Alecto DVM-200

Alecto DVM-200 handleiding

(1)
 • Laat nu eerst het batterijpakket voor zeker 24 uur
  ONAFGEBROKEN opladen.
  Baby-unit:
  Sluit volgens neven-
  staande afbeelding de
  voedingsadapter met
  het ronde stekkertje aan
  de onderzijde van de
  baby-unit aan
  voor wandmontage van de baby-unit wordt een
  montagebeugel bijgeleverd
  houd een afstand tussen de
  baby-unit en de baby aan
  van minimaal 1 meter
  Baby-unit:
  1. lichtsensor
  2. infrarood LED’s (voor de nacht-verlichting)
  3. cameralens
  4. ingebouwde microfoon
  5. ingebouwde luidspreker
  6. + / -: om het afspeelvolume van de slaapliedjes en
  de terugspreekfunctie in te stellen
  7. : aan/uit schakelaar voor de baby-unit
  8. controlelampje, continu opgelicht tijdens een actieve
  verbinding met de ouder-unit, knippert als er geen actieve
  verbinding met de ouder-unit is
  9. aansluiting voedingsadapter
  10. drukknop waarmee om de camera (opnieuw) aan de
  ouder-unit aan te melden
  11. schroefdraad (1/4”) voor de muurbeugel
  DISPLAY-ICONEN:
  Tijdens gebruik kunnen de volgende iconen op het beeld
  getoond worden.
  Verbindingsindicatie:
  : goede verbinding tussen baby-unit en ouder-unit
  of : matige of slechte verbinding
  : verbinding weggevallen
  licht op als de SCAN-functie is ingeschakeld (alleen
  van toepassing bij meerdere baby-units)
  licht op als de infra-rood LED’s bij de camera zijn
  ingeschakeld (deze gaan automatisch aan als het bij
  de camera donker wordt,
  licht op als de zoom-modus ingeschakeld is
  lichtopalsdenoticatietoonbijhettemperatuur
  alarm is ingeschakeld
  licht op als het volumeniveau op 0 (geluid uit) is
  gezet
  visuele geluidsindicatie:
  : weinig tot geen geluid op de babykamer
  : zacht tot matig geluid op de babykamer
  : luid geluid op de babykamer
  indicatie van het ingesteld luidsprekervolume
  batterij-indicatie:
  : batterij vol
  : batterij leeg
  : batterij wordt opgeladen
  lich op als er geen batterij geplaatst, de ouder-unit
  wordt nu volledig uit de adapter gevoed
  PERSONALISEREN:
  Diverse functies en instellingen van de DVM-200 kunt u
  geheel naar eigen wens instellen of programmeren:
  open het instellingen menu
  / zoek het gewenste onderdeel
  open dit onderdeel
  / gebruik de toetsen of om een instelling te wijzi-
  gen of te selecteren
  bevestig de keuze
  terug naar weergave van het camera-beeld
  De volgende instellingen zijn mogelijk:
  Taal
  instellen van de displaytaal
  Scherm
  instellen van de display-helderheid (niveau 1 - niveau
  5) of in/uitschakelen van de DIM-modus (automatisch
  het beeld dimmen als er 10 minuten geen toets op de
  camera is ingedrukt om stroom te sparen)
  Slaapliedje
  hier kan een van de slaapliedjes of geluiden gese-
  lecteerd worden of selecteer ‘Alles spelen’ om alle
  verschillende slaapliedjes en geluiden na elkaar af te
  spelen
  Aan/afmelden
  selecteer deze optie op extra camera’s toe te voegen
  of te verwijderen, zie verder het hoofdstuk ‘Multi-
  camera’
  Naam geven
  hier kan de camera een eigen naam krijgen, u kunt
  kiezen uit de standaard naam ‘CAM’ of een keuze
  maken uit 6 voorgeprogrammeerde namen
  Gevoeligheid
  Stel hier in hoe hard de baby moet huilen voordat
  het geluid en beeld (zie het volgende item) door de
  ouder-unit wordt weergegeven:
  Niveau 1: lage gevoeligheid, de baby moet hard
  huilen voordat de babyfoon inschakelt
  Niveau 2: matige gevoeligheid
  Niveau 3: gemiddelde gevoeligheid
  Niveau 4: hoge gevoeligheid, de babyfoon schakelt al
  in bij zacht huilen van de baby
  Niveau 5: VOX uitgeschakeld, de babyfoon geeft
  continu het beeld en het geluid van de baby door
  Geluidgeactiveerd scherm
  Als deze functie op ‘Aan‘ wordt gezet en de baby
  slaapt, dan wordt naast het geluid, ook het beeld uit-
  geschakeld. Zodra de baby gaat huilen, worden het
  beeld en het geluid weer ingeschakeld. Het inscha-
  kelmoment wordt ingesteld bij de optie ‘Gevoeligheid’
  (zie het voorgaande item).
  Als deze functie op ‘Uit’ staat, dan is het scherm
  continu ingeschakeld.
  Temperatuur
  Deze optie heeft betrekking op de temperatuur-
  weergave in het scherm van de ouder-unit en het
  eventuele alarm.
  Bij [ Minimum ] en [ Maximum] kan de grens ingege-
  ven worden waaronder / waarboven er een waar-
  schuwing op het display getoond wordt zodra deze
