Casio Pro Trek PRG-240-1ER

Casio Pro Trek PRG-240-1ER handleiding

(2)
 • moving time forward
  © CASIO Benelux B.V. Amstelveen - WWW.CASIO.NL
  Gebruiksaanwijzing
  Horloge model 3173/3246
  Toepassingen
  De ingebouwde sensoren van dit horloge meten windrichting, luchtdruk, tempera-
  tuur en hoogte. De gemeten waarden worden afgebeeld op de display. Dankzij deze
  functies is het horloge handig bij het wandelen, bergbeklimmen en andere dergelijke
  buitenactiviteiten.
  Waarschuwing!
  • De in dit horloge ingebouwde meetfuncties zijn niet bedoeld om metingen met
  professionele of industriële precisie te doen. De waarden die dit horloge produceert,
  moet u slechts zien als een redelijke benadering.
  • Als u gaat bergbeklimmen of andere activiteiten gaat ontplooien waarbij u in een
  gevaarlijke of zelfs levensbedreigende situatie terechtkomt wanneer u de weg kwijt-
  raakt, dient u altijd een tweede kompas bij zich te hebben om windrichtingmetingen
  te bevestigen.
  • NB: CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eni-
  gerlei schade of verlies door u of een derde partij ten gevolge van het gebruik van
  dit product of een defect ervan.
  Over deze handleiding
  Horloge 3173 Horloge 3246
  De bedieningshandelingen voor de horloges 3173 en 3246 zijn identiek. Alle afbeeldin-
  gen in deze handleiding laten horloge 3173 zien.
  Afhankelijk van het model van uw horloge wordt de tekst op uw display weergegeven
  als donkere karakters tegen een lichte achtergrond of als lichte karakters tegen een
  donkere achtergrond. Alle voorbeelden van de display in deze handleiding worden
  weergegeven als donkere karakters tegen een lichte achtergrond.
  De bediening van de knoppen wordt weergegeven met behulp van de letters zoals
  getoond in de illustratie.
  De productillustraties in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter referentie. Het feite-
  lijke product kan er dus in het echt enigszins anders uitzien dan op de illustratie.
  Dingen die u moet controleren voordat u het horloge gaat
  gebruiken
  1. Controleer het niveau van de batterij.
  2. Controleer de instellingen van de woonplaats en de zomertijd (DST).
  Gebruik de procedure bij “De woonplaatsinstellingen configureren” om de instellingen
  van uw woonplaats en de zomertijd te configureren.
  Belangrijk!
  Gegevens voor de Wereldtijdmodus en Zon-op-/Zon-onder-modus hangen af van de
  juiste instellingen van de woonplaats, de tijd en de datum in de Tijdfunctiemodus. Zorg
  ervoor dat u deze instellingen correct instelt.
  3. De juiste tijd instellen.
  Zie “De actuele tijd- en datuminstellingen configureren”.
  Het horloge is nu klaar voor gebruik.
  Het horloge opladen
  De wijzerplaat van het horloge is een zonnecel die energie opwekt uit licht. De opge-
  wekte energie laadt de ingebouwde oplaadbare batterij op, die het horloge van stroom
  voorziet. De batterij wordt opgeladen wanneer het horloge aan licht wordt blootgesteld.
  Handleiding voor het opladen
  Wanneer u het horloge
  niet draagt, leg het dan
  op een plek waar het aan
  licht wordt blootgesteld.
  De beste oplaadprestaties
  bereikt u door het horloge
  bloot te stellen aan zo sterk
  mogelijk licht.
  Is “
  H
  ” or “
  M
  ” displayed for the battery power indicator?
  Go to step 2.
  Power is low.
  Charge the watch by placing it in a location
  where it is exposed to light. For details, see “Charging the
  Watch”.
  NO YES
  YES
  Does any one of the following conditions exist?
  Battery power indicator shows “
  L
  ” and “
  LOW
  ” is displayed in the
  upper left corner of the screen.
  C
  ” is displayed in the lower left corner of the screen.
  The face is blank.
  The watch is charged
  sufficiently.
  For details about
  charging, see
  “Charging the Watch”.
  NEXT
  Battery power
  indicator
  Wordt “H” of “M” afgebeeld voor de batterijstroomindicator?
  Is er sprake van een van de volgende omstandigheden?
  • Debatterijstroomindicatorgeeft“L”en“LOW”wordt
  afgebeeld in de linkerbovenhoek van het scherm.
  • “C”wordtafgebeeldindelinkerbenedenhoekvanhet
  scherm.
  • Dewijzerplaatisleeg.
  Het horloge is voldoende
  opgeladen. Voor meer
  informatie over het
  opladen, zie “Het horloge
  opladen”.
  De batterij is bijna leeg.
  Laad de batterij op door het horloge op een plek te leggen
  waar het aan licht wordt blootgesteld. Voor meer informatie,
  zie “Het horloge opladen”.
  Ga naar stap 2.
  NEE
  Volgende
  JA
  JA
  batterijstroomindicator
  Zorg er wanneer u het
  horloge draagt voor dat de
  wijzerplaat niet wordt bedekt
  door de mouw van uw kle-
  ding waardoor er geen licht
  bij kan komen.
  • Het horloge kan in slaap-
  stand gaan wanneer de
  wijzerplaat geheel of zelfs
  gedeeltelijk wordt afge-
  dekt door uw mouw.
  Waarschuwing!
  Wanneer u het horloge in fel licht laat opladen, kan het erg heet worden. Ga voorzichtig
  met het horloge om, om brandwonden te voorkomen. Het horloge kan met name
  heet worden wanneer het gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan de volgende
  omstandigheden:
  • Op het dashboard van een in direct zonlicht geparkeerde auto
  • Te dicht in de buurt van een gloeilamp
  • In direct zonlicht
  Belangrijk!
  • Als het horloge erg heet wordt, kan de display van vloeibaar kristal zwart worden.
  Het lcd-scherm wordt weer normaal zodra het horloge is afgekoeld.
  • Zet de Energiebesparingsfunctie van het horloge aan en bewaar het op een plaats
  waar het normaal aan licht wordt blootgesteld wanneer u het langere tijd niet ge-
  bruikt. Dit helpt ervoor te zorgen dat de batterij niet leeg raakt.
  • Als u het horloge voor een lange periode opbergt op een plaats waar geen licht
  komt, of als u het zo draagt het niet aan licht wordt blootgesteld, dan kan de batterij
  leeg raken. Stel het horloge zo vaak mogelijk bloot aan fel licht.
  Stroomniveaus
  U krijgt een beeld van het stroomniveau van uw horloge door de batterijstroomindica-
  tor op de display te bekijken.
  Niveau Batterijstroomindicator Functiestatus
  1 (H) Alle functies ingeschakeld.
  2 (M) Alle functies ingeschakeld.
  3 (L)
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  Verlichting, pieptoon en sensorhan-
  delingen uitgeschakeld.
  4 (C)
  Behalve tijdfunctie en de [C]
  (oplaad-)indicator, alle functies en
  displayindicatoren uitgeschakeld.
  5 Alle functies uitgeschakeld.
  • De knipperende LOW-indicator op niveau 3 (L) betekent dat het laadniveau van de
  batterij zeer laag is en dat het horloge zo snel mogelijk aan fel licht moet worden
  blootgesteld om op te laden.
  • Op niveau 5 worden alle functies uitgeschakeld en de instellingen teruggezet op de
  fabrieksinstellingen. Zodra de batterij niveau 2 (M) bereikt na teruggevallen te zijn
  naar niveau 5, dient u de actuele tijd, datum en andere instellingen te configureren.
  • De displayindicatoren verschijnen weer zodra de batterij is opgeladen van niveau 5
  naar niveau 2 (M).
  • Als u het horloge aan direct zonlicht of een andere zeer felle lichtbron wordt bloot-
  gesteld, kan de batterijstroomindicator korte tijd een hoger niveau aangeven dan
  het werkelijke laadniveau van de batterij. De juiste batterijstroomindicatie verschijnt
  na enkele minuten.
  • Als het niveau van de batterij naar 5 zakt en wanneer u de batterij laat vervangen,
  keren de actuele tijd en alle andere instellingen naar hun standaardfabriekswaarden
  en worden alle in het geheugen opgeslagen gegevens gewist.
  Stroomherstelmodus
  • Wanneer u in korte tijd verschillende handelingen uitvoert, zoals sensor-, verlich-
  tings- en pieptoonhandelingen, dan kunnen alle batterijstroomindicatoren (H, M en
  L) op de display gaan knipperen. Dit geeft aan dat het horloge in de Stroomherstel-
  modus staat. Verlichting, alarmsignaal, waarschuwingssignaal afteltimer en sensor-
  handelingen worden dan uitgeschakeld totdat de batterij zich heeft hersteld.
  • De batterijstroom herstelt zich in circa 15 minuten. Op dat moment houden de bat-
  terijstroomindicatoren (H, M en L) op te knipperen. Dit betekent dat de bovenge-
  noemde functies weer zijn ingeschakeld.
  • Als alle batterijstroomindicatoren (H, M en L) knipperen en de C-(oplaad)indicator
  ook knippert, betekent dit dat het laadniveau van de batterij erg laag is. Stel het
