Bosch SilencePlus

Bosch SilencePlus handleiding

(1)
 • K PLQ
  9XORQWKDUGLQJV]RXW
  9XOJODQVVSRHOPLGGHO
  9XOâDIZDVPLGGHO
  3URJUDPPDNLH]HQ
  .RUWHQâKDQGLJ
  DOOHVYRRUKHWJHEUXLN
  YDQâXZDIZDVDXWRPDDWâ
  9yyUKHWHHUVWHJHEUXLNDOWLMG
  KHWLQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQâGHâ
  JHEUXLNVDDQZLM]LQJGRRUOH]HQ
  .RUWHKDQGOHLGLQJDIZDVDXWRPDWHQ
  QO
  $SSDUDDWLQVFKDNHOHQ
  $SSDUDDWXLWVFKDNHOHQ
  
  6WDUWHQYDQâKHWSURJUDPPD
  
  9000 597 011 (9010) 640 MA
  :DWHUKDUGKHLGELMâ
  KHWZDWHUOHLGLQJEHGULMI
  RSYUDJHQ
  HQâKLHURQGHU
  LQYXOOHQâ
  2QWKDUGLQJVLQVWDOODWLHLQVWHOOHQâ
  6QHOJHGDDQâ
  â$OOHHQYyyU
  GHâHHUVWH
  DIZDVRIâELM
  YHUDQGHUGH
  ZDWHUKDUGKHLG
  ¯¯
  ¯³
  ¯
  ¯´
  ¯
  ¯
  ¯±
  ¯Å
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  ²
  :DWHU
  KDUGKHLG
  G+
  +DUGKHLGV
  EHUHLN
  PPROO
  ,QVWHO
  ZDDUGH
  HQ]RâLQVWHOOHQ
  K PLQ
  &
  $%
  ²$$18,7VFKDNHODDULQVFKDNHOHQ
  ²3URJUDPPDWRHWVâ$LQJHGUXNWKRXGHQHQGHâ67$57WRHWV
  QHW]RODQJLQGUXNNHQWRWGHâFLMIHULQGLFDWLHâ+EUDQGW
  ²%HLGHWRHWVHQORVODWHQ
  +HWODPSMHYDQâGHâWRHWVâ$NQLSSHUWHQâRSâGHâFLMIHULQGLFDWLHâ
  EUDQGWGHâLQâGHâIDEULHNLQJHVWHOGHZDDUGH+
  ²3URJUDPPDWRHWVâ&LQGUXNNHQ
  %LMâHONHGUXNRSâGHâWRHWVZRUGWGHâLQVWHOZDDUGHPHWâppQVWDQGYHUKRRJG
  DOVGHâZDDUGH+LVEHUHLNWVSULQJWGHâLQGLFDWLHZHHURSâ+XLW
  ²67$57WRHWVLQGUXNNHQ'HâLQJHVWHOGHZDDUGHLVLQâKHWJHKHXJHQRSJHVODJHQ
  ]DFKW
  ]DFKW
  JHPLGGHOG
  JHPLGGHOG
  JHPLGGHOG
  KDUG
  KDUG
  KDUG
  /RVWNDONRSâQLHWQRGLJELMâLQVWHOZDDUGH
  'HNVHO
  RSHQGUDDLHQ
  $OOHHQYyyU
  GHâHHUVWH
  DIZDVEHXUW
  KHW]RXWUHVHUYRLU
  PHWâZDWHUYXOOHQ
  9XOOHQPHWâ
  RQWKDUGLQJV]RXW
  QRRLWPHWâ
  DIZDVPLGGHO
  'HNVHO
  GLFKWGUDDLHQ
  'LUHFWKLHUQD
  DIZDVVHQ
  0DDNWEOLQNHQGVFKRRQâ
  0DUNHULQJ
  LQGUXNNHQ
  GHNVHOâ
  RSWLOOHQ
  9XOOHQPHW
  JODQVVSRHOPLGGHO
  'HNVHO
  GLFKWGUDDLHQ
  ./,.
  9HHOYXLOYHHODIZDVPLGGHOâ«
  (YHQWXHHO
  GHNVHORSHQHQ
  WRHWVLQGUXNNHQ
  $WWHQWLH
  *HFRPELQHHUGH
  SURGXFWHQ
  QLHWYRRUDOOH
  SURJUDPPD·V
  JHVFKLNW
  DDQZLM]LQJHQYDQâ
  GHâIDEULNDQW
  LQâDFKWQHPHQ
  $IZDVPLGGHOEDNMH
  DOOHHQLQKHWGURJH
  DIZDVPLGGHOEDNMH
  JLHWHQ
  'HNVHO
  GLFKWVFKXLYHQ
  LQGUXNNHQ
  3/23
  PO
  PO
  PO
  3URJUDPPDRYHU]LFKW
  ,QGLWRYHU]LFKWVWDDWKHWPD[LPDDOPRJHOLMNH
  DDQWDOSURJUDPPD·VYHUPHOG
  'HâELMâXZDSSDUDDWEHKRUHQGHSURJUDPPD·V
  NXQWXâRSâKHWEHGLHQLQJVSDQHHODIOH]HQ
  'HâSURJUDPPDJHJHYHQV]LMQODERUDWRULXP
  PHHWZDDUGHQYROJHQVGHâ(XURSHVHQRUP(1
  $IZLMNLQJHQ]LMQLQâGHâSUDNWLMNPRJHOLMN
  +DOYHQRUPEHODGLQJ
  6QHO]XLQLJRIâLQWHQVLHI«
  9RRUVSRHOHQ
  6QHO
  
  *ODV
  
  (FR
  
  $XWR
  ²
  ,QWHQVLHI
  
  ¸
  i
  p
  x
  j
  Í
  Õ
  r
  6WURRPYHUEUXLNLQâN:K
  :DWHUYHUEUXLNLQâOLWHUV
  'XXULQâXUHQPLQ
  2:55 - 1:10 0:29 * 0:15
  1,60 - 0,80 0,80 0,05
  19 - 9 10 4
  ([WUDIXQFWLHVâ
  0DNHQIOH[LEHO
  7LMGEHVSDUHQ
  9DULR6SHHG
  âZRUGWGRRUPHHU
  HQHUJLHYHUEUXLN
  ELMâJHOLMNEOLMYHQG
  UHLQLJLQJVUHVXOWDDW
  EHUHLNW
  +DOYHEHODGLQJ
  ELMâZHLQLJDIZDV
  EHVSDDUWZDWHUHQHUJLH
  HQâWLMG
  ([WUDGURJHQ
  YHUEHWHUWKHW
  GURRJUHVXOWDDWGRRU
  YHUKRRJGH
  WHPSHUDWXXUWLMGHQV
  KHWQDVSRHOHQ
  :HHVYRRU]LFKWLJPHWâ
  JHYRHOLJVHUYLHVJRHG
  +\JLsQH
  7LMGHQVKHW
  UHLQLJLQJVSURFHVZRUGW
  GHâWHPSHUDWXXUYHUKRRJG
  +LHUGRRUZRUGWHHQâYHUKRRJGH
  K\JLsQHVWDWXVEHUHLNW
  ,QWHQVLHI=RQH
  âSHUIHFWYRRU
  JHPHQJGHEHODGLQJ
  6SURHLGUXNHQâWHPSHUDWXXU
  YDQâKHWDIZDVZDWHUZRUGHQ
  LHWVYHUKRRJG
  â$IKDQNHOLMNYDQâKHWPRGHO
  ½
  ²
Bosch SilencePlus

Hulp nodig?

Aantal vragen: 1

Heeft u een vraag over de Bosch SilencePlus of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch SilencePlus bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Buyck Anja, 10-11-2017 18:25:35 Geen reacties

Geachte Meneer, Mevrouw, Vorige week is er een onderbreking geweest in de watertoevoer die van buitenaf geregeld wirdt. (Dus ook bij de buren). We waren daar niet van op de hoogte en mijn man had de vaatwasmachine aangelegd. (Bosch silence plus). Na 2 minuten viel de vaatwas stil en kwam een rood kraantje tevoorschijn en een foutmelding E24. Mijn man heeft alles losgemaakt en alles uitgekuist van filters wat hij kon losmaken maar we blijven deze foutmelding krijgen. Nu kunnen we onze vaatwas niet meer gebuiken. Zou hij stuk zijn of zijn er nog dingen fie we kunnen nakijken of testen ? Hopende op een spoedig antwoord. Met vriendelijke groeten, Buyck Anja

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch SilencePlus. Deze handleiding valt onder de categorie Vaatwassers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Kroatisch. Heeft u een vraag over de Bosch SilencePlus of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch SilencePlus specificaties

A+ betekent dat het product het beste scoort in zijn categorie op het gebied van energie-efficiëntie. Het energie-etiket...
Algemeen
Merk Bosch
Model SilencePlus
Product Vaatwasser
EAN 4242002647852
Taal Nederlands, Kroatisch
Bestandstype PDF
Design
Apparaatplaatsing Semi-ingebouwd
Deurkleur Niet van toepassing
Soort bediening Knoppen
Ingebouwd display Ja
Snoerlengte 1.7 m
Lengte watertoevoerslang 1.4 m
Lengte afvoerslang 1.7 m
Watertoevoer Cold,Hot
Maximum schotel afmeting (laagste mand) 300 mm
Kuip materiaal Roestvrijstaal
Certificering CE, VDE
Kleur bedieningspaneel Roestvrijstaal
Prestatie
Aantal couverts 13 couverts
Droogklasse A
Geluidsniveau 48 dB
Aantal wasprogramma's 4
Afwasprogramma's Auto 45-65 ºC,Economy,Intensive,Quick
Half-geladen Ja
Temperatuur (max) 70 °C
Duur cyclus 175 min
Uitgestelde start timer Ja
Startvertraging 24 uur
AquaStop-functie Ja
Ergonomie
Zelf reinigende filter Ja
Kinderslot Ja
Resterende tijd indicatie Ja
Zout indicator Ja
Glansmiddel indicator Ja
Automatisch wasmiddel detectie Ja
Energie
Energie-efficiëntieklasse A+
Energieverbruik per cyclus 1.03 kWu
Waterconsumptie per cyclus 12 l
Jaarlijks energieverbruik 294 kWu
Jaarlijks waterverbruik 3360 l
Stroomverbruik (indien uit) 0.1 W
AC invoer voltage 220 - 240 V
AC invoer frequentie 50 - 60 Hz
Stroom 10 A
Netbelasting 2400 W
Gewicht en omvang
Breedte 598 mm
Diepte 573 mm
Hoogte 815 mm
Gewicht 39000 g
Diepte wanneer de deur open is 1155 mm
Installatie compartiment breedte 600 mm
Installatie compartiment diepte 573 mm
Installatie compartiment hoogte (min) 815 mm
Installatie compartiment hoogte (max) 875 mm
Gewicht verpakking 41000 g

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch SilencePlus.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info