pedaalomwenteling geactiveerd.
Indien de CM 619 zich op de stuurstanghouder bevindt, kan de zenderopspo-
ring in de CM 619 ook met de hand gestart worden. Dat gaat doordat beide
toetsen gelijktijdig ingedrukt worden.
De handmatige zenderopsporing functioneert uitsluitend indien er nog geen
zender gevonden werd ('-' op het bovenste display).
Indien er al een zender gevonden is, wordt er van fiets 1 naar fiets 2
overgeschakeld doordat beide toetsen even gelijktijdig ingedrukt worden.
Pas wanneer er een zender gevonden werd (en wanneer de trapfrequentie inge-
schakeld is – instelmodus 'C on'), wordt er ook automatisch naar de bijbeho-
rende trapfrequentie gezocht.
Indien er geen zendapparaat voor de trapfrequentie gemonteerd is, dient deze
functie in de instelmodus uitgeschakeld te worden. In het andere geval wordt er
immers altijd naar het zendapparaat voor de trapfrequentie gezocht (en deze
opsporing de batterij aanzienlijk belast).
Opgelet: indien de CM 619 niet gebruikt wordt of indien de CM 619 bijvoor-
beeld in de auto meegenomen wordt, mag de CM 619 niet op de stuurstang-
houder blijven omdat daardoor de bewegingsvoeler actief is en bij geringe
bewegingen de zenderopsporing gestart wordt. Omdat dit een zeer tijdrovende
functie is, wordt bijvoorbeeld tijdens een enkele uren durende autorit de batterij
van de CM 619 aanzienlijk belast wanneer de CM 619 zich op de stuurstang-
houder bevindt en door de trillingen tijdens de autorit de zenderopsporing
steeds opnieuw geactiveerd wordt.
3. Basisinstellingen
Indien de CM 619 met 2 fietsen gebruikt dient te worden, moeten er enkele
instellingen voor iedere fiets apart doorgevoerd worden. Dus één keer wanneer
"" op het display bovenaan links staat en één keer bij "".
Voor alle instellingen geldt:
De knipperende waarde kan met de rechtertoets gewijzigd worden. Door de
linkertoets even in te drukken, wordt deze waarde opgeslagen en knippert de
volgende in te stellen waarde of verschijnt het volgende display.
Door de linkertoets 3 seconden lang in te drukken, kan de respectievelijke
instelmodus voortijdig beëindigd worden.
Alle instellingen en displays hebben steeds betrekking op de corresponderende
fiets (displaymelding of ).
3.1 Instellen van de maateenheid, van de wielomtrek, van het aantal
kilometers per dag/totaalaantal kilometers en in- c.q. uitschakelen
van de trapfrequentie
Door beide toetsen even gelijktijdig in te drukken, de
gewenste fiets oproepen (of ).
Vervolgens rechtertoets zo vaak even indrukken tot het
volgende display verschijnt:
Door de linkertoets 3 seconden lang in te drukken,
verschijnt thans volgend display:
Maateenheid kilometers of mijlen
Omschakelen met rechtertoets
(verder met linkertoets).
Hier wordt er ingesteld, of de
aanduiding in kilometers of in
mijlen dient te gebeuren.
Kilometer per dag 1 c.q. 2 instellen
Instellen met rechter- en linkertoets (verder met linker-
toets).
Vooropgestelde waarde = 0 km c.q. voor het laatst
ingestelde waarde
Instelbereik min.= 0,00 km
Instelbereik max.= 999,99 km c.q. 624,99 mi
Hier kan het aantal kilometers per dag ingesteld worden, bijvoorbeeld als
startpunt bij ritten volgens een tourgidsboek indien men niet bij km „0" met de
rit van start gaat.
Wielomtrek 1 c.q. 2
Instellen met rechter- en linkertoets (verder met linker-
toets).
Vooropgestelde waarde = 2080 mm (fiets 1) c.q. 2050
mm (fiets 2) c.q. voor het laatst ingestelde waarde
Instelbereik min.= 0 mm
Instelbereik max.= 9999 mm
De wielomtrek kan uit de volgende tabel afgeleid of zelf gemeten worden.
Bandgrootte wielomtrek (mm)
De wielomtrek kan uit de tabel afgeleid of zelf gemeten worden.