  horloge zo snel mogelijk bloot aan fel licht.
  • Zelfs met het laadniveau van de batterij op niveau of 1 (H) of 2 (M) kan de sensor
  van de Barometer-/thermometermodus of de Hoogtemetermodus worden uitge-
  schakeld als er niet voldoende voltage aanwezig is om die functie van stroom te
  voorzien. Dit wordt aangegeven door het knipperen van alle batterijstroomindicato-
  ren (H, M en L).
  • Wanneer alle batterijstroomindicatoren (H, M en L) vaak knipperen, betekent dat
  waarschijnlijk dat het resterende laadniveau van de batterij laag is. Laat het horloge
  in fel licht liggen om op te laden.
  Oplaadtijden
  Blootstellingsniveau
  (helderheid)
  Dagelijks gebruik
  *1
  Niveauwijziging *2
  Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1
  Zonlicht buitenshuis
  (50.000 lux)
  5 minuten 2 uur 12 uur 4 uur
  Zonlicht door een raam
  (10.000 lux)
  24 minuten 5 uur 59 uur 16 uur
  Daglicht door een raam
  op een bewolkte dag
  (5.000 lux)
  48 minuten 9 uur 120 uur 32 uur
  Fluorescerende
  verlichting binnenshuis
  (500 lux)
  8 uur 95 uur - - - - - - - -
  *1 De tijd die het horloge bij benadering iedere dag aan licht moet worden blootgesteld
  om genoeg energie te genereren voor normaal dagelijks gebruik.
  *2 De tijd (in uren) die het horloge bij benadering aan licht moet worden blootgesteld
  om het stroomniveau van de batterij met één niveau te verhogen.
  • De bovengenoemde blootstellingstijden zijn alleen bedoeld ter referentie. De werke-
  lijke blootstellingstijden hangen af van de lichtomstandigheden.
  • Voor meer informatie over de gebruiksduur en de dagelijkse gebruiksomstandighe-
  den, zie de sectie “Stroomvoorziening” van de specificaties.
  Energiebesparing
  De Energiebesparingsfunctie, mits ingeschakeld, zorgt ervoor dat het horloge automa-
  tisch in de slaapstand gaat als het voor een bepaalde periode wordt weggelegd op een
  donkere plek. De onderstaande tabel laat zien hoe de functies van het horloge worden
  beïnvloed door de Energiebesparingsfunctie.
  • Er bestaan twee slaapstandniveaus: “displayslaap” en “functieslaap”
  Verstreken tijd in het donker Display Werking
  60 tot 70 minuten (displayslaap) Leeg, PS knippert
  Display staat uit, maar alle functies
  zijn ingeschakeld.
  6 tot 7 dagen (functieslaap) Leeg, PS knippert niet
  Alle functies zijn uitgeschakeld, maar
  de tijdfunctie werkt nog.
  • Het horloge gaat niet in de slaapstand tussen 6.00 en 21.59 uur. Als het horloge
  zich al in de slaapstand bevindt als het 6.00 uur wordt, blijft het in de slaapstand
  staan.
  • Het horloge gaat niet in de slaapstand zolang het in Stopwatchmodus of Afteltimer-
  modus staat.
  Terugkeren uit de slaapstand
  Verplaats het horloge naar een goed verlicht gebied, druk op een willekeurige knop, of
  draai het horloge in een hoek naar uw gezicht om het af te kunnen lezen.
  Battery power
  indicator
  Batterijstroom-
  indicator
  (Light)(Light)
  (Light)
  Module 3173
  (Light)
  Module 3246
  (verlichting) (verlichting) (verlichting) (verlichting)
Casio Pro Trek PRG-240-1ER

Hulp nodig?

Aantal vragen: 1

Heeft u een vraag over de Casio Pro Trek PRG-240-1ER of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Casio Pro Trek PRG-240-1ER bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

WLR Knol, 29-12-2016 10:14:33 Geen reacties

Mijn protrek 240 1R geeft de verkeerde tijd aan. Het is nu 11.14 en hij geeft 12.14 aan. Pogingen hem juist in te stellen lukken mij niet.Ik heb de dst uitgeschakeld. Dus denk ik niet, dat dat de oorzaak is. Kunt U mij aangeven hoe ik de juiste tijd kan instellen??

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Casio Pro Trek PRG-240-1ER. Deze handleiding valt onder de categorie Horloges en is door 2 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.3. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Casio Pro Trek PRG-240-1ER of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Casio Pro Trek PRG-240-1ER specificaties

Algemeen
Merk Casio
Model Pro Trek PRG-240-1ER
Product Horloge
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Casio Pro Trek PRG-240-1ER.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info