Casio G-Shock GA-110C-7AER

Casio G-Shock GA-110C-7AER handleiding

(1)
 • moving time forward
  © CASIO Benelux B.V. Amstelveen - WWW.CASIO.NL
  Gebruiksaanwijzing
  Horloge model 5146
  Over deze handleiding
  • Afhankelijkvanhetmodelvanuwhorlogewordtdetekstopuw
  displayweergegevenalsdonkerekarakterstegeneenlichteach-
  tergrondofalslichtekarakterstegeneendonkereachtergrond.
  Allevoorbeeldenvandedisplayindezehandleidingworden
  weergegevenalsdonkerekarakterstegeneenlichteachtergrond.
  • Debedieningvandeknoppenwordtweergegevenmetbehulp
  vandeletterszoalsgetoondindeillustratie.
  • Deproductillustratiesindezehandleidingzijnalleenbedoeldter
  referentie.Hetfeitelijkeproductkanerdusinhetechtenigszins
  andersuitziendanopdeillustratie.
  • Iederhoofdstukvandezehandleidinggeeftinformatieoverwatu
  iniederemodusmoetdoen.Meergegevensentechnischeinfor-
  matiekuntuterugvindeninhethoofdstuk„Detailinformatie“.
  Tijdfunctie
  • UkuntdedatumentijdinuwwoonplaatsinstellenindeTijdfunctiemodus.
  • Deanalogetijdvandithorlogewordtgesynchroniseerdmetdedigitaletijd.Deanaloge
  tijdsinstellingwordtautomatischaangepastwanneerudedigitaleinstellingwijzigt.
  • Wanneerdeanalogetijdomwatvoorredendanooknietovereenkomtmetdedigitaletijd
  gebruiktudeprocedurezoalsisbeschrevenonder“Dethuispositiesaanpassen”omde
  analogeinstellingaantepassenaandedigitaleinstelling.
  • DrukindeTijdfunctiemodusop[D]omdedigitaledisplayheenenweerteschakelentus-
  sendewoonplaatsdatumendewoonplaatstijd.
  De digitale tijd en datum instellen
  1.HoudindeTijdfunctiemodus[A]ongeveerdriesecondeninge-
  drukttotdatdeactueelgeselecteerdestadscodeindedisplay
  linksbovenknippert.Ditisdeinstelmodus.
  2.Selecteerdegewenstestadscodemet[D](oost)en[B](west).
  • ZorgervoordatuuwWoonplaatscodeselecteertvoordatu
  andereinstellingenwijzigt.
  • Raadpleegde“Stadscodetabel”voorvolledigeinformatieover
  destadscodes.
  3.Drukop[C]omdeknipperendeinhoudvanhetschermtewijzigen
  indehieronderweergegevenvolgorde.
  4. Wanneerdeinstellingdieuwiltwijzigenknippert,gebruiktu[D]of[B]omdezetewijzigen
  opdemanierzoalshieronderisbeschreven.
  Scherm Om dit te doen: Doet u dit :
  Destadscodewijzigen
  Drukop[D](oost)of[B]
  (west).
  DeDST-instellingschakelentussenzomer-
  tijd( )enstandaardtijd( ).
  Drukop[D].
  Schakelentussen12-uurs-(
  )en
  24-uurstijdweergave( )
  Drukop[D].
  Desecondenterugzettennaar00 Drukop[D].
  Deurenenminutenwijzigen
  Gebruik[D](+)en[B](–).
  Jaar,maandofdagwijzigen
  Deverlichtingsduurschakelentussen1,5
  seconde(LT1)en3seconden(LT3)
  Drukop[D]
  5.Drukop[A]omdeinstelmodusteverlaten.
  • Dedagvandeweekwordtautomatischweergegevenovereenkomstigdeinstellingen
  vandedatum(jaar,maandendag).
  Zomertijd (DST)
  Zomertijd(DaylightSavingTime)zetdetijdsinstellingéénuurvooruittenopzichtevande
  standaardtijd.NB:Nietallelanden-zelfsnietalleregio’s-gebruikendezomertijd.
  De zomertijdinstelling (Daylight Saving Time) wijzigen
  1.HoudindeTijdfunctiemodus[A]ongeveerdriesecondeninge-
  drukttotdatdeactueelgeselecteerdestadscodeindedisplay
  linksbovenknippert.Ditisdeinstelmodus.
  2.Drukop[C].Hierdoorwordthetinstelschermvoordezomertijd
  weergegeven.
  3.Drukop[D]omdezomertijdinstellingteschakelentussenaan
  (ON)eenuit(OFF).
  • Destandaardzomertijdinstellingisuit(OFF).
  4.Wanneerdegewensteinstellingisgeselecteerd,druktuop[A]
  omdeinstelmodusteverlaten.
  • Dezomertijdindicatorverschijntopdedisplayomaante
  gevendatdezomertijdisingeschakeld.
  12- en 24-uursweergave van de tijd
  • Metde12-uursweergaveverschijntereenPM-indicator(P)voortijdentussen12.00uur‘s
  middagsen23.59uur(11.59p.m.).Erwordtgeenindicatorweergegeventussenmidder-
  nachten11.59uur.
  • Bijde24-uursweergavewordentijdenweergegeventussen0.00en23.59uurzonderde
  PM-indicator(P).
  • De12-/24-uursweergavevandetijdfunctiedieuselecteertindeTijdfunctiemoduswordt
  toegepastopalleanderemodi.
  Stopwatch
  Ukuntdestopwatchgebruikenomdeverstrekentijd,rondetijdenen
  tussentijdentemeten.Alsueenafstandswaardeinstelt,berekenten
  toontdestopwatchookdesnelheden.
  • Hetdigitaledisplaybereikvandestopwatchis99uur,59minu-
  tenen59,999seconden.Destopwatchblijftlopentotdatuhem
  stopt.Alshijdebovengrensbereikt,beginthijdetijdmeting
  opnieuwvanafnul.
  • Destopwatchblijftlopen,ookalsudeStopwatchmodusverlaat.
  AlsudeStopwatchmodusverlaatterwijldestopwatchactiefis,
  gevendesegmentenaandebovenkantvandebovenstedigitale
  display(bovendisplaysegmenten)desecondenvandeactueletijd
  aan.Elksegmentstaatvooreenseconde.Hiermeewordtaange-
  gevendatdestopwatchloopt.
  • AllehandelingenindithoofdstukwordenuitgevoerdindeStop-
  watchmodus,dieuinschakeltdoorop[C]tedrukken.
  Belangrijk!
  • ControleerofdesnelheidswijzernietbeweegtvoordatuéénvandeknoppenindeStop-
  watchmodusindrukt.
  Een afstandswaarde opgeven
  Metdeonderstaandeprocedurekuntudesgewensteenafstandswaardeoptegeven.Alsu
  eenafstandswaardeopgeeft,berekententoonthethorlogedesnelheidvoorbepaaldestop-
  watchfuncties.
  • Deafstandswaardekanwordenweergegeveninkilometers,mijlenofeenandereafstands-
  eenheid.Wanneerubijvoorbeeldeenafstandswaardeopgeeftvan10,0kandit10,0kilo-
  meterof10,0mijlbetekenen.
  • Erwordtgeensnelheidsberekeninguitgevoerdwanneer0,0wordtopgegevenals
  afstandswaarde.
  • Voorhetmetenvanrondetijdenkuntuofderondeafstandinvoeren(wanneerallerondes
  dezelfdeafstandhebben)ofeentotaleafstandvoorderace.
  • Voortussentijdmetingenkuntualleendeafstandvoordegeheleraceinvoeren.Hoewel
  hethorlogeiederekeerdatueentussentijduitleesteensnelheidaangeeft,isdezegeba-
  seerdopdetotaleafstandvanderaceengeeftdezedusgeenfeitelijkesnelheidopde
  tussentijdenweer.
  Een afstandswaarde opgeven
  1.ZorgerindeStopwatchmodusvoordatdestopwatchisgestopt
  engeresetnaarnul.
  • Omdestopwatchteresettennaarnuldruktuop[A].
  2.Houd[A]ongeveerdriesecondeningedrukttotdatdeactuele
  afstandswaardeindeonderstedigitaledisplayknippert.
  • Ditisdeinstelmodusvoordeafstandswaarde.
  3.Drukop[C]omdeknipperendepositieteverplaatsentussende
  waardenaandelinkerkantenderechterkantvandedecimale
  puntvandeafstandswaarde.
  Alarmsignaalmodus
  Afteltimermodus
  Wereldtijdmodus
  Stopwatchmodus
  Tijdfunctiemodus
  Druk op [C]
  [D]
  Woonplaatsdatum Woonplaatstijd
  Maand – Dag
  Seconden
  Dag van de week
  Uren : Minuten
  Seconden
  PM-indicator
  Dag van de week
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  Uren : Minuten
  Stadscode
  PM-indicator
  Seconden
  SecondenWoonplaatscode Uren
  Minuten
  12/24-uurformaat
  JaarMaandDag
  DST
  (Zomertijd)
  verlichtingsduur
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  DST-indicator
  Snelheidswijzer
  Bovendisplay-
  segmenten
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  l
  Algemene richtlijn
  • Drukop[C]omvandeenemodusnaardeanderetegaan.
  • Drukinongeachtwelkemodus(behalveineeninstelmodus)op[B]omdedisplayteverlichten.
Casio G-Shock GA-110C-7AER

