Casio G-Shock GD-100GB-1ER

Casio G-Shock GD-100GB-1ER handleiding

(1)
 • moving time forward
  © CASIO Benelux B.V. Amstelveen - WWW.CASIO.NL
  Gebruiksaanwijzing
  Horloge model 3263
  Over deze handleiding
  • Afhankelijkvanhetmodelvanuwhorlogewordtdetekst
  opuwdisplayweergegevenalsdonkerekarakterstegen
  eenlichteachtergrondofalslichtekarakterstegeneen
  donkereachtergrond.Allevoorbeeldenvandedisplayin
  dezehandleidingwordenweergegevenalsdonkerekarak-
  terstegeneenlichteachtergrond.
  • Debedieningvandeknoppenwordtweergegevenmet
  behulpvandeletterszoalsgetoondindeillustratie.
  • Iederhoofdstukvandezehandleidinggeeftinformatie
  overwatuiniederemodusmoetdoen.Meergegevensen
  technischeinformatiekuntuterugvindeninhethoofdstuk
  “Detailinformatie”.
  • Omtezorgendatuvelejarenvandithorlogegebruikkunt
  maken–daarvoorishetuiteindelijkontworpen–dientu
  deaanwijzingenbij“Voorzorgsmaatregelenbediening”
  en“Gebruikersonderhoud”zorgvuldigtelezenenopte
  volgen.
  • Bewaarallegebruikersdocumentatiezodatudezelater
  nogeenskuntraadplegen.
  Algemene richtlijn
  • Drukop[C]omvandeenemodusnaardeanderetegaan.
  • Ukuntiniederemodus(behalvewanneerhetinstelschermwordtweergegeven)op
  [B]drukkenomdedisplayteverlichten.
  Tijdfunctie
  DeMultitijdfunctieindeTijdfunctiemodusgeeftusnel
  enmakkelijktoegangtotdeactueletijdendatuminvier
  verschillendesteden,genummerdT-1(Tijd1)t/m/T-4(Tijd
  4).T-1isdetijdinuwwoonplaatsenT-2,T-3enT-4zijn
  plaatselijketijden.Plaatselijketijdenblijvengesynchroniseerd
  metuwwoonplaatstijd(T-1).
  Schakelen tussen tijdschermen
  Elkekeerdatuop[D]drukt,verspringendeschermeneenstapindeonderstaande
  volgorde.
  • Terwijlhetwoonplaatstijdscherm(T-1)isafgebeeld,druktuop[A]omdeaanwijzing
  dagvandeweek/maand-dagteveranderenindeactueelgeselecteerdewoon-
  plaatscodeenverschijntdeT-1-indicatorgedurendeongeveeréénseconde.
  • Ukuntdeactueletijdalleenvooruwwoonplaatstijd(T-1)wijzigen.
  • Voorplaatselijketijden(T-2,T-3,T-4)kuntualleendestadscodeenzomertijdinstel-
  lingwijzigen.
  Door de tijdschermen scrollen
  • DoorindeTijdfunctiemodus[D]ongeveerdriesecondeningedrukttehouden,
  wordendetijdschermeninvolgordeafgebeeld,vanT-1t/mT-4.
  • Dooropeenwillekeurigeknoptedrukkenwordthetwoonplaatstijdscherm(T-1)
  afgebeeld.
  De actuele instellingen van de woonplaatstijd en -datum wijzigen.
  1.Drukop[D]omnaarhetactuelewoonplaatstijdscherm
  (T-1)tegaan.
  2.Houd[A]ingedrukttotdatdesecondengaanknipperen;
  ditishetinstelscherm.
  3.Drukop[C]omdeknipperendepositieteverplaatsenin
  dehieronderweergegevenvolgordeomandereinstel-
  lingenteselecteren.
  4.Wanneerdeinstellingdieuwiltwijzigenknippert,gebruiktu[D]en/of[B]omdezete
  wijzigenopdemanierzoalshieronderisbeschreven.
  Scherm Om dit te doen: Doet u dit:
  Desecondenterugzetten
  .
  Drukop[D].
  Schakelentussenzomertijd( )enstandaardtijd
  ( )
  Destadscodewijzigen. Drukop[D](oost)of[B](west).
  Deurenofminutenwijzigen. Gebruik[D](+)en[B](–).
  Schakelentussen12-uurs-( )en24-uurs-( )
  weergavevandetijd.
  Drukop[D].
  Hetjaarwijzigen.
  Gebruik[D](+)en[B](–).
  Demaandofdagwijzigen.
  Deinstellingschakelentussen1,5seconde( )en3
  seconden( ).
  Drukop[D].
  Schakelentussenknipperwaarschuwingaan( )en
  uit( )
  • Kijkbij“Zomertijd(DST)instellen”voormeerinformatieoverhetinstellenvande
  zomertijd.
  • Raadpleeg“Knipperwaarschuwing”voorinformatieoverKnipperwaarschuwing.
  5.Drukop[A]omhetinstelschermteverlaten.
