Casio FX-220 Plus

Casio FX-220 Plus handleiding

(1)
 • 1. Belangrijke informatie
  • De weergaven en illustraties (zoals toetsmarkeringen) die in deze
  Gebruiksaanwijzing staan, zijn slechts voor illustratieve doeleinden
  en kunnen afwijken van de werkelijke items die ze voorstellen.
  De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande
  mededelingen worden gewijzigd.
  • CASIO Computer Co., Ltd. kan in geen enkel geval aansprakelijk
  worden gesteld voor speciale, zijdelingse of incidentele schade in
  verband met, of als gevolg van de aankoop of gebruik van dit product
  en items die meegeleverd worden. Bovendien kan CASIO Computer
  Co., Ltd. in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke eis
  dan ook door derden, voortvloeiende uit het gebruik van dit product
  en items die meegeleverd worden.
  Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.
  2. Voorbeeldbewerkingen
  In deze handleiding worden voorbeeldberekeningen aangegeven
  door een
  pictogram. Tenzij expliciet vermeld gaan alle
  voorbeeldberekeningen er van uit dat de calculator is ingesteld in
  de eerste default instelling. Volg de procedure onder “3. De calculator
  initialiseren” om de calculator in de originele defaultinstelling te
  zetten.
  3 . De calculator initialiseren
  Volg de volgende procedure als u de calculator wilt initialiseren en de
  berekeningsmodus en setup terug wilt zetten in hun originele default
  instellingen. Denk er om dat deze handeling ook alle gegevens in het
  geheugen van de calculator wist.
  fx-82MS/85MS/300MS/350MS: O !,(CLR) 3(All) =
  fx-82SX PLUS/220 PLUS: Or3(All) =
  4. Veiligheidsmaatregelen
  Batterij
  • Bewaar batterijen buiten het bereik van kleine kinderen.
  Gebruik alleen het type batterij dat in deze handleiding
  gespecificeerd staat.
  5. Voorzorgsmaatregelen
  Vage tekens op het display zijn een teken dat de batterij
  bijna leeg is. De calculator kan niet goed meer werken als u
  de calculator blijft gebruiken indien de batterij bijna leeg is.
  Vervang de batterij zo snel mogelijk als de tekens op het display
  vaag worden. Zelfs als de calculator gewoon werkt, dient u de
  batterij tenminste om de twee jaar (fx-82MS/82SX PLUS/220
  PLUS) of drie jaar (fx-85MS/300MS/350MS) te vervangen. Een
  lege batterij kan gaan lekken, wat schade of storing aan de
  calculator kan veroorzaken. Laat nooit een lege batterij in de
  calculator zitten.
  De batterij die bij de calculator wordt meegeleverd ontlaadt
  enigszins tijdens vervoer en opslag. Hierdoor moet de
  batterij mogelijk eerder worden vervangen dan bij de normale
  verwachte levensduur.
  Gebruik geen oxyride batterij* voor dit product, of een andere
  batterij op nikkelbasis. Incompatibiliteit tussen zulke batterijen
  en de productspecificaties kunnen een kortere levensduur van
  de batterij en storing aan het product teweegbrengen.
  RJA521999-001V01 SA0912-A Printed in China
  fx-82MS
  fx-82SX PLUS
  fx-85MS
  fx-220 PLUS
  fx-300MS
  fx-350MS
  Gebruiksaanwijzing
  Wereldwijde Leerwebsite van CASIO
  http://edu.casio.com
  LEERFORUM CASIO
  http://edu.casio.com/forum/
  D Vermijd het gebruik en de opslag van de calculator op plaatsen
  die blootstaan aan extreme temperaturen en hoge vochtigheid
  en stof.
  Stel de calculator niet bloot aan grote schokken, druk of
  buiging.
  Probeer nooit de calculator open te maken.
  Gebruik een zachte, droge doek om de buitenkant van de
  calculator schoon te maken.
  Zorg ervoor dat u de batterijen weggooit in overeenstemming
  met de wetten en regels die in uw specifieke regio van
  toepassing zijn.
  * De namen van bedrijven en producten die worden gebruikt in
  deze handleiding kunnen geregistreerde handelsmerken of de
  handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn.
  6. Verwijderen van het harde etui
  Voordat u de calculator in gebruik
  neemt, dient u eerst het harde
  etui naar onderen te schuiven om
  het te verwijderen, en het
  vervolgens aan de achterzijde
  van de calculator te bevestigen,
  zoals aangegeven in de
  onderstaande afbeelding.
  7. In- en uitschakelen van de spanning
  Druk op O om de calculator in te schakelen.
  Druk op 1A(OFF) om de calculator uit te schakelen.
  Automatisch uitschakelen
  Uw calculator zal automatisch uitschakelen als u hem ongeveer 10
  minuten niet gebruikt.
  8. Bijstellen van het contrast in de
  display
  1. Druk een aantal keer op de toets , tot u
  het instellingenscherm bereikt dat rechts is
  afgebeeld.
  2. Druk op c.
  3. Met d en e past u het contrast aan.
  4. Als de instelling is zoals u hem wilt, druk dan op A.
  Belangrijk: Als de leesbaarheid niet beter wordt na het aanpassen
  van het displaycontrast, betekent dat waarschijnlijk dat de
  batterijspanning laag is. Vervang dan de batterij.
  9. De display aflezen
  De display van de calculator laat de expressies die u invoert zien, maar
  ook berekeningsresultaten en verschillende indicatoren.
  Invoeren van
  expressies
  Berekeningsresultaat
  Indicatoren
  10. De berekeningsmodus specificeren
  Als u dit type bewerking wilt uitvoeren:
  Voer dan deze
  toetsbewerkingen
  uit:
  Algemene berekeningen
  N1(COMP)
  Standaard deviatie
  N2(SD)
  Regressieberekeningen (alleen fx-82MS/
  85MS/300MS/350MS)
  N3(REG)
  Let op: • De eerste default berekeningsmodus is de COMP-modus.
  • Modusindicatoren staan bovenaan in de display. Controleer wat de
  actieve berekeningsmodus (COMP, SD, REG) en de instelling van
  de hoekeenheid (Deg, Rad, Gra) is alvorens aan een berekening
  te beginnen.
  11. Instellingen van de calculator
  configureren
  Door meerdere malen op de toets N te drukken, geeft u meer
  instellingenschermen weer. Onderstreepte ( ___ ) instellingen zijn
  eerste defaults.
  1Deg 2Rad 3Gra Specificeert
  graden, radialen of gradiënten als de
  hoekeenheid voor de invoer van waarden en
  weergave van berekeningsresultaten.
  Let op: In deze handleiding betekenen de v symbolen naast een
  voorbeeldberekening graden.
  1Fix 2Sci 3Norm Specificeert het
  aantal cijfers dat bij een berekeningsresultaat
  wordt weergegeven.
  Fix: De waarde die u specificeert (van 0 tot 9), geeft het
  aantal decimalen aan voor weergegeven berekeningsresultaten.
  Berekeningsresultaten worden afgerond op het aantal gespecificeerde
  cijfers voordat ze worden weergegeven.
  Voorbeeld: 100 ÷ 7 = 14,286 (Fix 3)
  Sci: De waarde die u specificeert (van 1 tot 10) geeft het aantal
  significante cijfers aan voor weergegeven berekeningsresultaten.
  Berekeningsresultaten worden afgerond op het aantal gespecificeerde
  cijfers voordat ze worden weergegeven.
  Voorbeeld: 1 ÷ 7 = 1,4286 × 10
  –1
  (Sci 5)
  Norm: Het selecteren van één van de twee beschikbare instellingen
  ( Norm 1 , Norm 2) bepaalt het bereik waarbinnen resultaten in
  een niet-exponentieel formaat worden weergegeven. Buiten het
  gespecificeerde bereik worden resultaten door middel van een
  exponentieel formaat weergegeven.
  Norm 1: 10
  –2
  | x |, | x | 10
  10
  Norm 2: 10
  –9
  | x |, | x | 10
  10
  Voorbeeld: 1 ÷ 200 = 5 × 10
  –3
  (Norm 1); 0,005 (Norm 2)
  b
  e
  d
  1 ab/c 2 d/c Specificeert gemengde breuken (ab/c)
  of onechte breuken (d/c) als weergave voor breuken van
  berekeningsresultaten.
  1 Dot 2 Comma Specificeert of er een punt of een
  komma moet worden weergegeven voor de decimale plaats
  van berekeningsresultaten. Bij invoer wordt er altijd een punt
  weergegeven.
  Initialiseren van calculatorinstellingen
  Voer de volgende procedure uit om de calculator te initialiseren,
  waardoor de berekeningsmodus weer in de COMP-modus gaat en
  alle andere instellingen in hun eerste defaultconfiguratie herstelt,
  inclusief instellingen van het setupmenu.
  fx-82MS/85MS/300MS/350MS: O1,(CLR) c(Mode) =
  fx-82SX PLUS/220 PLUS: Orc(Mode) =
  12. Invoeren van expressies en waarden
  4 × sin30 × (30 + 10 × 3) = 120 v
  4 *s 30 *( 30 + 10 * 3 )=
  Let op: • Het geheugen voor berekeninginvoer onthoudt 79
  “stappen”. Één stap staat gelijk aan het drukken op een cijfertoets of
  berekeningstekentoets ( +, -, *, /). Een ! of a (alleen
  fx-82MS/85MS/300MS/350MS) is geen stap, dus als u bijvoorbeeld
  !W(
  3
  ') invoert, is dat maar één stap. • Bij het invoeren van de
  73e stap van een berekening, verandert de cursor van “_” in “ k” om
  u te laten weten dat het geheugen op raakt.
  Prioriteitvolgorde van berekeningen
  Als de prioriteit van twee expressies gelijk is, wordt de berekening
  van links naar rechts uitgevoerd.
  1e
  Functies met haakjes: Pol(
  x , y ), Rec( r , ), RanInt#( a , b )*
  (*alleen fx-82SX PLUS/220 PLUS)
  2e
  Type A functies: Bij deze functies wordt de eerst de waarde
  ingevoerd en vervolgens op de functietoets gedrukt. ( x
  3
  , x
  2
  ,
  x
  −1
  , x !, ° ’ ”, m, m
  1
  , m
  2
  , n, °,
  r
  ,
  g
  )
  3e
  Machten en wortels : ^(
  x
  y
  ),
  x
  '
  4e Breuken
  5e
  Impliciete vermenigvuldiging van π , e (op basis van
  natuurlijk algoritme), naam van het geheugen of variabele:
  2 π , 3
  e , 5A, π A, enz.
  6e
  Type B functies: Bij deze functies wordt eerst op de functie
  gedrukt en vervolgens op de waarde. ( ',
  3
  ', log, ln, e
  x
  ,
  10
  x
  , sin, cos, tan, sin
  −1
  , cos
  −1
  , tan
  −1
  , sinh, cosh, tanh, sinh
  −1
  ,
  cosh
  −1
  , tanh
  −1
  , (−))
  7e
  Impliciete vermenigvuldiging van type B functies: 2 '3,
  Alog2, enz.
  8e Permutatie ( n P r ), combinatie ( n C r )
  9e
  Vermenigvuldigen, delen ( × , ÷)
  10e Optellen, aftrekken (+, –)
  Corrigeren en wissen van een expressie
  Om één karakter of functie te wissen:
  1234_ ddD 12 4
  Om een karakter of functie in een berekening in te voegen:
  123_ d!D(INS) e 1243
  • De cursor verandert van “_” in “ t”.
  Om de hele berekening die u invoert te wissen: Druk op A.
  13. Basisberekeningen
  Breukberekeningen
  2
  +
  1
  =
  1
  3 2 6
  1
  2 $ 3 + 1 $ 2 = 1 {1 {6.
  1
  =
  1
  2 2
  4 − 3
  4 - 3 $ 1 $ 2 = 1 {2.
  Let op: • Als breuken en decimale waarden in een berekening worden
  gemixt, zal het resultaat worden weergegeven als een decimale
  waarde. • Breuken in berekeningsresultaten worden weergegeven
  nadat ze in de kleinste vorm zijn omgezet.
  Om een berekeningsresultaat tussen onechte breuken en
  gemengde breuken te wisselen: Druk op 1$( d/c ).
  Om een berekeningsresultaat tussen breuken en het decimale
  formaat te wisselen: Druk op $.
  Procentberekeningen
  150 × 20% = 30 150 * 20 1=(%) 30.
  k
  k
  k
  k
  k
  Bereken het percentage dat 660 van 880 is. (75%)
  660 / 880 1=(%)
  75.
  Verhoog 2500 met 15%. (2875)
  2500 * 15 1=(%) +
  2875.
  Verlaag 3500 met 25%. (2625)
  3500 * 25 1=(%) -
  2625.
  Als er 300 gram wordt toegevoegd aan een proefmonster dat
  in eerste instantie 500 gram weegt, wat is dan het percentage
  waarmee het zwaarder is geworden? (160%)
  300 +500 !=(%)
  160.
  Als een waarde van 40 naar 46 is gegaan, wat is dan de
  percentuele verandering? (15%)
  46 -40 !=(%)
  15.
  Graden, minuten, seconden (sexagesimale)
  berekeningen
  Het volgende is het invoerformaat voor een sexagesimale waarde:
  {graden} $ {minuten} $ {seconden} $.
  Let op: U moet altijd iets invoeren voor de graden en minuten, ook
  al zijn ze nul.
  2°20´30˝ + 39´30˝ = 3°00´00˝
  2 $ 20 $ 30 $+ 0 $ 39 $ 30 $=
  3°0°0.
  Converteer 2°15´18˝ naar het decimale equivalent.
  2 $ 15 $ 18 $=
  2°15°18.
  (Converteert sexagesimaal naar decimaal.) $ 2.255
  (Converteert decimaal naar sexagesimaal.) !$( ) 2°15°18.
  Meervoudige opdrachten
  (alleen fx-82MS/85MS/300MS/350MS)
  U kunt de dubbele punt (:) gebruiken om twee of meer expressies
  te verbinden en ze in volgorde van links naar rechts uit te voeren,
  als u op = drukt.
  3 + 3 : 3 × 3 3 + 3 Sr(:) 3 * 3 = 6. Disp
  = 9.
  Technische notatie gebruiken
  Een eenvoudige toetshandeling zet een weergegeven waarde om
  naar technische notatie.
  Zet de waarde 1234 om naar technische notatie, waarbij de
  decimale punt naar rechts verplaatst.
  1234 = 1234.
  W 1.234×10
  3
  W 1234.×10
  0
  Berekeningsgeschiedenis
  (Niet opgenomen in de fx-82SX PLUS)
  In de COMP-modus onthoudt de calculator tot ongeveer 150 bytes aan
  gegevens voor de nieuwste berekening. U kunt door de geschiedenis
  scrollen door middel van f en c.
  1 + 1 = 2 1 + 1 = 2.
  2 + 2 = 4 2 + 2 = 4.
  3 + 3 = 6 3 + 3 = 6.
  (Terugscrollen.) f 4.
  (Weer terugscrollen.) f 2.
  Let op: Elke keer dat u op O drukt, overschakelt op een andere
  berekeningsmodus of modi en instellingen initialiseert, worden de
  gegevens in de berekeningsgeschiedenis gewist.
  Herhalen (Niet opgenomen in de fx-82SX PLUS)
  Als er een berekeningsresultaat in de display staat, kunt u op d of
  e drukken om de expressie die u voor de vorige berekening hebt
  gebruikt, te bewerken.
  4 × 3 + 2,5 = 14,5 4 * 3 + 2.5 = 14.5
  4 × 3 − 7,1 = 4,9
  (Doorgaan) dYYYY- 7.1 = 4.9
  Antwoordgeheugen (Ans)
  Het laatst verkregen berekeningsresultaat is in het Ans (antwoord)
  geheugen opgeslagen. De Ans geheugeninhoud wordt telkens
  vernieuwd wanneer een nieuw berekeningsresultaat wordt
  weergegeven.
  Om het resultaat van 3 × 4 door 30 te delen
  3 * 4 = 12.
  (Doorgaan) / 30 =
  k
  k
  k
  k
  k
  k
  123 + 456 = 579 123 + 456 = 579.
  789 – 579 = 210 (Doorgaan) 789 -G= 210.
  Variabelen (A, B, C, D, E, F, X, Y)
  (alleen fx-82MS/85MS/300MS/350MS)
  De calculator heeft acht vooringestelde variabelen, genaamd A, B,
  C, D, E, F, X en Y.
  Om het resultaat van 3 + 5 aan variabele A toe te kennen
  3 + 5 1t(STO) y(A)
  8.
  Om de inhoud van variabele A met 10 te vermenigvuldigen
  (Doorgaan) Sy(A) * 10 =
  80.
  Om de inhoud van variabele A op te roepen
  (Doorgaan) ty(A)
  8.
  Om de inhoud van variabele A te wissen
  0 1t(STO) y(A) 0.
  Onafhankelijke geheugen (M)
  U kunt berekeningsresultaten bij het onafhankelijke geheugen
  optellen, of er van aftrekken. Wanneer er een waarde anders dan
  nul in het onafhankelijke geheugen is opgeslagen, verschijnt de
  “M” in de display.
  Om de inhoud van M te wissen
  fx-82MS/85MS/300MS/350MS:
  0 1t(STO) l(M)
  0.
  fx-82SX PLUS/220 PLUS: 01n(Min) 0.
  Om het resultaat van 10 × 5 op te tellen bij M
  (Doorgaan) 10 * 5 l
  50.
  Om het resultaat van 10 + 5 af te trekken van M
  (Doorgaan) 10 + 5 1l(M–) 15.
  Om de inhoud van M op te roepen
  fx-82MS/85MS/300MS/350MS:
  (Doorgaan) tl(M)
  35.
  fx-82SX PLUS/220 PLUS: (Doorgaan) n 35.
  Let op: Variabele M wordt voor het onafhankelijke geheugen gebruikt.
  De inhoud van alle geheugens verwijderen
  De inhoud van het onafhankelijke geheugen en de variabele wordt
  bewaard, zelfs als u A indrukt, de calculatormodus wijzigt, of de
  calculator uitzet. Voer de volgende procedure uit als u de inhoud van
  alle geheugens wilt wissen.
  fx-82MS/85MS/300MS/350MS: O!,(CLR) 1(Mcl) =
  fx-82SX PLUS/220 PLUS: Or1(Mcl) =
  14. Functieberekeningen
  π
  : π wordt weergegeven als 3,141592654, maar π =
  3,14159265358980 wordt gebruikt voor interne berekeningen.
  e (alleen fx-82MS/85MS/300MS/350MS) : e wordt weergegevens
  als 2,718281828, maar
  e = 2,71828182845904 wordt gebruikt voor
  interne berekeningen.
  sin, cos, tan, sin
  −1
  , cos
  −1
  , tan
  −1
  : Goniometrische functies. Specificeer
  de hoekeenheid voordat u berekeningen uitvoert. Zie
  1
  .
  sinh, cosh, tanh, sinh
  −1
  , cosh
  −1
  , tanh
  −1
  : Hyperbolische functies.
  De instelling van de hoekeenheid heeft geen invloed op de
  berekeningen. Zie
  2
  .
  °,
  r
  ,
  g
  : Deze functies specificeren de hoekeenheid. ° specificeert
  graden,
  r
  radialen en
  g
  gradiënten. Voer een functie in vanuit het
  menu dat verschijnt als u de volgende toetsbewerking uitvoert:
  1G(DRG '). Zie
  3
  .
  10
  x
  , e
  x
  : Exponentiële functies. Zie
  4
  .
  log
  : Logaritmische functies. Zie
  5
  .
  ln
  : Natuurlijke logaritmen naar grondtal e . Zie
  6
  .
  x
  2
  , x
  3
  , ^( x
  y
  ),
  '
  '
  ,
  3
  '
  '
  ,
  x
  '
  , x
  −1
  : Machten, machtswortels en
  reciproque getallen. Zie
  7
  .
  Pol, Rec : Pol converteert rechthoekige coördinaten naar polaire
  coördinaten en Rec converteert polaire coördinaten naar
  rechthoekige coördinaten. Zie
  8
  .
  Pol(
  x , y ) = ( r , ) Rec( r , ) = ( x , y )
  Rechthoekige Polaire
  coördinaten (Rec) coördinaten (Pol)
  k
  k
  k
  Specificeer de
  hoekeenheid voordat u
  berekeningen uitvoert.
  Berekeningsresultaat
  θ
  wordt weergegeven in
  het bereik −180°
  θ
  180°.
  x ! : Faculteit functie. Zie
  9
  .
  Ran# : Genereert een 3-cijferig pseudowillekeurig getal dat kleiner
  is dan 1. Zie
  10
  .
  RanInt# (alleen fx-82SX PLUS/220 PLUS) : Voor invoer van de
  functie van de vorm RanInt#(
  a , b ), dat een willekeurig geheel getal
  genereert met het bereik van
  a tot b . Zie
  11
  .
  n P r , n C r : Permutatie ( n P r ) en combinatie ( n C r ) functies. Zie
  12
  .
  LY700-4D_091226.indd 1LY700-4D_091226.indd 1 10.1.5 1:03:43 PM10.1.5 1:03:43 PM
Casio FX-220 Plus

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Casio FX-220 Plus of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Casio FX-220 Plus bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Casio FX-220 Plus. Deze handleiding valt onder de categorie Rekenmachines en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.2. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Casio FX-220 Plus of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Casio FX-220 Plus specificaties

Algemeen
Merk Casio
Model FX-220 Plus
Product Rekenmachine
EAN 4971850189015, 4971850146049
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Design
Soort Wetenschappelijke rekenmachine
Vormfactor Pocket
Kleur van het product Blauw
Materiaal behuizing Kunststof
Ingebouwde functie
Afdekzeil
Soort bediening K✗ppen
Beeldscherm
Cijfers -
Beeldscherm kanteling -
Tekstregels 2
Tweede LCD-scherm
Beeldscherm type Puntmatrix
Backlight display
Energie
Type accu/batterij AA
Stroombron Batterij/Accu
Ondersteund aantal accu's/batterijen 1
Levensduur accu/batterij 17000
Automatisch uitschakelen
Gewicht en omvang
Breedte 78mm
Gewicht 115g
Diepte 155mm
Hoogte 19.5mm
Prestatie
Certificering CE
Random getal-/eenheidgenerator
Conversie tussen Decimal, Fraction
Symbolische notatie Vierkantswortel
Verpakking
Type verpakking Doos
Gewicht verpakking 230g
Breedte verpakking 230mm
Diepte verpakking 142mm
Hoogte verpakking 33mm
Geheugen
Opslagmedia-type -

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Casio FX-220 Plus.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info