Hulp nodig?

Aantal vragen: 4

Heeft u een vraag over de Casio G-Shock GA-110C-7AER of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Casio G-Shock GA-110C-7AER bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Thijs, 2018-02-03 02:04:46 Geen reacties

Kan je de tijdsduur van het lichtje instellen? Hij gaat heel snel uit na het aanklikken en dan is het lastig om de precieze tijd te zien. Gr thijs

Beantwoord deze vraag
Robert te Raa, 2017-06-19 20:05:15 Geen reacties

Dag, Kunt u mij een Nederlandse handleiding mailen van de Casio G-Shock GA-110MR-4AER naar r.teraa@sequentie.nl Dank robert

Beantwoord deze vraag
De vries, 2017-03-28 13:53:14 Geen reacties

Zomertijd instellen

Beantwoord deze vraag
Serhat, 2016-08-22 21:26:06 Geen reacties

Als ik mijn digitale tijd verander dan gaat mijn analoge tijd een andere tijd weergeven wat kan ik daaraan doen? Alvast dank U :)

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Casio G-Shock GA-110C-7AER. Deze handleiding valt onder de categorie Horloges en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 6.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Casio G-Shock GA-110C-7AER of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Casio G-Shock GA-110C-7AER specificaties

Algemeen
Merk Casio
Model G-Shock GA-110C-7AER
Product Horloge
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Casio G-Shock GA-110C-7AER.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info