  • Dedagvandeweekwordtautomatischweergegevenovereenkomstigdeinstel-
  lingenvandedatum(jaar,maandendag).
  Zomertijd (DST)
  Zomertijd(DaylightSavingTime)zetdetijdsinstellingéénuurvooruittenopzichtevan
  destandaardtijd.NB:Nietallelanden-zelfsnietalleregio’s-gebruikendezomertijd.
  De tijd in de Tijdfunctiemodus schakelen tussen zomertijd en standaardtijd
  1.Drukop[D]omnaarhetactuelewoonplaatstijdscherm
  (T-1)tegaan.
  2.Houd[A]ingedrukttotdatdesecondengaanknipperen;
  ditishetinstelscherm.
  3.Drukop[C]omhetinstelschermvoordezomertijdweer
  tegeven.
  4.Drukop[D]omheenenweerteschakelentussenzo-
  mertijd( afgebeeld)enstandaardtijd( afgebeeld).
  5.Drukop[A]omhetinstelschermteverlaten.
  • DezomertijdindicatorverschijntophetTijdfunc-
  tieschermomaantegevendatdezomertijdis
  ingeschakeld.
  12-/24-uursformaat
  • Inde12-uursweergaveverschijntereenPM-indicator(P)linksnaastdeuuraandui-
  dingvoortijdentussen12.00uur‘smiddagsen23.59uur.Erwordtlinksnaastde
  uuraanduidinggeenindicatorweergegeventussenmiddernachten11.59uur.
  • Bijde24-uursweergavewordendetijdentussen0.00en23.59uurzonderaparte
  indicatorweergegeven.
  • De12-/24-uursweergavevandetijdfunctiedieuselecteertindeTijdfunctiemodus
  wordttoegepastopalleanderemodi.
  De stadsinstelling wijzigen van een Plaatselijke tijd
  Ukuntiederestadscodeuitdetabelaanheteindvandezehandleidingselecterenals
  dePlaatselijketijdstad.
  1.BeeldtdePlaatselijketijdafwaarvoorudestadsinstellingwiltwijzigenenhouddan
  [A]ongeveeréénsecondeingedrukttotdatdeactuelestadscodebegintteknip-
  peren.
  2.Selecteerdegewenstestadscodemet[D](oost)en[B](west).
  3.Drukop[C]omhetinstelschermvoordezomertijdweertegeven.
  4.Drukop[D]omheenenweerteschakelentussenzomertijd(
  afgebeeld)enstan-
  daardtijd( afgebeeld).
  5.Alsdeinstellingennaaruwwenszijn,druktuop[A].
  De woonplaatstijd omwisselen met een plaatselijke tijd.
  Metdeonderstaandeprocedurekuntudeactuelewoonplaatstijd(T-1)omwisselenmet
  eenvandeplaatselijketijden(T-2,T-3,T-4).
  1.GebruikindeTijdfunctiemodus[D]omdeplaatselijketijdaftebeeldendieuwilt
  omwisselenmetdewoonplaatstijd.
  2.Druktegelijkertijdop[A]en[B].
  Grafisch gebied A
  Grafisch gebied B
  PM-indicator
  Aan-indicator voor
  automatische verlichting
  DST-indicator
  Indicator knipperwaarschuwing aan
  Uursignaal-aan-indicator
  ‘Alarm-aan’-indicator
  Dempindicator
  Tijdfunctiemodus Wereldtijdmodus Alarmsignaalmodus Stopwatchmodus
  Druk op [C].
  Afteltimermodus
  PM indicator
  Dag van de week
  Uren : Minuten Seconden
  Maand – Dag
  [D]
  [D] [D]
  Eén seconde afgebeeld
  Stadscode
  DST (zomertijd)
  Dag
  MinutenUur
  12-/24-uurs-
  formaat
  Seconden
  Verlichtingsduur instellen Maand Jaar
  knipperwaarschuwing
  DST-indicator
Casio G-Shock GD-100GB-1ER

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Casio G-Shock GD-100GB-1ER of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Casio G-Shock GD-100GB-1ER bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Casio G-Shock GD-100GB-1ER. Deze handleiding valt onder de categorie Horloges en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.1. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Casio G-Shock GD-100GB-1ER of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Casio G-Shock GD-100GB-1ER specificaties

Algemeen
Merk Casio
Model G-Shock GD-100GB-1ER
Product Horloge
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Casio G-Shock GD-100GB-1ER.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info