Bandgrootte Omtrek Bandgrootte Omtrek
40-559 26 x 1,5 2026 mm 40-622 28 x 1,5 2224 mm
44-559 26 x 1,6 2051 mm 47-622 28 x 1,75 2268 mm
47-559 26 x 1,75 2070 mm 40-635 28 x 1 1/2 2265 mm
50-559 26 x 1,9 2026 mm 37-622 28 x 1 3/8 2205 mm
54-559 26 x 2,00 2089 mm 20-622 700 x 20C 2114 mm
57-559 26 x 2,125 2114 mm 23-622 700 x 23C 2133 mm
37-590 26 x 1 3/8 2133 mm 25-622 700 x 25C 2146 mm
32-620 27 x 1 1/4 2199 mm 28-622 700 x 28C 2149 mm
32-622 700 x 32C 2174 mm
Meten van de wielomtrek (U) – voor een meer nauwkeurige instelling:
Een markering aan de
voorste band en op de grond
aanbrengen (bijvoorbeeld
met krijt). Ronduit exact één
bandomwenteling maken
(voor een heel nauwkeurige
meting vooraf bandendruk
controleren en erop zitten)
en plaats op de grond mar-
keren. Nu exacte wielomtrek tussen de beide markeringen aan de grond
opmeten (in mm).
Totaalaantal kilometers 1 c.q. 2 instellen
Instellen met rechter- en linkertoets (verder met linker-
toets).
Vooropgestelde waarde = 0 km c.q. voor het laatst
ingestelde waarde
Instelbereik max.= 99999 km c.q. 62499 mi
Hier kunnen de tot nu toe in totaal afgelegde kilometers ingesteld worden.
Trapfrequentie in- /uitschakelen ("ON/OFF")
Respectievelijk in- en uitscha-
kelen met rechtertoets (verder
met linkertoets).
Hier kan de trapfrequentie res-
pectievelijk in- ("on") en uitgeschakeld ("oFF") worden. De trapfrequentie mag
pas ingeschakeld worden indien er ook een zendapparaat voor de trapfre-
quentie gebruikt (gemonteerd) wordt omdat de CM 619 in het andere geval
steeds opnieuw de bijbehorende zender zoekt.
Deze instelling staat standaard voor fiets 1 op 'on' en voor fiets 2 op 'oFF'
3.2 Instellen van het onderhoudsinterval
Rechtertoets zo vaak indrukken tot het volgende display
verschijnt:
Door de linkertoets 3 seconden lang in te drukken,
verschijnt thans het volgende display:
Onderhoudsinterval instellen
Instellen met rechter- en linkertoets.
Vooropgestelde waarde = 1000 (km of 625 mi) c.q. de resterende waarde tot
de volgende onderhoudsbeurt.
Waardebereik = 0 - 9999 km c.q. 6249 mi
Hier kan er een onderhoudsinterval ingesteld worden, bijvoorbeeld na hoeveel
afgelegde kilometers de remmen bijgeregeld dienen te worden of dergelijke. Het
onderhoudsinterval telt terug vanaf de ingestelde waarde. Als het onderhouds-
interval bij nul aangekomen is, verschijnt op het display het onderhoudssymbool
' '.
Vervolgens kan er hier opnieuw een onderhoudsinterval ingevoerd worden. Op
het display dooft dan het onderhoudssymbool.
3. 3 Initialiseren van de fietszender
Rechtertoets zo vaak indrukken tot het volgende display
verschijnt:
Door de linkertoets 3 seconden lang in te drukken, ver-
schijnt thans het volgende display:
Initialisatie van de fietszender
Op het display verschijnt het initialisatiedisplay.
Indien er geen fietszender geïnitialiseerd is (bijvoorbeeld nadat de batterij zonder
stroombesparende modus vervangen werd of wanneer de CM 619 op een
tweede fiets gebruikt dient te worden), start u nu de initialisatie door beide
toetsen even in te drukken (zie hieronder).
Indien er reeds een fietszender geïnitialiseerd is, naar de bedrijfsmodus over-
schakelen door de linkertoets even in te drukken.
Vóór de zenderopsporing één keer het magneet langs de fietszender laten gaan
(1 wielomwenteling). Daardoor wordt het zendapparaat gestart en voert het
circa 3 minuten lang signalen uit.
