Acme Made VRB01RC

Acme Made VRB01RC handleiding

(1)
 •      
    (WEEE)
  Использование символа WEEE означает, что данный продукт не
  относится к бытовым отходам. Убедитесь в правильной
  утилизации продукта, таким образом Вы позаботитесь об
  окружающей среде. Для получения более подробной
  информации об утилизации продукта обратитесь в местные
  органы власти, местную службу по вывозу и утилизации отходов
  или в магазин, в котором Вы приобрели продукт.
  Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
  Symbol
  The use of the WEEE symbol indicates that this product
  may not be treated as household waste. By ensuring this
  product is disposed of correctly, you will help protect
  the environment. For more detailed information about
  the recycling of this product, please contact your local
  authority, your household waste disposal service
  provider or the shop where you purchased the product.
  WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
  Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit
  dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die korrekte
  Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Umweltschutz bei.
  Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erfragen Sie
  bitte bei Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem
  Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler, bei dem Sie das
  Produkt erworben haben.
  Technical specications:
  Type: Bluetooth remote control
  Power: 2 x 1.5 V AAA batteries
  Weight: 67 g (including batteries)
  Controller description
  1. Control stick 6. B button
  2. Power button 7. @ function switch key
  3. C button 8. Indicator light
  4. A button 9. R1 key
  5. D button 10. L1 key
  Not all apps and games are compatible with the Bluetooth
  controller.
  Connection
  1. Remove cover from bottom of controller and insert two AAA
  batteries.
  2. Hold down the power button for 3 seconds to turn on the con-
  troller. Repeat to turn o.
  3. For the rst time, it should start blinking. This means it is ready
  to pair with a device. Scan for Bluetooth devices from your de-
  vice and choose “VRB01RC”. The LED will stop blinking once it is
  paired.
  To connect the remote to a new device, the old device
  should be out of range or the Bluetooth should be turned
  o on the device. Restart the remote and it will go into
  pairing mode after 5 seconds.
  This remote controller has an energy auto-save function:
  when no button is pressed for 8 minutes, it will turn o
  automatically.
  Control instructions for Android devices
  1. The device mode can be changed based on the function of the
  remote.
  2. To change controller mode on Android devices, press and
  hold @ and then press any key (A/B/C/D).
  @ + A Music & Video Mode (One-Handed)
  Up/Down = Next Track/Previous Track
  C/D = Volume Up/Down
  A/R1 = Play/Pause
  @ + B Horizontal Game Mode (Two-Handed)
  *controls are app dependant
  @ + C Vertical Game Mode (One-Handed)
  *controls are app dependant
  @ + D Mouse Mode (One-Handed)
  Control stick = Mouse Movement
  C/D = Volume Up/Down
  R1 = Select (Mouse click)
  The controls and functionality of the keys are app/device-
  dependent and may not work the same for all apps, devices
  and versions of software.
  This Bluetooth controller is designed to work with the
  standard Android system and keyboard.
  Devices with non-standard keyboards or modied system
  settings may not perform correctly.
  3. To change controller mode on iOS devices, press and hold @
  and then press the A or B key.
  @ + A Music & Video Mode (One-Handed)
  Up/Right = Next track (Double Click)
  Down/Left = Previous Track (Double Click)
  C/B = Volume Up/Down
  A = Mute
  D = Home
  @ = Play/Pause
  @ + B Horizontal Game Mode (Two-Handed)
  *controls are app dependant
  The controls and functionality of keys are app/device-
  dependent and may not work the same for all apps, devices
  and versions of software.
  Troubleshooting
  • If the controller is not responding, remove and reinsert the
  batteries. Then turn the power on. If it still does not responding,
  replace the batteries.
  • Ifthecontrollerfailstochangemodes,restartthecontrollerand
  try again.
  • Lowbatteriescancausethecontrolsticktolosesensitivityor
  malfunction. Replace the batteries if this happens.
  • Ifthecontrollercannotbefoundwhilepairing,turnBluetooth
  o and back on. Restarting your device and the controller may
  help.
  Warning
  • Donotdisassembletheproductorremoveanyparts.
  • Avoidproductcontactwithwateroranyliquid.
  • Donotputtheproductclosetoheatsource,orexposeittohigh
  temperature.
  Tehnilised spetsikatsioonid
  Toote liik: Bluetooth-kaugjuhtimispult
  Võimsus: 2 × 1,5 V AAA-patarei
  Kaal: 67 g (k.a patareid)
  Puldi kirjeldus
  1. Juhtkang 6. B-nupp
  2. Toite sisse-välja-lüliti 7. @-funktsiooni sisselülitamisnupp
  3. C-nupp 8. Indikaatortuli
  4. A-nupp 9. R1-lüliti
  5. D-nupp 10. L1-lüliti
  Bluetooth-pult ühildub vaid valitud mängude ja
  rakendustega.
  Ühenduse loomine
  1. Eemaldage puldi all olevalt patareipesalt kaas ja sisestage kaks
  AAA-patareid.