  limiet overschreven wordt.
  Bij[Noticatie]kaningesteldwordenofbijdeze
  waarschuwing een attentietoon moet klinken.
  Bij [ Formaat ] wordt ingesteld of de temperatuur in
  graden Celsius of in graden Fahrenheit wordt weer-
  gegeven.
  Noticatietoon
  Hier kan ingesteld worden of er een attentietoontje
  moet klinken als de batterij leeg-raakt [ Batterijtoon],
  als de ouder-unit geen verbinding meer heeft met
  de baby-unit [ geen link toon ] of als in SPLIT mode
  een van de baby-units geluid detecteert [ Alarm in
  split-weergave ]
  MULTI CAMERA
  INTRODUCTIE:
  Op de DVM-200 ouder-unit kunt u tot maximaal 4 baby-units
  (camera’s) aanmelden. Losse camera’s zijn verkrijgbaar via
  de service afdeling van Alecto via 073 6411 355 (Nederland),
  03 238 5666 (België) of via internet www.alectobaby.com
  Fixed camera: DVM-1431
  Pan/tilt camera: DVM-2001
  AANMELDEN EXTRA CAMERA’S:
  Neem eerst de nieuwe camera uit de verpakking, sluit de
  meegeleverde voedingsadapter aan, doe deze in een stop-
  contact en schakel de camera in.
  Neem nu de ouder-unit om de nieuwe camera aan te melden
  open het instellingen menu
  / selecteer de optie ‘Aan/afmelden CAM’
  open dit onderdeel
  / selecteer ‘Aanmelden’
  bevestig de keuze
  / selecteer een camera nummer dat nog vrij is
  bevestig de instructie
  Houd dit knopje ingedrukt totdat na
  enkele seconden het power lampje op
  de extra camera snel gaat knipperen.
  Na enkele seconden verschijnt het
  beeld van de nieuwe camera op het
  scherm van de ouder-unit.
  De nieuwe camera is nu aangemeld en
  kan gebruikt worden.
  WERKING:
  Bij het inschakelen van de ouder-unit wordt het beeld van
  één camera getoond. Druk herhaaldelijk op toets i boven op
  de ouder-unit om achtereenvolgens:
  het beeld van de volgende aangemelde camera te zien,
  links boven in het beeld wordt het camera-nummer ge-
  toond)
  de beelden van alle aangemelde camera’s tegelijk te zien
  (‘split-weergave’)
  de beelden automatisch na elkaar te zien (‘scan-modus’)
  Bij ‘split-weergave’:
  - Het geluid is uitgeschakeld, er is geen geluid bij split-
  weergave.
  - Zodra er bij een van de camera’s een geluid wordt gede-
  tecteerd, wordt daarvan wel een melding boven in het beeld
  gedaan. Hierbij kunt u ook een attentietoontje laten klinken,
  ziehetitem‘Noticatietoon‘inhethoofdstuk‘Personaliseren’.
  - Het menu om instellingen te wijzigen is niet toegankelijk.
  Als u een instelling wilt wijzigen, ga dan eerst terug naar de
  weergave van één beeld en wijzig dan de instelling.
  - In split-weergave kunt u met de knoppen , , en het
  gewenste beeld selecteren (geel kader rond dit beeld) en
  dan op toets drukken om dit beeld schermvullend te zien,
  inclusief geluid. Na 10 seconden wordt weer overgeschakeld
  naar ‘Split-weergave’.
  Bij ‘scan-modus’:
  - In scan-modus verschijnt ‘
  boven in het beeld met links
  naast dit icoon het cameranummer waarvan het beeld wordt
  getoond.
  - Elke 7 seconden wordt het volgend beeld schermvullend
  getoond.
  AFMELDEN EXTRA CAMERA’S:
  Defecte camera’s of camera’s die niet meer in gebruik zijn,
  kunnen als volgt afgemeld worden:
  open het instellingen menu
  / selecteer de optie ‘Aan/afmelden CAM’
  open dit onderdeel
  / selecteer ‘Afmelden’
  bevestig de keuze
  / selecteer de camera die afgemeld moet worden
  bevestig de instructie
  druk nu achtereenvolgens op de toetsen en om het
  afmelden te bevestigen.
  FUNCTIEOVERZICHT
  Ouder-unit:
  1. Antenne kantel deze naar boven voor het beste
  bereik
  2. lampje : continu opgelicht als de ouder-unit in verbin-
  ding staat met de baby-unit
  knippert als de verbinding met de baby-unit
  is onderbroken
  lampje : continu opgelicht als de adapter is aangeslo-
  ten en het batterijpakket wordt opgeladen of
  op peil wordt gehouden
  knippert als het batterijpakket leeg raakt en
  opgeladen moet worden
  uit als de adapter niet is aangesloten en het
  batterijpakket nog voldoende opgeladen is
  lampje : licht op als het volume van de luidspreker op
  0 is ingesteld (geen geluid)
  lampje : licht op als de terugspreekfunctie is geacti-
  veerd
  3. Ingebouwde microfoon
  4. toets : 2 seconden ingedrukt houden om de ouder-
  unit in of uit te schakelen
  5. toets indrukken en ingedrukt houden om terug te
  spreken naar de baby
  6. toets indrukken om in te zoomen (het beeld iets
  dichterbij halen); met de toetsen , , en
  kunt u nu iets naar links, rechts, onder of
  boven kijken
  7. toets :
  diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
  8. toets
  diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
  9. toets lang indrukken om het beeld uit te schakelen
  kort indrukken om het beeld van de volgen-
  de camera te zien (alleen functioneel als er
  meer camera’s zijn aangemeld)
  toets
  kort indrukken om het volgend slaapliedje af
  te spelen
  toets
  om het afspelen van de slaapliedjes te
  starten of te stoppen
  PAN/TILT:
  Gebruik de toetsen , , en om naar links, rechts,
  onder of boven te kijken.
  BEELDSCHERM AAN/UIT:
  Houd toets even ingedrukt om het scherm uit te scha-
  kelen (het geluid blijft).
  Druk kort op een willekeurige knop van de ouder-unit om
  het beeld weer in te schakelen.
  Deze functie staat los van de functie om het beeld en
  geluid automatisch uit te schakelen als de baby slaapt.
  Zie hiervoor het item ‘Geluidgeactiveerd scherm‘ verder-
  op in deze gebruiksaanwijzing.
  SLAAPMUZIEKJES:
  Druk kort op de ouder-unit op toets om de slaapmu-
  ziekjes te starten.
  Druk tijdens het afspelen op toets om het volgend
  slaapliedje te selecteren; u heeft de keuze uit 5 liedjes
  en 4 natuurlijke geluiden; het geselecteerde liedje wordt
  herhaaldelijk afgespeeld.
  Automatisch na 10 minuten stopt het afspelen van de
  slaapliedjes, of druk nogmaals kort op knop om het
  afspelen voortijdig te stoppen.
  Het volume aan de zijde van de baby-unit kunt u regelen
  met de toetsen + en -.
  Zie het item ‘Slaapliedje’ in het hoofdstuk ‘Personaliseren’
  om alle liedjes en geluiden automatisch na elkaar af te
  spelen.
  AUTOMATISCH NACHTZICHT:
  In de baby-unit zitten 2 infrarood LED’s ingebouwd; deze
  LED’s worden automatisch ingeschakeld als het bij de
  baby-unit duister wordt en uitgeschakeld als het weer licht
  wordt. Deze LED’s kunnen objecten verlichten tot een af-
  stand van ongeveer 2 meter. Let op dat in het duister, dus
  wanneer de nachtzicht-LED’s zijn ingeschakeld, het beeld
  zwart/wit op de ouder-unit wordt weergegeven.
  Attentie: infrarood licht kan niet door het menselijk oog
  waargenomen worden; u kunt dus niet met het blote oog
  zien dat deze LED’s zijn ingeschakeld.
  TEMPERATUUR BABYKAMER:
  Midden bovenin in het display wordt de temperatuur weerge-
  geven van de ruimte waar de baby-unit is geplaatst.
  Zie het volgende hoofdstuk om hier een minimum of maxi-
  mum grens aan te koppelen met een alarm.
  Let op dat de temperatuur slechts indicatief weergegeven
  wordt, u moet rekening houden met een mogelijke afwijking
  van + of - 2 graden.
  GEBRUIKEN
  IN/UITSCHAKELEN:
  Ouder-unit:
  Houd toets even ingedrukt om de ouder-unit in te scha-
  kelen.
  Nogmaals toets even ingedrukt houden om de ou-
  der-unit uit te schakelen.
  Baby-unit:
  Schuif aan de rechterzijkant de schakelaar naar voren
  om de baby-unit in te schakelen.
  Schuif deze schakelaar naar achteren om de baby-unit uit
  te schakelen.
  VOLUME:
  Ouder-unit
  Druk herhaaldelijk op toets + om het ontvangstvolume te
  verhogen en herhaaldelijk op toets - om het ontvangstvolu-
  me te verlagen.
  U heeft de keuze uit 7 volume-nivo’s en volume-uit.
  In het display wordt tijdens het instellen het nivo getoond.
  Het lampje bij het symbool licht op als u het volume
  heeft uitgezet en het symbool licht op in het display
  Bij het bereiken van het minimum of maximum nivo, klinkt
  een dubbele beeptoon als indicatie dat het geluid niet
  harder of zachter kan
  Baby-unit
  Gebruik bij de baby-unit de toetsen + en - om het afspeel-
  volume van de slaapliedjes of van het terugspreken te
  verhogen of te verlagen.
  U heeft de keuze uit 5 volume-nivo’s en volume-uit.
  Bij het bereiken van het minimum of maximum nivo, klinkt
  een dubbele beeptoon als indicatie dat het geluid niet
  harder of zachter kan
  TERUGSPREKEN:
  Druk op toets om terug te praten naar de baby-unit.
  (deze toets ingedrukt houden tijdens het spreken). Het
  lampje licht op tijdens de teugspreekfunctie.
  Het volume aan de zijde van de baby-unit kunt u regelen
  met de toetsen + en -.
  Let op: als het volume op de ouder-unit op 0 (uit) staat
  en u drukt op toets
  , dan schakelt het volume op de
  ouder-unit automatisch naar nivo 1 zodat u de reactie van
  de baby kunt horen.
  ZOOM: (dichterbij halen)
  Druk kort op toets om in te zoomen.
  Gebruik de toetsen , , en om naar links, rechts,
  onder of boven te kijken.
  Nogmaals kort op toets drukken om weer uit te zoomen.
  SPECIFICATIES
  Bereik: tot 50 meter binnenshuis
  tot 300 meter buitenshuis
  Voeding ouder-unit: 3.7V Lithium Polymer batterij (incl.)
  model BL198555/BT298555
  5VDC 1000mA voedingsadapter (incl.),
  model: S006MV0500100
  Voeding baby-unit: 6VDC 1000mA voedingsadapter (incl.),
  model: S006MV0600100.
  Frequentie: 2.4GHz, digital frequency hopping
  (FHSS), 24 kanalen, auto hopping
  Display 4.3” TFT LCD display
  WQVGA 480x272 pixel
  Oplaadduur batterij ouder-unit: ~ 6 uur *
  Gebruiksduur batterij ouder-unit: 6~7 uur *
  Bereik temperatuursensor: 0°C - 50°C
  Nauwkeurigheid: ± 2°C (bij 25°C)
  *: genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van
  gebruik en instellingen en van de conditie van de batterij.
  De Alecto DVM-200 voldoet aan de essentiële voorwaarden
  en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn
  1999/5/EC.
  De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
  www.alecto.nl
  Het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In
  Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik
  binnenhuis toegestaan.
  TIPS & OPMERKINGEN
  STORINGSVRIJ:
  Deze beeldbabyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus
  nooit het signaal van andere apparatuur ontvangen noch
  zal het signaal van uw baby-unit(s) op de ouder-unit van
  bijvoorbeeld uw buren worden getoond.
  In het geval de baby-unit(s) of de ouder-unit zich in of
  in de directe nabijheid van elektromagnetische velden
  bevindt, dan kan het signaal (beeld of geluid) hiervan
  enige hinder ondervinden. Probeer in dit geval een
  andere locatie voor de baby-unit(s) of voor de ouder-unit
  of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.
  AFLUISTEREN/AFTAPPEN:
  Het afluisteren/aftappen van deze beeldbabyfoon-
  signalen is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich
  in het bereik van de beeldbabyfoon te bevinden, men
  heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.
  ONDERHOUD:
  Reinig de beeldbabyfoon uitsluitend met een vochtige
  doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór
  het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.
  BEREIK:
  Het bereik van de beeldbabyfoon bedraagt tot 300 meter
  in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is
  afhankelijk van lokale omstandigheden.
  VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:
  De baby-unit stuurt het beeld en geluid in digitale
  blokjes naar de ouder-unit. De ouder-unit maakt van
  deze signalen weer een herkenbaar beeld en een
  verstaanbaar geluid. Tussen het moment van bewegen
  en geluid maken en het zien / horen hiervan op de ouder
  zit daardoor een kleine vertraging.
  Ook het geluid en het beeld op de ouder-unit lopen niet
  exact synchroon met elkaar.
  DVM-200
  GEBRUIKSAANWIJZING
  INTRODUCTIE
  De Alecto DVM-200 is een draadloos audio/video observatie
  systeem, geschikt voor gebruik binnenshuis.
  Naar keuze kunt u continu naar uw baby kijken en luisteren
  of kunt u de babyfoon automatisch laten inschakelen als de
  baby gaat huilen.
  ATTENTIE
  Alvorens u de set in gebruik gaat nemen, eerst alle
  eventuele beschermingsfolie van de ouder-unit en de
  baby-unit afhalen.
  INSTALLEREN
  Ouder-unit:
  Schuif de achterwand van de
  ouder-unit af
  Plaats volgens nevenstaande
  afbeelding het oplaadbare
  batterijpakket
  schuif de achterwand terug op
  de ouder-unit
  Sluit tot slot de voedingsadapter met het platte stekkertje op
  de ouder-unit aan en doe de adapter in een 230V stopcon-
  tact.
  3
  8
  7
  6
  5
  4
  2
  1
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  10. toets + verhogen van het volume
  11. toets - verlagen van het volume
  12. toets
  om het menu te openen en de keuze te
  bevestigen
  13. toets : diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
  14. toets : diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
  15. standaard
  16. ingebouwde luidspreker
  17. aansluiting voedingsadapter
  15
  17
  16
  v1.0
  VOL
  O
  N
  /OF
  F
  (3 feet)
  >1m
  1
  2
  3
  6
  5
  4
  7
  9
  8
  11
  10
Alecto DVM-200