De zenderopsporing in de CM 619 starten door beide toetsen even in te
drukken.
Op het display start er tijdens de initialisatie een percen-
tage op (zie afbeelding).
In geval van een succesvolle initialisatie gaat de CM 619
automatisch naar de normale bedrijfsmodus over. Op het
display verschijnt de melding "SPD/AV".
In geval van een mislukte initialisatie (zie afbeelding) kan
de zenderopsporing opnieuw gestart worden door beide
toetsen nogmaals even in te drukken.
Door de linkertoets even in te drukken, wordt de initiali-
satie na een fout abnormaal beëindigd. De CM 619 gaat
dan eveneens naar de normale bedrijfsmodus over.
Bij de initialisatie erop letten dat er zich geen tweede (op dat moment actieve)
fietszender in de nabijheid bevindt.
Een reeds op fiets 1 geïnitialiseerd zendapparaat kan niet ook voor fiets 2 (of
omgekeerd) geïnitialiseerd worden.
3.4 Instellen van het tijdstip en van de datum
Rechtertoets zo vaak even indrukken tot het volgende
display verschijnt:
Door de linkertoets 3 seconden lang in te drukken,
verschijnt thans dit display:
Weergave van het tijdstip: 24-uren of 12-uren
(AM/PM)
Omschakelen met rechtertoets (verder met linkertoets).
Indien de weergave "12-uren"” gekozen wordt, verschijnt
bij PM-tijd een „P" vóór het tijdstip.
Tijdstip instellen
Instellen met rechter- en linkertoets (verder met linker-
toets).
Waardebereik = 00:00 - 23:59
Hier wordt het actuele tijdstip op het formaat "24-uren"
ingesteld. (Indien de weergave "12-uren" gekozen werd,
kan ook 00:00 - 12:59 AM/PM ingevoerd worden; bij PM staat er een „P" vóór
het tijdstip).
Indien later de weergave "12-uren" gekozen wordt, rekent de CM 619 de tijd
automatisch om.
Jaar instellen
Instellen met rechter- en linkertoets (verder met
linkertoets).
Waardebereik = 2000 - 2099
Hier wordt het actuele jaar ingesteld.
Dag/maand instellen
Instellen met rechter- en linkertoets (verder met linker-
toets).
Waardebereik dag = 1 - 31
Waardebereik maand = 1 - 12
Hier wordt de actuele datum ingesteld (bij weergave "24-
uren" op het formaat dag/maand, bij weergave "12-uren" op het formaat
maand/dag).
De volgende instelling (hoofdstuk 3.5) verschijnt uitsluitend indien de
trapfrequentie ingeschakeld werd (zie hoofdstuk 3.1).
3.5 Initialiseren van het zendapparaat voor de trapfrequentie
Rechtertoets zo vaak indrukken tot het volgende display
verschijnt:
Door de linkertoets 3 seconden lang in te drukken, ver-
schijnt thans dit display:
Initialisatie van het zendapparaat voor de trapfrequentie
Op het display verschijnt het initialisatiedisplay voor de trapfrequentie
(= “Cadence”).
Indien er voor de ingestelde fiets geen zendapparaat voor de trapfrequentie
geïnitialiseerd is, start u nu de initialisatie (zie hieronder).
Indien er al een zendapparaat voor de trapfrequentie geïnitialiseerd is, naar de
bedrijfsmodus overgaan door de linkertoets even in te drukken.
Vóór de zenderopsporing één keer het magneet langs het zendapparaat voor de
trapfrequentie brengen (1 pedaalomwenteling). Daardoor wordt het zendappa-
raat gestart en voert het circa 3 minuten lang signalen uit.
De zenderopsporing in de CM 619 starten door beide toetsen even in te
drukken.
Op HET Display start er tijdens de initialisatie een percentage op.
In geval van een succesvolle initialisatie gaat de CM 619 automatisch naar de
normale bedrijfsmodus over, op het display verschijnt het beeld ("SPD/AV").
In geval van een mislukte initialisatie kan de zender-
opsporing gestart worden door beide toetsen nogmaals
even in te drukken.
Door de linkertoets even in te drukken, wordt de initiali-
satie na een fout abnormaal beëindigd. De CM 619 gaat
dan eveneens naar de normale bedrijfsmodus over.