  2. Puldi sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 3 sekundi jooksul all.
  Korrake, kui soovite puldi välja lülitada.
  3. Esimesel kasutuskorral peaks puldil hakkama tuli vilkuma. See
  tähendab, et pult on teise seadmega sidumiseks valmis. Tuvastage
  oma seadmes Bluetooth-seadmed ja valige „VRB01RC“. LED-tuli
  lõpetab vilkumise, kui seadmete sidumine õnnestus.
  Puldi ühendamiseks uue seadmega peab vana seade olema
  leviulatusest väljas või seadmes tuleb Bluetoothi funktsioon
  välja lülitada. Taaskäivitage pult; see läheb 5 sekundi pärast
  sidumisrežiimile.
  Antud kaugjuhtimispuldil on automaatne
  energiasäästufunktsioon: kui ühtegi nuppu ei vajutata 8
  minuti jooksul, lülitub pult automaatselt välja.
  Puldi kasutusjuhend Android-seadmetele
  1. Seadme režiimi on võimalik muuta vastavalt puldi funktsioonile.
  2. Android-seadmetel puldi režiimi muutmiseks vajutage ja
  hoidke all @-nuppu ja seejärel vajutage mis tahes nuppu (A/B/
  C/D).
  @ + A muusika- ja videorežiim (ühe käega juhitav)
  Üles/alla = eelmise/järgmise loo esitus
  C/D = valjem/vaiksem helitugevus
  A/R1 = loo esitamine/pausile panemine
  @ + B horisontaalne mängurežiim (kahe käega juhitav)
  *juhtimine sõltub rakendusest
  @ + C vertikaalne mängurežiim (ühe käega juhitav)
  *juhtimine sõltub rakendusest
  @ + D hiirerežiim (ühe käega juhitav)
  Juhtkang = hiire liigutamine
  C/D = valjem/vaiksem helitugevus
  R1 = Vali (hiireklõps)
  Juhtimine ja nuppude funktsioon sõltuvad rakendusest ja
  seadmest ning need ei pruugi kõigi rakenduste, seadmete ja
  tarkvara versioonide puhul samal tasemel toimida.
  Antud Bluetooth-pult on välja töötatud toimimiseks koos
  standardse Android-süsteemi ja klaviatuuriga.
  Mittestandardse klaviatuuri või moditseeritud
  süsteemiseadistustega seadmed ei pruugi nõuetekohaselt
  toimida.
  3. iOS-seadmetel puldi režiimi muutmiseks vajutage ja hoidke
  all @-nuppu ja seejärel vajutage A- või B-nuppu.
  @ + A muusika- ja videorežiim (ühe käega juhitav)
  Üles/paremale = järgmise loo esitus (topeltklõps)
  Alla/vasakule = eelmise loo esitus (topeltklõps)
  C/B = valjem/vaiksem helitugevus
  A = vaigistus
  D = tagasi algusesse
  @ = loo esitamine/pausile panemine
  @ + B horisontaalne mängurežiim (kahe käega juhitav)
  *juhtimine sõltub rakendusest
  Juhtimine ja nuppude funktsioon sõltuvad rakendusest ja
  seadmest ning need ei pruugi kõigi rakenduste, seadmete ja
  tarkvara versioonide puhul samal tasemel toimida.
  Tõrkeotsing
  •Kuipulteireageeri,eemaldagejataaspaigaldagepatareid.Seejärel
  lülitage toide sisse. Kui pult ikka ei toimi, vahetage patareid välja.
  •Kuipuldileiõnnesturežiimivahetada,taaskäivitagepultjaproovige
  uuesti.
  •Tühjenevadpatareidvõivadpõhjustadajuhtkangitundlikkusekadu
  ja talitlushäireid. Kui nii juhtub, vahetage patareid välja.
  •Kuisidumiseajaleiolepultleitav,lülitageBluetoothväljajaseejärel
  uuesti sisse. Abi võib olla ka seadme ja puldi taaskäivitamisest.
  Hoiatus
  • Ärgevõtkeseadmeidkoostlahtiegaeemaldageühtegiosa.
  • Vältigetoodetekokkupuudetveevõimuudevedelikega.
  • Ärgeasetagetooteidsoojusallikalähedusseegaärgehoidkeneid
  kõrge temperatuuriga keskkonnas.
  Techniniai duomenys
  Tipas: „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultelis
  Maitinimas: 2 x 1,5 V AAA maitinimo elementai
  Svoris: 67 g (su maitinimo elementais)
  Valdymo pultelio aprašymas
  1. Valdymo svirtelė 6. Mygtukas B
  2. Maitinimo mygtukas 7. Funkcijos @ jungiklis
  3. Mygtukas C 8. Indikacinė lemputė
  4. Mygtukas A 9. Mygtukas R1
  5. Mygtukas D 10. Mygtukas L1
  Su šiuo „Bluetooth“ valdymo pulteliu dera ne visos programos ir
  žaidimai.
