Archos 30c Vision

Archos 30c Vision handleiding

(1)
 • PN: 109131
  Computer
  turned on
  10
  5
  3
  2
  1
  4
  6
  7
  8
  9
  11 12 13 14
  30c vision
  OPLADEN & VERBINDEN MET EEN COMPUTER
  Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.
  MUZIEK AFSPELEN
  VIDEO, MUZIEK EN FOTO’S OP UW ARCHOS PLAATSEN
  PROBLEMEN OPLOSSEN
  Opladen: Wanneer uw ARCHOS met een computer die aan staat wordt verbonden, dan zal de
  ARCHOS automatisch gaan opladen (zelfs wanneer u de verbinding met de ARCHOS wilt verbre-
  ken door op het pictogram voor veilig verwijderen te drukken).
  Verbinden: Wanneer u de USB-kabel met uw computer verbindt, dan zal de ARCHOS als een
  externe harde schijf worden verbonden. Zo zal Windows® Verkenner de ARCHOS bijvoorbeeld
  tonen als ARCHOS (E:). Ook op Macintosh® computers zal de ARCHOS als een externe harde
  schijf worden getoond.
  Wanneer u de muziekbrowser opent, dan kunt u uw
  muziek selecteren op titel, artiest, album of genre (zo-
  lang uw muziekbestanden van informatielabels voorzien
  zijn). Als er geen muzieklabel toegevoegd is aan een
  nummer, dan kunt u het in de map <No artist>, <No
  album> (etc) vinden. vinden.
  Als er in dezelfde map een tekstbestand (tekstbestand
  of bestandstype .LRC) wordt gevonden met dezelfde
  naam als het nummer dat op dat moment afgespeeld
  wordt, dan zal de tekst van de muziek afgebeeld worden
  terwijl het nummer afgespeeld wordt (( > Scherm
  vertoning > Liedertekst). �e ARCHOS speelt geen met. �e ARCHOS speelt geen met
  �RM beveiligde muziek af.
  PROBLEEM: Ik kan het videobestand/muziekbestand dat ik op de ARCHOS heb opgeslagen, niet of niet op de
  juiste manier afspelen.
  OPLOSSING: Controleer of het videobestand een formaat heeft dat ondersteund wordt door de ARCHOS (surf
  naar www.archos.com).
  PROBLEEM: Het beeld is bevroren en het toestel reageert niet wanneer er op het scherm getikt wordt.
  OPLOSSING: Schakel het toestel uit met de schakelknop aan de onderkant en start opnieuw op de gebruikelijke
  manier op.
  PROBLEEM: Ik wil mijn toestel opladen met de pc en tegelijkertijd naar muziek op het toestel kunnen luisteren.
  OPLOSSING: �oor het toestel ‘veilig te verwijderen’ (op uw computer: ‘VEILIG VERWIJ�EREN’-pictogram in het
  systeemvak, naast de klok), maar de USB-kabel er niet uit te halen, kunt u uw ARCHOS gebruiken terwijl het
  oplaadt. De oplaad- en a uister-functie is niet mogelijk bij computers met Windows Vista® op Windows® 7.
  PROBLEEM: Ik heb nieuwe muziek toegevoegd aan mijn ARCHOS, maar de nummers worden niet afgebeeld in de Muziekbrowser.
  OPLOSSING: U moet de bestanden in de Music-map op de ARCHOS plaatsen. Als de bestanden geen muzie-
  klabel bevatten, dan zullen ze onder <No artist>, <No album> (etc) geplaatst worden. Selecteer geplaatst worden. Selecteer Vernieuw
  de mediabibliotheek (laatste item van de lijst). Hierdoor wordt de bibliotheek geüpdatet met de onlangs
  toegevoegde muziek.
  PROBLEEM: Ik zie het bestand niet dat ik zojuist naar mijn ARCHOS heb gekopieerd.
  OPLOSSING: Wanneer u in de Muziek- of de Fotomap bladert, dan zullen de bestanden die geen muziek- of
  fotoformaat hebben, niet afgebeeld worden - zelfs wanneer ze wel in de betreffende map staan. Gebruik de Be-
  standsbrowser om alle bestanden te zien.
  U kunt uw mediabestanden op de ARCHOS plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopi-
  eren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Macintosh®) ofwel met behulp
  van Windows Media® Player. Met de Synchroniseer-knop in Windows Media® Player kan er in één
  richting gesynchroniseerd worden. Zo kunt u video’s, muziek en foto’s aan uw ARCHOS toevoegen.
  Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u dezelfde digitale mediabestanden op uw ARCHOS hebt
  staan als in uw Windows Media® Player-bibliotheek.
  Start Windows Media® Player op uw computer. 1) Selecteer het Sync-tabblad. 2) Sleep de media-
  bestanden die u in de sync-ruimte in het paneel aan de rechterkant wilt plaatsen. 3) Klik op de Start
  Sync-knop. �e geselecteerde video’s, nummers of foto’s zullen direct naar de betreffende [Video],
  [Music] of [Pictures]-map op de ARCHOS overgeplaatst worden. Raadpleeg de helpinstructies van
  Windows Media Player® voor meer informatie. Om podcasts te ontvangen en af te spelen, kunt u
  gratis software gebruiken die u op het internet kunt vinden, zoals het populaire Juice-programma
  om podcasts te downloaden die u vervolgens op uw ARCHOS kunt plaatsen.
  Synchroniseren met Windows
  Media® Player 11
  Kopiëren/plakken met
  Windows® Verkenner
  Aan/Uit
  Hoofdtelefoon
  Terug/escape
  USB-poort
  Het beginscherm is verdeeld in 2 velden. Schuif met uw vinger over het scherm om van het ene
  veld naar het andere veld te gaan. Om de taal van uw toestel te wijzigen, selecteer Instellingen >
  Taal uitkiezen en vervolgens de gewenste taal. �ruk op de Terug/escape-knop om terug te gaan.
  UW PRODUCT REGISTREREN
  Wanneer u uw ARCHOS-product hebt uitgepakt, raden wij u aan om het eerst te registreren. �it biedt toegang
  tot onze technische ondersteuning.
  Op onze website : Raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op www.archos.com/faq
  Neem contact op met onze Technisch ondersteuning : Surf naar www.archos.com/support voor ondersteuning via e-mail.
  WAARSCHUWING
  Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om gevaar op brand en elektrische schokken te vermijden. �it product is uitsluitend voor per-
  soonlijk gebruik. Het kopiëren van C�’s of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden bestemd voor de verkoop of andere zakelijke
  doeleinden is een mogelijke inbreuk op de copyrightwetgeving. Mogelijk is toestemming vereist voor het volledig of gedeeltelijk opnemen van
  materiaal waarop auteursrecht rust, kunstwerken en presentaties. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle toepasselijke wetgeving inzake
  de opname en het gebruik van dergelijke zaken in uw land en rechtsgebied.
  Om de veiligheid in de auto te garanderen, mag alleen een passagier - en dus zeker niet de bestuurder - het toestel bedienen wanneer de auto
  in beweging is. Mogelijk zijn er in uw rechtsgebied en/of land wetten inzake het gebruik van elektronische apparaten door bestuurders van
  toepassing.
  JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
  Garantie en beperkte aansprakelijkheid
  Dit product wordt verkocht met een beperkte garantie en er staan specieke rechtsmiddelen ter beschikking van de oorspronkelijke koper
  indien het product niet voldoet aan deze beperkte garantie. �e aansprakelijkheid van de fabrikant is mogelijk verder beperkt in overeenstem-
  ming met het verkoopcontract.
  Over het algemeen, en in een niet-gelimiteerde weg, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor productschade veroorzaakt door natuur-rampen,
  vuur, statische lading, ontlading, misbruik, negeren of oneigenlijk gebruik, installatiefouten, ongeoorloofde reparatie, wijzigingen of ongelukken.
  In geen geval zal de fabrikant aansprakelijk zijn voor het verlies van gegevens bewaard op gegevensdragers.
  �E FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCI�ENTELE SCHA�E OF GEVOLGSCHA�E, ZELFS IN�IEN HIJ OP �E
  HOOGTE WER� GESTEL� VAN �ERGELIJKE MOGELIJKE SCHA�E OF VERLIEZEN.