Bij de initialisatie erop letten dat er zich geen tweede (op dat moment actieve)
zendapparaat voor de trapfrequentie in de nabijheid bevindt.
De basisinstellingen zijn nu gereed.
Indien de CM 619 aan twee fietsen gebruikt dient te worden, moeten
de specifiek voor de fiets geldende instellingen nogmaals voor de
tweede fiets doorgevoerd worden.
4. Functies
De individuele hoofdfuncties kunnen achtereenvolgens opgeroepen worden
door de rechtertoets of de linkertoets even in te drukken.
Door de rechtertoets 3 seconden lang in te drukken, wordt de telkens eerste
subfunctie opgeroepen. Door vervolgens de rechtertoets even in te drukken,
worden de andere subfuncties opgeroepen.
In de rijdmodus wordt bij al de functies tegelijkertijd bovenaan op het display de
actuele snelheid aangegeven.
Alle functies (met uitzondering van chronometer en tijdstip) hebben een
automatische start/stop in de rijdmodus (wanneer de CM 619 zich op de
stuurstanghouder bevindt). Dit betekent dat de meting kort na de eerste wiel-
(c.q. pedaal-)omwenteling start en enkele seconden na de laatste wiel- (c.q.
pedaal-)omwenteling eindigt.
De dagwaarden voor de respectievelijke fiets worden terug op nul
gezet door beide toetsen gelijktijdig 3 seconden lang in te drukken (het
best meteen vóór het begin van een nieuwe rit). Op het display
verschijnt daarbij even de melding 'Reset' (= "Terugstelling").
Deze terugstelling functioneert niet in de functie "Chronometer", daar wordt
uitsluitend de chronometer teruggesteld en dit door beide toetsen 3 seconden
lang in te drukken.
De totale waarden kunnen door een "Total-Reset" (= "Volledige terugstelling")
(knop "AC" aan de achterzijde 3 seconden lang indrukken opdat dan ook al de
instellingen en de initialisaties van het zendapparaat gewist worden) of door een
langere verwijdering van de batterij gewist worden.
Hierna worden de individuele functies en hun betekenis toegelicht.
(Om een beter onderscheid te maken, zijn de hoofdfuncties in het vet
weergegeven, de subfuncties daarentegen in het vet en cursief.)
Actuele snelheid (SPD)
Toont de actuele snelheid in km/h (c.q. mph = mijlen per uur) en wordt bij al de
hoofdfuncties steeds op het bovenste display weergegeven. Daarbij geven de
pijlen (links op het display) aan, of men sneller () of trager () dan de actuele
gemiddelde snelheid is. Als beide pijlen weergegeven worden, rijdt men binnen
het bereik van de actuele gemiddelde snelheid.
Waardebereik: 0 - max. 999 km/h c.q. 624 mph (afhankelijk van de ingestelde
wielomtrek)
De weergave gebeurt tot 200 km/h c.q. mph met een komma, daarboven
zonder komma (daarbij wordt dan het derde cijfer rechts bovenaan in de hoogte
weergegeven, daar waar anders de komma staat).
Indien op het display „- -„ aangegeven wordt, betekent
dit dat er geen actieve fietszender gevonden werd. De
automatische zenderopsporing wordt door het inschuiven
in de stuurstanghouder gestart, dan knippert er op het
bovenste display een nul.
Indien het display terug naar „-„ overgaat, betekent dit
dat er geen zender gevonden werd. Vervolgens één keer
even de fiets draaien (om het zendapparaat in te
schakelen) en de zenderopsporing opnieuw starten door
de fiets even te bewegen of met de hand door beide
toetsen 3 seconden lang in te drukken.
Aantal kilometers per dag (DST)
Geeft de tot nu toe afgelegde kilometers aan.
Waardebereik: 0 - 999,99 km c.q. 624,99 mi (= mijlen)
Subfuncties:
1. Effectief aantal kilometers per dag
Subfunctie van de functie "Aantal kilometers per dag".
Indien het aantal kilometers per dag in de basisinstelling
gewijzigd werd, wordt hier het daadwerkelijk afgelegde
aantal kilometers weergegeven. Daarbij verschijnt op het
display het symbool van de respectievelijke fiets.
Indien het aantal kilometers dag niet gewijzigd werd,
wordt het totaal van het aantal kilometers van fiets 1 en
fiets 2 aangegeven (en op het display).
Waardebereik: 0 - 999,99 km c.q. 624,99 mi
2. Totaalaantal kilometers
Subfunctie van de functie "Aantal kilometers per dag".
Geeft het tot nu toe afgelegde totaalaantal kilometers
aan.
Waardebereik: 0 - 99999 km c.q. 62499 mi
3. Totaalaantal kilometers (fiets 1 + fiets 2)
Subfunctie van de functie " Aantal kilometers per dag".
Geeft het totaal van het tot nu toe door fiets 1 en fiets 2
afgelegde totaalaantal kilometers aan.
Waardebereik: 0 - 99999 km c.q. mi
Opmerking: bij het bereiken van de maximale waarde bij de functies "Aantal
kilometers per dag" en "Effectief aantal kilometers per dag" (c.q. totaal van het
aantal kilometers per dag) wordt de waarde bij deze functies automatisch terug
op nul gezet. Tegelijkertijd wordt ook de dagelijkse rijdtijd terug op nul gezet.
Bij het bereiken van de maximale waarde bij de functie “Totaal aantal kilo-
meters” wordt de waarde eveneens automatisch terug op nul gezet. Gelijktijdig
wordt de waarde van de functie “Totale rijdtijd” terug op nul gezet.
Dagelijkse rijdtijd (TM)
Geeft de tot nu toe aan het rijden bestede tijd aan (zon-
der perioden van stilstand – dit betekent dat als er geen
wielomwenteling volgde, deze tijdspanne niet meege-
rekend wordt). De meting start met de eerste wielom-
wenteling en stopt enkele seconden na de laatste
wielomwenteling.
Waardebereik: 0 - 999:59 h (tot 9:59:59 worden er ook seconden weer-
gegeven, daarna uitsluitend uren en minuten)
Subfuncties:
1. Totaal van de dagelijkse rijdtijd
Subfunctie van de functie “Dagelijkse rijdtijd”.
Geeft het totaal (fiets 1 en fiets 2 ) van de tot nu toe aan
het rijden bestede, dagelijkse rijdtijd aan.
Waardebereik: 0 - 999:59 h (tot 9:59:59 worden er ook
seconden weergegeven, daarna uitsluitend uren en
minuten)
2. Totale rijdtijd
Subfunctie van de functie “Dagelijkse rijdtijd”.
Geeft de totale, tot nu toe aan het rijden bestede rijdtijd
aan.
Waardebereik: 0 - 999:59 h (tot 9:59:59 worden er ook
seconden weergegeven, daarna uitsluitend uren en
minuten)
3. Totaal van de totale rijdtijd
Subfunctie van de functie “Dagelijkse rijdtijd”.
Geeft het totaal (fiets 1 en fiets 2 ) van de tot nu toe aan
het rijden bestede, totale rijdtijd aan.
Waardebereik: 0 - 999:59 h (tot 9:59:59 worden er ook
seconden weergegeven, daarna uitsluitend uren en
minuten)
Opmerking: bij het bereiken van de maximale waarde bij de functies
“Dagelijkse rijdtijd” en “Totaal van de dagelijkse rijdtijd” wordt de waarde bij
deze functies automatisch terug op nul gezet. Tegelijkertijd wordt ook het aantal
kilometers per dag terug op nul gezet. Bij het bereiken van de maximale waarde
bij de functie “Totale rijdtijd” worden de totale rijdtijd en het totaalaantal
kilometers eveneens automatisch terug op nul gezet.
Chronometer (TM - knipperend)
Hier kan de chronometer gestart en gestopt worden
(telkens door de rechtertoets 3 seconden lang in te
drukken).
Waardebereik: 0 - 9:59:59 h
Door beide toetsen in deze functie 3 seconden lang in te
drukken, wordt (uitsluitend) de chronometer terug op nul gezet.
Indien de dagwaarden van een fiets teruggesteld worden, wordt ook auto-
matisch de chronometer terug op nul gezet.
Omdat de chronometer onafhankelijk van de fiets loopt (voor zowel fiets 1 als
fiets 2), is er in deze functie geen overschakeling naar de andere fiets mogelijk.
