Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL handleiding

Bekijk hier gratis de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL bezitters.

1 2 3 4 5 6
7 - 90 ºC V (Temperatuur) Kiezen van de temperatuur (7 = koud)
1 - 24h (Klaar in) Einde programma na ...
c- 1600* c(T/min) Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van model) of
(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na het laatste
spoelen in het water liggen, display ---).
Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
1üü2üücü- ¯- Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (- ¯-)
( Kinderslot ablz. 5
, Vuldeur openen, wasgoed bijvullen ablz. 4, 5
Programmakiezer
Display /
Optietoetsen
Start/
bijvullen
Extra functies
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale vulgewicht niet overschrijden a blz. 7.
Belangrijke instructies aanhouden a blz. 9.
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf)
en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenschuiflade!
Individuele instellingen
ʑ
Signaal
ʑ
Start/bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.
1. Instelmodus voor
signaalvolume
activeren
op zetten
1 stap,
display
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden
+
1 stap,
loslaten
op zetten
Toetssignalen
Instructiesignalen
Volume
instellen*
1 stap
Volume
instellen*
* evtl. meerdere malen kiezen
2.
Volume
instellen voor ...
direct
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʔ Bedoeld gebruik ................................................................................................................... 1
ʔ Programma............................................................................................................................. 1
ʔ Programma instellen en aanpassen ................................................................................ 3
ʔ Wassen ...............................................................................................................................3/4
ʔ Na het wassen........................................................................................................................ 4
ʔ Individuele instellingen.....................................................................................................5/6
ʔ Programma-overzicht ......................................................................................................... 7
ʔ Veiligheidsaanwijzingen ..................................................................................................... 8
ʔ Verbruikswaarden ................................................................................................................ 8
ʔ Belangrijke aanwijzingen .................................................................................................. 9
ʔ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel.............................................................................. 10
ʔ Verzorging ............................................................................................................................10
ʔ Instructies in het display ...................................................................................................10
ʔ Instructies bij verstopping ................................................................................................11
ʔ Wat te doen als... ......................................................................................................... 12/13
ʔ Noodontgrendeling ............................................................................................................13
ʔ Servicedienst........................................................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Katoen 90 °C het programma
Katoen 60 °C en extra functie
ć Eco Perfect kiezen. Vergelijkbare reiniging met
aanzienlijk minder energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger
kiezen
.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a blz. 9
Programma instellen** en aanpassen
1
2
Wassen
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʔ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʔ voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in
wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhouds-
middelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik
maken van de wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de
vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
**Wanneer op het display het symbool (,
brandt, dan is het kinderslot actief
a Deactiveren, blz. 5.
Extra functies en optietoetsen
aIndividuele Instellingen, blz. 5
Start/bijvullen kiezen
Wassen
Programma-einde wanneer ...
... toets Start/bijvullen uit is en op het display - ¯- verschijnt.
Wanneer de verlichting van het display uit is, op een
willekeurige toets drukken a Energiebespaarmodus, blz. 5.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
Was afkoelen: Spoelen kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
Centrifugeren of Afpompen kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Wasgoed bijvullen wanneer ... a blz. 5
... Start/bijvullen gekozen en vervolgens in het display de beide
symbolen § + ,branden. Bij ǯ kan de vuldeur niet geopend
worden.
Toets Start/bijvullen kiezen.
Individuele instellingen
ʑ
Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten
afhankelijk van de programmavoortgang.
ʑ
V (Temperatuur °C)
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen
programma.
ʑ
(Klaar in)
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor
aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld.
Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen
kiezen.
ʑ
(Centrifugetoerental in T/min) / (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na
de laatste keer spoelen in het water liggen, display ---). U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het
mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
ʑ
Extra functies a Programma-overzicht, blz. 7
i Speed Perfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
standaardprogramma. Maximaal vulgewicht a Programma-overzicht, blz. 7.
ć Eco Perfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
standaard programma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij
gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van
de spoelresultaten.
ʑ
Kinderslot
(op het display Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/bijvullen kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het
uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na
het starten van het programma weer activeren.
Instructie:
Symbool (brandt: kinderslot actief.
Symbool (knippert: Kinderslot actief en dan programmakiezer verdraaid. Om
afbreken van een programma te voorkomen, de programmakiezer weer naar het
uitgangspunt draaien, symbool ( brandt weer.
ʑ
Bijvullen
§ + ,op het display Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na de programmastart wasgoed wilt bijvullen. De
machine controleert of bijvullen mogelijk is.
§ + , branden: Bijvullen mogelijk.
ǯknippert: Wachten tot § + , branden.
Instructie: Vuldeur pas openen wanneer beide symbolen § + , branden.
ǯ: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft
het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten de toets Start/bijvullen kiezen.
ʑ
Energiebespaarmodus
Wordt de ingeschakelde wasautomaat voor de programmastart en aan het einde van het programma enkele minuten
niet bediend, dan dooft de verlichting van het display en de toets Start/bijvullen knippert.
Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.
Programmakiezer voor het in- en
uitschakelen van de machine en het
kiezen van de programma's. Kan in
beide richtingen worden gedraaid.
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langer aanraken van de (Klaar in)-
toets worden de instelopties
automatisch doorlopen.
3
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van
het gekozen programma en programmavoortgang.
Katoen Stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30°C
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
: Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen van het spoelwater bij c
(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-
toerental
Extra snel 15‘ Extra kort programma
Allergie+ stevig textiel, langer wassen en extra spoelen
voor bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Kreukherstellend
speciaal
donker textiel
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Niet nodig bij Aqua-Stop modellen a
Instructie Plaatsingshandleiding.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen. Start/bijvullen kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
verdampen.
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk
apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte
toestand gecontroleerd.
Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten
vindt u op onze internetsite www.bosch-home.com of neem contact op met onze
Servicedienst-centra.
Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de
afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
7
Programma-overzicht a Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!
* gereduceerde belading bij extra functie i Speed Perfect.
Als kort programma is Snel + Mix 40°C met max. instelbaar centrifugetoerental optimaal geschikt.
Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment II doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment I en II verdelen.
Programma °C max.
Type wasgoed
extra functies; Opties; Aanwijzing
Katoen
7 - 90 °C
8 kg/
5 kg*
stevig textiel, Witte bestendig textiel van katoen
of linnen
i Speed Perfect*, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
c(Spoelstop)
+ Voorwas
Allergie+ 7]- 60 °C stevig textiel van katoen of linnen
i Speed Perfect*, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen,
c(Spoelstop); voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen
temperatuur, hogere waterstand, extra spoelcyclus
Kreukherstellend
7 - 60 °C
3,5 kg
kreukherstellend textiel van katoen, linnen,
synthetisch materiaal of gemengde stoffen
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
c(Spoelstop)
+ Voorwas
Snel + Mix 7 - 40 °C Textiel van katoen of kreukherstellend textiel
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
c(Spoelstop);
verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Kreukherstellend
speciaal
7c- 40 °C
donker textiel van katoen en donker
kreukherstellend textiel
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
c(Spoelstop); minder spoelen en eindcentrifugeren
Fijn/Zijde 7 - 40 °C
2 kg
voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde,
satijn, synthetisch of gemengde stoffen
(bijv. gordijnen)
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
c(Spoelstop); Er wordt tussen de spoelbeurten niet gecentrifugeerd.
:üWol 7 - 40 °C
handä of machinewasbaar textiel van wol of met
een wolaandeel
c(Spoelstop); bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het
wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
SuperKort 15‘ 7c- 40 °C
kreukherstellend textiel van katoen, linnen,
synthetisch materiaal of gemengde stoffen
c(Spoelstop);
Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
Sport 7c- 40 °C Textiel van microvezels
i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen,
c(Spoelstop); Wasgoed niet met wasverzachter behandelen
Extra programma's Spoelen, Centrifugeren, Afpompen, Voorzichtig centrifugeren
9204 /9000772214
*772214*
WAS3246SNL
WAS2846SNL
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Germany

Vraag over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Ik krijg mbv de handleiding het signaal-volume niet aangepast. Kunt u mij een stappen-overzicht mailen ? Bv met op welke stand zet ik de progamma knop / welke toets druk ik daarna in enz enz Bvd

Albert-Jan van de Kamp, 2015-10-01 08:27:44

Het bakje van de wasverzachter staat telkens vol water als het klaar is. Kan ik het reservoir er uit halen om het te poetsen?

Anke, 2015-09-12 00:35:03

heb een bosch wasmachine logixx8 alleen geeft steeds code f57 aan wat houd dat in

wiersma, 2014-12-15 21:47:34

hoe krijg ik de kinderbeveiliging eraf

ger van der bruggen, 2019-09-28 11:33:26

bij starten centrifugeren bonkt de machine

damen, 2019-09-21 08:49:39

Deur gaat niet meer open

Rob van woerden, 2019-05-11 18:49:23

Hallo, Ik heb een wasmachine loginxx 8. E-nr.WAS2846SNL. De wasmachine gaat niet starten. En na ongeveer een minuut geeft hij code E 34 aan. Kunt u mij zeggen wat de oorzaak van dit probleem is? Alvast bedankt.

Jonas, 2017-08-28 13:20:21

De greep van de vuldeur heeft veel speling en ik krijg de vuldeur niet meer geopend. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?

Johan ten Vergert, 2015-09-07 07:41:22

Mijn Bosch wasmachine doet niks meer. Zodra ik hem op een wasprogramma zet met de draaiknop, blijft het scherm op oranje en Bosch staan. Normaal komt het programma inbeeld en kun je de graden ed kiezen. Weet u hoe dit kan of hier een oplossing voor.

merel , 2015-06-16 20:48:06

Mijn wasmachine heeft zijn programma doorlopen en gaf een piepje aan dat hij klaar is. en tevens de klik dat ik de deur zou kunnen openen....maar de deur wil niet meer open. wat ik ook probeer. Het is een Bosch logixx 8 vario perfect met vriendelijke groet.

janet epping, 2015-05-06 21:29:03