Hulp nodig?

Aantal vragen: 5

Heeft u een vraag over de Alecto DVM-200 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Alecto DVM-200 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Ronald, 31-5-2020 09:05:24 Geen reacties

Basisstation doet niets meer. Het stekkertje van de lader moet je in dat busje steken maar dat zit van binnen los. Nu doet hij niets meer.

Beantwoord deze vraag
Mark, 13-1-2021 06:40:18 Geen reacties

Goedemorgen! Op het scherm krijg ik een zwart beeld van de camera (die erbij is geleverd). Weet iemand hoe je dat kunt oplossen. Het gaat om de alecto dvm 200.

Beantwoord deze vraag
Roksana , 7-1-2021 23:38:29 Geen reacties

Kan slaapliedje herhaald worden afgespeeld dus hele nacht door zonder dat die uit gaat ?

Beantwoord deze vraag
Kelly, 13-11-2020 05:29:01 1 reactie

Slaapliedje

Kelly, 13-11-2020 05:30:12

Kan je ook een slaapliedje als favoriet instellen? Nu speelt die elke keer het eerste liedje af als je op play drukt en moet je naar het menu om een ander te kiezen.

Beantwoord deze vraag
bert ludema, 2-11-2020 17:57:34 Geen reacties

Nachtstand werkt niet meer, kan ik dit in of uitschakelen?

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Alecto DVM-200. Deze handleiding valt onder de categorie Babyfoons en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 10. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans. Heeft u een vraag over de Alecto DVM-200 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Alecto DVM-200 specificaties

Algemeen
Merk Alecto
Model DVM-200
Product Babyfoon
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans
Bestandstype PDF

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info