  Prijungimas
  1. Nuimkite valdymo pultelio apačioje esantį dangtelį ir įdėkite du AAA
  dydžio maitinimo elementus.
  2. Įjunkite valdymo pultelį: nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite
  nuspaustą maitinimo mygtuką. Norėdami išjungti, veiksmą
  pakartokite.
  3. Pirmą kartą jis turi pradėti mirksėti. Tai reiškia, kad jis paruoštas
  susieti su prietaisu. Savo prietaise atlikite „Bluetooth“ įtaisų paiešką
  ir pasirinkite „VRB01RC“. Kai susiejimas pavyks, šviesos diodas nustos
  mirksėti.
  Jeigu nuotolinio valdymo pultelį prireikia prijungti prie kito
  prietaiso, senasis prietaisas turi būti už „Bluetooth“ veikimo ribų
  arba jis turi būti išjungtas. Nuotolinio valdymo pultelį įjunkite iš
  naujo ir po 5 sekundžių jis pradės veikti susiejimo režimu.
  Šis nuotolinio valdymo pultelis turi automatinio energijos
  taupymo funkciją: jeigu per 8 minutes nenuspaudžiamas joks
  mygtukas, pultelis automatiškai išsijungia.
  „Android“ prietaisų valdymo nurodymai
  1. Prietaiso valdymo režimą galima pakeisti, atsižvelgus į reikiamą
  nuotolinio valdymo pultelio funkciją.
  2. Norėdami pakeisti „Android“ prietaisų valdymo režimą,
  nuspaudę ir laikydami mygtuką @, nuspauskite bet kurį mygtuką
  (A, B, C arba D).
  @ + A, muzikos ir vaizdo įrašų režimas (valdymas viena ranka)
  aukštyn / žemyn = kitas įrašas / ankstesnis įrašas
  C / D = garso lygio padidinimas / sumažinimas
  A / R1 = atkūrimas / pauzė
  @ + B, horizontalus žaidimų režimas (valdymas dviem rankomis)
  *valdymas priklauso nuo programos
  @ + C, vertikalus žaidimų režimas (valdymas viena ranka)
  *valdymas priklauso nuo programos
  @ + D, pelės režimas (valdymas viena ranka)
  valdymo svirtelė = pele atliekami judesiai
  C / D = garso lygio padidinimas / sumažinimas
  R1 = pasirinkimas (spragtelėjimas pelės klavišu)
  Mygtukų veikimas ir funkcijos priklauso nuo programos bei
  prietaiso ir su skirtingomis programomis, prietaisais ar
  programinės įrangos versijomis gali būti skirtingi.
  Šis „Bluetooth“ valdymo pultelis yra skirtas naudoti su standartine
  „Android“ sistema ir klaviatūra.
  Prietaisai su nestandartinėmis klaviatūromis ar pakeistomis
  sistemos nuostatomis gali veikti netinkamai.
  3. Norėdami pakeisti „iOS“ prietaisų valdymo režimą, nuspaudę ir
  laikydami mygtuką @, nuspauskite mygtuką A arba B.
  @ + A, muzikos ir vaizdo įrašų režimas (valdymas viena ranka)
  aukštyn / dešinėn = kitas įrašas (dvigubas spragtelėjimas)
  žemyn / kairėn = ankstesnis įrašas (dvigubas spragtelėjimas)
  C / B = garso lygio padidinimas / sumažinimas
  A = garso išjungimas
  D = į pradžią
  @ = atkūrimas / pauzė
  @ + B, horizontalus žaidimų režimas (valdymas dviem rankomis)
  *valdymas priklauso nuo programos
  Mygtukų veikimas ir funkcijos priklauso nuo programos bei
  prietaiso ir su skirtingomis programomis, prietaisais ar
  programinės įrangos versijomis gali būti skirtingi.
  Sutrikimų šalinimas
  • Jeigu valdymo pultelis neveikia, išimkite ir vėl įdėkite maitinimo
  elementus. Tada įjunkite maitinimą. Jeigu jis vis vien neveikia,
  pakeiskite maitinimo elementus.
  •Jeigunepavykstaperjungtivaldymopulteliorežimų,jįišjunkite,įjunkite
  ir pabandykite dar kartą.
  • Kaimaitinimoelementaibaigiaišsieikvoti,valdymosvirtelėgalitapti
  nejautri arba neveikti. Tokiu atveju pakeiskite maitinimo elementus.
  • Jeigu susiejimo metu nepavyksta aptikti valdymo pultelio,išjunkite
  ir vėl įjunkite „Bluetooth“. Pabandykite prietaisą ir valdymo pultelį
  paleisti iš naujo.
  Dėmesio
  • Neardykitegaminių,nenuimkitejokiųdalių.
  • Saugokite,kadantgaminiųnepatektųvandensarskysčių.
  • Nelaikykite gaminių arti karščio šaltinių, saugokite nuo aukštos
  temperatūros.