Op het display links bovenaan volgt er evenmin een fietsweergave ( of ).
Na het starten van de chronometer kan er naar iedere andere functie over-
gegaan worden, de chronometer loopt op de achtergrond verder.
Indien er nog geen fietszender geïnitialiseerd is,
wordt hier in plaats van de volgende functie het
initialisatiedisplay weergegeven (zie instelmodus
hoofdstuk 3.3).
Gemiddelde snelheid (AV)
Geeft de gemiddelde snelheid aan.
Waardebereik: 0 - max. 999 km/h c.q. 624 mph
(afhankelijk van de ingestelde wielomtrek)
Subfunctie:
1. Maximale snelheid
Subfunctie van de functie “Gemiddelde snelheid”.
Geeft de (met de ingestelde fiets) hoogste tot nu toe
gereden snelheid aan.
Waardebereik: 0 - max. 999 km/h c.q. 624 mph
(afhankelijk van de ingestelde wielomtrek)
2. Maximale snelheid fiets 1 of fiets 2
Subfunctie van de functie “Gemiddelde snelheid”.
Geeft de in totaal hoogste tot nu toe gereden snelheid
aan en ook, met welke fiets deze snelheid bereikt werd.
Waardebereik: 0 - max. 999 km/h c.q. 624 mph (afhan-
kelijk van de ingestelde wielomtrek)
Tijdstip
Geeft het actuele tijdstip aan.
Waardebereik: 00:00 - 23:59 c.q. 00:00 - 12:00 AM/PM
(bij PM staat er een „P" vóór het tijdstip)
Subfunctie:
1. Datum
Subfunctie van de functie “Tijdstip”.
Geeft de actuele datum aan (er wordt met schrikkeljaren
rekening gehouden). Bij “24-uren” weergave op het
formaat TT MM (dag/maand), bij “12-uren” weergave op
het formaat MM TT (maand/dag).
2. Jaar
Subfunctie van de functie “Tijdstip”.
Geeft het actuele jaar aan.
De volgende functie verschijnt slechts wanneer in de instelmodus de
trapfrequentie ingeschakeld werd en er een zendapparaat voor de
trapfrequentie geïnitialiseerd werd.
Indien er nog geen zendapparaat voor de trapfrequentie
geïnitialiseerd is, wordt hier in plaats van de volgende
functie het initialisatiedisplay weergegeven (zie instel-
modus hoofdstuk 3.5).
Trapfrequentie
Geeft de actuele trapfrequentie aan.
Waardebereik: 20 - 260 toeren per minuut
Subfunctie:
1. Gemiddelde trapfrequentie
Subfunctie van de functie “Trapfrequentie”.
Geeft de gemiddelde trapfrequentie aan.
2. Maximale trapfrequentie
Subfunctie van de functie “Trapfrequentie”.
Geeft de maximale bereikte trapfrequentie aan.
Functie “Autoscroll”
Geeft op een ritme van 3 seconden op het onderste display de volgende waar-
den aan (daarbij verschijnt links onderaan op het display het symbool:
aantal kilometers per dag - rijdtijd – gemiddelde snelheid - trapfrequentie
(indien ingeschakeld)
Door de linkertoets even in te drukken, wordt de functie “Autoscroll” beëindigd.
5. Activeren van de stroombesparende modus
Hier kan de CM 619 in de stroombesparende modus geschakeld worden. Dit
betekent dat de computer geen melding meer op het display maakt, maar dat
hij (met uitzondering van tijdstip en datum) al de opgeslagen gegevens behoudt.
Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer de batterij vervangen wordt, maar ook
wanneer de CM 619 gedurende een langere periode niet gebruikt wordt.
Rechtertoets zo vaak even indrukken tot het chrono-
meterdisplay verschijnt (TM knipperend):
Door de linkertoets 3 seconden lang in te drukken,
verschijnt thans dit display:
Stroombesparende modus inschakelen
Inschakelen door beide toetsen even gelijktijdig in te
drukken, uitschakelen door een willekeurige toets in te
drukken.
6. Batterijwissel
Indien bij de batterijwissel de waarden en instellingen van de CM 619 behouden
moeten blijven, moet de CM 619 vóór de batterijwissel in de stroombesparende
modus geschakeld worden (zie hoofdstuk 5). Bijkomend moet na de
verwijdering van de oude batterij de nieuwe batterij binnen een tijdspanne van
20 seconden ingelegd worden. In het andere geval zijn de gegevens (ondanks
de stroombesparende modus) gewist.
CICLOMASTER CM 619:
Schroefsluiting aan de achterzijde
van de computer met behulp van een
muntstuk naar links opendraaien.
Oude batterij verwijderen en nieuwe
lithiumbatterij 3V type CR 2032 met de pluspool langs boven inleggen.
Schroefsluiting terug dichtdraaien.
Batterijdeksel niet doldraaien!
Snelheidszender en zendapparaat voor de trapfrequentie:
De batterij in de zendapparaten heeft bij een normaal gebruik een levensduur
van circa 5 jaar. Gelieve om de batterij te vervangen het zendapparaat toe te
zenden (adres zie hoofdstuk 8).
Gelieve geledigde batterijen niet bij het huishoudelijke afval te werpen,
maar op een deskundige manier te evacueren.
7. Oplossing van de storingen
R
SPD
km/h
SPD
km/h
Oplossing
- Knop “AC” aan de onderzijde van het apparaat
indrukken of meermaals indrukken
Opgelet: door 3 seconden lang de knop “AC” in te druk-
ken, worden al de waarden en instellingen gewist
- Batterij controleren of batterij vervangen
- Zendapparaat en magneet op correcte montage
controleren
- Controleren, of het magneet juist aan de spaak
gemonteerd is (vlak tegenover de markering van het
zendapparaat met maximale afstand van 3 mm)
- Batterij van het zendapparaat leeg of zendapparaat
defect
- Afstand stuurstanghouder – zendapparaat controleren
(max. 2 m)
- Ingestelde wielomtrek controleren
- Maateenheid controleren
- Controleren, of deze in de instelmodus ingeschakeld is
- Zendapparaat en magneet op correcte montage
controleren
- Batterij van het zendapparaat leeg of zendapparaat
defect
- Nakijken, of de snelheid nul is
(enkel en alleen dan is een overschakeling mogelijk)
- Batterij van het zendapparaat leeg of zendapparaat
defect
- Zendapparaat is al voor de andere fiets geïnitialiseerd.
Indien het zendapparaat desondanks voor deze fiets
geïnitialiseerd moet worden, moet er een “Total-Reset”
(= “Volledige terugstelling”) (knop “AC” 3 seconden
lang indrukken) doorgevoerd worden opdat de reeds
bestaande initialisatie gewist wordt.
Opgelet: daardoor worden ook al de voorafgaande
instellingen en de totaalwaarden gewist!
- CM 619 is niet of niet correct op de stuurstanghouder
gesitueerd
- Er wordt reeds een zendapparaat ontvangen (“SPD 0”
op het display). Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er
van de ene naar de fiets overgegaan wordt. Zolang
men zich nog binnen het zendbereik van het eerste
zendapparaat bevindt, blijft de melding 0 op het
display. Pas wanneer de CM 619 buiten de reikwijdte
van het eerste zendapparaat is, gaat het display naar '-
' over. Bij de volgende beweging start dan automatisch
de zenderopsporing.
- De CM 619 heeft een correctiefunctie ingebouwd.
Daarmee worden op het einde van de rit (als er geen
signaal meer komt – “SPD 0”) al de waarden nog eens
gecontroleerd en, zo nodig, gecorrigeerd. Door deze
correctiefunctie kan het zover komen dat op het einde
van een rit individuele waarden nog eens veranderen –
zowel naar boven als naar beneden.
1
2
3
4
56

Handleiding

Bekijk hier gratis de handleiding van de Ciclosport CicloMaster CM 619. Deze handleiding valt onder de categorie Fietscomputers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Ciclosport CicloMaster CM 619 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Ciclosport CicloMaster CM 619 en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Ciclosport CicloMaster CM 619 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Aantal vragen: 0

Ciclosport CicloMaster CM 619 specificaties

Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Ciclosport CicloMaster CM 619.

Algemeen
Merk Ciclosport
Model CicloMaster CM 619
Product Fietscomputer
Taal Nederlands
Bestandstype Handleiding (PDF)

Veelgestelde vragen

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Ciclosport CicloMaster CM 619.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten