Bosch WAE28391 handleiding

Bekijk hier gratis de Bosch WAE28391 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch WAE28391 bezitters.

1 2 3 4 5
6
Programma-einde wanneer ...
... Start/Bijvullen knippert en in het display -0- verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
Was afkoelen: Spoelen/Centrigureren kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
Spoelen/Centrifugeren (Toets Extra water deactiveren)
of Afpompen kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint
van voor af aan.
Was bijvullen wanneer ... –> blz. 5
... Start/Bijvullen is gekozen en vervolgens in het display
YES gaat branden. Bij NO kan de vuldeur niet worden
geopend.
Start/Bijvullen kiezen.
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden–> blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden –> blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen
bij uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: www.bosch-home.com
Milieuvriendelijk afvoeren
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................. 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ........................................................................................... 9
ʋ Instructies in het display ...................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als... ............................................................................. 11
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie j
EcoPerfect kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen –> blz. 9.
Programma instellen** en aanpassen
Centrifuget
oerental*
ProgrammakiezerStart/
Bijvullen
Programmakiezer voor het in- en
uitschakelen van de machine en
het kiezen van de programma's.
Kan in beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht –> blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar,
afhankelijk van het gekozen programma en programma-
voortgang.
Witte was/bonte was stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30 °C
Sport textiel van microvezels
Extra snel 15’ kort programma
Spoelen/
Centrifugeren
met de hand gewassen wasgoed, toets
Extra water
geactiveerd; wanneer
alleen gecentrigueerd moet worden,
de toets deactiveren
Afpompen van het spoelwater bij Spoelstop
(zonder eindcentrifugeren)
ÿ / Wol hand-/machine wasbare wol
Fijn / Zijde gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend kreukherstellend textiel
**Wanneer in het display het
symbool #knippert, kinderslot
actief –> deactiveren, blz. 5.
Extra functies, optietoets en
Centrifugetoerentallen –>
Individuele instellingen, blz. 5.
Start/Bijvullen kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment 0: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van textiel dat in de machine gewas-
sen kan worden en wol voor handwas in zeepsop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ
Optietoets klaar in
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "klaar in" tijd kan in
stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets
klaar in net zo vaak kiezen,
tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/Bijvullen kiezen. Na
programmastart geen instelmogelijkheid.
ʑ
Centrifugetoerental/zonder eindcentrifugeren
Voor- en tijdens het draaien van het gekozen programma kan het centrifugetoerental of de
Spoelstop (zonder eindcentrifugeren, was ligt in laatste spoelwater, display - - -) ingesteld
worden. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
Het maximale instelbare centrifugetoerental is afhankelijk van het model en het gekozen
programma.
ʑ
Extra functies –> ook Programma-overzicht, blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
beladingshoeveelheid–> Programma-overzicht, blz. 7.
j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat als het
standaardprogramma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra water Verhoogd waterniveau en een extra spoelbeurt, verlengde wastijd.
Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van
de spoelresultaten.
ʑ
Kinderslot en bijvullen
#
Kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca 5 seconden lang op Start/
Bijvullen drukken.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd
blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot
deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer
activeren.
YES
Bijvullen
Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na het starten van het
programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of
bijvullen mogelijk is.
YES gaat branden: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wacht tot YES gaat branden.
Instructie: Deur pas openen wanneer YES brandt.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
ʑ
Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
deactiveren van het kinderslot.
Individuele instellingen
ʑ
Signaal
Belangrijke aanwijzingen
Wasgoed en machine leegmaken
Zakken legen.
Let op metalen delen (paperclips etc.).
Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
Zand uit zakken en zomen borstelen.
Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/Bijvullen kiezen. Na ca. 10
minuten Start/Bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste
inweektijd opnieuw Start/Bijvullen kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of
anders het programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren/ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
2. Volume instellen
voor...
1. Instelmodus voor
signaalvolume
activeren
op
zetten
1 stap, display-
veld wordt
verlicht
kiezen en
vasthouden
+
1 stap,
loslaten
Toetssignalen Instructiesignalen
op
zetten
Volume
instellen*
Volume
instellen*
1 stap
direct
* evtl. meerdere
malen kiezen
1400
1200
800
600
Spoelstop
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen
is voldoende! Bij het langer aanraken van de
optie en centrifugetoerentaltoetsen worden
de instelopties automatisch doorlopen!
Extra
functies
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Indicaties voor programmaverloop:
ü#üþüüüü Kinderslot, wassen, spoelen, centrifugeren
1 - 24h Einde programma na ...
klaar in
Display /
Optietoets
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief is:
Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
(*afhankelijk van model)

Vraag over de Bosch WAE28391?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch WAE28391 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAE28391 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.