  Dane techniczne
  Typ: Kontroler bezprzewodowy z obsługą Bluetooth
  Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V
  Masa: 67 g (z bateriami)
  Opis pilota
  1. Minijoystick 6. Przycisk B
  2. Przycisk zasilania 7. Przycisk @ (przełącznik funkcji)
  3. Przycisk C 8. Dioda
  4. Przycisk A 9. Przycisk R1
  5. Przycisk D 10. Przycisk L1
  Nie wszystkie aplikacje i gry są kompatybilne z kontrolerem Bluetooth.
  Podłączanie
  1. Usuń pokrywę znajdującą się w dolnej części kontrolera i włóż dwie baterie
  AAA.
  2. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć kontroler. Ponów
  tę czynność, aby wyłączyć kontroler.
  3. Przy pierwszym uruchomieniu dioda kontrolera powinna zacząć migać, co
  oznacza, że kontroler jest gotowy do sparowania z innym urządzeniem. Uru-
  chom wyszukiwanie urządzeń Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz VR-
  B01RC”. Po sparowaniu z urządzeniem dioda kontrolera przestanie migać.
  Aby połączyć kontroler z innym urządzeniem, należy wyłączyć obsługę
  Bluetooth w ustawieniach poprzednio sparowanego urządzenia lub umi-
  eścić je poza zasięgiem kontrolera. Włącz ponownie kontroler i odczekaj 5
  sekund, aż przełączy się w tryb parowania.
  Kontroler jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii i wyłącza się,
  jeżeli w ciągu 8 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
  Sterowanie w przypadku urządzeń z systemem Android/iOS
  1. Tryb pracy kontrolera może zostać zmieniony w zależności od zastosowania.
  2. Aby zmienić tryb pracy kontrolera na urządzeniu z systemem Android,
  przytrzymaj przycisk @, a następnie naciśnij dowolny przycisk (A/B/C/D).
  @ + A Tryb odtwarzania dźwięku i obrazu (obsługa jedną ręką)
  Góra/dół = następny/poprzedni utwór
  C/D = zwiększenie/zmniejszenie głośności
  A/R1 = odtwarzanie/pauza
  @ + B Tryb gry – poziomy (obsługa oburęczna)
  * sterowanie zależy od aplikacji
  @ + C Tryb gry – pionowy (obsługa jedną ręką)
  * sterowanie zależy od aplikacji
  @ + D Tryb myszki (obsługa jedną ręką)
  Minijoystick = sterowanie kursorem myszy
  C/D = zwiększenie/zmniejszenie głośności
  R1 = zaznaczenie (kliknięcie myszą)
  Sterowanie oraz funkcje poszczególnych klawiszy zależą od aplikacji/
  urządzenia i mogą się różnić w przypadku poszczególnych aplikacji,
  urządzeń i wersji oprogramowania.
  Niniejszy kontroler Bluetooth został zaprojektowany pod kątem
  zgodności ze standardowym układem przycisków i systemem Android.
  Urządzenia o niestandardowym układzie przycisków lub
  zmodykowanych ustawieniach systemu mogą powodować
  nieprawidłowe działanie kontrolera.
  3. Aby zmienić tryb pracy kontrolera na urządzeniu z systemem iOS,
  przytrzymaj przycisk @, a następnie naciśnij przycisk A lub B.
  @ + A Tryb odtwarzania dźwięku i obrazu (obsługa jedną ręką)
  Góra/prawo = następny utwór (dwukrotne kliknięcie)
  Dół/lewo = poprzedni utwór (dwukrotne kliknięcie)
  C/B = zwiększenie/zmniejszenie głośności
  A = wyciszenie
  D = powrót (przycisk Home)
  @ = odtwarzanie/pauza
  @ + B Tryb gry – poziomy (obsługa oburęczna)
  * sterowanie zależy od aplikacji
  Sterowanie oraz funkcje poszczególnych klawiszy zależą od aplikacji/
  urządzenia i mogą się różnić w przypadku poszczególnych aplikacji,
  urządzeń i wersji oprogramowania.
  Rozwiązywanie problemów
  • Jeżelikontrolerniewykazujeoznakdziałania,należywyjąćiponowniewłożyć
  baterie, a następnie włączyć zasilanie. Jeżeli urządzenie wciąż nie działa, należy
  wymienić baterie.
  • Jeżeli nie można zmienić trybu pracy kontrolera, należy uruchomić go
  ponownie i spróbować jeszcze raz.
  • Niski stan naładowania baterii może powodować nieprawidłowe działanie
  minijoysticka lub zmniejszenie jego czułości. W takiej sytuacji należy wymienić
  baterie.
  • Jeżelikontrolerniejest widocznywśródodnalezionychurządzeńBluetooth,
  należy wyłączyć i ponownie włączyć obsługę Bluetooth. Problem może zostać
  rozwiązany także przez ponowne uruchomienie urządzenia i kontrolera.
  Ostrzeżenie
  • Niewolnorozmontowywaćproduktówaniwyjmowaćjakichkolwiekczęści.
  • Należyunikaćkontaktuproduktówzwodąlubinnymicieczami.
  • Nie umieszczać produktów w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać ich na
  działanie wysokiej temperatury.
   
  : пульт дистанционного управления Bluetooth
  : 2 батарейки типа AAA, 1,5 В
  : 67 г (включая батарейки)
   
  1. Ручка управления 6. Кнопка B
  2. Кнопка питания 7. Клавиша переключения режимов @
  3. Кнопка C 8. Световой индикатор
  4. Кнопка А 9. Клавиша R1
  5. Кнопка D 10. Клавиша L1
  Не все приложения и игры совместимы с пультом дистанционного
  управления Bluetooth.
  
  1. Снимите крышку с нижней части пульта и вставьте две батарейки типа ААА.
  2. Чтобы включить пульт, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3
  секунд. Повторите это действие для выключения.
  3. Во время первого включения она должна начать мигать. Это означает, что
  пульт готов к сопряжению с устройством. Произведите поиск устройств Blue-
  tooth со своего устройства и выберите VRB01RC. Светодиод перестанет мигать
  после успешного выполнения сопряжения.
  Для подключения пульта к новому устройству старое устройство должно
  находиться за пределами диапазона связи Bluetooth или Bluetooth должен
  быть отключен. Перезагрузите пульт, и он перейдет в режим сопряжения
  через 5 секунд.
  Пульт дистанционного управления имеет функцию автоматической
  экономии энергии: если кнопки не нажимались в течение 8 минут, он
  автоматически выключается.
     Android-
  1. Режим устройства может быть изменен в зависимости от функции пульта
  дистанционного управления.
  2.       Android,  
    @,       :
  A, B, C, D.
  @ +  =     ()
  Вверх/вниз = следующая дорожка/предыдущая дорожка
  C/D = громкость больше/меньше
  A/R1 = воспроизведение/пауза
  @ + B =    ()
  * Элементы управления зависят от приложения.
  @ + C =    ()
  * Элементы управления зависят от приложения.
  @ + D =    ()
  Ручка управления = движение мыши
  C/D = громкость больше/меньше
  R1 = выбрать (нажатие мыши)
  Функции элементов управления и клавишей зависят от приложения/
  устройства и могут различаться в зависимости от приложений, устройств
  и версий программного обеспечения.
  Пульт дистанционного управления Bluetooth предназначен для работы со
  стандартной системой и клавиатурой Android.
  Устройства с нестандартными клавиатурами или измененными
  системными настройками могут работать некорректно.
  3.       iOS,  
    @,    A  B.
  @ +  =     ()
  Вверх/вправо = следующая дорожка (двойной клик)
  Вниз/влево = предыдущая дорожка (двойной клик)
  C/B = громкость больше/меньше
  A = отключение звука
  D = главное меню
  @ = /
  @ + B =    ()
  * Элементы управления зависят от приложения.
  Функции элементов управления и клавишей зависят от приложения/
  устройства и могут различаться в зависимости от приложений, устройств
  и версий программного обеспечения.
   
  • Если пульт не работает должным образом, извлеките и повторно вставьте
  батарейки, затем включите питание. Если он по-прежнему не работает,
  замените батарейки.
  • Если режимы пульта не переключаются, перезагрузите пульт и повторите
  попытку.
  • Низкий заряд батареек может привести к потери чувствительность или
  неисправности ручки управления. В этом случае замените батарейки.
  • Если пультнеобнаруживается во время сопряжения, выключите Bluetooth и
  включите его обратно. Также может помочь перезапуск устройства и пульта.
  
  • Неразбирайтеизделияинеудаляйтедетали.
  • Избегайтеконтактаизделийсводойилилюбойдругойжидкостью.
  • Не размещайте изделия рядом с источниками тепла и не подвергайте их
  воздействию высокой температуры.
  Technische Spezikationen:
  Typ: Bluetooth Fernbedienung
  Power: 2 x 1.5 V AAA Batterien
  Gewicht: 67 g. (einschließlich Batterien)
  Bedienungsbeschreibung
  1. Steuerknüppel 6. B Button
  2. Power Button 7. @ Funktionswechseltaste
  3. C Button 8. Lichtanzeige
  4. A Button 9. R1 Taste
  5. D Button 10. L1 Taste
  Nicht alle Apps und Spiele sind mit der Bluetooth Fernbedienung
  kompatibel.
  Verbindung
  1. Entfernen Sie den Deckel vom Boden der Fernbedienung und fügen Sie die
  zwei AAA Batterien ein.
  2. Halten Sie den Power Button für 3 Sekunden, um die Fernbedienung an-
  zustellen. Wiederholen Sie, um sie auszustellen.
  3. Beim ersten Mal sollte es anfangen zu blinken. Dies bedeutet, dass es be-
  reit ist, mit einem Gerät zu koppeln. Suchen Sie nach Bluetooth Geräten
  von Ihrem Gerät und wählen Sie VRB01RC” aus. Die LED wird aufhören zu
  blinken, wenn es gekoppelt ist.
  Um die Fernbedienung mit einem neuen Gerät zu verbinden, sollte
  das ehemalige Gerät außerhalb der Reichweite oder das Bluetooth des
  Geräts ausgeschaltet sein. Die Fernbedienung erneut starten und sie
  wird nach 5 Sekunden in den Kopplungsmodus gehen.
  Diese Fernbedienung hat eine automatische energiesparende
  Funktion: Wenn kein Button für 8 Minuten gedrückt wird, geht sie
  automatisch aus.
  Bedienungshinweise für Android Geräte
  1. Der Gerätemodus kann auf der Basis der Funktion der Fernbedienung
  gewechselt werden.
  2. Um den Kontrollmodus auf Android Geräten zu wechseln, drücken
  und halten Sie @ gedrückt und drücken Sie dann irgendeine Taste
  (A/B/C/D).
  @ + A Musik- & Videomodus (einhändig)
  Hoch/Runter = Nächste Spur/Vorherige Spur
  C/D = Lauter/Leiser
  A/R1 = Play/Pause
  @ + B Horizontaler Spielmodus (beidhändig)
  *Befehle sind von Apps abhängig
  @ + C Vertikaler Spielmodus (einhändig)
  *Befehle sind von Apps abhängig
  @ + D Mausmodus (einhändig)
  Steuerknüppel = Maus Bewegung
  C/D = Lauter/Leiser
  R1 = Auswählen (Mausklick)
  Die Befehle und Funktionalitäten der Tasten sind App/Geräte
  abhängig und könnten für alle Apps, Geräte und Software Versionen
  nicht auf die gleiche Art funktionieren.
  Dieser Bluetooth Controller ist dazu entworfen, um mit den Standard
  Android Systemen und Tastaturen zu funktionieren.
  Geräte mit nicht standardisierten Tasten oder geänderten
  Systemeinstellungen könnten nicht einwandfrei funktionieren.
  3. Um den Steuerungsmodus bei iOS Geräten zu ändern, drücken und
  halten Sie @ gedrückt und drücken Sie dann die A oder B Taste.
  @ + A Musik- & Videomodus (einhändig)
  Oben/Rechts = Nächste Spur (Doppelklick)
  Unten/Links = Vorherige Spur (Doppelklick)
  C/B = Lauter/Leiser
  A = Stumm
  D = Home
  @ = Play/Pause
  @ + B Horizontaler Spielmodus (beidhändig)
  *Befehle sind von Apps abhängig
  Die Befehle und Funktionalitäten der Tasten sind App/Geräte
  abhängig und könnten für alle Apps, Geräte und Software Versionen
  nicht auf die gleiche Art funktionieren.
  Störungsbeseitigung
  • WenndieFernbedienungnichtantwortet,entfernenSiedieBatterienund
  setzen Sie sie wieder ein. Dann den Power anstellen. Wenn sie immer noch
  nicht reagiert, ersetzen Sie die Batterien.
  • Wenn die Fernbedienung nicht den Modus wechselt, die Bedienung
  erneut starten und wieder versuchen.
  • Schwache Batterien können zum Empndlichkeitsverlust oder
  Fehlfunktion des Steuerknüppels führen. Ersetzen Sie die Batterien, falls
  dies eintritt.
  • WenndieBedienungbeimKoppelnnichtgefundenwird,denBluetooth
  aus-und einschalten. Es kann helfen, Ihr Gerät und die Bedienung erneut
  zu starten.
  Warnhinweis
  • NehmenSiedasGerätnichtauseinanderoderentfernensieirgendeinTeil
  davon.
  • Vermeiden sie den Kontakt der Geräte mit Wasser oder anderen
  Flüssigkeiten.
  • BringensiedieGerätenichtindieNähevonWärmequellen,setztenSiesie
  keinen hohen Temperaturen aus.
  Tehniskā specikācija
  Tips: Bluetooth tālvadības pults
  Strāvas padeve: divas 1,5 V AAA baterijas
  Svars: 67 g (ar baterijām)
  Pults apraksts
  1. Vadības svira 6. Poga B
  2. Ieslēgšanas poga 7. @ Funkciju pārslēgšanas taustiņš
  3. Poga C 8. Indikatora gaisma
  4. Poga A 9. Taustiņš R1
  5. Poga D 10. Taustiņš L1
  Ne visas lietojumprogrammas un spēles ir saderīgas ar
  Bluetooth pulti.
  Savienojuma izveidošana
  1. Noņemiet vāciņu, kas atrodas pults apakšā, un ievietojiet divas
  AAA baterijas.
  2. Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu trīs sekundes, lai ieslēgtu pulti.
  Atkārtojiet, lai izslēgtu.
  3. Pirmajā reizē tam jāmirgo. Tas nozīmē, ka tas ir gatavs izveidot
  pāra savienojumu ar ierīci. Meklējiet Bluetooth ierīces savā ierīcē
  un izvēlieties VRB01RC LED indikators beigs mirgot, ja tas tiks sav-
  ienots pārī.
  Lai savienotu pulti ar jaunu ierīci, vecajai ierīcei būtu jābūt
  ārpus uztveršanas zonas vai ierīces Bluetooth jābūt izslēgtam.
  Restartējiet pulti un pēc piecām sekundēm tiks ieslēgts pāra
  režīms.
  Tālvadības pultij ir enerģijas automātiskā taupīšanas funkcija
  – ja neviena poga netiek piespiesta astoņas minūtes,
  tālvadības pults automātiski izslēgsies.
  Vadības instrukcijas Android ierīcēm
  1. Ierīces režīmu var mainīt atkarībā no pults funkcijas.
  2. Lai mainītu pults režīmu Android ierīcēm, turiet nospiestu @
  un tad nospiediet jebkuru pogu (A/B/C/D).
  @ + A Mūzikas un video režīms (ar vienu roku)
  Uz augšu/Uz leju = Nākamā dziesma/iepriekšējā dziesma
  C/D = Skaļāk/klusāk
  A/R1 = Atskaņot/apturēt
  @ + B Horizontālais spēlēšanas režīms (divroku)
  * Vadība ir atkarīga no lietojumprogrammas
  @ + C Vertikālais spēlēšanas režīms (ar vienu roku)
  * Vadība ir atkarīga no lietojumprogrammas
  @ + D Peles režīms (ar vienu roku)
  Vadības svira = Peles kustība
  C/D = Skaļāk/klusāk
  R1 = Izvēlēties (peles klikšķis)
  Taustiņu vadība un funkcionalitāte ir atkarīga no
  lietojumprogrammas/ierīces un var nedarboties vienādi ar
  visām lietojumprogrammām, ierīcēm un programmatūras
  versijām.
  Šai Bluetooth pultij ir paredzēts strādāt ar standarta Android
  sistēmu un tastatūru.
  Ierīces ar nestandarta tastatūrām vai pārveidotiem sistēmas
  iestatījumiem var nedarboties pareizi.
  3. Lai mainītu pults režīmu uz iOS ierīci, turiet nospiestu @ un
  tad nospiediet taustiņu A vai B.
  @ + A Mūzikas un video režīms (ar vienu roku)
  Uz augšu/pa labi = Nākamā dziesma (dubultklikšķis)
  Uz leju/pa kreisi = Iepriekšējā dziesma (dubultklikšķis)
  C/B = Skaļāk/klusāk
  A = Izslēgt skaņu
  D = Sākums
  @ = Atskaņot/apturēt
  @ + B Horizontālais spēlēšanas režīms (divroku)
  * Vadība ir atkarīga no lietojumprogrammas
  Taustiņu vadība un funkcionalitāte ir atkarīga no
  lietojumprogrammas/ierīces un var nedarboties vienādi ar
  visām lietojumprogrammām, ierīcēm un programmatūras
  versijām.
  Problēmu novēršana
  • Japultsnereaģē,izņemietunvēlreizievietojietbaterijas.Pēctam
  ieslēdziet. Ja joprojām nereaģē, ievietojiet jaunas baterijas.
  • Japultsrežīminemainās,restartējiettounmēģinietvēlreiz.
  • Zems bateriju uzlādes līmenis var likt vadības svirai zaudēt
  jutīgumu un izraisīt darbības traucējumus. Ja tā notiek, nomainiet
  baterijas.
  • Ja, meklējot pāri, pults neuzrādās, izslēdziet un ieslēdziet
  Bluetooth. Pults restartēšana arī var palīdzēt.
  Brīdinājumi
  • Neizjaucietierīcesunnenoņemiettodaļas.
  • Nepieļaujietšķidrumunokļūšanuierīcēs.
  • Nenovietojiet ierīces tuvu siltuma avotiem un nepakļaujiet tās
  augstas temperatūras iedarbībai.
  GB Bluetooth remote controller
  USER MANUAL
  DE Bluetooth Fernbedienung
  BENUTZERHANDBUCH
  LT „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultelis
  NAUDOTOJO VADOVAS
  LV Bluetooth tālvadības pults
  LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
  EE Virtuaalne reaalsus prillid
  KASUTAMISJUHEND
  PL Kontroler bezprzewodowy z obsługą Bluetooth
  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  RU    Bluetooth
    
  Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas
  WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys negali būti panaudotas
  kaip namų apyvokos atlieka. Užtikrindami, kad šis gaminys
  būtų išmestas pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Norėdami
  sužinoti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
  susisiekite su savo vietinės valdžios institucija, Jūsų namų ūkiui
  priklausančiu atliekų paslaugų teikėju arba parduotuve, iš
  kurios pirkote šį gaminį.
  Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE)
  simbols
  WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams
  kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo
  izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārtējo
  vidi. Sīkākai informācijai par šā izstrādājuma
  pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm,
  mājsaimniecības atkritumu transportēšanas uzņēmumu
  vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.
  Elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete (WEEE) sumbol
  WEEE-sumbol tahendab, et seda toodet ei tohi visata
  olmejaatmete hulka. Toote oigel korvaldamisel aitate
  kaitsta keskkonda. Uksikasjalikuma teabe saamiseks selle
  toote umbertootlemise kohta poorduge kohalikku
  omavalitsusse, jaatmekaitlusettevottesse voi kauplusesse,
  kust te toote ostsite.
  Symbol zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego (WEEE)
  Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany
  jak odpady domowe. Aby pomoc chronić środowisko naturalne należy
  upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej
  informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać u
  lokalnych władz, służb oczyszczania lub w sklepie, w ktorym zakupiono
  ten produkt.
  Model: VRB01RC
  @
  C
  A
  B
  D
  1
  234
  7658
  9
  10
  Product Product model
  Product purchase date Seller name, address
  Failures (date, description, position of the person who accepts the product, rst
  name, last name and signature)
  1. Warranty period
  Warrantyentersintoforcestartingwiththedaywhenthebuyeracquires
  the product from the seller. Warranty period is indicated on the package
  of the product.
  2. Warranty conditions
  The warranty is valid only by providing an original document of the
  productacquisitionandthiswarrantysheet,whichincludesnameofthe
  product model, product purchase date, name and address of the seller.
  If it is noticed during the warranty period that the product has faults and
  these faults where not caused by any of the reasons when the warranty
  is not applied as indicated in the paragraphs below, manufacturer
  undertakes to replace the product.
  The warranty is not applied to regular testing, maintenance and repair or
  replacement of the parts which are worn out naturally.
  The warranty is not applied if damage or failures occurred due to the
  following reasons:
  • Inappropriate installation of the product, inappropriate usage and/
  or operating the product without following the manual, technical
  requirementsandsafetystandardsasprovidedbythemanufacturer,
  and additionally, inappropriate warehousing, falling from heights as
  well as hard strikes.
  • Corrosion,mud,waterandsand.
  • Repairworks,modicationsorcleaning,whichwereperformedbya
  service not authorised by the manufacturer.
  • Usageofthespareparts,softwareorconsumptivematerialswhichdo
  not apply to the product.
  • Accidentsoreventsoranyotherreasonswhichdonotdependonthe
  manufacturer, which includes lightning, water, re, magnetic eld and
  inappropriate ventilation.
  • If the product does not meet standards and specications of a
  particular country, in which it was not bought. Any attempt to adjust
  theproductinordertomeettechnicalandsafetyrequirementssuch
  as those in the other countries withdraws all the rights to the warranty
  service.
  If no failures are detected in the product, all the expenses in relation to
  the service are covered by the buyer.
  WARRANTY CARD
  Designed in EU by ACME Europe UAB,
  Raudondvario pl. 131B, LT-47191,
  Kaunas, Lithuania
  E-mail: support@acme.eu
  Rev. 2.0 Printed in China
Acme Made VRB01RC

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Acme Made VRB01RC of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Acme Made VRB01RC bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Acme Made VRB01RC. Deze handleiding valt onder de categorie Niet gecategoriseerd en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Spaans, Pools, Roemeens, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Bulgaars. Heeft u een vraag over de Acme Made VRB01RC of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Acme Made VRB01RC specificaties

Merk Acme Made
Model VRB01RC
Product Niet gecategoriseerd
EAN 4770070878606
Taal Engels, Duits, Spaans, Pools, Roemeens, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Bulgaars
Bestandstype PDF
Kenmerken
Soort Smartphonegebaseerd headmounted display
Aanbevolen leeftijd (min) -jaar
Kleur van het product Zwart
Kleuring Mo✗toon
Kijkhoek 360°
Instelbare oogafstand
Lens diameter 36mm
Field of view (FOV) hoek 90°
Lens type Asferische lens
Lensmateriaal Acryl
Verstelbare bandjes
Aanbevolen geslacht Jongen/meisje
Smartphone-ondersteuning
Gewicht en omvang
Gewicht verpakking 590g
Gewicht 430g
Breedte 110mm
Diepte 190mm
Hoogte 135mm
null
Minimale systeemeisen
Ondersteunde mobiele besturingssystemen Android, iOS
Minimumafmetingen schermcompatibiliteit 4
Maximumafmetingen schermcompatibiliteit 6
Poorten & interfaces
Geïntegreerde geheugenkaartlezer -
Energie
Type stroombron Batterij/Accu
Inhoud van de verpakking
Schoonmaakdoekje
Invoerapparaat
Soort aansluiting controller Bluetooth
Connectiviteitstechnologie Draadloos

Gerelateerde producthandleidingen

Niet gecategoriseerd Acme Made

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info