Bosch SilencePlus handleiding

Bosch SilencePlus
7.6 · 6
PDF handleiding
 · 2 pagina's
Nederlands
handleidingBosch SilencePlus
K PLQ
9XORQWKDUGLQJV]RXW
9XOJODQVVSRHOPLGGHO
9XOâDIZDVPLGGHO
3URJUDPPDNLH]HQ
.RUWHQâKDQGLJ
DOOHVYRRUKHWJHEUXLN
YDQâXZDIZDVDXWRPDDWâ
9yyUKHWHHUVWHJHEUXLNDOWLMG
KHWLQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQâGHâ
JHEUXLNVDDQZLM]LQJGRRUOH]HQ
.RUWHKDQGOHLGLQJDIZDVDXWRPDWHQ
QO
$SSDUDDWLQVFKDNHOHQ
$SSDUDDWXLWVFKDNHOHQ

6WDUWHQYDQâKHWSURJUDPPD

9000 597 011 (9010) 640 MA
:DWHUKDUGKHLGELMâ
KHWZDWHUOHLGLQJEHGULMI
RSYUDJHQ
HQâKLHURQGHU
LQYXOOHQâ
2QWKDUGLQJVLQVWDOODWLHLQVWHOOHQâ
6QHOJHGDDQâ
â$OOHHQYyyU
GHâHHUVWH
DIZDVRIâELM
YHUDQGHUGH
ZDWHUKDUGKHLG
¯¯
¯³
¯
¯´
¯
¯
¯±
¯Å
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
:DWHU
KDUGKHLG
G+
+DUGKHLGV
EHUHLN
PPROO
,QVWHO
ZDDUGH
HQ]RâLQVWHOOHQ
K PLQ
&
$%
²$$18,7VFKDNHODDULQVFKDNHOHQ
²3URJUDPPDWRHWVâ$LQJHGUXNWKRXGHQHQGHâ67$57WRHWV
QHW]RODQJLQGUXNNHQWRWGHâFLMIHULQGLFDWLHâ+EUDQGW
²%HLGHWRHWVHQORVODWHQ
+HWODPSMHYDQâGHâWRHWVâ$NQLSSHUWHQâRSâGHâFLMIHULQGLFDWLHâ
EUDQGWGHâLQâGHâIDEULHNLQJHVWHOGHZDDUGH+
²3URJUDPPDWRHWVâ&LQGUXNNHQ
%LMâHONHGUXNRSâGHâWRHWVZRUGWGHâLQVWHOZDDUGHPHWâppQVWDQGYHUKRRJG
DOVGHâZDDUGH+LVEHUHLNWVSULQJWGHâLQGLFDWLHZHHURSâ+XLW
²67$57WRHWVLQGUXNNHQ'HâLQJHVWHOGHZDDUGHLVLQâKHWJHKHXJHQRSJHVODJHQ
]DFKW
]DFKW
JHPLGGHOG
JHPLGGHOG
JHPLGGHOG
KDUG
KDUG
KDUG
/RVWNDONRSâQLHWQRGLJELMâLQVWHOZDDUGH
'HNVHO
RSHQGUDDLHQ
$OOHHQYyyU
GHâHHUVWH
DIZDVEHXUW
KHW]RXWUHVHUYRLU
PHWâZDWHUYXOOHQ
9XOOHQPHWâ
RQWKDUGLQJV]RXW
QRRLWPHWâ
DIZDVPLGGHO
'HNVHO
GLFKWGUDDLHQ
'LUHFWKLHUQD
DIZDVVHQ
0DDNWEOLQNHQGVFKRRQâ
0DUNHULQJ
LQGUXNNHQ
GHNVHOâ
RSWLOOHQ
9XOOHQPHW
JODQVVSRHOPLGGHO
'HNVHO
GLFKWGUDDLHQ
./,.
9HHOYXLOYHHODIZDVPLGGHOâ«
(YHQWXHHO
GHNVHORSHQHQ
WRHWVLQGUXNNHQ
$WWHQWLH
*HFRPELQHHUGH
SURGXFWHQ
QLHWYRRUDOOH
SURJUDPPD·V
JHVFKLNW
DDQZLM]LQJHQYDQâ
GHâIDEULNDQW
LQâDFKWQHPHQ
$IZDVPLGGHOEDNMH
DOOHHQLQKHWGURJH
DIZDVPLGGHOEDNMH
JLHWHQ
'HNVHO
GLFKWVFKXLYHQ
LQGUXNNHQ
3/23
PO
PO
PO
3URJUDPPDRYHU]LFKW
,QGLWRYHU]LFKWVWDDWKHWPD[LPDDOPRJHOLMNH
DDQWDOSURJUDPPD·VYHUPHOG
'HâELMâXZDSSDUDDWEHKRUHQGHSURJUDPPD·V
NXQWXâRSâKHWEHGLHQLQJVSDQHHODIOH]HQ
'HâSURJUDPPDJHJHYHQV]LMQODERUDWRULXP
PHHWZDDUGHQYROJHQVGHâ(XURSHVHQRUP(1
$IZLMNLQJHQ]LMQLQâGHâSUDNWLMNPRJHOLMN
+DOYHQRUPEHODGLQJ
6QHO]XLQLJRIâLQWHQVLHI«
9RRUVSRHOHQ
6QHO