  �e ARCHOS’ licentiegever(s) geeft geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde
  garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de geleverde materialen. �e ARCHOS’ licentiegever(s)
  geeft geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik van of de resultaten van het gebruik van de geleverde materialen
  terzake van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, correctheid of anderszins. Het volledige risico met betrekking tot de resultaten en
  de prestaties van de geleverde materialen wordt door u gedragen. �e uitsluiting van impliciete garanties wordt niet toegestaan in sommige
  rechtsgebieden, waardoor de bovengenoemde beperking mogelijk niet op u van toepassing is.
  In geen geval zullen ARCHOS’ licentiegever(s), hun directeurs, secretarissen, werknemers of agenten (gezamenlijk ARCHOS’ licentiegever
  genoemd) aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade, incidentele of onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving, schade
  door onderbreking van de activiteiten, verlies van zakelijke informatie, en dergelijke) die voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid
  tot gebruik van de geleverde materialen zelfs indien ARCHOS’ licentiegever vooraf op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van derge-
  lijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden dergelijke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade
  niet toelaten, is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn.
  Raadpleeg uw verkoopcontract voor een volledige opsomming van garantierechten, rechtsmiddelen en aansprakelijkheidsbeperkingen.
  �e garantie is bovendien niet van toepassing op:
  1. Schade of problemen die voortvloeien uit verkeerd gebruik, misbruik, ongelukken, wijzigingen of onjuiste elektrische stroom of voltage.
  2. Elk product met een vervalste of beschadigde garantiezegel of serienummerlabel.
  3. Elk product zonder garantie- of serienummerlabel.
  4. Batterijen en andere verbruiksartikelen geleverd bij of in het apparaat.
  �e eindgebruiker verplicht zich dit product alleen voor de doortoe bestemde doeleinden te gebruiken. Het is ten strengste verboden het pro-
  duct technisch te veranderen waardoor mogelijk op de rechten van derden schade kan veroorzaken. Elke verandering in de hardware, software
  of van physieke aard moeten eerst door ARCHOS schriftelijk geaccordeerd worden. Is dit niet het geval dan vervallen alle garantiegevallen.
  Als onderdeel van de contractuele overeenkomst van haar produkten, is ARCHOS verplicht om de beschikbaarheid van onderdelen en com-
  ponenten te garanderen die essentieel zijn voor het naar behoren werken van haar produkten. �eze beschikbaarheid zal voor een periode van
  twee jaar gegarandeerd worden, vanaf de eerste kleinhandel uitgifte voor eindgebruikers.
  Pas op Lithium-Ion batterij !
  �it product is voorzien van een Lithion-Ion batterij. Niet doorboren, openen, uit elkaar halen of gebruiken in een vochtige en/of roestige om-
  geving. Bewaar, plaats of berg uw produkt niet op in de buurt van hitte, in direct sterk zonlicht, in een omgeving met een hoge temperatuur, in
  een druk container of in een magnetron. Niet blootstellen aan temparaturen boven 60 C (140 F). Als de batterij lekt en u in contact komt met
  de lekkende vloeistoffen, spoel dan grondig met water en zoek onmiddelijk medische hulp. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe
  leiden dat de Litium-Ion batterij zuur gaat lekken, heet wordt, explodeert of ontbrandt en verwondingen en of schade veroorzaakt.
  Elektrostatische ontlading
  Het functioneren van het product kan gestoord worden door ES�. Indien dit het geval is, reset het product met de aan / uit knop. Bij over-
  dracht van bestanden, zorg er goed voor dat dit in een statisch vrije omgeving plaats vindt.
  Gehoorschade vermijden
  �it product respecteert de huidige regelgeving omtrent de beperking van het maximale volume tot een veilig niveau voor audioap-
  paraten. �oor naar uw toestel te luisteren met een hoofdtelefoon of oortjes met een hoog volume, loopt u het risico permanente
  schade te berokkenen aan uw gehoor. Zelfs indien u gewend raakt aan een dergelijk hoog volume en wanneer dit normaal lijkt voor
  u, loopt u nog steeds het risico uw gehoor te beschadigen. Het beperken van het volume van uw toestel tot een aanvaardbaar niveau
  vermijdt blijvende gehoorschade.
  Als uw oren suizen, verlaag dan het volume of zet het toestel af. �it toestel is getest met de hoofdtelefoon die met de ARCHOS werd meege-
  leverd. Om uw gehoor te beschermen adviseren wij u een van de volgende hoofdtelefoons te gebruiken: �e hoofdtelefoon die door ARCHOS
  is meegeleverd of een andere hoofdtelefoon die voldoet aan de huidige maatstafen. Andere types hoofdtelefoon kunnen hogere volumes
  produceren.
  Aandacht voor het milieu
  Bescherming van het milieu is een belangrijke zaak voor ARCHOS. Om dit in concrete acties om te zetten, ARCHOS heeft bewust
  een aantal methoden bijgeleverd dat respect voor het milieu voorstaat in de gehele cyclus van haar produkten; van fabrikatie tot
  consument verbruik, en tot slot opruiming. Batterijen: Als uw produkt een uitneembare batterij verpakking bevat, moet u het alleen
  opruimen in een aangewezen verzamelpunt voor gebruikte batterijen.
  Het produkt: Het doorgekruiste vuilnisbalsymbool op uw produkt betekent dat het in de categorie van elektrisch materiaal valt. �e producten
  van dit type bevatten substanties die aan het milieu en aan de volksgezondheid schade kunnen toevoegen. �aarom kunt u een apparaat van
  ARCHOS niet gewoon in de vuilnisbak weggooien. �e huidige Europese richtlijnen vragen dat deze apparaten worden verzameld:
  - In plaatsen van distributie in geval van aanschaf van een vergelijkbaar elektronisch produkt.
  - In lokaal gecreeerde opruim gebieden (vuilnis opruim centrums, gesorteerd afvalsysteem, etc.)
  Met deze actie, neemt u aktief deel in het hergebruik en hercirculatie van weggegooid elektronisch en elektrisch apparatuur dat potentiele
  effekten had kunnen hebben voor milieu en gezondheid.
  Auteursrechtaanduiding
  Copyright ARCHOS © 2010. Alle rechten voorbehouden.2010. Alle rechten voorbehouden.. Alle rechten voorbehouden.
  �it document mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of geconverteerd naar om
  het even welk elektronisch of machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCHOS. Alle merken en product-
  namen zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaars. Specicaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
  worden gewijzigd. Vergissingen en weglatingen voorbehouden. Afbeeldingen en illustraties komen mogelijk niet altijd overeen met de inhoud.
  Afwijzing van garantie: voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, worden verklaringen en garanties van niet-schending van au-
  teursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product onder andere voorwaarden dan de
  bovengenoemde, hierbij expliciet uitgesloten.
  NL
  Volumeregeling
  (tik op de volumebalk om het
  gewenste volume in te stellen)
  Titel nummer
  Naam artiest
  Naam album
  Afspeelmodus
  (
  Druk op dit pictogram om de
  modus te veranderen::
  : NormaalNormaal
  of Willekeurige volgorde)
  Herhaalmodus
  (
  Druk op dit pictogram om de
  modus te veranderen::
  Normaal
  of Herhalen)
  Afspeeltijd
  (tik op een willekeurige plaats
  op de voortgangsbalk om naar
  een ander deel van het nummer
  te gaan)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  Nummeritem van het totaal
  aantal nummers op het toestel/map
  Totale lengte van het nummer
  Voegt de huidige liedjes
  toe aan uw favorieten
  Terug
  (tik om het vorige nummer te starten
  of houd ingedrukt om snel terug in het
  nummer te gaan)
  Afspelen/pauze
  Vooruit
  (tik om het vorige nummer te starten
  of houd ingedrukt om snel naar een
  andere plek verderop in het nummer
  te gaan)
  Afspeelopties
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  ANDERE FUNKTIES
  Om aan te zetten, schuif de
  ON/OFF-schakelaar op ON, en
  houd an de knop ingedrukt.
  Om uit te zetten, hou dan de
  knop ingedrukt, of schuif de
  ON/OFF-schakelaar op OFF.
  Toetsen vergrendelen / ontgrendelen:
  �ruk op en houd de knop.
  Ingang voor polsband
  Microfoon
  Wanneer u de fotobrowser opent, dan kunt u alle opgeslagen foto’s een voor een of als een auto-
  matische diavoorstelling bekijken. Tik op het scherm om de bedieningsfuncties te tonen. �ruk op het
  play-pictogram om een diavoorstelling met foto’s uit de huidige map te starten. Met de menu-knop
  in de rechter benedenhoek van het scherm kunt u de snelheid van de diavoorstelling aanpassen.
  U kunt ook muziek onder de dia’s plaatsen door eerst een nummer af te spelen en vervolgens de
  muziekspeler te sluiten en een diavoorstelling te starten terwijl de muziek nog speelt.
  DIAVOORSTELLING STARTEN
  AFBEELDSNELHEID INSTELLEN
  VIDEO AFSPELEN
  Wanneer u de Video-browser opent, wordt er een lijst met (uitsluitend) videobestanden afgebeeld die in de
  [Video]-map van de ARCHOS opgeslagen zijn. Tik op het scherm om de bedieningsfuncties op het scherm te
  verbergen of te tonen. Met de knop in de rechter bovenhoek kunt u de video op een volledig scherm afbeelden.
  FM RADIO
  Als u de radio wilt gebruiken, dan dient u de hoofdtelefoon in de ARCHOS te steken, zodat deze
  als antenne kan dienen. U kunt ook muziek opnemen van de radio. Ga hiervoor naar het menu (in
  de
  rechter
  benedenhoek van het scherm) terwijl de radio speelt.
  WALLPAPER VERANDEREN Hiermee kunt u uit een aantal voorgeïnstalleerde wallpapers kiezen
  (Instellingen > wallpaper instellen). U kunt uw eigen wallpaper instellen door naar de fotobrow-
  ser te gaan en Als achtergrond opslaan te selecteren in de Foto-instellingen. Hierdoor zal de
  huidige foto als wallpaper afgebeeld worden.
  INSTELLINGEN �it zijn de hoofdinstellingen van de ARCHOS. Hiermee kunt u dingen instellen als
  de tijd waarop het toestel automatisch uitschakelt, de helderheid van het scherm, de tijd en de
  datum en de taal.
  TAAL Hier kunt u de interfacetaal instellen.
  Opmerking: Dit toestel kan ook eenvoudige tekstbestanden lezen (.txt-bestanden)!
  Als u wilt bladeren door lange lijsten, kunt u uw vinger naar boven / beneden schuiven over het
  scherm of gebruik het scroll-wiel (selecteer Instellingen > Scrollwieltje om het scroll-wiel weer
  te geven / verbergen in lange lijsten).
  Archos_30c_NL-IT_PN109131.indd 1 20/09/2010 18:13:32
Archos 30c Vision

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Archos 30c Vision of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Archos 30c Vision bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Archos 30c Vision. Deze handleiding valt onder de categorie Mp3 spelers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Italiaans. Heeft u een vraag over de Archos 30c Vision of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Archos 30c Vision specificaties

Algemeen
Merk Archos
Model 30c Vision
Product Mp3 speler
EAN 0690590516304
Taal Nederlands, Italiaans
Bestandstype PDF
Opslagmedia
Type opslagmedium Flashgeheugen
Totale opslagcapaciteit 8
Geïntegreerde geheugenkaartlezer
Geheugencapaciteit voor muziek 4000
Videogeheugen capaciteit -
Audio
Equalizer-instellingen
Ingebouwde luidsprekers -
Bestandsformaten
Ondersteund audioformaat APE, FLAC, MP3, OGG, WAV
Ondersteunde videoformaten AVI, FLV, MPEG4, RMVB
Ondersteund beeldformaat BMP, JPG
Hoofdtelefoon
Type aansluitplug 3, 5 mm
Opnamemodi
Stemopname
Radio
FM-radio
Opnemen in FM-formaat
Ondersteunde frequentiebanden FM
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten 1
Interface USB 2.0
Beeldscherm
Beeldscherm TFT
Resolutie 320 x 400
Beeldschermdiagonaal 3
Touchscreen
Overige specificaties
Compatibele besturingssystemen Windows or Mac and Linux (with mass storage support)
USB-kabel
Connectiviteitstechnologie Bedraad
Design
Kleur van het product Zwart
Energie
Continue audio-afspeeltijd 13
Oplaadbaar
Energie-opslagtechnologie accu/batterij -
Gewicht en omvang
Gewicht 53g
Diepte 100mm
Hoogte 8mm
Breedte 52mm
Inhoud van de verpakking
Gebruiksaanwijzing
null
Minimale systeemeisen
Mac-compatibiliteit
Camera
Ingebouwde camera

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info