*ODV

(FR

$XWR
²
,QWHQVLHI

¸
i
p
x
j
Í
Õ
r
6WURRPYHUEUXLNLQâN:K
:DWHUYHUEUXLNLQâOLWHUV
'XXULQâXUHQPLQ
2:55 - 1:10 0:29 * 0:15
1,60 - 0,80 0,80 0,05
19 - 9 10 4
([WUDIXQFWLHVâ
0DNHQIOH[LEHO
7LMGEHVSDUHQ
9DULR6SHHG
âZRUGWGRRUPHHU
HQHUJLHYHUEUXLN
ELMâJHOLMNEOLMYHQG
UHLQLJLQJVUHVXOWDDW
EHUHLNW
+DOYHEHODGLQJ
ELMâZHLQLJDIZDV
EHVSDDUWZDWHUHQHUJLH
HQâWLMG
([WUDGURJHQ
YHUEHWHUWKHW
GURRJUHVXOWDDWGRRU
YHUKRRJGH
WHPSHUDWXXUWLMGHQV
KHWQDVSRHOHQ
:HHVYRRU]LFKWLJPHWâ
JHYRHOLJVHUYLHVJRHG
+\JLsQH
7LMGHQVKHW
UHLQLJLQJVSURFHVZRUGW
GHâWHPSHUDWXXUYHUKRRJG
+LHUGRRUZRUGWHHQâYHUKRRJGH
K\JLsQHVWDWXVEHUHLNW
,QWHQVLHI=RQH
âSHUIHFWYRRU
JHPHQJGHEHODGLQJ
6SURHLGUXNHQâWHPSHUDWXXU
YDQâKHWDIZDVZDWHUZRUGHQ
LHWVYHUKRRJG
â$IKDQNHOLMNYDQâKHWPRGHO
½
²

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch SilencePlus. Deze handleiding valt onder de categorie vaatwassers en is door 6 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.6. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch SilencePlus of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Bosch en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bram • 28-11-2022Geen reacties

Hoe stel ik tijd in van Bosch silene plus vaatwasser ! Krijg de uren niet veranderd

Hoe stel ik tijd in van Bosch silene plus vaatwasser !  Krijg de uren niet veranderd
Bekijk foto
Beantwoord deze vraag
vanessa temmerman • 23-2-2023Geen reacties

E19 wat wil dat zeggen

E19 wat wil dat zeggen
Bekijk foto
Beantwoord deze vraag
Van Loon • 18-11-2022Geen reacties

De deur valt open,

De deur valt open,
Bekijk foto
Beantwoord deze vraag
Marijke Pichal • 7-2-2023Geen reacties

IK krijg een foutmelding E. 61 en daarna -03

IK krijg een foutmelding E. 61 en daarna -03
Bekijk foto
Beantwoord deze vraag
Piet Buikstra • 13-8-2022Geen reacties

Hoe zet ik het geluid, de piepjes, uit op mijn Bosch Silence plus

Hoe zet ik het geluid,  de piepjes,  uit op mijn Bosch Silence plus
Bekijk foto
Beantwoord deze vraag
L. Van Dreumel • 20-8-2023Geen reacties

Bij het aa zetten blijft de tijd knipperen en verder gebeurt er niets? Hoe kan ik m laten werken?

Bij het aa zetten blijft de tijd knipperen en verder gebeurt er niets? Hoe kan ik m laten werken?
Bekijk foto
Beantwoord deze vraag
Dany • 4-7-2023Geen reacties

Wat betekent dit

Wat betekent dit
Bekijk foto
Beantwoord deze vraag
Herman Melching • 8-4-20221 reactie

Hoe resetten

peter • 27-5-2023

Eco en auto knoppen tegelijk vasthouden

Beantwoord deze vraag
Van Nieuwerburgh Carlos • 8-4-2022Geen reacties

afvoerwater loopt niet volledig weg

Beantwoord deze vraag
Nanny • 19-8-20222 reacties

Hij staat op 3uur hoe krijg ik hem lager

Trijntje Gerritsen • 29-11-2022

I

Van Limpt • 30-7-2023

Hoe stel ik de klok in?

Beantwoord deze vraag

Aantal vragen: 67

De Bosch SilencePlus vaatwasser is geschikt voor 13 couverts en heeft een energie-efficiëntieklasse A wat betreft drogen. De geluidsniveau van de vaatwasser is 48 dB, wat als relatief stil kan worden beschouwd. Er zijn 4 verschillende wasprogramma's beschikbaar en de vaatwasser heeft de optie voor een half beladen cyclus. De maximale temperatuur waarop kan worden gewassen is 70°C en de totale cyclusduur bedraagt 175 minuten. De bediening van de vaatwasser gebeurt middels knoppen en er is een ingebouwd display aanwezig. Daarnaast kan de start van het wasprogramma worden uitgesteld met een maximale vertraging van 24 uur. De Bosch SilencePlus vaatwasser beschikt ook over een AquaStop functie, wat betekent dat er een beveiliging ingebouwd is om waterschade te voorkomen. De vaatwasser is ontworpen met duurzaamheid en betrouwbaarheid in gedachten, en maakt gebruik van hoogwaardige materialen om dit te waarborgen. Het speciale ontwerp zorgt ervoor dat de vaatwasser optimaal past bij verschillende automodellen. Het is een functioneel apparaat dat efficiëntie biedt bij het schoonmaken van de vaat.

Algemeen
Bosch
SilencePlus | SMI40M65EU
vaatwasser
4242002647852
Nederlands
Handleiding (PDF)
Design
ApparaatplaatsingSemi-ingebouwd
DeurkleurNiet van toepassing
Soort bedieningKnoppen
Ingebouwd displayJa
Snoerlengte1.7 m
Lengte watertoevoerslang1.4 m
Lengte afvoerslang1.7 m
WatertoevoerCold, Hot
Maximum schotel afmeting (laagste mand)300 mm
Kuip materiaalRoestvrijstaal
CertificeringCE, VDE
Kleur bedieningspaneelRoestvrijstaal
Prestatie
Aantal couverts13 couverts
Geluidsniveau48 dB
Aantal wasprogramma's4
Afwasprogramma'sAuto 45-65°C, Eco, Intensive, Quick
Half-geladenJa
Temperatuur (max)70 °C
Duur cyclus175 min
Uitgestelde start timerJa
Startvertraging24 uur
AquaStop-functieJa
Overige specificaties
DroogklasseA
Jaarlijks energieverbruik294 kWu
Jaarlijks waterverbruik3360 l
Ergonomie
Zelf reinigende filterJa
KinderslotJa
Resterende tijd indicatieJa
Zout indicatorJa
Glansmiddel indicatorJa
Automatisch wasmiddel detectieJa
Energie
Energie-efficiëntieklasse (oud)A+
Energieverbruik per cyclus1.03 kWu
Waterconsumptie per cyclus12 l
Stroomverbruik (indien uit)0.1 W
AC-ingangsspanning220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie50 - 60 Hz
Stroom10 A
Netbelasting2400 W
Gewicht en omvang
Breedte598 mm
Diepte573 mm
Hoogte815 mm
Gewicht39000 g
Diepte wanneer de deur open is1155 mm
Installatie compartiment breedte600 mm
Installatie compartiment diepte573 mm
Installatie compartiment hoogte (min)815 mm
Installatie compartiment hoogte (max)875 mm
Gewicht verpakking41000 g
toon meer

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Bosch SilencePlus.

Wat doe ik aan een stinkende vaatwasser?

Bij een stinkende vaatwassers kunt u de volgende stappen ondernemen: - Reinig de filters - Reinig de sproeiarmen - Reinig de deurrubbers - Draai een heet wasprogramma - Draai een lege machine met een vaatwasmachinereiniger

Moet je de vaat voorspoelen?

Het is af te raden om vuile vaat af te spoelen voordat deze in de vaatwasser wordt geplaatst. Voor de levensduur van de machine is het beter om alles vuil in de vaatwasmachine te plaatsen. Het vet op de vuile vaat is de smering voor de pomp in de machine.

Hoeveel vaatwasmiddel moet ik gebruiken?

De gemiddelde hoeveelheid die wordt gebruikt is zo'n 25 gram vaatwasmiddel. Het is aan te raden om het advies op de verpakking te volgen.

Hoe vul ik onthardingszout bij mijn vaatwasser?

Elke vaatwasser heeft een apart compartiment voor onthardingszout. Door aan de knop van het compartiment te draaien gaat deze open. Vervolgens kan met een trechter het onthardingszout in het compartiment worden gegoten.

Wat is het gewicht van de Bosch SilencePlus?

De Bosch SilencePlus heeft een gewicht van 39000 g.

Welke certificeringen heeft de Bosch SilencePlus?

De Bosch SilencePlus heeft de volgende certificeringen: CE, VDE.

Wat is de hoogte van de Bosch SilencePlus?

De Bosch SilencePlus heeft een hoogte van 815 mm.

Wat is de breedte van de Bosch SilencePlus?

De Bosch SilencePlus heeft een breedte van 598 mm.

Wat is de diepte van de Bosch SilencePlus?

De Bosch SilencePlus heeft een diepte van 573 mm.

Is de handleiding van de Bosch SilencePlus in het Nederlands beschikbaar?

Ja, de handleiding van de Bosch SilencePlus is beschikbaar in het Nederlands.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten